Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Mércores, 16 de xuño de 2021 Páx. 30024

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación da relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos.

Unha vez aprobada polo Consello de Goberno a modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos, nos termos sinalados no anexo, e emitido informe favorable polo pleno do Consello Social da Universidade de Vigo na sesión do 3 de xuño de 2021.

Consonte o establecido no artigo 91.2 dos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), e no artigo 38 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e en exercicio das competencias que lle confire a normativa vixente, esta reitoría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo, que figura no anexo.

Segundo. Corresponderá á Xerencia ditar as instrucións e realizar os trámites necesarios para dar efectos e executar esta relación de postos de traballo.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 8 de xuño de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos 2021

Código posto

Denominación do posto

D

GR

Q

FP

Observacións

CAMPUS DE VIGO

36000 PL1270 1

T.S. de Igualdade

1

I

M e T

C

36000 PL1280 1

T.S. de Innovación Educativa

1

I

M e T

C

36000 PL1160 1

36000 PL1160 2

T.S. de Normalización Lingüística

T.S. de Normalización Lingüística

2

I

M

C

36000 PL1170 1

T.S. de Relacións Institucionais

1

I

M

C

36000 PL2040 1

T.M. de Innovación Educativa

1

II

M e T

C

CENTROS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

36100 PL1390 1

Director/a

1

I/II

DH

LD

SERVIZOS XERAIS COMÚNS: CACTI, CINBIO E ECIMAT

36100 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

36100 PL4030 1

36100 PL4030 2

36100 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

36100 PL4030 4

36100 PL4030 5

36100 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI)

ANÁLISE INSTRUMENTAL E SEGURIDADE ALIMENTARIA

11601 PL1079 1

T.S. de Análise Instrumental

1

I

M e T

C

Campus de Ourense. Responsable

11601 PL1070 1

T.S. de Análise Instrumental

1

I

M e T

C

Campus de Ourense

36111 PL1079 1

T.S. de Análise Instrumental

1

I

M e T

C

Responsable

36111 PL1070 1

36111 PL1070 2

36111 PL1070 3

T.S. de Análise Instrumental

T.S. de Análise Instrumental

T.S. de Análise Instrumental

3

I

M e T

C

36111 PL3050 1

36111 PL3050 2

36111 PL3050 3

T.E. de Análise Instrumental

T.E. de Análise Instrumental

T.E. de Análise Instrumental

3

III

M e T

C

DETECCIÓN REMOTA

36112 PL1100 1

T.S. de Teledetección

1

I

M e T

C

DETERMINACIÓN ESTRUTURAL, PROTEÓMICA E XENÓMICA

36113 PL1349 1

T.S. de Determinación Estrutural e Proteómica

1

I

M e T

C

Responsable

36113 PL1340 1

36113 PL1340 2

36113 PL1340 3

36113 PL1340 4

T.S. de Determinación Estrutural e Proteómica

T.S. de Determinación Estrutural e Proteómica

T.S. de Determinación Estrutural e Proteómica

T.S. de Determinación Estrutural e Proteómica

4

I

M e T

C

36113 PL1350 1

T.S. de Xenómica

1

I

M e T

C

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

36114 PL1069 1

T.S. de Microscopía Electrónica

1

I

M e T

C

Responsable

36114 PL1060 1

36114 PL1060 2

36114 PL1060 3

T.S. de Microscopía Electrónica

T.S. de Microscopía Electrónica

T.S. de Microscopía Electrónica

3

I

M e T

C

36114 PL3020 1

T.E. de Microscopía Electrónica

1

III

M e T

C

NANOTECNOLOXÍA E ANÁLISE DE SUPERFICIES

36115 PL1299 1

T.S. de Análise de Superficies

1

I

M e T

C

Responsable

36115 PL1290 1

36115 PL1290 2

T.S. de Análise de Superficies

T.S. de Análise de Superficies

2

I

M e T

C

TALLER ELECTRÓNICO

36116 PL3350 1

36116 PL3350 2

T.E. de Electrónica e Instrumentación Científica e Calibración

T.E. de Electrónica e Instrumentación Científica e Calibración

2

III

M e T

C

TALLER DE MECANIZADO

36117 PL3010 1

36117 PL3010 2

T.E. de Máquinas e Ferramientas

T.E. de Máquinas e Ferramientas

2

III

M e T

C

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS BIOMÉDICAS (CINBIO)

36120 PL1330 1

Veterinario/a

1

I

M e T

C

36120 PL3310 1

36120 PL3310 2

T.E. de Animalario

T.E. de Animalario

2

III

M e T

C

ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA (ECIMAT)

36130 PL1360 1

T.S. de Actividades do Medio Marino

1

I

M e T

C

36130 PL1370 1

T.S. de Calidade Ambiental e Histoloxía

1

I

M e T

C

36130 PL1320 1

T.S. de Cultivos Mariños

1

I

M e T

C

36130 PL3340 1

T.E. de Actividades do Medio Mariño

1

III

M e T

C

36130 PL3330 1

T.E. de Calidade Ambiental e Histoloxía

1

III

M e T

C

36130 PL3300 1

T.E. de Cultivos Mariños

1

III

M e T

C

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CITI)

11700 PL1250 1

T.S. de Biotecnoloxía

1

I

M e T

C

Campus de Ourense

OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS (ORI)

01250 PL1088 1

Director/a técnico/a

1

I/II

DH

LD

OFICINA DE PROXECTOS INTERNACIONAIS (OPI)

01330 PL1080 1

T.S. de Relacions Internacionais

1

I

M

C

01330 PL1050 1

T.S. de I+D

1

I

M

C

01330 PL1050 2

T.S. de I+D

1

I

M

C

OFICINA DE I+D

01240 PL1058 1

Director/a técnico/a

1

I/II

DH

LD

ÁREA DE PROMOCIÓN

01241 PL1050 1

01241 PL1050 2

T.S. de I+D

T.S. de I+D

2

I

M

C

11610 PL1050 1

T.S. de I+D

1

I

M

C

Campus de Ourense

ÁREA DE VALORIZACIÓN

01242 PL1050 1

01242 PL1050 2

T.S. de I+D

T.S. de I+D

2

I

M

C

UNIDADE DE CALIDADE

01280 PL1230 1

01280 PL1230 2

01280 PL1230 3

01280 PL1230 4

T.S. de Calidade

T.S. de Calidade

T.S. de Calidade

T.S. de Calidade

4

I

M e T

C

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

02900 PL1010 1

Director/a

1

I/II

DH

LD

02900 PL1380 1

Subdirector/a

1

I/II

DH

LD

02900 PL1120 1

02900 PL1120 2

02900 PL1120 3

02900 PL1120 4

02900 PL1120 5

02900 PL1120 6

02900 PL1120 7

02900 PL1120 8

02900 PL1120 9

02900 PL1120 10

02900 PL1120 11

02900 PL1120 12

02900 PL1120 13

02900 PL1120 14

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

14

I

M

C

02900 PL1300 1

T.S. de Teledocencia

1

I

M

C

02900 PL2030 1

02900 PL2030 2

02900 PL2030 3

02900 PL2030 4

02900 PL2030 5

02900 PL2030 6

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

6

II

M

C

11430 PL3270 1

11430 PL3270 2

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

2

III

M

C

Campus de Ourense

Campus de Ourense

11430 PL3270 3

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

1

III

T

C

Campus de Ourense

20630 PL3270 1

20630 PL3270 2

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

2

III

M

C

Campus de Pontevedra

Campus de Pontevedra

02900 PL3270 1

02900 PL3270 2

02900 PL3270 3

02900 PL3270 4

02900 PL3270 5

02900 PL3270 6

02900 PL3270 7

02900 PL3270 8

02900 PL3270 9

02900 PL3270 10

02900 PL3270 11

02900 PL3270 12

02900 PL3270 13

02900 PL3270 14

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

14

III

M

C

02900 PL3270 15

T.E. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

1

III

T

C

02900 PL4090 1

A.T. de Información Telefónica

1

IV

M

C

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE OURENSE

19000 PL3080 1

19000 PL3080 2

19000 PL3080 3

19000 PL3080 4

19000 PL3080 5

19000 PL3080 6

19000 PL3080 7

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

7

III

M

C

19000 PL3080 8

19000 PL3080 9

19000 PL3080 10

19000 PL3080 11

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

4

III

T

C

19000 PL3080 12

19000 PL3080 13

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

T

C

(1)

(1)

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE PONTEVEDRA

29000 PL3080 1

29000 PL3080 2

29000 PL3080 3

29000 PL3080 4

29000 PL3080 5

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

5

III

M

C

29000 PL3080 6

T.E. de Bibliotecas

1

III

M

C

(1)

29000 PL3080 7

29000 PL3080 8

29000 PL3080 9

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

3

III

T

C

29000 PL3080 10

29000 PL3080 11

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

T

C

(1)

(1)

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA

39010 PL3080 1

39010 PL3080 2

39010 PL3080 3

39010 PL3080 4

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

4

III

M

C

(2)

(2)

(2)

(2)

39010 PL3080 5

39010 PL3080 6

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

T

C

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE VIGO

39000 PL3080 1

39000 PL3080 2

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

M

C

39000 PL3080 3

39000 PL3080 4

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

M

C

(3)

(3)

39000 PL3080 5

39000 PL3080 6

39000 PL3080 7

39000 PL3080 8

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

4

III

M

C

(4)

(4)

(4)

(4)

39000 PL3080 9

39000 PL3080 10

39000 PL3080 11

39000 PL3080 12

39000 PL3080 13

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

5

III

M

C

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

39000 PL3080 14

39000 PL3080 15

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

T

C

39000 PL3080 16

39000 PL3080 17

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

2

III

T

C

(3)

(3)

39000 PL3080 18

39000 PL3080 19

39000 PL3080 20

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

3

III

T

C

(4)

(4)

(4)

39000 PL 3080 21

39000 PL3080 22

39000 PL3080 23

39000 PL3080 24

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

4

III

T

C

(5)

(5)

(5)

(5)

39000 PL3080 25

39000 PL3080 26

39000 PL3080 27

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

3

III

M

C

Apoio ao Campus de Vigo (1)

Apoio ao Campus de Vigo (1)

Apoio ao Campus de Vigo (1)

39000 PL3080 28

39000 PL3080 29

39000 PL3080 30

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

T.E. de Bibliotecas

3

III

T

C

Apoio ao Campus de Vigo (1)

Apoio ao Campus de Vigo (1)

Apoio ao Campus de Vigo (1)

39000 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

39000 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

39000 PL4030 2

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

T

C

SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO

02200 PL1050 1

T.S. de I + D

1

I

M

C

SERVIZO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

03000 PL1094 1

T.S. de Actividades Culturais

1

I

DH

C

16000 PL2010 1

Xestor de Actividades Culturais

1

II

DH

C

Campus de Ourense

BENESTAR FÍSICO, SAÚDE E DEPORTE

03000 PL1048 1

Director/a técnico/a

1

I/II

DH

LD

03000 PL1044 1

T.S. de Actividades Deportivas

1

I

DH

C

Campus de Ourense

16000 PL3047 1

T.E. de Actividades Deportivas

1

III

DH

C

Responsable

16000 PL4040 1

16000 PL4040 2

A.T. de Instalacións Deportivas

A.T. de Instalacións Deportivas

2

IV

M

C

DH

DH

16000 PL4040 3

16000 PL4040 4

A.T. de Instalacións Deportivas

A.T. de Instalacións Deportivas

2

IV

T

C

DH

16000 PL4041 1

A.T. de Instalacións Deportivas

1

IV

F

C

DH

Campus de Pontevedra

21000 PL3047 1

T.E. de Actividades Deportivas

1

III

DH

C

Responsable

21000 PL4040 1

A.T. de Instalacións Deportivas

1

IV

M

C

DH

21000 PL4040 2

A.T. de Instalacións Deportivas

1

IV

T

C

DH

21000 PL4043 1

A.T. de Instalacións Deportivas

1

IV

M e T

C

DH

Campus de Vigo

03000 PL3044 1

03000 PL3044 2

T.E. de Actividades Deportivas

T.E. de Actividades Deportivas

2

III

DH

C

DH

DH

03000 PL4040 1

03000 PL4040 2

A.T. de Instalacións Deportivas

A.T. de Instalacións Deportivas

2

IV

M

C

DH

DH

03000 PL4040 3

03000 PL4040 4

03000 PL4040 5

A.T. de Instalacións Deportivas

A.T. de Instalacións Deportivas

A.T. de Instalacións Deportivas

3

IV

T

C

DH

DH

DH

03000 PL4041 1

A.T. de Instalacións Deportivas

1

IV

F

C

DH

SERVIZO DE PREVENCIÓN

01311 PL1110 1

01312 PL1110 1

T.S. de Prevención de Riscos Laborais

T.S. de Prevención de Riscos Laborais

1

1

I

M e T

C

Área de seguridade no traballo

Área de ergonomía e psicosocioloxía

01310 PL2050 1

T.M. de Prevención de Riscos Laborais

1

II

M e T

C

UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO

01270 PL1260 1

01270 PL1260 2

T.S. de Orientación e Promoción do Emprego e o Empredemento

T.S. de Orientación e Promoción do Emprego e o Empredemento

2

I

M

C

SERVIZOS XERAIS-REITORÍA, MIRALLES, XERENCIA E ANEXO

36010 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

36010 PL4030 1

36010 PL4030 2

36010 PL4030 3

36010 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

M

C

36010 PL4030 5

36010 PL4030 6

36010 PL4030 7

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

UNIDADE DE SERVIZOS XERAIS DE APOIO

01320 PL1210 1

T.S. de Xestión Ambiental

1

I

M e T

C

01320 PL3249 1

T.E. de Xardinaría e Zonas Verdes

1

III

M

C

Responsable

16000 PL3240 1

T.E. de Xardinaría e Zonas Verdes

1

III

M

C

Campus de Ourense

01320 PL3240 1

T.E. de Xardinaría e Zonas Verdes

1

III

M

C

Campus de Vigo

01320 PL3269 1

T.E. de Transporte e Distribución

1

III

M e T

C

Responsable

01320 PL3260 1

01320 PL3260 2

01320 PL3260 3

01320 PL3260 4

01320 PL3260 5

01320 PL3260 6

01320 PL3260 7

01320 PL3260 8

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

T.E. de Transporte e Distribución

8

III

M e T

C

16000 PL3260 1

T.E. de Transporte e Distribución

1

III

M e T

C

Campus de Ourense

01320 PL4030 1

01320 PL4030 2

01320 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

Apoio ao Campus de Vigo

Apoio ao Campus de Vigo

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PL4030 4

01320 PL4030 5

01320 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

Apoio ao Campus de Vigo

Apoio ao Campus de Vigo

Apoio ao Campus de Vigo

CAMPUS DE TORRECEDEIRA: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL E E.U. ESTUDOS EMPRESARIAIS

31000 PL3150 1

T.E. de Delineación e Deseño Asistido por Ordenador

1

III

M e T

C

31000 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

31000 PL4030 1

31000 PL4030 2

31000 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

31000 PL4030 4

31000 PL4030 5

31000 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS: FACULTADE DE BIOLOXÍA, FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR E FACULTADE DE QUÍMICA

32000 PL3180 1

32000 PL3180 2

32000 PL3180 3

32000 PL3180 4

T.E. de Bioloxía

T.E. de Bioloxía

T.E. de Bioloxía

T.E. de Bioloxía

4

III

M e T

C

32000 PL3200 1

T.E. de Física

1

III

M e T

C

32000 PL3170 1

32000 PL3170 2

32000 PL3170 3

32000 PL3170 4

32000 PL3170 5

T.E. de Química

T.E. de Química

T.E. de Química

T.E. de Química

T.E. de Química

5

III

M e T

C

32000 PL3190 1

T.E. de Nefelometría e Susceptibilidade Magnética

1

III

M e T

C

32000 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

32000 PL4030 1

32000 PL4030 2

32000 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

32000 PL4030 4

32000 PL4030 5

32000 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

CENTROS TECNOLÓXICOS: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, E.T.S DE ENXEÑEIROS DE MINAS E ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL-ED. FUNDICIÓN-CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓXICO INDUSTRIAL (MTI)

33300 PL3130 1

T.E. de Automatización Industrial

1

III

M e T

C

33300 PL3030 1

33300 PL3030 2

T.E. de Electrónica

T.E. de Electrónica

2

III

M e T

C

33300 PL3010 1

T.E. de Máquinas e Ferramentas

1

III

M e T

C

33300 PL3120 1

T.E. de Mecánica

1

III

M e T

C

33300 PL3140 1

T.E. de Mecanizado de Alto Baleiro e P.C.O.

1

III

M e T

C

33300 PL3170 1

T.E. de Química

1

III

M e T

C

33300 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

33300 PL4030 1

33300 PL4030 2

33300 PL4030 3

33300 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

M

C

33300 PL4030 5

33300 PL4030 6

33300 PL4030 7

33300 PL4030 8

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

T

C

33300 PL4060 1

33300 PL4060 2

Oficial de laboratorio

Oficial de laboratorio

2

IV

M

C

A extinguir

A extinguir

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN-E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS

33400 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

33400 PL4030 1

33400 PL4030 2

33400 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

33400 PL4030 4

33400 PL4030 5

33400 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

CENTROS XURÍDICO-SOCIAIS E HUMANIDADES: FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS

E DO TRABALLO E FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

FACULTADE DE CIENCIAS EECONÓMICAS E EMPRESARIAIS-FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

34600 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

34600 PL4030 1

34600 PL4030 2

34600 PL4030 3

34600 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

M

C

34600 PL4030 5

34600 PL4030 6

34600 PL4030 7

34600 PL4030 8

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

T

C

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

34200 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

34200 PL4030 1

34200 PL4030 2

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

M

C

34200 PL4030 3

34200 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

CAMPUS DE OURENSE

16000 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

Apoio ao Campus

16000 PL4030 2

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

T

C

Apoio ao Campus

EDIFICIO CAMPUS DA AUGA

16400 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

16400 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

16400 PL4030 2

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

T

C

EDIFICIO FACULTADES E PAVILLÓNS

16100 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

16100 PL4030 1

16100 PL4030 2

16100 PL4030 3

16100 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

4

IV

M

C

16100 PL4030 5

16100 PL4030 6

16100 PL4030 7

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA-FACULTADE DE CIENCIAS-ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO

16200 PL2060 1

T.M. de Actividades Aeroespaciais

1

II

M e T

C

16200 PL3210 1

T.E. de Análise dos Alimentos

1

III

M e T

C

16200 PL3200 1

T.E. de Física

1

III

M e T

C

16200 PL3170 1

T.E. de Química

1

III

M e T

C

16200 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

16200 PL4030 1

16200 PL4030 2

16200 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

16200 PL4030 4

16200 PL4030 5

16200 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO-FACULTADE DE DEREITO-BIBLIOTECA CENTRAL

16300 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

16300 PL4030 1

16300 PL4030 2

16300 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

M

C

16300 PL4030 4

16300 PL4030 5

16300 PL4030 6

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

3

IV

T

C

CAMPUS DE PONTEVEDRA

21005 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

Casa das Campás

21000 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

Apoio ao Campus

21000 PL4030 2

21000 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

Apoio ao Campus

Apoio ao Campus

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL-FACULTADE FISIOTERAPIA

21700 PL3150 1

T.E. de Delineación e Deseño Asistido por Ordenador

1

III

M e T

C

21700 PL3220 1

T.E. de Capataz Forestal

1

III

M e T

C

21700 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

21700 PL4030 1

21700 PL4030 2

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

M

C

21700 PL4030 3

21700 PL4030 4

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

FACULTADE DE BELAS ARTES

21300 PL3250 1

T.E. de Medios Audiovisuais

1

III

M e T

C

21300 PL3230 1

21300 PL3230 2

T.E. de Obradoiro de Belas Artes

T.E. de Obradoiro de Belas Artes

2

III

M e T

C

21300 PL3280 1

T.E. de Obradoiro de Técnicas Escultóricas e Pictóricas

1

III

M e T

C

21300 PL3290 1

T.E. de Técnicas de Artes Gráficas

1

III

M e T

C

21300 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

21300 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

21300 PL4030 2

21300 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE

21400 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

21400 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

21400 PL4030 2

21400 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN

21500 PL3250 1

T.E. de Medios Audiovisuais

1

III

M

C

21500 PL3250 2

T.E. de Medios Audiovisuais

1

III

T

C

21500 PL3079 1

T.E. de Servizos Xerais

1

III

M

C

Responsable

21500 PL4030 1

A.T. de Servizos Xerais

1

IV

M

C

21500 PL4030 2

21500 PL4030 3

A.T. de Servizos Xerais

A.T. de Servizos Xerais

2

IV

T

C

Claves utilizadas:

Denominación do posto:

T.S.: técnico superior

T.M.: técnico medio

T.E.: técnico especialista

A.T.: auxiliar técnico

Observacións:

(1): inclúe a apertura nocturna da biblioteca nos períodos que para cada curso académico se acorden.

(2): 1 praza figurará coa condición de «a extinguir»

(3): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: Centros de Ciencias Experimentais

(4): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: Centros Tecnolóxicos

(5): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: Centros Xurídico-Sociais e Humanidades

D: dotación

GR: grupo de adscrición

Q: quenda de traballo

M: mañá

T: tarde

M e T: mañá e tarde

F: fin de semana e festivos (sábado: das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 horas; domingos e festivos: das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20.00 horas)

DH: dispoñibilidade horaria

F.P.: forma de provisión

C: concurso

L.D.: libre designación