Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Martes, 15 de xuño de 2021 Páx. 29812

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 2 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución LAT de evacuación do parque eólico Airas.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Con data do 24 de xuño de 2011, Fergo Galicia Vento, S.L. presentou ante a Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Economía, Emprego e Industria a solicitude de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, aprobación do proxecto sectorial e declaración de utilidade pública, da instalación eléctrica LAT132kV evacuación parque eólico Airas no concello de Mondoñedo (expediente 009/2011 AT).

Mediante Resolución do 31 de agost de 2017, da Xefatura Territorial de Lugo, someteuse a información pública a solicitude de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, e declaración de impacto ambiental da instalación eléctrica LAT 132kV evacuación parque eólico Airas.

Con data do 9 de setembro de 2020 Fergo Galicia Vento, S.L. presentou unha modificación substancial do proxecto inicial da LAT cambiando o modelo dos apoios metálicos de celosía e ampliando a zona de protección da liña o que motivou un cambio nas servidumes sobre o trazado.

Solicitante/promotora: Fergo Galicia Vento, S.L. CIF B-15752611.

Denominación do proxecto: proxecto LAT evacuación PE Airas.

Municipio afectado: Concello de Mondoñedo (Lugo).

Orzamento de execución material: 478.365,84 €.

Características técnicas das instalacións:

Unha liña aérea de evacuación da enerxía de 132 kV proxectada para o parque eólico de Airas que servirá para evacuar a enerxía producida polos parques eólicos de Airas, Canedo e Figueiras cunha lonxitude de 3.831 metros e que se atopa situada no concello de Mondoñedo (Lugo). Ten como orixe o pórtico da subestación do PE de Airas e como final o entroncamento do apoio nº 10 da LAT 132 kV D/C sub. Estelo-PE Mondoñedo e está formada por un circuíto simple con condutor tipo LA-280 (242-Al 1/39-ST1A) e con condutor de protección OPGW-2 24F (a subestación do parque eólico de Airas non forma parte deste proxecto).

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

• O proxecto de execución (asinado outubro 20).

• A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados (RBDA-asinada outubro 20), que figura no anexo a este acordo. Planos dos predios afectados (asinado outubro 20).

• O estudo de impacto ambiental (EIA) (asinado maio 21).

• O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) (asinado outubro 20).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia), para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que xulguen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta xefatura territorial de Lugo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rolda da Muralla, nº 70, baixo 2º, 27071 Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou no teléfono 982 88 94 39), así como no Concello de Mondoñedo (Lugo). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/aires

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Lugo, 2 de xuño de 2021

Gustavo J. Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola liña de evacuación eléctrica do parque eólico Airas
no concello de Mondoñedo (Lugo)

Predio nº

Ref. catastral

Lugar

Tipo cultivo

Propietario

Afeccións

Apoio

Voo

Vial acceso

Ocupación

temporal

Pol. nº

Parc. nº

Nome e apelidos

Superficie (m²)

Lonxitude (m)

Superficie (m²)

Superficie (m²)

Superficie (m²)

1

15

298

Pena do Boi

MM

MVMC Figueiras
Rep. Justo Sánchez Fernández

AP1 (100 %)
AP2 (100 %)

183

395

10.482

227

403

3

15

313

Catalina

EU

Emilia García Méndez

AP3 (40 %)

35

62

2.109

404

0

4

15

33

Catalina

MT

Francisco García Méndez

AP3 (60 %)

51

48

1.453

0

0

6

15

37

Lavandeira

EU

Mª Celsa Expósito Gómez

97

2.888

0

0

6-1

15

37

Lavandeira

EU

Magdalena García Vázquez

0

601

0

0

7

15

322

Estrigueira

EU

César Folgueiro Vizoso

17

440

0

0

10

14

459

Estrigueira

EU

César Folgueiro Vizoso

23

723

0

0

11

14

458

Estrigueira

FC

Mª Celsa Expósito Gómez

23

827

0

0

12

14

460

Estrigueira

PD

Mª Justa Amelia Eiroá García

AP4 (96 %)

71

87

2.500

0

0

13

14

476

Estrigueira

PD

Mª Remedios García Fernández

AP4 (4 %)

3

6

446

0

0

14

14

469

Estrigueira

C, FG

Terencio González Requeijo

23

629

0

0

15

14

471

O Brañón

PD

Lidia García Fernández

0

290

0

0

16

14

472

O Brañón

EU

Mª Remedios García Fernández

3

349

0

0

17

14

470

Estrigueira

MT

Mª Amparo García Méndez

33

644

0

0

18

14

473

O Brañón

EU

Lidia García Fernández

59

2.539

0

0

20

14

701

Costa Verde

PD

Terencio González Requeijo

12

441

0

0

21

14

700

Cerrado

EU, FC, I

Lidia García Fdez.

63

2.264

0

0

22

14

703

Costa Verde

EU

Inocente Iglesias Fdez.

22

1.217

0

0

23

14

1041

Costa Verde

EU

Emilia Méndez Fernández

AP5 (47 %)

35

86

2.202

0

0

23-1

14

1041

Costa Verde

EU

Enrique Méndez Fernández
Herdeira: Teresa Porto Rigueira

0

266

0

0

23-2

14

1041

Costa Verde

EU

Juan Casabella Méndez

0

6

0

0

25

14

1060

Costa Verde

EU, I

Mª Sila Vivero Otero

AP5 (53 %)

42

29

664

0

0

26

14

667

Folgueirosa

EU

Lidia García Fernández

135

3.560

0

0

27

14

1069

Vilariño

EU

Mª Remedios García Fernández

0

97

0

0

30

14

671

Castrillón

EU

Susana Fernández Méndez

AP6 (90,5 %)

161

28

667

0

0

31

14

705

Vilariño

EU

María García Fernández

0

370

0

0

31-1

14

705

Vilariño

EU

Jesus García Fernández

0

6

0

0

32

14

672

Castrillón

EU

Juan Casabella Méndez

AP6 (9,5 %)

17

41

1.459

0

0

33

14

673

Castrillón

EU

Terencio González Requeijo

30

1.112

0

0

34

14

674

Castrillón

EU

Juan Fernández Fernández

23

986

0

0

35

14

675

Castrillón

EU

Isabel Cillero Anello
José Fernández Cillero
Juan Francisco Fernández Cillero
María Yolema Fernández Cillero

21

905

0

0

36

14

676

Castrillón

EU

Inocente Iglesias Fdez.

21

901

0

0

37

14

677

Castrillón

EU

Susana Fernández Méndez

21

928

0

0

38

14

678

Castrillón

EU

Francisco Carrera Méndez

22

948

0

0

39

14

679

Castrillón

EU

Consuelo Fdez. García

32

1.288

0

0

40

14

680

Castrillón

EU

Enrique Méndez Fernández
Heredera: Teresa Porto Rigueira

7

371

0

0

41

14

681

Castrillón

EU

Jorge Anello Carreiras

43

1.427

0

0

42

14

682

Castrillón

EU

MVMC Figueiras
Rep. Justo Sánchez Fernández

18

1.480

0

0

43

14

684

Pereiro

EU

Ángel Díaz López

24

816

0

0

45

14

685

Pereiro

EU

Ángel Díaz López

17

722

0

0

46

14

686

Pereiro

EU

José Méndez García
Apoderado: José María Méndez Martínez

12

517

0

0

47

14

687

Castrillón

EU

Susana Fernández Méndez

10

438

0

0

48

14

688

Pereiro

EU

José Mª García Méndez

16

714

0

0

49

14

690

Castrillón

EU

Enrique Méndez Fernández
Herdeira: Teresa Porto Rigueira

16

686

0

0

50

14

691

Vilariño

EU

Abel Jesús Rivas García

AP7 (100 %)

117

19

523

0

0

50-1

14

691

Vilariño

EU

Orlando Rivas Fernández

14

368

0

0

50-2

14

691

Vilariño

EU

Antonio Rivas García

0

66

0

0

51

14

693

Castrillón

EU

Jorge Anello Carreiras

70

2.014

0

0

52

14

742

Castrillón

EU

Jesús Díaz Pita
Pilar Pita González

66

1.848

0

0

55

12

2166

Faluga

FC

Jorge Anello Carreiras

63

1.819

0

0

56

12

2161

Faluga

EU

Milagros Fernández Cortiñas

AP8 (100 %)

106

64

1.802

116

0

58

12

2165

Faluga

EU

Milagros Fernández Cortiñas

79

2.532

0

0

59

12

2440

Lagiza

MM, MT

MVMC Figueiras
Rep. Justo Sánchez Fernández

AP9, AP10, AP11, AP12, AP13, AP14 (100 %)

505

1.693

56.986

3.541

0

61

12

2441

Lagiza

MM

MVMC Figueiras
Rep. Justo Sánchez Fernández

2.373

557

62

15

9003

Catalina

Camiño

Concello de Mondoñedo

4

163

0

0

63

15

9011

Lavandeira

Camiño

Deputación de Lugo

9

354

0

0

64

14

9014

Lavandeira

Camiño

Concello de Mondoñedo

7

203

0

0

65

14

9001

Estrigueira

Camiño

Concello de Mondoñedo

4

132

0

0

66

14

9010

Costa Verde

Camiño

Concello de Mondoñedo

3

65

0

0

67

14

9004

Vilariño

Camiño

Concello de Mondoñedo

3

126

0

0

68

14

9015

Castrillón

Camiño

Concello de Mondoñedo

5

244

0

0

69

12

9001

Faluga

Río

Augas de Galicia

5

148

0

0

70

12

9002

Faluga

Camiño

Concello de Mondoñedo

5

142

0

0

71

12

9026

Lagiza

Camiño

Concello de Mondoñedo

7

188

0

0