Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 22 de xuño de 2021 Páx. 31335

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Mediante a Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 49, do 12 de marzo), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2021 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (procedemento SI435C), financiado con fondos procedentes do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e das pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 6.449.241,91 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Procedemento

Aplicación

Código de proxecto

Importe 2021

Importe 2022

Importe total

SI435B

11.02.312G.460.1

2021 00061

1.472.292,49

-

1.472.292,49

SI435A

11.02.313B.460.0

2021 00063

497.304,63

-

497.304,63

SI427B

11.02.313B.460.0

2015 00144

2.648.068,57

1.331.956,06

3.980.024,63

SI435C

11.02.313D.460.1

2018 00112

499.620,16

-

499.620,16

5.117.285,85

1.331.956,06

6.449.241,91

Lémbraselles ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No Programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2021; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata ese límite. As entidades beneficiarias están exoneradas da obriga de constitución de garantía.

O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación (SI435B) e Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 11 de outubro de 2021.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 18 de abril de 2022.

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre a igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 10 de decembro de 2021.

Dentro dese prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de reserva das solicitudes susceptibles de axuda do Programa fomento da conciliación (SI435B), do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) e do Programa de sensibilización, información e difusión sobre a igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C), que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para seren atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2.3 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As subvencións concedidas ao abeiro dos programas recollidos nas alíneas a) e b) do artigo 1.1 das bases reguladoras son susceptibles de seren financiadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

b) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

c) Estas axudas son incompatibles con outras axudas públicas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

d) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e as obrigas exixidas nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 22 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

e) No artigo 6.7, artigo 7.5, artigo 8.7, artigo 9.5 e no artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, á minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2021

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade local

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe concesión segundo puntuación

SI435B-2021-40

Concello da Estrada

P3601700B

Espazo Concilia A Estrada

20.252,00

44

15.000,00

SI435B-2021-102

Concello da Laracha

P1504200E

Harmoniza

52.475,64

49

15.000,00

SI435B-2021-74

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

20.160,00

48

15.000,00

SI435B-2021-112

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Campamento de verán. Xogando en igualdade

14.840,00

40

11.872,00

SI435B-2021-107

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Obradoiros de conciliación, servizo de madruga e comedor

50.889,10

56

15.000,00

SI435B-2021-12

Concello da Porqueira

P3206300J

Programa Coidanenos

12.385,94

49

11.147,35

SI435B-2021-141

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de conciliación municipal

21.000,00

60

15.000,00

SI435B-2021-82

Concello das Neves

P3603400G

Campamentos de verán

18.200,00

45

15.000,00

SI435B-2021-121

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Campamentos urbanos

26.732,78

42

15.000,00

SI435B-2021-143

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

13.144,04

47

11.829,64

SI435B-2021-63

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Madrugadores en Antas

14.700,00

49

13.230,00

SI435B-2021-97

Concello de Aranga

P1500300G

Aranga concilia

4.910,00

46

4.419,00

SI435B-2021-09

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo concilia

9.621,11

60

8.541,11

SI435B-2021-103

Concello de Avión agrupado con Castrelo de Miño

P3200500A

Campamentos

20.797,70

78

20.797,70

SI435B-2021-129

Concello de Baralla

P2703600C

Campamentos urbanos para a conciliación da vida laboral e familiar

10.925,87

48

9.833,28

SI435B-2021-77

Concello de Becerreá

P2700600F

Actividades para nenas e nenos de 3 a 12 anos en períodos non lectivos

6.437,20

40

5.149,76

SI435B-2021-85

Concello de Bergondo

P1500800F

Fomento da conciliación

27.340,05

55

15.000,00

SI435B-2021-08

Concello de Boborás

P3201400C

Boborás concilia

46.635,54

57

15.000,00

SI435B-2021-64

Concello de Boimorto

P1501000B

Boimorto concilia

18.959,67

58

15.000,00

SI435B-2021-80

Concello de Boqueixón

P1501200H

Conciliación activa

43.306,00

50

15.000,00

SI435B-2021-87

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa meniñeiro

18.430,72

49

15.000,00

SI435B-2021-135

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

9.660,00

50

8.694,00

SI435B-2021-104

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Concilia interxeracional

21.000,00

49

15.000,00

SI435B-2021-126

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

15.679,82

40

12.543,86

SI435B-2021-36

Concello de Carnota

P1502000A

Aldea de verán

26.349,40

50

15.000,00

SI435B-2021-11

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

7.840,00

40

6.272,00

SI435B-2021-128

Concello de Castro Caldelas agrupado coa Teixeira, Montederramo, Parada do Sil e Chandrexa de Queixa

P3202400B

Castro Caldelas concilia

20.997,20

81

20.997,20

SI435B-2021-76

Concello de Castroverde

P2701100F

Espazo de lecer en Castroverde

35.111,80

48

15.000,00

SI435B-2021-105

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

6.860,00

49

6.174,00

SI435B-2021-94

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Cerdedo-Cotobade concilia

30.220,26

81

28.000,00

SI435B-2021-34

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós

11.668,00

50

10.501,20

SI435B-2021-44

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

48.300,00

58

15.000,00

SI435B-2021-32

Concello de Corcubión

P1502800D

Corcubión concilia

14.513,40

60

13.292,20

SI435B-2021-138

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa cuntilín

46.339,44

47

15.000,00

SI435B-2021-96

Concello de Curtis

P1503200F

Concilia no verán

21.000,00

46

15.000,00

SI435B-2021-98

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación de Dodro

21.000,00

53

15.000,00

SI435B-2021-145

Concello de Dozón

P3601600D

Proxecto de conciliación familiar-campamentos

12.376,03

42

11.138,43

SI435B-2021-75

Concello de Esgos

P3203200E

Aprende sorrindo en Esgos

4.821,43

38

3.857,14

SI435B-2021-79

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa respira

11.938,08

50

10.744,27

SI435B-2021-23

Concello de Forcarei

P3601800J

Concilia Forcarei

21.000,00

39

15.000,00

SI435B-2021-28

Concello de Frades

P1503900A

Conciliación

17.830,00

60

15.000,00

SI435B-2021-106

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

22.751,18

55

15.000,00

SI435B-2021-139

Concello de Guntín

P2702300A

Campaconcilia

9.739,80

38

7.791,84

SI435B-2021-54

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa respira

10.392,00

45

9.352,80

SI435B-2021-42

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

8.260,00

54

7.434,00

SI435B-2021-127

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

19.486,23

54

15.000,00

SI435B-2021-122

Concello de Maceda

P3204400J

Programa mañanceiros

34.758,79

49

15.000,00

SI435B-2021-114

Concello de Manzaneda

P3204500G

Servizo de conciliación familiar

20.790,00

40

15.000,00

SI435B-2021-90

Concello de Maside

P3204600E

Maside concilia

21.789,60

48

15.000,00

SI435B-2021-92

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando, campamento de verán

21.000,00

46

15.000,00

SI435B-2021-58

Concello de Melón

P3204700C

Conciliación familiar: familias madrugadoras, campamentos

16.800,00

55

15.000,00

SI435B-2021-93

Concello de Mesía

P1504800B

Programa respira Mesía

13.369,24

45

12.032,32

SI435B-2021-51

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamento pequesmondo

22.400,00

46

15.000,00

SI435B-2021-61

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

8.960,00

49

8.064,00

SI435B-2021-109

Concello de Monterroso

P2703200B

Campamento urbano de verán

20.287,34

39

15.000,00

SI435B-2021-136

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

15.925,00

45

14.332,50

SI435B-2021-86

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

8.442,62

40

6.754,10

SI435B-2021-144

Concello de Muras

P2703300J

Programa interxeracional-Muras concilia

14.805,00

39

11.844,00

SI435B-2021-72

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia (merendas)

19.110,00

45

15.000,00

SI435B-2021-04

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación da vida laboral e familiar

9.786,66

45

8.807,99

SI435B-2021-39

Concello de Ortigueira

P1506200C

Conciliortigueira

7.530,00

53

6.777,00

SI435B-2021-99

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

4.200,00

39

3.360,00

SI435B-2021-69

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación e apoio á educación

34.480,99

38

15.000,00

SI435B-2021-100

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

42.308,60

80

28.000,00

SI435B-2021-41

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de conciliación

14.000,00

58

13.300,00

SI435B-2021-88

Concello de Padrenda

P3205700B

Conciliación de verán

14.225,34

38

11.380,27

SI435B-2021-20

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando en vacacións

16.100,00

51

14.490,00

SI435B-2021-62

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Campamento de verán

18.480,00

39

14.784,00

SI435B-2021-16

Concello de Petín

P3206100D

Diverpetín

9.147,60

39

7.318,08

SI435B-2021-118

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia

17.869,04

50

15.000,00

SI435B-2021-111

Concello de Pol

P2704600B

Pol concilia

21.000,00

39

15.000,00

SI435B-2021-15

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

16.496,48

45

14.846,83

SI435B-2021-67

Concello de Pontecesures

P3604400F

Fomento da conciliación

17.879,40

50

15.000,00

SI435B-2021-57

Concello de Punxín

P3206600C

Familias madrugadoras

11.060,00

45

9.954,00

SI435B-2021-81

Concello de Rábade

P2705600A

Concilia en Rábade

11.568,00

54

10.411,20

SI435B-2021-37

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Reforzo educativo para nenos/as en horario laboral dos proxenitores

5.680,46

49

5.112,41

SI435B-2021-68

Concello de Ramirás

P3206900G

Programa concilia infancia Ramirás

15.001,00

41

13.500,90

SI435B-2021-25

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

32.711,00

46

15.000,00

SI435B-2021-130

Concello de Ribadumia

P3604600A

Fogar de maiores

9.724,29

36

7.779,43

SI435B-2021-125

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

42.000,00

39

15.000,00

SI435B-2021-116

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Familias madrugadoras-campamento

18.200,01

45

15.000,00

SI435B-2021-108

Concello de Santiso

P1508000E

Iguálate

2.520,00

50

2.268,00

SI435B-2021-134

Concello de Sarria

P2705700I

Sarria concilia

51.000,00

42

15.000,00

SI435B-2021-48

Concello de Silleda

P3605200I

Medida municipal de conciliación do Concello de Silleda

32.500,11

52

15.000,00

SI435B-2021-14

Concello de Sober

P2705900E

Servizo concilia do Concello de Sober

12.669,59

57

12.036,11

SI435B-2021-01

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de conciliación familiar para menores

5.740,00

49

5.166,00

SI435B-2021-13

Concello de Toén

P3208200J

Madrugadores e campamento de verán

3.937,80

39

3.150,24

SI435B-2021-117

Concello de Toques

P1508400G

Campamento de verán

4.238,00

38

3.390,40

SI435B-2021-10

Concello de Tordoia

P1508500D

Vacacións lúdicas

18.698,60

39

14.958,88

SI435B-2021-89

Concello de Valdoviño

P1508800H

Programa concilia tempos

15.900,00

51

14.310,00

SI435B-2021-43

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

18.715,75

45

15.000,00

SI435B-2021-115

Concello de Vedra

P1509000D

Conxuga

39.877,57

56

15.000,00

SI435B-2021-110

Concello de Verín

P3208600A

Ludoteca convive en igualdade

40.870,27

42

15.000,00

SI435B-2021-56

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

12.656,00

55

11.390,40

SI435B-2021-17

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo de atención domiciliaria da infancia

56.000,00

37

15.000,00

SI435B-2021-33

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica pau

19.306,00

59

15.000,00

SI435B-2021-73

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Programa Sempre xove

21.000,00

37

15.000,00

SI435B-2021-70

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Vilar de Barrio concilia

15.440,54

39

12.352,43

SI435B-2021-71

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concilia Vilar de Santos

8.960,00

48

8.064,00

SI435B-2021-27

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

8.400,00

39

6.720,00

SI435B-2021-26

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

8.027,60

54

7.224,84

SI435B-2021-35

Concello de Vimianzo

P1509300H

Ludoteca municipal

14.930,03

43

13.437,03

SI435B-2021-59

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade concilia

9.491,50

50

8.542,35

SI435B-2021-120

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

55.523,33

52

15.000,00

SI435B-2021-21

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

31.894,60

50

15.000,00

SI435B-2021-18

Concello do Corgo

P2701400J

O Corgo concilia

9.800,00

45

8.820,00

SI435B-2021-50

Concello do Incio

P2702400I

Extraescolares no Incio

18.300,00

48

15.000,00

SI435B-2021-132

Concello do Irixo agrupado con San Amaro

P3203600F

Programa concilia

56.000,00

79

28.000,00

SI435B-2021-78

Concello do Pereiro de Aguiar agrupado con Nogueira de Ramuín

P3205900H

Aula concilia

56.000,00

87

28.000,00

SI435B-2021-30

Concello do Pino

P1506700B

Conciliación en período escolar e vacacional

27.932,40

60

15.000,00

SI435B-2021-113

Concello do Saviñao

P2705800G

Aula de verán

21.000,00

39

15.000,00

SI435B-2021-55

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

21.120,96

46

15.000,00

SI435B-2021-24

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

28.070,03

93

28.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade local

NIF

Nome do programa

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe concesión segundo puntuación

SI435A 2021/51

Curtis en Agrupación de Concellos Vilasantar e Sobrado

P1503200F

Naturalmente en morado

35.000,00 €

77,5

25.000,00 €

SI435A 2021/40

Mancomunidade de municipios da comarca de Ordes (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo)

P1500003G

Espazo 4.0: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

11.435,20 €

76

11.435,20 €

SI435A 2021/20

Mancomunidade Terra de Celanova (Cartelle, Gomesende, Quintela de Leirado, Pontedeva e Verea)

P8202502D

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

25.127,20 €

74

23.870,84 €

SI435A 2021/81

Mancomunidade de municipios da comarca de Verín (Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín e Vilardevós)

P3200025I

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

11.200,00 €

71

10.640,00 €

SI435A 2021/55

Avión Agrupado con Castrelo de Miño

P3200500A

Escola de empoderamento II

16.800,00 €

70,5

15.960,00 €

SI435A 2021/90

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Medra en morado

12.390,00 €

69,5

11.770,50 €

SI435A 2021/49

Mancomunidade I.V. Consorcio-Frieiras (Concellos de Riós e A Gudiña)

P3200016H

En clave de muller

14.000,00 €

69

13.300,00 €

SI435A 2021/04

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

23.910,18 €

56

12.000,00 €

SI435A 2021/65

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

41.457,33 €

56

12.000,00 €

SI435A 2021/01

Concello de Moaña

P3602900G

Programa PAMVI

20.160,00 €

52

12.000,00 €

SI435A 2021/10

Concello da Guarda

P3602300J

Prevención e tratamento integral da violencia de xénero

8.400,00 €

52

7.560,00 €

SI435A 2021/74

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Adelaida: Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

8.165,08 €

51

7.284,20 €

SI435A 2021/21

Concello da Peroxa

P3206000F

Empoderamento das mulleres da Peroxa

13.335,00 €

49

12.000,00 €

SI435A 2021/64

Concello de Guitiriz

P2702200C

Servizo de atención psicolóxica a mulleres vulnerables

15.499,08 €

49

12.000,00 €

SI435A 2021/45

Concello de Coirós

P1502700F

Programa Violeta

8.505,00 €

48

7.654,50 €

SI435A 2021/89

Concello de Cuntis

P3601500F

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

7.649,32 €

47

6.884,39 €

SI435A 2021/85

Concello de Santa Comba

P1507800I

Psique, alma de muller

16.800,00 €

47

12.000,00 €

SI435A 2021/09

Concello de Vigo

P3602900G

Programa de atención psicolóxica a fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero

16.800,00 €

47

12.000,00 €

SI435A 2021/78

Concello de Maceda

P3204400J

Espazo mulleres

6.440,00 €

46

5.796,00 €

SI435A 2021/14

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos e nenas adolescentes con exposición a violencia de xénero

15.120,00 €

44

12.000,00 €

SI435A 2021/71

Concello de Vedra

P1509000D

Mulleres +

11.642,40 €

42,5

10.478,16 €

SI435A 2021/02

Concello de Soutomaior

P3605300G

Programa «O meu tempo» Ciclo de obradoiros de autocoidado

10.080,00 €

41,5

9.072,00 €

SI435A 2021/18

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

I Escola de empoderamento: Píldoras Violetas

11.970,00 €

41

10.773,00 €

SI435A 2021/38

Concello de Manzaneda

P3204500G

I Escola de empoderamento: Ecofeminismo

11.970,00 €

41

10.773,00 €

SI435A 2021/53

Concello de Bande

P3200700G

Igualbande: servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

6.440,00 €

41

5.796,00 €

SI435A 2021/84

Concello de Ribadumia

P3604600A

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

41

12.000,00 €

SI435A 2021/61

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

14.229,60 €

41

12.000,00 €

SI435A 2021/87

Concello de Cabanas

P1501500A

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

4.200,00 €

40

3.360,00 €

SI435A 2021/16

Concello de Lobios

P3204300B

Escolas de empoderamento

7.000,00 €

40

5.600,00 €

SI435A 2021/82

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Por nós, mulleres de Castro Caldelas

10.038,00 €

40

8.030,40 €

SI435A 2021/27

Concello de Boborás

P3201400C

Mulleres empoderadas en Boborás 2021

11.970,00 €

40

9.576,00 €

SI435A 2021/52

Concello de Amoeiro

P3200300F

Amoeiro é muller

11.951,17 €

40

9.560,94 €

SI435A 2021/72

Concello de Entrimo

P3203100G

Programa Por nós mesmas. Mulleres de Entrimo

11.999,99 €

40

9.599,99 €

SI435A 2021/67

Concello da Merca

P3204800A

Atención integral das mulleres da Merca

12.569,48 €

40

10.055,58 €

SI435A 2021/79

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Empodérate: fórmate no rural

16.800,00 €

40

12.000,00 €

SI435A 2021/05

Concello de Ortigueira

P1506200C

A arte de coidarte

3.685,88 €

40

2.948,70 €

SI435A 2021/15

Concello de Carnota

P1502000A

O xénero das emocións

6.691,30 €

39,5

5.353,04 €

SI435A 2021/22

Concello de Melón

P3204700C

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

12.600,00 €

39

10.080,00 €

SI435A 2021/47

Concello de Maside

P3204600E

Escola de empoderamento de Maside

8.400,00 €

39

6.720,00 €

SI435A 2021/39

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

7.000,00 €

39

5.600,00 €

SI435A 2021/56

Concello de Taboadela

P3208000D

2ª Edición do programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero das mulleres Taboadela

10.316,46 €

39

8.253,17 €

SI435A 2021/36

Concello de Ramirás

P3206900G

Ramirás é muller (2ª edición)

10.858,54 €

39

8.686,83 €

SI435A 2021/63

Concello da Teixeira

P3208100B

Programa dirixido a mulleres en especial situación de vulnerabilidade de A Teixeira

7.055,51 €

39

5.644,41 €

SI435A 2021/80

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Parada para as mulleres

8.876,56 €

39

7.101,25 €

SI435A 2021/25

Concello de Ponteareas

P3604200J

Xuntas e revoltas. Programa continuado de atención e acompañamento a mulleres en situación de violencia de xénero (6ª edición)

5.812,83 €

39

4.650,26 €

SI435A 2021/06

Concello da Mezquita

P3204900I

Nós-Outras mulleres

13.720,00 €

38,5

10.976,00 €

SI435A 2021/58

Concello de Cenlle

P3202600G

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

6.440,00 €

38,5

5.152,00 €

SI435A 2021/34

Concello de Pontedeume

P1507000F

Servizo para a alfabetización e integración social das mulleres inmigrantes do Concello de Pontedeume

12.600,00 €

37,5

10.080,00 €

SI435A 2021/77

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Obradoiro de empoderamento e creatividade

2.851,00 €

37,5

2.280,80 €

SI435A 2021/42

Concello de Ribadavia

P3207000E

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero «Lola Touza»

13.280,96 €

37

10.624,77 €

SI435A 2021/59

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero de Salceda de Caselas. 2021

14.153,37 €

37

11.322,70 €

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expte.

Entidade local

NIF

Concellos conveniados/agrupados/mancomunados

Puntos

Posto

Orzamento 2021

Concesión 2021

Orzamento 2022

Concesión 2022

Total concedido

SI427B 2021/26

Concello da Coruña

P1503000J

34,00

Dirección do CIM

43.463,26

3.866,00

23.545,17

1.934,00

45.000,00

As. Xurídico

32.755,44

13.067,00

17.550,26

6.533,00

At. Psicolóxica

32.755,44

13.067,00

17.550,26

6.533,00

SI427B 2021/32

Concello da Estrada

P3601700B

16,00

As. Xurídico

6.776,00

6.776,00

3.872,00

3.872,00

40.648,00

At. Psico./Direc.

26.538,64

20.000,00

13.269,32

10.000,00

SI427B 2021/16

Concello da Guarda

P3602300J

38,10

Dirección do CIM

18.361,01

17.000,00

9.208,60

8.100,00

45.000,00

As. Xurídico

7.500,00

6.700,00

2.500,00

1.700,00

At. Psicolóxica

9.900,00

9.300,00

3.300,00

2.200,00

SI427B 2021/01

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

78,00

As. Xur./Direc.

30.082,16

20.000,00

15.041,08

10.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

28.997,15

20.000,00

14.498,57

10.000,00

SI427B 2021/66

Concello da Laracha

P1504200E

47,80

At. Psico./Direc.

34.190,93

19.999,98

17.095,47

10.000,00

41.704,84

As. Xurídico

7.803,24

7.803,24

3.901,62

3.901,62

SI427B 2021/84

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Castro Caldelas, Manzaneda, San Xoán de Río

73,95

At. Psico./Direc.

19.311,64

19.311,64

9.655,81

9.655,81

52.881,95

As. Xurídico

8.366,94

8.366,94

4.365,36

4.365,36

Ax. Dinamización

7.454,80

7.454,80

3.727,40

3.727,40

SI427B 2021/74

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

34,00

As. Xurídico

4.320,00

4.320,00

2.160,00

2.160,00

36.480,00

At. Psico./Direc.

27.567,98

27.567,98

15.006,86

2.432,02

SI427B 2021/09

Concello de Ames

P1500200I

44,70

As. Xur./Direc.

32.690,56

18.750,00

16.345,28

9.375,00

45.000,00

At. Psicolóxica

17.995,09

11.250,00

8.997,54

5.625,00

SI427B 2021/46

Concello de Ares

P1500400E

32,00

As. Xurídico

7.260,00

7.260,00

3.630,00

3.630,00

40.890,00

At. Psico./Direc.

35.477,12

20.000,00

17.738,56

10.000,00

SI427B 2021/83

Concello de Arteixo

P1500500B

28,00

As. Xurídico

9.207,00

7.268,00

5.379,00

4.246,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

24.059,98

18.992,00

13.038,31

10.292,00

Ax. Igualdade

3.388,00

2.674,00

1.936,00

1.528,00

SI427B 2021/33

Concello de Arzúa

P1500600J

42,10

As. Xurídico

13.389,80

9.333,00

6.751,20

4.667,00

28.000,00

At. Psicolóxica

15.386,00

9.333,00

7.693,36

4.667,00

SI427B 2021/65

Concello de Avión

P3200500A

Castrelo de Miño

82,00

At. Psico./Direc.

24.023,76

20.000,00

12.105,67

10.000,00

52.408,15

As. Xurídico

6.972,45

6.972,45

3.435,70

3.435,70

Ax. Igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2021/52

Concello de Baiona

P3600300B

35,50

As. Xurídico

7.331,44

6.500,00

3.665,72

3.600,00

45.000,00

At. Psicolóxica

6.952,00

6.500,00

3.476,00

3.400,00

Ax. Igualdade/Direc.

29.772,52

16.666,67

15.987,88

8.333,33

SI427B 2021/75

Concello de Barbadás

P3200900C

Taboadela

61,00

As. Xurídico

7.842,16

7.842,16

3.921,08

3.921,08

35.526,48

At. Psicolóxica

7.842,16

7.842,16

3.921,08

3.921,08

Ax. Igualdade/Direc.

19.557,60

8.000,00

9.778,80

4.000,00

SI427B 2021/11

Concello de Boiro

P1501100J

43,00

Dirección do CIM

17.811,68

12.000,00

8.905,84

6.000,00

39.690,00

As. Xurídico

7.200,00

7.200,00

3.600,00

3.600,00

At. Psicolóxica

7.260,00

7.260,00

3.630,00

3.630,00

SI427B 2021/54

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

78,40

As. Xur./Direc.

18.977,35

9.333,33

9.488,68

4.666,67

28.000,00

At. Psicolóxica

17.124,87

9.333,33

8.562,43

4.666,67

SI427B 2021/17

Concello de Bueu

P3600400J

40,00

As. Xur./Direc.

28.050,21

20.000,00

15.172,77

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

22.687,27

10.000,00

12.294,43

5.000,00

SI427B 2021/79

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

80,00

Dirección do CIM

15.851,12

15.851,12

8.586,52

8.586,52

84.437,64

As. Xurídico

24.510,25

20.000,00

13.030,17

10.000,00

At. Psicolóxica

22.385,47

20.000,00

11.902,39

10.000,00

SI427B 2021/71

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

68,20

As. Xurídico

13.645,44

9.333,00

6.822,72

4.667,00

53.000,00

At. Psicolóxica

13.266,00

9.333,00

6.633,00

4.667,00

Ax. Igualdade/Direc.

26.804,00

16.666,67

13.402,00

8.333,33

SI427B 2021/24

Concello de Cangas

P3600800A

31,30

At. Psico./Direc.

30.902,33

20.000,00

16.502,65

10.000,00

41.502,42

As. Xurídico

7.668,28

7.668,28

3.834,14

3.834,14

SI427B 2021/67

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

25,00

As. Xurídico

4.900,00

4.900,00

2.450,00

2.450,00

29.000,00

At. Psico./Direc.

20.000,00

9.333,00

10.000,00

4.667,00

Ax. Igualdade

5.100,00

5.100,00

2.550,00

2.550,00

SI427B 2021/49

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

74,20

Dirección do CIM

33.495,90

20.000,00

18.087,81

10.000,00

62.839,96

As. Xurídico

11.616,00

9.333,00

5.808,00

4.667,00

At. Psicolóxica

9.098,72

8.666,00

5.600,00

5.334,00

Ax. Igualdade

1.613,32

1.613,32

3.226,64

3.226,64

SI427B 2021/38

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

66,60

As. Xurídico

8.296,29

8.296,29

3.687,24

3.687,24

41.983,53

At. Psico./Direc.

32.018,85

20.000,00

14.230,60

10.000,00

SI427B 2021/19

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

78,90

As. Xur./Direc.

19.556,00

19.556,00

9.778,00

9.778,00

42.366,00

At. Psicolóxica

8.688,00

8.688,00

4.344,00

4.344,00

SI427B 2021/36

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

77,40

Dirección do CIM

15.504,00

15.504,00

7.752,00

7.752,00

51.236,00

As. Xurídico

10.000,00

9.333,00

5.000,00

4.667,00

At. Psicolóxica

9.300,00

9.300,00

4.680,00

4.680,00

SI427B 2021/78

Concello de Culleredo

P1503100H

14,40

At. Psico./Direc.

33.286,72

20.000,00

16.643,36

10.000,00

30.000,00

SI427B 2021/63

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

83,00

As. Xurídico

6.644,96

6.644,96

3.322,48

3.322,48

35.967,44

At. Psicolóxica

11.399,92

9.333,00

5.699,96

4.667,00

Ax. Igualdade

13.068,00

8.000,00

6.534,00

4.000,00

SI427B 2021/35

Concello de Ferrol

P1503700E

48,00

As. Xurídico

37.662,56

10.000,00

18.831,28

5.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

34.258,24

10.000,00

17.129,12

5.000,00

Ax. Dinamización

23.324,24

10.000,00

11.661,12

5.000,00

SI427B 2021/28

Concello de Gondomar

P3602100D

21,30

As. Xur./Direc.

18.279,51

12.000,00

9.139,75

6.000,00

38.678,65

At. Psicolóxica

3.785,76

3.785,76

1.892,89

1.892,89

Ax. Igualdade

18.863,14

10.000,00

9.431,56

5.000,00

SI427B 2021/34

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

65,00

As. Xurídico

18.327,76

18.327,76

9.163,88

9.163,88

92.722,75

At. Psico./Direc.

18.639,90

18.639,90

9.591,21

9.591,21

Ax. Igualdade

19.288,96

8.000,00

9.678,70

4.000,00

Ax. Igualdade

18.978,97

16.667,00

9.591,21

8.333,00

SI427B 2021/10

Concello de Lugo

P2702800J

43,00

As. Xurídico

41.026,88

15.000,00

20.513,44

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

36.678,64

15.000,00

18.339,32

7.500,00

SI427B 2021/76

Concello de Maceda

P3204400J

33,00

As. Xurídico

14.384,68

11.091,15

7.192,34

5.545,58

45.000,00

At. Psico./Direc.

18.908,85

18.908,85

9.454,42

9.454,42

SI427B 2021/43

Concello de Marín

P3602600C

42,60

As. Xurídico

9.328,00

9.328,00

4.664,00

4.664,00

43.992,00

At. Psico./Direc.

31.973,60

20.000,00

15.986,80

10.000,00

SI427B 2021/59

Concello de Melide

P1504700D

40,00

As. Xurídico

9.440,00

9.280,00

4.720,00

4.720,00

27.800,60

At. Psicolóxica

9.200,40

9.200,40

4.600,20

4.600,20

SI427B 2021/03

Concello de Moaña

P3602900G

44,00

As. Xur./Direc.

35.487,47

15.749,77

19.210,23

8.171,18

45.000,00

At. Psicolóxica

32.108,72

14.250,23

16.054,36

6.828,82

SI427B 2021/22

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

86,00

As. Xurídico

7.971,25

7.971,25

4.306,73

4.306,73

38.277,98

At. Psico./Direc.

16.953,12

9.334,00

9.028,36

4.666,00

Ax. Igualdade

11.261,24

8.000,00

6.086,80

4.000,00

SI427B 2021/44

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao, Sober

83,20

As. Xur./Direc.

30.237,91

20.000,00

15.118,95

10.000,00

64.188,68

At. Psicolóxica

11.464,45

9.333,00

5.732,22

4.667,00

Ax. Igualdade

13.459,12

13.459,12

6.729,56

6.729,56

SI427B 2021/45

Concello de Mos

P3603300I

25,50

Ax. Xurídico

10.307,10

9.456,95

4.951,45

4.543,05

23.902,90

At. Psicolóxica

6.568,25

6.568,25

3.334,65

3.334,65

SI427B 2021/56

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

79,00

As. Xur./Direc.

14.007,92

9.333,36

7.003,96

4.666,64

43.000,00

At. Psicolóxica

14.007,92

9.333,36

7.003,96

4.666,64

Ax. Igualdade

16.072,08

10.000,00

8.036,04

5.000,00

SI427B 2021/62

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

70,00

As. Xurídico

7.086,00

7.086,00

3.543,00

3.543,00

44.461,44

At. Psico./Direc.

14.554,96

14.554,96

7.277,48

7.277,48

Ax. Dinamización

13.850,96

8.000,00

6.925,48

4.000,00

SI427B 2021/57

Concello de Muxía

P1505300B

50,00

As. Xur./Direc.

30.540,08

20.000,00

15.270,04

10.000,00

44.877,96

At. Psicolóxica

9.918,64

9.918,64

4.959,32

4.959,32

SI427B 2021/69

Concello de Negreira

P1505700C

42,50

As. Xur./Direc.

22.098,57

15.550,00

11.049,29

7.775,00

45.000,00

At. Psicolóxica

20.534,55

14.450,00

10.267,27

7.225,00

SI427B 2021/50

Concello de Nigrán

P3603500D

25,00

As. Xur./Direc.

29.174,40

19.668,00

14.587,20

9.834,00

45.000,00

At. Psicolóxica

15.324,80

10.332,00

7.662,40

5.166,00

SI427B 2021/21

Concello de Noia

P1505800A

19,50

As. Xurídico

10.251,10

9.333,33

4.927,69

4.666,67

44.000,00

At. Psico./Direc.

34.100,77

20.000,00

17.050,39

10.000,00

SI427B 2021/70

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

74,00

As. Xur./Direc.

26.097,68

20.000,00

13.048,84

10.000,00

57.156,48

At. Psicolóxica

18.104,32

18.104,32

9.052,16

9.052,16

SI427B 2021/20

Concello de Ourense

P3205500F

32,00

At. Psico./Direc.

43.364,21

15.000,00

21.682,11

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

41.913,08

15.000,00

20.956,54

7.500,00

SI427B 2021/72

Concello de Outes

P1506300A

48,00

As. Xur./Direc.

20.452,05

15.000,00

10.821,29

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

18.994,57

15.000,00

10.048,69

7.500,00

SI427B 2021/82

Concello de Padrón

P1506600D

Dodro, Rois

73,70

As. Xurídico

10.600,00

9.333,33

5.300,00

4.666,66

39.999,98

At. Psicolóxica

12.376,00

9.333,33

6.188,00

4.666,66

Ax. Dinamización

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2021/77

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso, Portomarín

96,00

Dirección do CIM

19.456,40

19.456,40

10.543,60

10.543,60

83.826,96

As. Xurídico

18.046,87

18.046,87

9.780,09

9.780,09

At. Psicolóxica

10.766,40

9.330,36

5.383,20

4.669,64

Ax. Igualdade

9.614,32

8.000,00

4.807,16

4.000,00

SI427B 2021/64

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil

64,00

As. Xurídico

20.185,11

9.333,33

10.092,56

4.666,67

28.000,00

At. Psico./Direc.

20.185,11

9.333,33

10.092,56

4.666,67

SI427B 2021/31

Concello de Poio

P3604100B

40,00

As. Xur./Direc.

33.767,20

15.000,00

16.883,60

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

33.767,20

15.000,00

16.883,60

7.500,00

SI427B 2021/29

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

44,20

As. Xur./Direc.

36.789,37

20.000,00

18.394,69

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

11.104,97

10.000,00

5.552,48

5.000,00

SI427B 2021/42

Concello de Ponteareas

P3604200J

40,50

As. Xurídico

13.664,86

9.007,68

6.832,43

4.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

24.332,16

14.000,00

12.166,08

6.000,00

Ax. Igualdade

8.121,60

8.121,60

3.870,72

3.870,72

SI427B 2021/80

Concello de Pontevedra

P3603800H

36,00

As. Xurídico

8.264,00

8.000,00

4.058,00

3.104,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

38.091,82

14.076,00

19.045,91

7.820,00

Ax. Igualdade

18.295,00

8.000,00

10.164,00

4.000,00

SI427B 2021/55

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

73,10

As. Xur./Direc.

12.520,24

12.520,24

6.260,12

6.260,12

32.780,36

At. Psicolóxica

10.256,16

9.333,00

5.128,08

4.667,00

SI427B 2021/58

Concello de Redondela

P3604500C

44,10

As. Xurídico

6.856,60

3.333,00

6.856,60

1.667,00

45.000,00

At. Psico/Direc.

34.679,68

20.000,00

15.125,24

10.000,00

Ax. Igualdade

30.510,32

6.666,00

13.151,88

3.334,00

SI427B 2021/68

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

70,20

As. Xur./Direc.

28.082,24

20.000,00

14.041,12

10.000,00

46.182,80

At. Psicolóxica

10.788,56

10.788,53

5.394,28

5.394,27

SI427B 2021/30

Concello de Ribeira

P1507400H

31,00

As. Xur./Direc.

31.259,60

20.000,00

16.632,89

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

22.673,70

10.000,00

12.064,30

5.000,00

SI427B 2021/81

Concello de Santa Comba

P1507800I

38,00

As. Xurídico

23.407,84

9.333,00

11.703,92

4.667,00

28.000,00

At. Psico./Direc.

23.407,84

9.333,00

11.703,92

4.667,00

SI427B 2021/61

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

42,25

As. Xurídico

33.532,43

4.666,00

16.766,21

2.334,00

45.000,00

At. Psicolóxica

35.699,80

9.334,00

17.849,90

4.666,00

Ax. Igualdade

40.109,57

15.667,00

20.054,79

8.333,00

SI427B 2021/18

Concello de Sanxenxo

P3605100A

30,00

As. Xurídico

9.793,26

9.793,26

4.896,62

4.896,62

44.689,88

At. Psico./Direc.

21.618,34

20.000,00

10.809,17

10.000,00

SI427B 2021/07

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

88,00

As. Xur./Direc.

40.879,87

20.000,00

22.190,81

10.000,00

56.000,00

At. Psicolóxica

9.965,04

9.333,33

5.464,78

4.666,67

Ax. Igualdade

8.720,58

8.000,00

4.782,33

4.000,00

SI427B 2021/73

Concello de Silleda

P3605200I

52,25

As. Xur./Direc.

19.196,27

18.675,75

10.402,63

10.177,75

45.000,00

At. Psicolóxica

10.713,50

10.465,00

5.805,74

5.681,50

SI427B 2021/02

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

65,00

As. Xurídico

11.093,28

9.333,33

5.546,66

4.666,67

56.000,00

At. Psico./Direc.

31.361,54

20.000,00

15.680,77

10.000,00

Ax. Igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2021/40

Concello de Teo

P1508300I

30,90

As. Xurídico

13.867,92

8.481,00

9.111,24

4.241,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

28.700,72

17.553,00

18.856,36

8.776,00

Ax. Igualdade

3.209,04

1.983,00

8.520,00

3.966,00

SI427B 2021/23

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

76,50

As. Xurídico

8.400,00

8.400,00

4.200,00

4.200,00

34.688,36

At. Psicolóxica

9.333,36

9.333,36

4.666,64

4.666,64

Ax. Igualdade

5.392,24

5.392,24

2.696,12

2.696,12

SI427B 2021/37

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

54,00

As. Xurídico

7.031,20

7.000,00

3.515,60

3.500,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

24.410,88

15.000,00

13.961,88

7.500,00

Ax. Dinamización

5.147,78

5.137,00

6.863,10

6.863,00

SI427B 2021/08

Concello de Vigo

P3605700H

25,00

As. Xurídico

34.000,00

15.000,00

16.000,00

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

34.000,00

15.000,00

16.000,00

7.500,00

SI427B 2021/41

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

37,50

Dirección do CIM

36.635,21

11.932,00

18.317,60

5.966,00

45.000,00

As. Xurídico

8.334,48

2.714,00

4.167,24

1.357,00

At. Psicolóxica

13.692,42

4.460,00

6.846,21

2.230,00

Ax. Igualdade

33.448,84

10.894,00

16.724,42

5.447,00

SI427B 2021/39

Concello de Vilalba

P2706500B

28,50

As. Xur./Direc.

30.146,54

9.333,33

19.048,30

4.666,67

34.580,98

At. Psicolóxica

8.174,11

8.174,11

5.165,27

5.164,86

Ax. Igualdade

2.153,93

2.153,93

5.088,08

5.088,08

SI427B 2021/15

Concello de Viveiro

P2706700H

34,00

As. Xur./Direc.

26.545,30

20.000,00

13.272,65

10.000,00

42.034,25

At. Psicolóxica

8.022,83

8.022,83

4.011,42

4.011,42

SI427B 2021/13

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

37,50

At. Psico./Direc.

30.870,80

15.000,00

15.435,40

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

29.010,48

15.000,00

14.505,24

7.500,00

SI427B 2021/48

Concello de Zas

P1509400F

44,00

Dirección do CIM

18.920,58

18.488,00

10.244,94

10.010,00

45.000,00

As. Xurídico

5.884,84

5.751,00

2.942,92

2.876,00

At. Psicolóxica

5.373,28

5.250,00

2.686,64

2.625,00

SI427B 2021/12

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

40,00

Dirección do CIM

32.461,09

22.500,00

17.608,04

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

11.776,00

5.625,00

5.888,00

1.875,00

At. Psicolóxica

10.654,00

5.625,00

5.327,00

1.875,00

SI427B 2021/51

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

74,00

As. Xurídico

6.001,60

6.001,60

3.000,80

3.000,80

39.002,40

At. Psicolóxica

23.164,08

20.000,00

11.582,04

10.000,00

SI427B 2021/47

Concello do Grove

P3602200B

31,70

As. Xurídico

9.024,80

9.024,80

4.512,40

4.512,40

43.537,20

At. Psico./Direc.

22.512,48

20.000,00

11.256,24

10.000,00

SI427B 2021/04

Concello do Porriño

P3603900F

31,50

As. Xur./Direc.

41.003,20

18.750,00

20.001,60

9.375,00

45.000,00

At. Psicolóxica

13.810,35

11.250,00

6.905,18

5.625,00

SI427B 2021/60

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

83,60

As. Xurídico

8.261,76

8.000,00

4.130,88

4.000,00

67.000,00

At. Psico./Direc.

23.255,38

20.000,00

11.627,68

10.000,00

Ax. Igualdade

17.749,28

16.666,67

8.874,64

8.333,33

SI427B 2021/05

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

87,00

At. Psico./Direc.

19.630,80

19.630,80

9.815,40

9.815,40

70.802,20

As. Xurídico

2.904,00

2.904,00

1.452,00

1.452,00

Ax. Igualdade

16.730,32

16.666,64

8.365,16

8.333,36

Ax. Dinamización

16.022,96

8.000,00

8.011,48

4.000,00

SI427B 2021/53

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

91,00

Dirección do CIM

24.589,12

20.000,00

12.294,56

10.000,00

115.000,00

As. Xurídico

20.630,40

20.000,00

10.315,20

10.000,00

At. Psicolóxica

23.481,76

20.000,00

11.740,88

10.000,00

Ax. Igualdade

19.117,32

17.000,00

8.432,20

8.000,00

SI427B 2021/27

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

93,00

Dirección do CIM

23.362,45

20.000,00

11.681,23

10.000,00

78.400,00

As. Xurídico

12.080,64

7.959,68

6.040,32

6.040,32

At. Psicolóxica

20.883,92

9.334,00

10.441,96

4.666,00

Ax. Dinamización

5.600,00

5.600,00

2.800,00

2.800,00

Ax. Igualdade

12.698,62

8.000,00

6.349,31

4.000,00

SI427B 2021/14

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

87,50

As. Xur./Direc.

13.101,93

9.333,00

6.550,96

4.667,00

40.257,51

At. Psicolóxica

10.105,66

10.105,66

5.052,84

5.052,83

Ax. Dinamización

7.399,35

7.399,35

3.699,67

3.699,67

SI427B 2021/25

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

95,25

At. Psico./Direc.

21.182,72

20.000,00

10.591,36

10.000,00

68.000,00

As. Xurídico

11.616,00

9.235,00

5.808,00

4.765,00

Ax. Igualdade

4.084,00

4.084,00

7.916,00

7.916,00

Ax. Dinamización

7.916,00

7.916,00

4.084,00

4.084,00

SI427B 2021/06

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

90,00

As. Xur./Direc.

23.417,20

20.000,00

11.708,60

10.000,00

89.619,90

At. Psicolóxica

6.345,88

6.345,88

3.274,02

3.274,02

Ax. Igualdade

21.819,52

16.666,67

10.909,76

8.333,33

Ax. Dinamización

16.676,72

16.666,67

8.338,36

8.333,33

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre a igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Núm. expediente

Entidade local

NIF

Medida solicitada

Importe solicitado

Puntos

Importe subvención

SI435C-2021-111

Concello da Baña

P1500700H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-222

Concello da Fonsagrada agrupado con Negueira de Muñiz

P2701800A

Artigo 9.1.d)

7.880,00

46

7.880,00

SI435C-2021-217

Concello da Pastoriza

P2704400G

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-218

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-83

Concello da Rúa

P3207300I

Artigo 9.1.b)

3.630,00

20

3.630,00

SI435C-2021-216

Concello da Veiga

P3208400F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-169

Concello de Alfoz

P2700200E

Artigo 9.1.a)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-219

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Artigo 9.1.a)

4.000,00

19

4.000,00

SI435C-2021-143

Concello de Aranga

P1500300G

Artigo 9.1.c)

5.410,00

20

5.410,00

SI435C-2021-90

Concello de Arbo

P3600100F

Artigo 9.1.a)

5.917,00

20

5.917,00

SI435C-2021-112

Concello de Avión-Castrelo de Miño

P3200500A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

48

8.000,00

SI435C-2021-73

Concello de Baleira

P2700400A

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-133

Concello de Bande

P3200700G

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-21

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Artigo 9.1.b)

2.482,00

19

2.482,00

SI435C-2021-34

Concello de Barreiros

P2700500H

Artigo 9.1.b)

4.200,00

20

4.200,00

SI435C-2021-108

Concello de Becerreá

P2700600F

Artigo 9.1.a)

5.880,00

20

5.880,00

SI435C-2021-162

Concello de Begonte

P2700700D

Artigo 9.1.b)

5.989,50

20

5.989,50

SI435C-2021-178

Concello de Boqueixón

P1501200H

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-123

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Artigo 9.1.a)

2.772,00

19

2.772,00

SI435C-2021-204

Concello de Cabanas

P1501500A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-190

Concello de Carballedo

P2700900J

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-183

Concello de Cariño

P1509500C

Artigo 9.1.a)

5.693,00

20

5.693,00

SI435C-2021-105

Concello de Carnota

P1502000A

Artigo 9.1.b)

3.909,00

20

3.909,00

SI435C-2021-192

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Artigo 9.1.b)

5.995,55

19

5.995,55

SI435C-2021-47

Concello de Catoira

P3601000G

Artigo 9.1.b)

4.347,51

19

4.347,51

SI435C-2021-145

Concello de Cenlle

P3202600G

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-144

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

49

8.000,00

SI435C-2021-113

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-54

Concello de Coirós

P1502700F

Artigo 9.1.a)

5.400,00

20

5.400,00

SI435C-2021-30

Concello de Corcubión

P1502800D

Artigo 9.1.a)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-120

Concello de Cortegada

P3202800C

Artigo 9.1.a)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-215

Concello de Cospeito

P2701500G

Artigo 9.1.a)

5.490,00

20

5.490,00

SI435C-2021-4

Concello de Crecente

P3601400I

Artigo 9.1.a)

4.905,00

19

4.905,00

SI435C-2021-209

Concello de Cuntis

P3601500F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-128

Concello de Curtis

P1503200F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-142

Concello de Dodro

P1503300D

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-110

Concello de Fisterra

P1503800C

Artigo 9.1.a)

4.917,00

19

4.917,00

SI435C-2021-61

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

Artigo 9.1.a)

5.890,00

19

5.890,00

SI435C-2021-49

Concello de Frades

P1503900A

Artigo 9.1.b)

5.999,00

20

5.999,00

SI435C-2021-163

Concello de Larouco

P3203900J

Artigo 9.1.b)

5.082,00

19

5.082,00

SI435C-2021-60

Concello de Lobios

P3204300B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-43

Concello de Lourenzá

P2702700B

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-185

Concello de Lousame

P1504300C

Artigo 9.1.a)

5.880,00

20

5.880,00

SI435C-2021-177

Concello de Maceda

P3204400J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-99

Concello de Manzaneda

P3204500G

Artigo 9.1.e)

5.690,00

20

5.690,00

SI435C-2021-68

Concello de Mazaricos

P1504600F

Artigo 9.1.c)

5.989,50

19

5.989,50

SI435C-2021-51

Concello de Meis

P3602800I

Artigo 9.1.a)

3.740,00

20

3.740,00

SI435C-2021-131

Concello de Mesía

P1504800B

Artigo 9.1.a)

5.080,00

20

5.080,00

SI435C-2021-42

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-139

Concello de Moraña

P3603200A

Artigo 9.1.b)

5.898,59

19

5.898,59

SI435C-2021-117

Concello de Muíños

P3205200C

Artigo 9.1.e)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-121

Concello de Muxía

P1505300B

Artigo 9.1.a)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-147

Concello de Ourol

P2703800I

Artigo 9.1.a)

2.184,00

19

2.184,00

SI435C-2021-23

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-36

Concello de Paradela

P2704200A

Artigo 9.1.a)

3.200,00

19

3.200,00

SI435C-2021-71

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Artigo 9.1.a)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-104

Concello de Pedrafita do Cebreiro

P2704500D

Artigo 9.1.e)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-38

Concello de Petín

P3206100D

Artigo 9.1.b)

5.985,00

19

5.985,00

SI435C-2021-173

Concello de Piñor

P3206200B

Artigo 9.1.a)

5.989,50

20

5.989,50

SI435C-2021-156

Concello de Pol

P2704600B

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-95

Concello de Pontecesures

P3604400F

Artigo 9.1.b)

5.899,00

20

5.899,00

SI435C-2021-135

Concello de Portomarín

P2704900F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-35

Concello de Quintela de Leirado

P3206700A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-44

Concello de Rábade

P2705600A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-141

Concello de Rodeiro

P3604700I

Artigo 9.1.a)

5.989,50

20

5.989,50

SI435C-2021-182

Concello de Rois

P1507500E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-132

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Artigo 9.1.a)

5.980,00

20

5.980,00

SI435C-2021-107

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Artigo 9.1.e)

5.820,00

20

5.820,00

SI435C-2021-48

Concello de Sarria-Láncara

P2705700I

Artigo 9.1.a)

4.983,00

45

4.983,00

SI435C-2021-32

Concello de Sober

P2705900E

Artigo 9.1.b)

3.500,00

20

3.500,00

SI435C-2021-7

Concello de Sobrado

P1508100C

Artigo 9.1.b)

2.571,66

19

2.571,66

SI435C-2021-67

Concello de Tordoia

P1508500D

Artigo 9.1.b)

5.614,50

19

5.614,50

SI435C-2021-85

Concello de Touro

P1508600B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-202

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Artigo 9.1.a)

5.978,84

20

5.978,84

SI435C-2021-69

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Artigo 9.1.c)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-171

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

Artigo 9.1.b)

5.845,51

19

5.845,51

SI435C-2021-97

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Artigo 9.1.b)

5.989,50

19

5.989,50

SI435C-2021-78

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Artigo 9.1.d)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-62

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Artigo 9.1.a)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-25

Concello de Vilasantar

P1509100B

Artigo 9.1.d)

5.830,00

19

5.830,00

SI435C-2021-76

Concello de Xermade

P2702100E

Artigo 9.1.a)

2.184,00

20

2.184,00

SI435C-2021-136

Concello de Xove

P2702500F

Artigo 9.1.a)

4.000,00

20

4.000,00

SI435C-2021-46

Concello de Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-106

Concello de Zas

P1509400F

Artigo 9.1.b)

5.989,50

20

5.989,50

SI435C-2021-207

Concello do Irixo agrupado co Concello de San Amaro

P3203600F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

49

8.000,00

SI435C-2021-31

Concello do Pino

P1506700B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

20

6.000,00

SI435C-2021-74

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Artigo 9.1.b)

8.000,00

47

8.000,00

SI435C-2021-126

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

Artigo 9.1.b)

6.500,00

49

6.500,00

SI435C-2021-24

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Artigo 9.1.b)

8.000,00

49

8.000,00

ANEXO II

Listaxe de agarda

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade (por orde puntuación)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe

SI435B-2021-03

Concello de Soutomaior

P3605300G

Soutomaior concilia: campamento de verán

24.328,74

36

15.000,00

SI435B-2021-101

Concello de Cee

P1502300E

Programa respira

20.938,86

36

15.000,00

SI435B-2021-140

Concello de Miño

P1504900J

Respira Miño

21.972,41

36

15.000,00

SI435B-2021-29

Concello da Cañiza

P3600900I

Programa educativo de verán eu quero ser

7.266,00

35

5.812,80

SI435B-2021-38

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de verán en Taboada

11.729,60

34

9.383,68

SI435B-2021-06

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Concilia Castro de Rei

22.571,89

34

15.000,00

SI435B-2021-22

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Servizo de conciliación en vacacións escolares

5.866,00

33

4.692,80

SI435B-2021-19

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación

14.800,00

33

11.840,00

SI435B-2021-131

Concello de Meaño

P3602700A

Ludoconcilia Meaño no verán somos iguais

25.266,28

32

15.000,00

SI435B-2021-07

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

15.052,66

32

12.042,13

SI435B-2021-47

Concello de Poio

P3604100B

Espazo concilia

12.097,40

32

9.677,92

SI435B-2021-65

Concello de Moaña

P3602900G

Programa ven e xoga

20.231,69

32

15.000,00

SI435B-2021-66

Concello de Baiona

P3600300B

Escola de verán

16.107,50

32

12.886,00

SI435B-2021-84

Concello de Viveiro

P2706700H

Programa respira

13.951,00

32

11.160,80

SI435B-2021-95

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento de verán

25.883,65

32

15.000,00

SI435B-2021-124

Concello de Tui

P3605500B

Igual é máis

21.000,00

32

15.000,00

SI435B-2021-91

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación

21.935,87

32

15.000,00

SI435B-2021-52

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Ponte Caldelas concilia

8.855,00

31

7.084,00

SI435B-2021-83

Concello de Rianxo

P1507300J

Medidas de conciliación do Concello de Rianxo

24.642,11

31

15.000,00

SI435B-2021-45

Concello de Meis

P3602800I

Conciliación de maiores Casa de Escudeiro

9.364,99

30

7.491,99

SI435B-2021-137

Concello de Celanova

P3202500I

Conciliación e igualdade en Celanova

21.000,00

30

15.000,00

SI435B-2021-53

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos no verán

23.387,00

29

15.000,00

SI435B-2021-05

Concello de Moeche

P1505000H

Campamento de conciliación familiar

10.200,00

29

8.160,00

SI435B-2021-123

Concello de Coristanco

P1502900B

Respira Coristanco

10.367,28

28

8.293,82

SI435B-2021-46

Concello de Cangas

P3600800A

Programa enredos

25.638,00

28

15.000,00

SI435B-2021-60

Concello de Ferrol

P1503700E

Campamentos infantís, urbanos e rurais

56.000,00

28

15.000,00

SI435B-2021-119

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

36.000,00

28

15.000,00

SI435B-2021-133

Concello de Pontevedra

P3603800H

Programa de conciliación somos iguais

21.000,00

28

15.000,00

SI435B-2021-02

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Programa concilia

20.122,76

26

15.000,00

SI435B-2021-31

Concello de Chantada

P2701600E

Chantacampamentos

21.000,00

26

15.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade (por orde puntuación)

NIF

Nome do programa

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe

SI435A 2021/88

Concello de Celanova

P3202500I

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

37

12.000,00 €

SI435A 2021/11

Concello de Boiro

P1501100J

Protravix: Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

37

12.000,00 €

SI435A 2021/75

Concello de Cambados

P3600600E

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

36

12.000,00 €

SI435A 2021/73

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

36

12.000,00 €

SI435A 2021/07

Concello de Vimianzo

P1509300H

Emocións que empoderan: círculo de mulleres

6.691,30 €

35,5

5.353,04 €

SI435A 2021/60

Concello de Cee

P1502300E

Emocións que empoderan: círculo de mulleres

10.841,60 €

35,5

8.673,28 €

SI435A 2021/32

Concello de Pontecesures

P3604400F

Programa de prevención da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

35

12.000,00 €

SI435A 2021/31

Concello de Mos

P3603300I

Dende ti para ti

8.996,40 €

34,5

7.197,12 €

SI435A 2021/03

Concello do Porriño

P3603900F

Rachando Barreiras. Taller de empoderamento e crecemento persoal

3.780,00 €

34,5

3.024,00 €

SI435A 2021/50

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

1.455,30 €

34,5

1.164,24 €

SI435A 2021/35

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

34

12.000,00 €

SI435A 2021/66

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Programa de autocoidado e xestión emocional

9.100,00 €

34

7.280,00 €

SI435A 2021/69

Concello de Larouco

P3203900J

Tecendo redes de igualdade

4.200,00 €

33

3.360,00 €

SI435A 2021/76

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás: as mulleres no centro da vida

11.900,00 €

33

9.520,00 €

SI435A 2021/33

Concello de Ribadeo

P2705100B

Espazo de autocoidados: Programa Vou Quererme

2.100,00 €

32,5

1.680,00 €

SI435A 2021/46

Concello de Muxía

P1505300B

Dixitalizadas sen medos

3.080,00 €

32

2.464,00 €

SI435A 2021/23

Concello de Teo

P1508300I

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

2.898,00 €

31,5

2.318,40 €

SI435A 2021/30

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Namórate de ti

4.170,01 €

31,5

3.336,01 €

SI435A 2021/43

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Programa de inserción laboral e social para mulleres VVXX, os seus fillos/as e mulleres en situación de vulnerabilidade

13.890,80 €

31

11.112,64 €

SI435A 2021/57

Concello de Tui

P3605500B

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero das mulleres del concello de Tui

16.800,00 €

30,5

12.000,00 €

SI435A 2021/19

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Infusión de autoestima

9.994,60 €

30

7.995,68 €

SI435A 2021/24

Concello de Petín

P3206100D

II Edición: Re-encontros: Nós Mesmas

8.183,00 €

30

6.546,40 €

SI435A 2021/08

Concello de Gondomar

P3602100D

Capacitadas: Programa de formación e empoderamento feminino para o emprego

10.010,00 €

30

8.008,00 €

SI435A 2021/41

Concello de Noia

P1505800A

Programa Emerxe

4.179,00 €

30

3.343,20 €

SI435A 2021/44

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa mindfulness-redución de estrés

3.176,25 €

29,5

2.541,00 €

SI435A 2021/54

Concello de Fene

P1503600G

Proxecto Indira V: grupo de apoio emocional para mulleres VVX ou en situación de vulnerabilidade

8.400,00 €

29

6.720,00 €

SI435A 2021/28

Concello de Marín

P3602600C

Espazo de acompañamento sociolaboral. Construíndo camiños

8.400,00 €

29

6.720,00 €

SI435A 2021/48

Concello de Valdoviño

P1508800H

A memoria herdada

4.200,00 €

27

3.360,00 €

SI435A 2021/17

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Confiando nas nosas emocións

7.138,88 €

24,5

5.711,10 €

SI435A 2021/29

Concello de Baiona

P3600300B

Achegándonos ás novas tecnoloxías

4.200,00 €

24,5

3.360,00 €

SI435A 2021/62

Concello da Laracha

P1504200E

Obradoiros pola igualdade e de prevención da violencia de xénero

8.400,00 €

24

6.720,00 €

SI435A 2021/68

Concello da Estrada

P3601700B

Taller de empoderamento a través da acción conxunta entre mulleres

11.200,00 €

23,5

8.960,00 €

SI435A 2021/13

Concello de Ames

P1500200I

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

16.800,00 €

23

12.000,00 €

SI435A 2021/26

Concello de Lalín

P3602400H

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

16.800,00 €

23

12.000,00 €

SI435A 2021/86

Concello de Pontevedra

P3603800H

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

16.800,00 €

23

12.000,00 €

SI435A 2021/12

Concello de Poio

P3604100B

Espazo empoder@

3.920,00 €

22,5

3.136,00 €

SI435A 2021/37

Concello de Ribeira

P1507400H

Empoder-Arte: Programa de empoderamento e autoestima para mulleres vulnerables

13.482,00 €

20,5

10.785,60 €

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre a igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Núm. expediente

Entidade local (por orde puntuación)

NIF

Medida solicitada

Importe solicitado

Puntos

Importe

SI435C-2021-55

Concello do Valadouro

P2706300G

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-56

Concello de Vilamarín

P3208800G

Artigo 9.1.a)

5.989,50

19

5.989,50

SI435C-2021-50

Concello de Trabada

P2706100A

Artigo 9.1.b)

5.900,00

19

5.900,00

SI435C-2021-80

Concello de Muras

P2703300J

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-119

Concello de Riotorto

P2705400F

Artigo 9.1.a)

5.880,00

19

5.880,00

SI435C-2021-148

Concello de Boborás

P3201400C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-153

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Artigo 9.1.b)

5.850,00

19

5.850,00

SI435C-2021-172

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

Artigo 9.1.a)

3.640,00

19

3.640,00

SI435C-2021-164

Concello da Merca

P3204800A

Artigo 9.1.b)

5.980,00

19

5.980,00

SI435C-2021-187

Concello das Neves

P3603400G

Artigo 9.1.a)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-186

Concello de Entrimo

P3203100G

Artigo 9.1.e)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-189

Concello de Amoeiro

P3200300F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-188

Concello do Saviñao

P2705800G

Artigo 9.1.b)

5.989,50

19

5.989,50

SI435C-2021-199

Concello de Covelo

P3601300A

Artigo 9.1.d)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-210

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Artigo 9.1.b)

5.957,00

19

5.957,00

SI435C-2021-157

Concello de Pontedeva

P3206500E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-220

Concello de Mondariz

P3603000E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C-2021-221

Concello de Dozón

P3601600D

Artigo 9.1.b)

5.000,00

19

5.000,00

SI435C-2021-2

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Artigo 9.1.b)

5.980,00

18

5.980,00

SI435C-2021-9

Concello de Rubiá

P3207400G

Artigo 9.1.a)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-12

Concello de Meira

P2702900H

Artigo 9.1.a)

5.590,00

18

5.590,00

SI435C-2021-18

Concello de Sandiás

P3207800H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-40

Concello do Vicedo

P2706400E

Artigo 9.1.a)

5.880,00

18

5.880,00

SI435C-2021-53

Concello de Coles

P3202700E

Artigo 9.1.a)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-70

Concello de Oia

P3603600B

Artigo 9.1.a)

5.980,00

18

5.980,00

SI435C-2021-66

Concello da Pobra do Brollón

P2704007J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-75

Concello de Melón

P3204700C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-77

Concello de Navia de Suarna

P2703400H

Artigo 9.1.a)

5.590,00

18

5.590,00

SI435C-2021-72

Concello da Peroxa

P3206000F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-65

Concello de Castroverde

P2701100F

Artigo 9.1.a)

5.989,50

18

5.989,50

SI435C-2021-88

Concello de Boimorto

P1501000B

Artigo 9.1.b)

2.359,50

18

2.359,50

SI435C-2021-109

Concello de Portas

P3604000D

Artigo 9.1.c)

2.200,00

18

2.200,00

SI435C-2021-116

Concello da Arnoia

P3200400D

Artigo 9.1.b)

1.718,20

18

1.718,20

SI435C-2021-114

Concello de Mañón

P1504500H

Artigo 9.1.b)

4.500,00

18

4.500,00

SI435C-2021-118

Concello de Padrenda

P3205700B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-130

Concello de Triacastela

P2706200I

Artigo 9.1.a)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-124

Concello de Maside

P3204600E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-146

Concello de Friol

P2702000G

Artigo 9.1.b)

5.989,50

18

5.989,50

SI435C-2021-140

Concello da Bola

P3201500J

Artigo 9.1.b)

4.000,00

18

4.000,00

SI435C-2021-100

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Artigo 9.1.b)

5.989,50

18

5.989,50

SI435C-2021-154

Concello da Teixeira

P3208100B

Artigo 9.1.b)

5.989,50

18

5.989,50

SI435C-2021-179

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Artigo 9.1.b)

5.989,50

18

5.989,50

SI435C-2021-191

Concello do Incio

P2702400I

Artigo 9.1.a)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-195

Concello do Páramo

P2704300I

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-201

Concello de Verea

P3208500C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-200

Concello de Mondariz Balneario

P3603100C

Artigo 9.1.d)

5.457,17

18

5.457,17

SI435C-2021-212

Concello de Guntín

P2702300A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

18

6.000,00

SI435C-2021-28

Concello de Abadín

P2700100G

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-3

Concello de Soutomaior

P3605300G

Artigo 9.1.a)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-8

Concello de Brión

P1501300F

Artigo 9.1.a)

5.980,00

16

5.980,00

SI435C-2021-14

Concello do Rosal

P3604800G

Artigo 9.1.b)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-16

Concello de Allariz

P3200200H

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-45

Concello de Cerceda

P1502400C

Artigo 9.1.b)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-27

Concello de Camariñas

P1501600I

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-22

Concello de Chantada

P2701600E

Artigo 9.1.c)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-41

Concello de Ortigueira

P1506200C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-33

Concello de Porto do Son

P1507200B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-19

Concello de Vimianzo

P1509300H

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-52

Concello de Valga

P3605600J

Artigo 9.1.a)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-63

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Artigo 9.1.b)

5.324,00

16

5.324,00

SI435C-2021-122

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-127

Concello de Melide

P1504700D

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-125

Concello de Arzúa

P1500600J

Artigo 9.1.a)

5.000,00

16

5.000,00

SI435C-2021-134

Concello de Oroso

P1506100E

Artigo 9.1.a)

5.987,00

16

5.987,00

SI435C-2021-137

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Artigo 9.1.b)

5.980,00

16

5.980,00

SI435C-2021-98

Concello de Ribadeo

P2705100B

Artigo 9.1.a)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-102

Concello de Negreira

P1505700C

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-150

Concello de Cee

P1502300E

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-168

Concello de Vedra

P1509000D

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-167

Concello de Silleda

P3605200I

Artigo 9.1.f)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-180

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

Artigo 9.1.a)

5.980,00

16

5.980,00

SI435C-2021-165

Concello de Ribadavia

P3207000E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-159

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Artigo 9.1.a)

4.482,80

16

4.482,80

SI435C-2021-166

Concello de Outes

P1506300A

Artigo 9.1.b)

5.233,25

16

5.233,25

SI435C-2021-196

Concello de Ribadumia

P3604600A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-198

Concello de Santa Comba

P1507800I

Artigo 9.1.a)

5.989,50

16

5.989,50

SI435C-2021-194

Concello de Padrón

P1506600D

Artigo 9.1.a)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-158

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-206

Concello de Mugardos

P1505200D

Artigo 9.1.b)

5.997,60

16

5.997,60

SI435C-2021-211

Concello de Miño

P1504900J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

16

6.000,00

SI435C-2021-205

Concello de Celanova

P3202500I

Artigo 9.1.a)

5.974,00

16

5.974,00

SI435C-2021-17

Concello de Bergondo

P1500800F

Artigo 9.1.b)

6.000,00

15

6.000,00

SI435C-2021-64

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

15

6.000,00

SI435C-2021-96

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Artigo 9.1.a)

5.540,00

15

5.540,00

SI435C-2021-197

Concello de Abegondo

P1500100A

Artigo 9.1.a)

5.900,00

15

5.900,00

SI435C-2021-89

Concello da Cañiza

P3600900I

Artigo 9.1.b)

4.897,00

15

4.897,00

SI435C-2021-155

Concello de Guitiriz

P2702200C

Artigo 9.1.a)

5.989,50

15

5.989,50

SI435C-2021-208

Concello de Cedeira

P1502200G

Artigo 9.1.b)

4.796,92

15

4.796,92

SI435C-2021-1

Concello de Salvaterra de Miño

P3605000C

Artigo 9.1.a)

5.929,00

14

5.929,00

SI435C-2021-10

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Artigo 9.1.b)

1.524,60

14

1.524,60

SI435C-2021-181

Concello de Coristanco

P1502900B

Artigo 9.1.a)

5.989,50

14

5.989,50

SI435C-2021-11

Concello de Betanzos

P1500900D

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-15

Concello de Noia

P1505800A

Artigo 9.1.a)

5.989,50

12

5.989,50

SI435C-2021-29

Concello de Moaña

P3602900G

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-26

Concello de Gondomar

P3602100D

Artigo 9.1.a)

5.967,50

12

5.967,50

SI435C-2021-37

Concello de Ordes

P1506000G

Artigo 9.1.a)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-20

Concello do Carballiño

P3202000J

Artigo 9.1.a)

5.989,50

12

5.989,50

SI435C-2021-79

Concello de Teo

P1508300I

Artigo 9.1.d)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-81

Concello de Vilalba

P2706500B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-91

Concello de Baiona

P3600300B

Artigo 9.1.a)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-93

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Artigo 9.1.a)

4.800,55

12

4.800,55

SI435C-2021-94

Concello de Mos

P3603300I

Artigo 9.1.a)

4.443,34

12

4.443,34

SI435C-2021-115

Concello de Viveiro

P2706700H

Artigo 9.1.a)

2.916,10

12

2.916,10

SI435C-2021-149

Concello da Guarda

P3602300J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-152

Concello da Laracha

P1504200E

Artigo 9.1.a)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-160

Concello de Nigrán

P3603500D

Artigo 9.1.b)

5.700,00

12

5.700,00

SI435C-2021-175

Concello de Barbadás

P3200900C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-176

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Artigo 9.1.b)

5.940,00

12

5.940,00

SI435C-2021-184

Concello de Tui

P3605500B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-193

Concello de Foz

P2701900I

Artigo 9.1.b)

6.000,00

12

6.000,00

SI435C-2021-213

Concello de Sada

P1507600C

Artigo 9.1.b)

5.988,00

12

5.988,00

SI435C-2021-138

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Artigo 9.1.b)

6.000,00

11

6.000,00

SI435C-2021-151

Concello de Tomiño

P3605400E

Artigo 9.1.a)

6.000,00

11

6.000,00

SI435C-2021-170

Concello de Cambados

P3600600E

Artigo 9.1.b)

5.989,50

11

5.989,50

SI435C-2021-174

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Artigo 9.1.b)

5.913,00

11

5.913,00

SI435C-2021-161

Concello de Rianxo

P1507300J

Artigo 9.1.d)

6.000,00

11

6.000,00

SI435C-2021-6

Concello do Porriño

P3603900F

Artigo 9.1.b)

4.876,30

8

4.876,30

SI435C-2021-58

Concello de Cangas

P3600800A

Artigo 9.1.c)

5.043,91

8

5.043,91

SI435C-2021-59

Concello de Ames

P1500200I

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-82

Concello de Ferrol

P1503700E

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-86

Concello de Ponteareas

P3604200J

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-87

Concello de Lalín

P3602400H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-92

Concello de Marín

P3602600C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-101

Concello de Ribeira

P1507400H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-129

Concello de Redondela

P3604500C

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-103

Concello da Estrada

P3601700B

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-203

Concello de Pontevedra

P3603800H

Artigo 9.1.b)

6.000,00

8

6.000,00

SI435C-2021-214

Concello de Arteixo

P1500500B

Artigo 9.1.a)

5.799,53

8

5.799,53

SI435C-2021-39

Concello de Vigo

P3605700H

Artigo 9.1.b)

6.000,00

7

6.000,00

SI435C-2021-57

Concello de Narón

P1505500G

Artigo 9.1.b)

5.200,00

7

5.200,00

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expediente

Entidade

NIF

Nome da medida

Causa

SI435B-2021-142

Concello de Laza

P3204000H

Laza concilia 2020

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº expediente

Entidade

NIF

Nome da medida

Causa

SI435A 2021/70

Concello de Rianxo

P1507300J

Obradoiros sobre diversidade afectivo-sexual, igualdade de oportunidades e contra a LGTBI fobia

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A 2021/83

Concello de Sada

P1507600C

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Nº expediente

Entidade

NIF

Actuación

Causa

SI435C 2021/5

Concello de Oímbra

P3205400I

Artigo 9.1.b)

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa