Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Luns, 28 de xuño de 2021 Páx. 32479

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 17, do 27 de xaneiro de 2021), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto desta convocatoria é outorgar axudas ás universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e do IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia, que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutoras e doutores nos seus centros.

Este programa procura a formación de persoas investigadoras para a obtención do título de doutora ou doutor e a adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación dentro dun programa de doutoramento. Ademais, fináncianse estadías no estranxeiro de tres meses de duración, co obxecto de que poidan acadar a mención de doutora ou doutor internacional.

No artigo 2.1 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e, no artigo 2.3, os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas.

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Gain, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, o 11 de maio de 2021 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas excluídas.

As solicitudes foron ponderadas por un equipo avaliador formado por persoas expertas de fóra do Sistema de I+D+i galego, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 6 da convocatoria e segundo o baremo que se indica no artigo 10.

O resultado desta avaliación entregóuselle á comisión de selección definida no artigo 11 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 12 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección, reunida o día 9 de xuño de 2021, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2020 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, no cal se reflicte tamén a zona de estadía concedida para as persoas que a solicitaron.

No ámbito das universidades do SUG concédense un mínimo de 12 axudas por cada rama de coñecemento, de acordo co indicado no artigo 4.2 da convocatoria.

Segundo. Establecer dúas listas de espera (unha para cada órgano instrutor), que se inclúen como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios establecidos no artigo 11. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o día 30 de xuño de 2021, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 30 de setembro de 2021.

Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 15 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 90 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2016-2020 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2015, DOG número 221, do 19 de novembro), que se atopa prorrogado en 2021 ao abeiro do disposto no artigo 36 da Lei 7/2019, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. As anualidades de 2022 a 2024 integraranse no novo plan de financiamento para os anos seguintes, sempre que así o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

10.20.561B.444.0

UDC

13

117.866,71

385.000,00

325.000,00

207.133,29

1.035.000,00

10.20.561B.444.0

USC

52

471.466,84

1.560.000,00

1.300.000,00

828.533,16

4.160.000,00

10.20.561B.444.0

UVIGO

25

226.666,75

717.000,00

625.000,00

398.333,25

1.967.000,00

 

90

816.000,30

2.662.000,00

2.250.000,00

1.433.999,70

7.162.000,00

Demais entidades: 12 axudas.

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

06.A2.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

3

27.200,01

87.000,00

75.000,00

47.799,99

237.000,00

06.A2.561A.403.0

Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC

1

9.066,67

29.000,00

25.000,00

15.933,33

79.000,00

06.A2.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

7

63.466,69

213.000,00

175.000,00

111.533,31

563.000,00

06.A2.561A.481.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

1

9.066,67

29.000,00

25.000,00

15.933,33

79.000,00

12

108.800,04

358.000,00

300.000,00

191.199,96

958.000,00

Sexto. As entidades beneficiarias deberán enviar un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Gain no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da presidencia da Gain nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9 de febreiro de 2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Francisco Conde López

Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación e
presidente da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Axudas concedidas

Universidade da Coruña

Nº expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2021/351

Díaz

Freire

Fátima María

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

62,9240

ED481A 2021/161

Gende

Lozano

Mateo

Enxeñaría e Arquitectura

2

80,7320

ED481A 2021/074

Guerreiro

Santalla

Sara

Enxeñaría e Arquitectura

3

76,3240

ED481A 2021/070

Harriswangler

Harriswangler

Charlene María

Ciencias

3

77,0392

ED481A 2021/196

Iglesias

Morís

Daniel

Enxeñaría e Arquitectura

2

78,5320

ED481A 2021/140

Morano

Sánchez

José

Enxeñaría e Arquitectura

2

83,8740

ED481A 2021/165

Obregón

Gómez

Inés

Ciencias

3

76,8419

ED481A 2021/016

Otero

Freijeiro

David

Enxeñaría e Arquitectura

2

84,4500

ED481A 2021/296

Pallas

Quintela

Lara

Enxeñaría e Arquitectura

2

78,3691

ED481A 2021/034

Pérez

Vila

Miguel Anxo

Enxeñaría e Arquitectura

2

81,9060

ED481A 2021/147

Rivas

Villar

David

Enxeñaría e Arquitectura

2

83,1260

ED481A 2021/199

Rodríguez

Ruiz

Antonio

Enxeñaría e Arquitectura

2

77,9115

ED481A 2021/015

Sobral

Areán

Brais

Enxeñaría e Arquitectura

3

75,1896

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2021/137

Alonso

Fernández

Iván

Ciencias da Saúde

3

82,6310

ED481A 2021/181

Álvarez

Constantino

Andrés Manuel

Ciencias

3

73,9458

ED481A 2021/084

Amoedo

Meijide

José Manuel

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

63,8290

ED481A 2021/088

Andújar

Arias

Antonio

Ciencias da Saúde

2

75,7830

ED481A 2021/167

Atrio

Lema

Yago

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

63,9600

ED481A 2021/244

Blázquez

Vicens

Joan

Ciencias

3

82,6107

ED481A 2021/238

Calvo

Gens

Laura

Artes e Humanidades

3

64,4780

ED481A 2021/190

Campos

Prieto

Lucía

Ciencias da Saúde

2

76,2306

ED481A 2021/133

Castelo

Mourelle

Jorge

Ciencias

2

81,3313

ED481A 2021/267

Castro

Atanes

Ana

Ciencias Sociais e Xurídicas

3

73,5025

ED481A 2021/053

Cortés

Coego

Alba

Ciencias

3

80,2895

ED481A 2021/222

Cosme

Boullosa

Neila

Ciencias

3

84,6471

ED481A 2021/025

Costas

López

Gisella

Artes e Humanidades

2

64,3310

ED481A 2021/245

Dasilva

Martínez

Damián

Ciencias

3

76,5935

ED481A 2021/094

Delgado

González

Bruno

Ciencias

3

75,5128

ED481A 2021/256

Díaz

Lago

Ledicia

Ciencias

3

74,9665

ED481A 2021/141

Díaz

Poso

Alejandro

Artes e Humanidades

2

72,5291

ED481A 2021/193

Diz

de Almeida

Silvia

Ciencias

3

75,5760

ED481A 2021/202

Domínguez

Alonso

Sara

Ciencias

3

79,8940

ED481A 2021/243

Fernández

Iglesias

Antía

Ciencias

3

77,9709

ED481A 2021/148

Fernández

Pichel

Marcos

Enxeñaría e Arquitectura

2

79,4218

ED481A 2021/046

García

Rey

Aitor

Ciencias da Saúde

2

81,9395

ED481A 2021/192

Gesto

Antelo

Nerea

Ciencias da Saúde

3

77,6491

ED481A 2021/032

Gil

Martínez

María

Artes e Humanidades

3

64,3308

ED481A 2021/043

Gómez

Alcalde

María Rosario

Ciencias Sociais e Xurídicas

3

68,3246

ED481A 2021/170

González

Gómez

Álvaro

Ciencias Sociais e Xurídicas

3

65,0510

ED481A 2021/037

Huidobro

García

Miguel

Ciencias

2

78,1860

ED481A 2021/211

Illodo

Brea

Sara

Ciencias

3

76,1486

ED481A 2021/175

Jiménez

Vázquez

Alejandro

Ciencias

2

81,4898

ED481A 2021/090

Jiménez

Vega

Selene

Ciencias da Saúde

3

77,8100

ED481A 2021/080

López

Soliño

Saúl

Ciencias

2

76,6448

ED481A 2021/136

Martinez

Parra

José María

Ciencias

3

74,1159

ED481A 2021/254

Martínez

Castro

Laura

Ciencias

3

80,4095

ED481A 2021/159

Martínez

Martínez

Sara

Ciencias

2

88,1484

ED481A 2021/092

Mellid

Carballal

Rocío

Ciencias da Saúde

3

88,0860

ED481A 2021/117

Miranda

Pastoriza

Darío

Ciencias da Saúde

2

78,3113

ED481A 2021/096

Otero

Coto

Iago

Enxeñaría e Arquitectura

2

84,9373

ED481A 2021/047

Pino

Cabeza

Matías

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

62,5188

ED481A 2021/098

Piñeiro

Alonso

Laura

Ciencias

3

75,6840

ED481A 2021/210

Rey

López

Alejandro

Ciencias

2

82,7535

ED481A 2021/044

Rodríguez

Gil

Alexandra Miroslava

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

63,7540

ED481A 2021/085

Rodríguez

Martínez

Gonzalo

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

73,9780

ED481A 2021/225

Rodríguez

Pombo

Lucía

Ciencias da Saúde

2

84,3315

ED481A 2021/030

Romero

Vidal

Nuria

Artes e Humanidades

2

62,5700

ED481A 2021/150

Ruiz

Fernández

Ramón Ángel

Ciencias

2

86,0875

ED481A 2021/227

Santos

Barral

María Olalla

Artes e Humanidades

2

63,1455

ED481A 2021/252

Sarmiento

Fuentes

Axel

Ciencias

2

80,4410

ED481A 2021/102

Seoane

Lloves

Nuria

Ciencias da Saúde

2

87,3665

ED481A 2021/142

Varela

Domínguez

Noa

Ciencias

3

90,4189

ED481A 2021/139

Vázquez

González

Lara María

Enxeñaría e Arquitectura

3

86,4795

ED481A 2021/087

Villar

López

María

Ciencias da Saúde

3

46,9716

ED481A 2021/191

Vizcaíno

Anaya

Lucía

Ciencias

2

83,4340

Universidade de Vigo.

Nº expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2021/289

Arjones

Fernández

Belén

Ciencias

1

79,3980

ED481A 2021/313

Carpena

Rodríguez

María

Ciencias

2

75,4896

ED481A 2021/286

Celard

Pérez

Pedro

Enxeñaría e Arquitectura

-

76,1380

ED481A 2021/361

Fernández

Berrocal

Ana María

Artes e Humanidades

2

66,4907

ED481A 2021/352

Fonseca

Silva

Pablo

Ciencias

2

74,6240

ED481A 2021/356

Freire

González

Javier

Ciencias da Saúde

3

82,5100

ED481A 2021/345

Gallego

García

María del Pilar

Ciencias

2

80,7250

ED481A 2021/274

Gefaell

Borrás

Juan

Ciencias

2

78,3330

ED481A 2021/273

Gómez

Bouzó

Uxía

Ciencias

2

74,4570

ED481A 2021/365

Horta

Cadenas

René

Ciencias

3

79,6805

ED481A 2021/290

Iglesias

Fernández

Antía

Artes e Humanidades

2

76,6888

ED481A 2021/350

López

Barreiro

Juan

Ciencias Sociais e Xurídicas

-

62,7892

ED481A 2021/354

López

Manuel

Lucas

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

69,7440

ED481A 2021/364

Maietta

 

Immacolata

Ciencias

3

75,3020

ED481A 2021/269

Martínez

Barciela

Yasmina

Ciencias

1

84,5900

ED481A 2021/337

Martínez

Estévez

Iván

Enxeñaría e Arquitectura

2

84,6048

ED481A 2021/348

Panduro

Martín

Ana

Ciencias

2

74,7249

ED481A 2021/357

Piñeiro

Varela

Paula

Ciencias

2

79,0580

ED481A 2021/341

Pita

Fernández

Marta

Ciencias

2

77,3310

ED481A 2021/343

Rendo

Delsabio

Lucía Belén

Ciencias Sociais e Xurídicas

-

63,6409

ED481A 2021/278

Rodríguez

Álvarez

Lucía

Artes e Humanidades

2

64,2430

ED481A 2021/309

Rodríguez

González

Laura

Ciencias

2

76,6400

ED481A 2021/291

Seijas

Pérez

Iria

Artes e Humanidades

2

69,3050

ED481A 2021/315

Tabuyo

Santaclara

Sara

Artes e Humanidades

3

71,5190

ED481A 2021/268

Vilas

Santamaría

Pablo

Artes e Humanidades

2

78,7521

Outras entidades.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2021/037

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Troitiño

Jordedo

Diego

Ciencias

1

81,6792

IN606A-2021/015

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Custodia

Malvido

Antía

Ciencias da Saúde

3

80,6036

IN606A-2021/038

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Del Olmo

Berenguer

Gonzalo

Ciencias

3

79,5880

IN606A-2021/006

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Miguéns

Suárez

Pablo

Ciencias

3

79,3290

IN606A-2021/013

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Cornax

Gómez

Carolina

Artes e Humanidades

2

79,3250

IN606A-2021/022

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Calvo

Martín

Elisa

Ciencias

2

78,9751

IN606A-2021/009

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Rodríguez

Ces

Ana María

Ciencias da Saúde

2

78,7530

IN606A-2021/007

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Calviño

Lodeiro

Andrea

Ciencias

3

76,2340

IN606A-2021/008

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Lago

Baameiro

Nerea

Ciencias da Saúde

2

75,1095

IN606A-2021/035

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Candamo

Lourido

María

Ciencias

3

75,0520

IN606A-2021/016

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Núñez

Quintela

Víctor

Ciencias

3

74,9009

IN606A-2021/024

Fundación Biomédica Galicia Sur

Martínez

Ramos

Sara

Ciencias da Saúde

2

74,6300

ANEXO II

Listas de espera

Universidades do SUG.

Orde

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

01

ED481A 2021/176

USC

Fernández

González

Xulián

3

73,9183

02

ED481A 2021/312

UDC

Barreiro

Montes

Julio

2

73,6100

03

ED481A 2021/369

UVigo

Soria

López

Antón

1

73,2088

04

ED481A 2021/325

UVigo

Núñez

Lugilde

Iago

2

73,1883

05

ED481A 2021/019

USC

Avila

Concepción

Leandro

3

72,7714

06

ED481A 2021/311

UVigo

Iglesias

Menduiña

Óscar

2

72,3690

07

ED481A 2021/201

USC

Fojo

Carballo

Hugo

2

72,1965

08

ED481A 2021/049

UDC

Fraga

Meizoso

María

1

72,1256

09

ED481A 2021/284

UVigo

Calviño

Barreiro

Uxía

2

72,0433

10

ED481A 2021/164

USC

Entrena

Barbero

Eduardo

2

71,9551

11

ED481A 2021/060

USC

Fernández

Criado

Marcos

2

71,9537

12

ED481A 2021/318

UVigo

Otero

Martínez

Clara

2

71,9150

13

ED481A 2021/328

UVigo

Álvarez

Rodríguez

Sara

2

71,8469

14

ED481A 2021/184

UDC

Pinto

Pérez

Adonay

2

71,6725

15

ED481A 2021/183

UDC

Gutiérrez

Asorey

Pablo

2

71,5681

16

ED481A 2021/235

USC

Lema

Saavedra

Anxo

2

71,4824

17

ED481A 2021/329

UVigo

Costas

Ríos

Lara

2

71,3897

18

ED481A 2021/054

USC

García

Colomer

Mar

2

71,3480

19

ED481A 2021/264

UDC

Naya

Fernández

Mariña

-

71,3328

20

ED481A 2021/220

USC

Romay

Río

María Flora

3

71,2625

21

ED481A 2021/324

UVigo

Vastarella

 

Salvatore

3

71,2480

22

ED481A 2021/056

UDC

Nodar

Carro

Enrique

2

71,1739

23

ED481A 2021/344

UVigo

Varela

Rouco

Nair

2

71,1480

24

ED481A 2021/368

UVigo

Barciela

Sánchez

Raúl

2

70,9926

25

ED481A 2021/188

USC

Troitiño

Cora

Sara

2

70,9800

26

ED481A 2021/086

USC

Berenguer

Mimó

Martí

2

70,9453

27

ED481A 2021/099

USC

Hervés

Pardavila

David

2

70,8954

28

ED481A 2021/306

UVigo

López

Caamaño

Laura

2

70,8670

29

ED481A 2021/353

UVigo

Alvite

Álvarez

Carla María

2

70,8062

30

ED481A 2021/055

USC

Amedo

Martínez

Pablo

3

70,7323

31

ED481A 2021/359

UVigo

Fernández

Román

Daniel

2

70,6449

32

ED481A 2021/263

USC

Martínez

Vera

Jorge Manuel

2

70,6200

33

ED481A 2021/064

USC

D’Avino

 

Cinzia

2

70,5540

34

ED481A 2021/105

UDC

Beade

Toubes

Elena

2

70,3740

35

ED481A 2021/008

UDC

Vila

Villar

Aranza

-

70,1491

36

ED481A 2021/253

USC

López

Santamarina

Aroa

1

70,1165

37

ED481A 2021/172

USC

Rivadulla

Cora

Matías

2

70,1114

38

ED481A 2021/229

USC

Gallego

Rodríguez

Cristina

3

69,9520

39

ED481A 2021/048

UDC

Roget

Mourelle

Sergio

2

69,8951

40

ED481A 2021/272

UVigo

Rey

Méndez

Raquel

2

69,8330

41

ED481A 2021/266

UVigo

Vieites

Álvarez

Yedra

2

69,7376

42

ED481A 2021/010

USC

Cobelo

Gómez

Silvia

-

69,6934

43

ED481A 2021/163

UDC

García-Alén

Lores

Gonzalo

2

69,6438

44

ED481A 2021/067

USC

Cascallar

Castro

María

2

69,4260

45

ED481A 2021/285

USC

Pérez

Herrero

Adrián

3

69,3200

Outras entidades.

Orde

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

1

IN606A-2021/021

Fundación Profesor Novoa Santos

Guijarro

Sánchez

Paula

2

74,6181

2

IN606A-2021/003

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Núñez

González

Laura

2

74,6100

3

IN606A-2021/031

Fundación Biomédica Galicia Sur

Fernández

Pereira

Carlos

2

74,5399

4

IN606A-2021/025

Fundación Biomédica Galicia Sur

Codina

Márquez

Helena

2

74,1160

5

IN606A-2021/036

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Taina

González

Laura

3

73,2876

6

IN606A-2021/001

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Gómez

Faro

María

2

72,2200