Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Venres, 25 de xuño de 2021 Páx. 32244

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo), e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e co obxecto de avanzar en facer efectivo o dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas e a conseguinte obriga destas de dotarse dos medios e sistemas necesarios para que ese dereito se poida exercer, cómpre incorporar unha tramitación electrónica á fase de elección de destino das persoas aspirantes que superaron un proceso selectivo convocado pola Dirección Xeral da Función Pública.

A resolución dítase por delegación, de conformidade co establecido na Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, publicada no DOG núm. 16, do 24 de xaneiro.

Unha vez finalizado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo), e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo); e, unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos exixidos nestas por parte das persoas aspirantes co obxecto de adxudicarlles destinos provisionais, e segundo a base IV.6 das convocatorias, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Ás persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñesen desempeñando con carácter definitivo sempre que figure na relación de postos de traballo aberto ao corpo da Administración xeral a que accceden.

Segundo. Publicar como anexo I a relación de persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos e que, segundo a base IV.6 das convocatorias, son convocadas á elección de destino provisional, segundo a orde que, en aplicación das bases das convocatorias, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Terceiro. Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas ao subgrupo a que acceden e de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Cuarto. Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a chave de acceso á aplicación de cada un dos procesos selectivos.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non reciba correctamente o seu usuario e chave, deberá poñerse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do sistema electrónico a que se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»-«Procesos selectivos».

Quinto. Para a selección de destinos as persoas aspirantes deberán acceder ao sistema electrónico e proceder da seguinte forma:

Unha vez que acceda ao seu expediente electrónico, a persoa aspirante deberá, en primeiro lugar, elixir entre as opcións «Renuncia», «Solicitude de excedencia» ou «Escoller posto».

1º. De elixir a opción «Renuncia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto. A persoa aspirante que exerza esta opción quedará excluída do proceso e decaerá no seu dereito a ser nomeada persoal funcionario de carreira do subgrupo a que accede.

2º. De elixir a opción «Solicitude de excedencia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto, sempre que cumpra os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

3º. De elixir a opción «Escoller posto», a persoa aspirante seleccionará, por orde de preferencia, os destinos que se ofertan. No suposto de que escolla un número de prazas inferior ao da posición que ocupa no proceso, as persoas aspirantes que cumpran os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, poderán solicitar ser declaradas en excedencia por prestación de servizos no sector público, o que deberán de manifestar mediante a presentación dunha solicitude por escrito e no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto, a que deberán xuntar a copia da última orde de prelación dos postos ofertados e seleccionados no sistema electrónico debidamente asinada.

Sexto. Ás persoas aspirantes que non presenten a súa solicitude de elección no prazo sinalado, ou seleccionen un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso e non se lles adxudique ningún destino ou non presentasen a súa solicitude no xeito previsto nesta resolución, seranlles adxudicados en destino provisional os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedasen sen adxudicar.

Sétimo. Todas as comunicacións que formulen as persoas aspirantes dirixiranse á Consellería de Facenda e Administración Pública, Dirección Xeral da Función Pública, Servizo de Selección (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela). Para isto, deberán empregar o modelo co código PR004A previsto na Orde do 4 de maio de 2017 que aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado, habilitado na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal; ou ben presentará a documentación nas oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Oitavo. Finalizado o prazo para a elección de destinos, a aplicación efectuará a adxudicación automática de destinos, en función do subgrupo a que se accede e orde de prelación acadada por cada persoa aspirante no seu proceso e atendendo á orde de preferencia na selección de destinos efectuada por esta.

A adxudicación provisional de postos resolverase mediante resolución da consellería competente en materia de función pública e publicarase no DOG.

As persoas aspirantes nomeadas persoal funcionario de carreira e adxudicatarias provisionais ou definitivas, segundo o caso, dos postos de traballo relacionados nesta resolución disporán do prazo dun (1) mes para tomar posesión do seu destino, desde o día seguinte ao da publicación no DOG.

As persoas aspirantes que obteñan un destino provisional deberán optar ás prazas que se oferten na elección de destino definitivo.

Noveno. Estará á disposición das persoas aspirantes información complementaria para a utilización da aplicación informática e a presentación das solicitudes de elección de destino, na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal

Décimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous (2) meses, contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

Nº orde elección destino

DNI

Apelidos e nome

Acceso

1

***7770**

Rodríguez Álvarez, Laura

Enx. Agronómica-PI

2

***4526**

Paz Feijoo, Francisco

Enx. Agronómica-Libre

3

***5413**

Besteiro Doval, Roberto

Enx. Agronómica-Libre

4

***2841**

Mosquera Val, M.ª Belén

Enx. Agronómica-Libre

5

***1915**

González Jar, Mª José

Enx. Agronómica-Libre

6

***4526**

Paz Feijoo, Francisco

Enx. Técn. Agrícola-Libre

7

***4539**

Núñez Fernández, Lorena

Enx. Técn. Agrícola-Libre

8

***4177**

Toirán López, Francisco

Enx. Técn. Agrícola-Libre

9

***0323**

Quintana Rodríguez, Mª Luisa

Enx. Técn. Agrícola-Libre

10

***7246**

Dorado Vázquez, Mª del Mar

Enx. Técn. Agrícola-Libre

11

***5413**

Besteiro Doval, Roberto

Enx. Técn. Agrícola-Libre

12

***0345**

García Morrondo, David

Enx. Técn. Agrícola-Libre

13

***1915**

González Jar, Mª José

Enx. Técn. Agrícola-Libre

ANEXO II

Prazas ofertadas

Código

Nome

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Adscr.

Niv.

Titulación

Formación

Observacións

1

MRC050000215770011

Xefatura sección

MR

S. X. de Explotacións Agrarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

A1, A2

25

2

MRC060000115770098

Xefatura sección

MR

S. X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

A1

25

3

MRC991030115001014

Xefatura sección

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

4

MRC991030132001009

Xefatura sección

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2

25

5

MRC992001315580003

Xefatura sección C (Ordes)

MR

Oficina de Ordes

Servizos periféricos

Ordes

A1, A2

22

6

MRC992004115770003

Xefatura sección C (Santiago)

MR

Oficina de Santiago de Compostela

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1, A2

22

7

MRC992005527560004

Xefatura sección C (Sarria)

MR

Oficina de Sarria

Servizos periféricos

Sarria

A1, A2

22

8

MRC992010232680004

Xefatura sección C (Ribadavia)

MR

Oficina de Ribadavia

Servizos periféricos

Ribadavia

A1, A2

22

9

MRC992010332240004

Xefatura sección C (Celanova)

MR

Oficina de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

A1, A2

22

10

MRC992011032090001

Xefatura área de servizos agrarios

MR

Área do Barco de Valdeorras-Pobra de Trives

Servizos periféricos

O Barco de Valdeorras

A1, A2

26

11

MRC992012032840001

Xefatura área de servizos agrarios

MR

Área de Verín

Servizos periféricos

Verín

A1, A2

26

12

MRO191000036001045

Xefatura de área II

MR

Servizo Territorial de Pontevedra

FOGGA/Servizos territoriais

Pontevedra

A1, A2

26

Enxeñaría Agrónoma; licenciado/a en Veterinaria; Enxeñaría Técnica Agrícola

Experiencia en xestión da PAC (mérito).; experiencia en intervención e regulación de mercados (mérito)

13

MR3010030115080022

Xefatura secc. Form. e exp. agraria-X. Internado

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; Enxeñaría de Montes; Enxeñaría Técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial

14

MR3010050115010050

Xefatura sección de investigación XV

MR

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Abegondo

A1, A2

25

Enxeñaría Agrónoma; Enxeñaría Técnica Agrícola

Doutoramento en materia agraria (R.I.).; para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

15

MRO191000015001032

Xefatura sección

MR

Servizo Territorial da Coruña

FOGGA/Servizos territoriais

A Coruña

A1, A2

25

Enxeñaría Agrónoma; Enxeñaría Técnica Agrícola

16

MR3010050115010038

Xefatura sección de investigación X

MR

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Abegondo

A1

25

Enxeñaría Agrónoma; licenciado/a en Biolóxicas; licenciado/a en Veterinaria

Doutoramento en materia agraria (R.I.).; para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

17

MR3010050115010041

Xefatura sección de investigación XII

MR

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Abegondo

A1

25

Enxeñaría Agrónoma; licenciado/a en Biolóxicas; licenciado/a en Veterinaria

Doutoramento en materia agraria (R.I.).; para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

18

MRC991030136001046

Xefatura sección

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

25

19

MR3010030115080028

Xefatura secc. form. e exp. agraria

MR

Centro de Formación de Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; Enxeñaría de Montes; Enxeñaría Técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial

20

MR3010030115080035

Xefatura secc. form. e exp. agraria

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; Enxeñaría de Montes; Enxeñaría Técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial