Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Mércores, 16 de xuño de 2021 Páx. 29968

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2021 polo Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao segundo semestre do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2021

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por nacemento para a nai biolóxica, adopción ou acollemento, permiso do proxenitor distinto da nai biolóxica por nacemento, garda con fins de adopción, acollemento ou adopción ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade; o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros, e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas ao persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «persoal destinatario» da actividade formativa.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Nas actividades impartidas na modalidade de telepresenza, a presentación da solicitude para participar nestas comportará o consentimento da persoa interesada para a gravación das sesións na plataforma de telepresenza. Esta gravación terá por único fin o de poder ser empregadas polo alumnado do curso como recurso formativo e para a resolución de posibles reclamacións.

Unicamente poderá acceder ás sesións o persoal docente e o alumnado do curso, así como persoal da EGAP autorizado cos fins previstos pola normativa vixente en materia de protección de datos.

As gravacións serán borradas unha vez que remate o curso coas únicas excepcións que estean previstas na normativa vixente en materia de protección de datos.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións das actividades presenciais ou telepresenciais. Cando a/o alumna/o teña coñecemento de que foi seleccionada/o para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionada/o debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas, e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación e/ou telepresenza deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web actualizado.

Para as actividades impartidas na modalidade de telepresenza contarán ademais cun manual de usuario na páxina web da EGAP na seguinte ligazón <https://egap.xunta.gal/formulariosrecursos> onde se indicará como acceder a esta plataforma de telepresenza e os compoñentes que o equipo necesita para un funcionamento básico da plataforma.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (como, por exemplo, discapacidade) de acordo cos criterios de selección poderán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35 en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas) e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para a tramitación do procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpra os requisitos do curso, poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección. A renuncia. A asistencia e o seguimento das actividades formativas

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por razóns de conciliación familiar.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

As persoas que incumpran o previsto nas letras a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e o seguimento das actividades formativas:

3.1. Seguimento das actividades presenciais e telepresenciais:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais, pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3.2. Seguimento das actividades de teleformación e de telepresenza:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Superación da actividade formativa

Para poder superar as actividades formativas será necesario cumprir os seguintes requisitos:

a) Para as actividades presenciais e telepresenciais: non superar a porcentaxe indicada no número 3.1.c), punto primeiro, e a superación dunha proba de avaliación que se realizará ao final delas.

b) Para as actividades de teleformación:

– A adecuada realización de todas as actividades que o/a titor/a propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final.

– A superación dunha proba de avaliación final.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Nestas actividades as probas de avaliación finais serán en liña. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Novena. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Persoal destinatario

Modalidade/localidade

Datas e horario

Data e hora do exame

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC21171

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.9.2021 ao 25.10.2021

29.10.2021 16.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC21174

Coidado da saúde: actividade física e alimentación

25

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

9, 10, 16 e 17 de novembro das 16.30 ás 20.30 h

17.11.2021 19.30 h

FC21175

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

18 e 20 de outubro das 9.00 ás 15.00 h

20.10.2021 14.00 h

FC21196

Protocolo avanzado

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

6.10.2021 ao 26.10.2021

29.10.2021 17.00 h

FC21197

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.9.2021 ao 4.10.2021

7.10.2021 17.00 h

FC21198

Planificación e toma de decisións

25

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixto

Teleformación+
telepresenza

Teleformación: 4 h

Telepresenza: 12 h
18, 20, 21, 25, 27 e 28 de outubro das 17.00 ás 19.00 h

28.10.2021 18.00 h

FC21209

O acoso psicolóxico na contorna laboral

24

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

16, 23 e 24 novembro das 16.30 ás 20.30 h

24.11.2021 19.30 h

FC21211

Avaliación de políticas públicas

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

21.9.2021 ao 21.10.2021

27.10.2021 18.30 h

FC21212

Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.9.2021 ao 21.10.2021

26.10.2021 18.00 h

FC21216

Ética pública, os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2021 ao 12.11.2021

17.11.2021 17.30 h

Coñecementos transversais

FC21176

Boas prácticas ambientais nas administracións públicas

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.9.2021 a 28.10.2021

4.11.2021 17.00 h

Lingua galega

FC21214

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixto Teleformación+
telepresenza

Teleformación: 18 h

13.10.2021 ao 2.11.2021

Telepresenza: 12 h
14, 19, 21, 26 e 28 de outubro e 2 de novembro das 16.30 ás 18.30 h

4.11.2021 17.00 h

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC21166

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.9.2021 ao 7.10.2021

13.10.2021 17.00 h

FC21167

Modificacións orzamentarias

35

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixto

Teleformación+
presencial

Teleformación: 14 h
14.9.2021 ao 29.9.2021
Presencial: 6 h
16 e 21 de setembro das 16.30 ás 19.30 h

6.10.2021 17.00 h

FC21169

Estrutura e composición de documentos de contido xurídico integrantes de expedientes administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.9.2021 ao 5.10.2021

8.10.2021 17.00 h

FC21170

Os convenios de colaboración: elaboración e tramitación

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.10.2021 ao 15.11.2021

19.11.2021 17.00 h

FC21172

A accesibilidade universal

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

25.10.2021 ao 19.11.2021

24.11.2021 18.00 h

FC21173

Xestión de listas de contratación temporal. Novo sistema de citacións electrónicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.10.2021 ao 25.10.2021

29.10.2021 16.30 h

FC21177

A selección do persoal empregado público e provisión de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.9.2021 ao 14.10.2021

19.10.2021 18.00 h

FC21195

Transparencia e acceso á información pública

25

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

15, 17, 18, 23, 24 e 25 de novembro das 16.30 ás 19.30 h

25.11.2021 18.30 h

FC21199

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.9.2021 ao 22.10.2021

27.10.2021 17.00 h

FC21210

A estrutura do emprego público e ordenación dos recursos humanos na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: a elaboración da relación de postos de traballo (RPT)

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.10.2021 ao 3.11.2021

8.11.2021 19.00 h

FC21213

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de outubro e 2 e 3 de novembro das 16.30 ás 19.30 h

3.11.2021 18.30 h

FC21215

Aspectos prácticos da Lei de subvencións de Galicia e o seu regulamento

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixto

Teleformación+
telepresenza

Teleformación: 20 h

14.10.2021 ao 3.11.2021
Sesións de telepresenza: 18 e 25 de outubro das 17.00 as 19.30 h

8.11.2021 19.00 h

FC21217

Execución de resolucións xudiciais e as súas repercusións económicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.11.2021 ao 23.11.2021

26.11.2021 16.30 h

FC21218

Gasto público, sustentabilidade e control

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

6.10.2021 ao 21.10.2021

27.10.2021 17.00 h

FC21219

Nóminas e retribucións do persoal

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

25.10.2021 ao 18.11.2021

23.11.2021 16.30 h

Presidencia da Xunta de Galicia: Secretaría Xeral para o Deporte

FC21168

Programas de actividade física saudable en centros de maiores dependentes da Xunta de Galicia

25

15

Aproveitamento

Directores/as de centros de servizos sociais, residencias de maiores, centros de día e fogares, dependentes da Xunta de Galicia.

Presencial Santiago de Compostela

14, 15 e 16 de setembro das 9.00 ás 14.00 h

16.9.2021 13.00 h

FC21220

Seguridade nas prácticas físico-deportivas no deporte de base

24

10

Aproveitamento

Técnicos/as deportivos/as municipais e da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago de Compostela

22 de outubro das 9.00 ás14.00 e das 15.30 ás 20.30 h

22.10.2021 19.30 h

Vicepresidencia Primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

FC21020

A contratación en liña de servizos turísticos

30

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

28 e 29 de setembro das 10.00 ás 14.00 h

29.9.2021 13.00 h

Vicepresidencia Primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo: Prevención de riscos laborais

FC21031

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial A Coruña

28 e 29 de outubro das 8.30 ás 14.30 h

29.10.2021 13.30 h

FC21031

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Lugo

4 e 5 de novembro das 8.30 ás 14.30 h

5.11.2021 13.30 h

FC21031

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Ourense

18 e 19 de novembro das 8.30 ás 14.30 h

19.11.2021 13.30 h

FC21031

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Pontevedra

25 e 26 de novembro das 8.30 ás 14.30 h

26.11.2021 13.30 h

FC21031

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

2 e 3 de decembro das 8.30 ás 14.30 h

3.12.2021 13.30 h

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

FC21206

Comercio electrónico: a protección das persoas consumidoras

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

24, 25 e 26 de novembro das 10.00 ás 14.00 h

26.11.2021 13.00 h

Consellería de Facenda e Administración Pública

FC21178

Procedemento revisor da Administración tributaria

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

27.9.2021 ao 18.10.2021

22.10.2021 17.00 h

FC21179

Procedemento sancionador da Administración tributaria

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.11.2021 ao 22.11.2021

25.11.2021 17.00 h

FC21180

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Telepresenza

6, 7, 8, 13, 14 e 15 de setembro das 16.30 ás 19.00 h

15.9.2021 18.00 h

FC21181

O xestor de expedientes de contratación (Plation)

50

20

Aproveitamento

Persoal dos departamentos de contratación ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Teleformación

17.9.2021 ao 7.10.2021

14.10.2021 17.00 h

FC21182

Operacións cofinanciadas polos programas operativos FSE Galicia e POEX 2014-2020

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

16 e 18 de novembro das 11.30 ás 14.30 h
23 de novembro das 9.00 ás 13.00 h
25 de novembro das 9.00 ás 14.00 h

25.11.2021 13.00 h

FC21183

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

14, 15, 16 e 20 de setembro das 16.30 ás 19.00 h e 21 de setembro das 16.30 ás 18.30 h

21.9.2021 17.30 h

FC21184

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Usuario avanzado

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

19, 20, 21, 26, 27 e 28 de outubro das 16.30 ás 19.00 h

28.10.2021 18.00 h

FC21185

Sistema de información tributaria (Xeito) e expediente tributario electrónico

20

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia con responsabilidade no manexo do sistema de xestión tributaria Xeito.

Telepresenza

2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 22 de novembro das 16.30 ás 19.00 h

22.11.2021 18.00 h

FC21208

Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.10.2021 ao 12.11.2021

17.11.2021 17.30 h

FC21224

Introdución ás novas ferramentas de Big Data para análise de datos

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. O alumnado debe ter coñecementos básicos de estatística.

Mixto

Teleformación+

Telepresencia

Teleformación: 6 h
Telepresenza: 24 h
2, 3, 8 e 10 de novembro das 17.00 ás 19.30 h

11, 22, 24, 25 e 29 de novembro e 1 e 2 de decembro das 17.00 ás 19.00 h

2.12.2021

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC21189

Construír en madeira

30

40

Aproveitamento

Persoal técnico (arquitectos/as ou arquitectos/as técnicos) e enxeñeiros/as ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal das oficinas de rehabilitación da Administración local.

Telepresenza

Horario: das 17.30 ás 19.30 h
setembro: 6, 8, 13, 15, 27 e 29

outubro: 4, 6, 18, 20, 25 e 27

novembro:
8, 10, 15 e 17
días 1 e 29 de outubro: visita a obra das 16.00 ás 20.00 h

17.11.2021 18.30 h

FC21190

Fundamentos de QGIS avanzado aplicado ao ámbito do planeamento urbanístico

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

7.10.2021 ao 26.11.2021

1.12.2021 16.30 h

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC21051

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

35

5

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñe as súas tarefas en estradas.

Presencial
A Coruña

13.9.2021 das 9.00 ás 14.00 h

13.9.2021 13.00 h

FC21051

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

35

5

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñe as súas tarefas en estradas.

Presencial
Lugo

14.9.2021 das 9.00 ás 14.00 h

14.9.2021 13.00 h

FC21051

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

35

5

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñe as súas tarefas en estradas.

Presencial Ourense

15.9.2021 das 9.00 ás 14.00 h

15.9.2021 13.00 h

FC21051

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

35

5

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñe as súas tarefas en estradas.

Presencial Pontevedra

16.9.2021 das 9.00 ás 14.00 h

16.9.2021 13.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: Cultura

FC21194

A expurgación na colección das bibliotecas públicas

25

12

Aproveitamento

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar, da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago de Compostela

4 de outubro das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.00 h

5 de outubro das 16.00 ás 20.00 h

5.10.2021 19.00 h

FC21207

Dixitalización de documentos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.9.2021 ao 9.10.2021

14.10.2021 16.30 h

FC21221

Axenda 2030 e bibliotecas: oportunidades e retos

25

15

Aproveitamento

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar, da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago de Compostela

29 de novembro das 16.00 ás 20.00 h

30 de novembro das 10.00 ás 14.00 h

e das 16.00 ás 20.00 h

2.12.2021

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: Educación

FC21186

A mellora da convivencia e do benestar nos centros educativos

30

15

Aproveitamento

Persoal educador e auxiliar coidador e intérpretes da lingua de signos española da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

21, 23, 27, 28 e 30 de setembro das 16.30 ás 19.00 h

30.9.2021 18.00 h

Consellería de Política Social

FC21191

Coidados paliativos en centros residenciais de atención a persoas dependentes

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

(Cegadi)

21, 22 e 23 de setembro das 9.00 ás 14.00 h

23.9.2021 13.00 h

FC21192

Execucións hipotecarias e desafiuzamento: análise da normativa desde o punto de vista do impacto social

28

16

Aproveitamento

Persoal empregado público da administración autonómica, con preferencia do persoal técnico da Consellería de Política Social e, subsidiariamente, do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Presencial Santiago de Compostela

8, 15, 22 e 29 de novembro das 16.30 ás 20.30 h

29.11.2021 19.30 h

FC21201

Aspectos conceptuais e metodolóxicos básicos para a introdución da perspectiva demográfica na actuación da Administración autonómica

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

25.10.2021 ao 24.11.2021

30.11.2021 16.30 h

FC21202

Intervención socioeducativa con nenos, nenas e adolescentes con trastornos de conduta no ámbito de protección e xustiza penal xuvenil

30

15

Aproveitamento

Profesionais de intervención socioeducativa (educadores/as sociais, traballadores/as sociais, psicólogos/as, pedagogos/as, ..) que traballan con poboación infantil e adolescente que presenta importantes trastornos de conduta e en protección de menores e de xustiza penal xuvenil.

Telepresenza

20, 21, 22, 27 e 28 de outubro das 10.00 ás 13.00 h

28.10.2021 12.00 h

Consellería do Medio Rural

FC21200

A etiquetaxe dos alimentos

30

25

Aproveitamento

Persoal da Subdirección de Industrias Agroalimentarias e dos servizos de Industrias e Calidade Agroalimentaria das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural.

Presencial Santiago de Compostela

7 e 14 de outubro das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 18.00 h

8 e 15 de outubro das 10.00 ás 14.00 h

21 de outubro das 10.00 ás 15.00 h

21.10.2021 14.00 h

FC21203

Actuacións dos servizos veterinarios ante incumprimentos

30

15

Aproveitamento

Veterinarios/as oficiais da Consellería do Medio Rural que presten o seu traballo nas oficinas agrarias comarcais, servizos provinciais de gandaría e servizos centrais.

Mixto

Teleformación+
telepresenza

Teleformación: 3 h Telepresenza: 12 h 20, 22, 27 e 29 de setembro das 16.30 ás 19.30 h

29.9.2021 18.30 h

FC21204

O Fogga e a xestión dos fondos da PAC

50

40

Aproveitamento

Persoal da consellería do Medio Rural que participe en calquera das medidas financiadas con fondos Feaga e Feader.

Teleformación

18.10.2021 ao 23.11.2021

26.11.2021 16.30 h

FC21205

O sector vitivinícola e o sector das bebidas espirituosas. Novidades normativas e control da calidade comercial. Procesos industriais e distintivos de calidade

20

25

Aproveitamento

Persoal da Subdirección de Industrias Agroalimentarias e dos servizos de Industrias e Calidade Agroalimentaria das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural.

Presencial Santiago de Compostela

10, 17 e 24 de novembro das 10.00 ás 14.00 e 16.00 a 18.00 h

18 de novembro das 10.00 ás 14.00 h

25 de novembro das 10.00 ás 13.00 h

25.11.2021 12.00 h

FC21222

Normas fiscais e laborais nas explotacións agrarias

25

20

Aproveitamento

Xestores/as de axudas Feader.

Telepresenza

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25 de novembro das 9.00 ás 11.30 h

25.11.2021 10.30 h

FC21223

Teledetección como fonte para obter resultados de superficies agrícolas

20

20

Aproveitamento

Terá preferencia o persoal da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. De quedaren prazas vacantes, tería preferencia o resto de persoal da Consellería do Medio Rural con posto de traballo relacionado coas materias do curso.

Mixto

Presencial+ Telepresenza

Presencial: 28, 29 de setembro das 16.30 ás 19.30 h

Telepresenza:

5, 6 e 7 de outubro das 16.30 ás 19.00 h

Presencial: 13 de outubro das 16.30 ás 19.30 h

Presencial: 14 de outubro das 16.30 ás 20.00 h

14.10.2021 19.00 h

Consellería do Mar

FC21074

Formación en sistemas de información xeográfica aplicados ao espazo marítimo

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixto

Teleformación+

Telepresenza

Teleformación: 6 h

18.10.2021 ao 28.10.2021

Telepresenza: 18 h 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de outubro das 16.30 ás 19.30 h

28.10.2021 18.30 h

FC21187

Formación en inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Terá preferencia o persoal inspector de recente incorporación na Subdirección Xeral de Gardacostas. Resto de persoal inspector e técnico da Consellería do Mar. Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

16, 17 e 18 de novembro das 9.00 ás 13.00 h

18.11.2021 12.00 h

FC21188

Identificación de especies: poliquetos: bioloxía e xestión

13

30

Aproveitamento

1. Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalación de produción 2. Persoal técnico do CIMA que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños. 3. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso. 4. Resto do persoal técnico das consellerías.

Presencial Santiago de Compostela

1, 16 e 17 de setembro na EGAP das 10.00 ás 14.00 h

2 e 3 de setembro nos laboratorios da UDC

(ver ficha)

17.9.2021 13.00 h

Consellería de Sanidade

FC21193

Aspectos técnicos aplicables ás inspeccións de competencia do Servizo de Inspección Farmacéutica

20

15

Aproveitamento

Inspectores/as farmacéuticos/as e médicos/as e subinspectores/as sanitarios/as da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios.

Presencial Santiago de Compostela

22, 25 e 26 de outubro das 9.30 ás 14.30 h

26.10.2021 13.30 h