Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Luns, 28 de xuño de 2021 Páx. 32586

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

No Diario Oficial de Galicia núm. 113, do 14 de xuño de 2018, publicouse a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

No seu artigo 37, a citada orde establece que, unha vez resoltos os concursos xerais de traslados, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a realizar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de adxudicación de destinos provisionais para o curso correspondente e indicará a seguir o contido mínimo da citada convocatoria.

Con base no citado artigo, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Convocatoria

Convocar o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Segundo. Prazo de solicitude

O prazo para formular a solicitude, que se presentará do xeito que se establece no artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente, será de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Aquelas persoas que estando obrigadas non presenten unha solicitude, entenderase que se acollen á validez da formulada para o curso académico 2018/19, 2019/20 ou 2020/21, de conformidade co establecido no artigo 21 da citada Orde do 7 de xuño de 2018.

Terceiro. Relación provisional e definitiva do persoal obrigado a participar

As relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos, por lista única, cando proceda, e por especialidades e orde de prioridade publicaranse no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/ o 7 de xullo de 2021.

Nestas relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar non se incluirá o persoal que vaia ser suprimido e desprazado por falta de horario que aínda non for comunicado á Subdirección Xeral de Recursos Humanos, que se incorporará nas relacións definitivas, sen prexuízo daquelas persoas a quen se poida abrir o prazo extraordinario de solicitudes previsto na disposición adicional cuarta da Orde do 7 de xuño de 2018.

Publicadas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar, abrirase un prazo de cinco días hábiles para presentar reclamacións. Transcorrido este prazo, publicarase a lista definitiva do persoal docente que ten a obriga de participar. A data previsible de publicación da lista definitiva é o 23 de xullo de 2021.

Cuarto. Lista provisional e definitiva do persoal excluído da participación

O día 7 de xullo de 2021 publicarase no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/ a relación provisional do persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados a participar na adxudicación de destinos provisionais, por algunha das causas da perda do dereito á permanencia nas listas de chamamentos previstas nos puntos décimo noveno e vixésimo primeiro da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

Contra esta relación provisional de persoal docente interino e substituto excluído abrirase un prazo de cinco días hábiles para presentar reclamacións. Transcorrido este prazo, publicarase a lista definitiva do persoal excluído. A data previsible de publicación desta lista definitiva é o 23 de xullo de 2021.

Quinto. Recursos contra a lista definitiva de persoal excluído da participación

Contra a resolución que publica a lista definitiva de persoal docente interino e substituto excluído da participación na adxudicación de destinos provisionais, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, ante a persoal titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Sexto. Resolución provisional do concurso de adxudicación de destinos provisionais do corpo de mestres

A data previsible da resolución provisional do concurso e a súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, para o corpo de mestres, é o 27 de xullo de 2021.

Para o corpo de mestres, o prazo para formular as reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional do concurso é de dous (2) días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/

As reclamacións indicadas no parágrafo anterior formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa reclamante será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considérase como data da presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través do enderezo http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Sétimo. Resolución provisional do concurso de adxudicación de destinos provisionais dos restantes corpos

A data previsible da resolución provisional do concurso e a súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, para os corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, é o 30 de xullo de 2021.

Para estes corpos, o prazo para formular as reclamacións ou as renuncias contra a resolución provisional do concurso é o comprendido entre o día seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/ e o 2 de setembro de 2021.

As reclamacións indicadas no parágrafo anterior formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa reclamante será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considérase como data da presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través do enderezo http://www.edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Oitavo. Adxudicación definitiva dos destinos provisionais

A data previsible da adxudicación definitiva dos destinos provisionais e a súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, para o corpo de mestres, é o 2 de agosto de 2021.

A data previsible da adxudicación definitiva dos destinos provisionais e a súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, para os corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, é o 9 de setembro de 2021.

Esta adxudicación definitiva terá efectividade o día seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/, sen prexuízo de que a toma de posesión se efectuará conforme o disposto no artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018.

A adxudicación definitiva dos destinos provisionais dos dous colectivos publicarase tamén no DOG.

Noveno. Presentación das solicitudes por medios electrónicos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado (anexo I) accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

As solicitudes tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos https://www.edu.xunta.es/cadp e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, segundo o artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018.

Os anexos coa relación de centros que pode solicitar o persoal concursante estarán dispoñibles no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/ e na páxina web https://www.edu.xunta.es/cadp segundo o seguinte detalle:

Anexo II: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario e o de profesores técnicos de formación profesional.

Anexo III: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente dos corpos de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas.

Anexo IV: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

Anexo V: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente do corpo de profesores de música e artes escénicas

Anexo VI: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de artes plásticas e deseño e de mestres de taller de artes plásticas e deseño.

Anexo VII: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente do corpo de mestres.

Anexo VIII: relación dos centros que pode solicitar o persoal docente do corpo de inspectores de educación.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO II

Relación de centros dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario e de profesores técnicos de formación profesional

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15027125

IES de Viós

Abegondo

150011800

Viós

15032807

IES do Milladoiro

Ames

150220726

Biduído

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

150020801

Ortoño

15000338

CPI As Mirandas

Ares

150040101

Ares

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

150050200

Arteixo

15023314

IES de Sabón

Arteixo

150050200

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

150050200

Arteixo

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

150060100

Arzúa

15019301

CPI de San Vicente

Baña (A)

150070100

San Vicente

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

150080202

Bergondo

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

150090001

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

150090001

Betanzos

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

150100505

Gándara

15026698

IES Espiñeira

Boiro

150110303

Boiro

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

Boiro

150110303

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

150110303

Boiro

15013254

CFEA de Sergude

Boqueixón

150120102

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

150120102

Boqueixón

15026352

IES Brión

Brión

150130901

Viceso

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

150140307

Revoltas, As

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Camariñas

150160300

Ponte do Porto

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

150170501

Cambre

15026704

IES David Buján

Cambre

150170501

Cambre

15002581

IES Alfredo Brañas

Carballo

150190703

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

150190703

Carballo

15002591

IES Monte Neme

Carballo

150190703

Carballo

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

150610201

Cariño

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

150200100

Carnota

15032923

IES de Carral

Carral

150210000

Carral

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

150220104

Cedeira

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

150230000

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

150230000

Cee

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

150240108

Cerceda

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

150291208

San Roque

15005385

CEE María Mariño

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027800

CIFP Imaxe e Son

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025621

EPAPU Eduardo Pondal

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005233

IES Agra do Orzán

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005245

IES Monelos

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025611

IES Monte das Moas

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15990080

CREDO da Coruña

Culleredo

150310202

Burgo, O

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

150310202

Burgo, O

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

150310202

Burgo, O

15032935

IES Rego de Trabe

Culleredo

150310800

Rutis

15032650

EPAPU de Teixeiro

Curtis

150320402

Curtis

15022620

IES de Curtis

Curtis

150320402

Curtis

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

150330311

Laíño

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

150350000

Fene

15032081

IES de Fene

Fene

150350000

Fene

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15032789

Cen. Pub. Esc.Especialistas Antonio Escaño

Ferrol

150360001

Ferrol

15032777

Cen. Pub. Esc.Especialistas Estación Naval A Graña, ESENGRA

Ferrol

150360001

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

150360001

Ferrol

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ferrol

150360001

Ferrol

15025751

EPAPU Sta. María de Caranza

Ferrol

150360001

Ferrol

15021470

IES Canido

Ferrol

150360001

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

150360001

Ferrol

15006687

IES de Catabois

Ferrol

150360001

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

Ferrol

150360001

Ferrol

15021469

IES Leixa

Ferrol

150360001

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

Ferrol

150360001

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

150360001

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

150360001

Ferrol

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

150370300

Fisterra

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

150380800

Ledoira

15027654

IES Agra de Leborís

Laracha (A)

150411207

Torás

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

150400101

Laxe

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

150420421

Lousame

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

150430801

Vilanova

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

150451207

Mazaricos

15008817

IES de Melide

Melide

150461902

Melide

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

150471209

Xanceda

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

150480402

Castro

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

150500300

San Fiz de Monfero

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

150510302

Mugardos

15027940

IES As Insuas

Muros

150530400

Serres

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

150530400

Serres

15027927

IES Ramón Caamaño

Muxía

150520900

Muxía

15010058

CPI do Feal

Narón

150540900

Narón

15025268

IES As Telleiras

Narón

150540900

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

Narón

150540900

Narón

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

150550201

Neda

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

150561501

Negreira

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

150570000

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

150570000

Noia

15027228

IES María Casares

Oleiros

150580801

Oleiros

15027952

IES Miraflores

Oleiros

150580801

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

150580801

Oleiros

15027782

IES Ordes

Ordes

150590900

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

150590900

Ordes

15027964

IES de Oroso

Oroso

150600700

Oroso

15020544

IES de Ortigueira

Ortigueira

150612101

Ortigueira

15027976

IES Poeta Añón

Outes

150620600

Serra de Outes, A

15012730

IES Camilo José Cela

Padrón

150650505

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

Padrón

150650505

Padrón

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino (O)

150660100

Arca

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15026406

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

150140421

Ponteceso

15020556

IES Breamo

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

150710812

Noal

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

150720507

Rianxo

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

150730904

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

Ribeira

150730904

Ribeira

15014568

IES Nº 1

Ribeira

150730904

Ribeira

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

150740906

Rois

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

150750604

Sada

15032662

IES O Mosteirón

Sada

150750604

Sada

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

150760700

San Sadurniño

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

150771400

Santa Comba

15027502

CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032327

CEE O Pedroso

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032391

CIFP Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027058

IES As Fontiñas

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15021482

IES San Clemente

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027411

IES de Cacheiras

Teo

150820100

Cacheiras

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

150840411

Cabaleiros

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

150851703

Touro

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Trazo

150860310

Campo

15018203

CPI de Bembibre

Val do Dubra

150880201

Bembibre

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

150870702

Valdoviño

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

150891101

Vedra

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

150921411

Vimianzo

15019281

CPI de Zas

Zas

150930203

Baio

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

150930203

Baio

27016649

IES Alfoz-Valadouro

Alfoz

270020600

San Pedro de Mor

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

279010301

Baralla

27000617

CFEA de Becerreá

Becerreá

270060301

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

270060301

Becerreá

27013958

IES Monte Castelo

Burela

279020000

Burela

27013934

IES Perdouro

Burela

279020000

Burela

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

270100000

Ribeiras de Lea

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Castroverde

270113701

Castroverde

27002353

CPI de Cervantes

Cervantes

270120701

San Román de Cervantes

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

270130000

Lieiro

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

270161400

Chantada

27003175

IES Val do Asma

Chantada

270161400

Chantada

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

270151507

Sistallo

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

270170706

Seoane

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

Fonsagrada (A)

270180901

Fonsagrada, A

27020562

IES de Foz

Foz

270190403

Foz

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

270200901

Friol

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

270220410

Lagostelle

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Guntín

270231000

Guntín de Pallares

27005913

CPI Ramón Piñeiro

Láncara

270261402

Pobra de San Xiao, A

27014057

CEE Santa María

Lugo

270282701

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

Lugo

270282701

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27601509

EPAPU Albeiros

Lugo

270282701

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

270282701

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

270282701

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

270282701

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

Lugo

270282701

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

270282701

Lugo

27016455

IES Sanxillao

Lugo

270282701

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

Lugo

270282701

Lugo

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

270290113

Meira

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

27015360

CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007260

CFEA de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27020823

EPAPU de Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Navia de Suarna

270341202

Navia de Suarna

27020811

EPAPU de Bonxe

Outeiro de Rei

270390501

Bonxe

27016352

IES do Camiño

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

27016716

IES Fonmiñá

Pastoriza (A)

270441200

Pastoriza, A

27015967

CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

270450901

Pedrafita do Cebreiro

27016297

IES Enrique Muruais

Pontenova (A)

270480900

Vilaoudriz

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

270501508

Quiroga

27011615

Cen. Pub. Mestre José Rábade Arias

Rábade

270530101

Rábade

27016613

IES Río Miño

Rábade

270530101

Rábade

27020793

CIFP Porta da Auga

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

270574201

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012450

CPI Dr. López Suárez

Saviñao (O)

270582602

Vilasante

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Taboada

270602200

Taboada

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

270652901

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

270652901

Vilalba

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

270661201

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

270661201

Viveiro

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

270250102

Xove

32016339

IES de Allariz

Allariz

320010200

Allariz

32016340

IES Aquis Querquernis

Bande

320060101

Bande

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32003001

IES Nº 1

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32003643

CPI Virxe dos Remedios

Castro Caldelas

320230401

Castro Caldelas

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

320240904

Celanova

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

320260401

Cambeo

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

Gudiña (A)

320340401

Gudiña, A

32016431

IES San Mamede

Maceda

320430705

Maceda

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

320450603

Maside

32015463

CEE Miño

Ourense

320541201

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ourense

320541201

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

Ourense

320541201

Ourense

32016765

CIFP Portovello

Ourense

320541201

Ourense

32009360

CPI Plurilingüe José García García

Ourense

320541201

Ourense

32990081

CREDO de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015581

EPAPU de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009190

IES As Lagoas

Ourense

320541201

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

320541201

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

320541201

Ourense

32015207

IES O Couto

Ourense

320541201

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

320541201

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

320541201

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

Ourense

320541201

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

320541201

Ourense

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

320560217

Crespos

32020771

EPAPU de Pereiro de Aguiar

Pereiro de Aguiar (O)

320580101

Pereiro de Aguiar, O

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives (A)

320631301

Pobra de Trives, A

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa (A)

320720201

Rúa de Valdeorras, A

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

320760707

Cea

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

320851400

Verín

32013582

IES García-Barbón

Verín

320851400

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

320851400

Verín

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

32016285

IES de Vilamarín

Vilamarín

320870818

Vilamarín

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

360030301

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

360030301

Baiona

36020234

IES de Barro

Barro

360020200

Barro

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

360040201

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

360040201

Bueu

36000405

CPI Plurilingüe Alfonso VII

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

360060101

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

Cambados

360060101

Cambados

36019475

IES de Rodeira

Cangas

360080201

Cangas

36000922

IES María Soliño

Cangas

360080201

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

360080201

Cangas

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza (A)

360090203

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

Cañiza (A)

360090203

Cañiza, A

36001252

CPI do Progreso

Catoira

360100400

Oeste

36024197

IES de Cotobade

Cerdedo-Cotobade

360121100

Tenorio

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

360150405

Cuntis

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36020258

IES Nº 1

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36019323

IES Chano Piñeiro

Forcarei

360180406

Forcarei

36019220

IES Auga da Laxe

Gondomar

360210510

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

Gondomar

360210510

Gondomar

36019232

IES Monte da Vila

Grove (O)

360220106

Grove, O

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove (O)

360220106

Grove, O

36019244

IES A Sangriña

Guarda (A)

360230201

Guarda, A

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa (A)

360610500

Illa de Arousa, A

36013758

IES Laxeiro

Lalín

360242707

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

360242707

Lalín

36024720

EPAPU Nelson Mandela

Lama (A)

360250915

Lama, A

36015159

IES Chan do Monte

Marín

360260401

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

360260401

Marín

36020295

IES Mestre Landín

Marín

360260401

Marín

36020301

IES de Meaño

Meaño

360270000

Meaño

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

360280701

Mosteiro

36018999

IES As Barxas

Moaña

360210000

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

360210000

Moaña

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

360300505

Mondariz

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

360320910

Saiáns

36020131

IES de Mos

Mos

360330700

Petelos

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves (As)

360340506

Tortoreos

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

360350000

Nigrán

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Nigrán

360350000

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

Nigrán

360350000

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

Nigrán

360350000

Nigrán

36006079

CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

360370702

Pazos

36020143

IES de Poio

Poio

360410213

Poio

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430700

Ponte Caldelas

36007552

CIFP A Granxa

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36024781

IES do Barral

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

360440106

Pontecesures

36017201

CEE Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36020192

CFEA de Lourizán

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006419

IES Montecelo

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36007011

IES Pino Manso

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

360400305

Portas

36019566

IES de Chapela

Redondela

360450801

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

Redondela

360450801

Redondela

36007734

IES Mendiño

Redondela

360450801

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

360450801

Redondela

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

360460106

Barrantes

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

360471706

Rodeiro

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal (O)

360480209

Rosal, O

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

360490303

Parderrubias

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360501400

Salvaterra de Miño

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

360510900

Adina

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

360510900

Adina

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Silleda

360523000

Silleda

36024987

IES de Soutomaior

Soutomaior

360530101

Arcade

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Tomiño

360540000

Tomiño

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

360551201

Tui

36009901

IES San Paio

Tui

360551201

Tui

36020362

IES de Valga

Valga

360560400

Valga

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

360573101

Vigo

36024525

CIFP de Coia

Vigo

360573101

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

360573101

Vigo

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Vigo

360573101

Vigo

36990079

CREDO de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018884

EPAPU Berbés

Vigo

360573101

Vigo

36011579

IES A Guía

Vigo

360573101

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

360573101

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

360573101

Vigo

36024461

IES Audiovisual de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

Vigo

360573101

Vigo

36011567

IES Castelao

Vigo

360573101

Vigo

36019426

IES Coruxo

Vigo

360573101

Vigo

36019050

IES de Beade

Vigo

360573101

Vigo

36018173

IES de Teis

Vigo

360573101

Vigo

36019670

IES do Castro

Vigo

360573101

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

360573101

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

Vigo

360573101

Vigo

36019062

IES Rosais 2

Vigo

360573101

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

Vigo

360573101

Vigo

36011592

IES Santa Irene

Vigo

360573101

Vigo

36020374

IES Valadares

Vigo

360573101

Vigo

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

360591000

Vila de Cruces

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

360580517

Vilaboa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

ANEXO III

Relación de centros dos corpos de catedráticos e de profesores
de escolas oficiais de idiomas

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15990143

EOI A Coruña-Extensión EOI de Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15990117

EOI A Coruña-Extensión EOI de Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15990127

EOI de Ferrol-Extensión EOI de Cedeira

Cedeira

150220104

Cedeira

15990122

EOI A Coruña-Extensión EOI de Cee

Cee

150230000

Cee

15023132

EOI da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15990123

EOI A Coruña-Extensión EOI de Culleredo

Culleredo

150310202

Burgo, O

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15990129

EOI de Santiago-Extensión EOI de Negreira

Negreira

150561501

Negreira

15990121

EOI de Santiago-Extensión EOI de Noia

Noia

150570000

Noia

15990126

EOI de Santiago-Extensión EOI de Ordes

Ordes

150590900

Ordes

15990135

EOI de Ferrol-Extensión EOI das Pontes de García Rodríguez

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15990125

EOI de Santiago-Extensión EOI de Ribeira

Ribeira

150730904

Ribeira

15990124

EOI de Santiago-Extensión EOI de Santiago (Sar)

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032194

EOI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27990146

EOI de Viveiro-Extensión EOI de Burela

Burela

279020000

Burela

27015955

EOI de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016421

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27990145

EOI de Lugo-Extensión EOI de Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27020628

EOI de Viveiro Luz Pozo Garza

Viveiro

270661201

Viveiro

32990112

EOI de Ourense-Extensión EOI O Barco

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32990114

EOI de Ourense-Extensión EOI do Carballiño

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32990124

EOI de Ourense-Extensión EOI de Celanova

Celanova

320240904

Celanova

32016081

EOI de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32990127

EOI de Ourense-Extensión EOI Ourense (A Ponte)

Ourense

320541201

Ourense

32990125

EOI de Ourense-Extensión EOI de Ribadavia

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32990113

EOI de Ourense-Extensión EOI de Verín

Verín

320851400

Verín

36990112

EOI de Vigo-Extensión EOI de Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36990126

EOI de Pontevedra-Extensión EOI A Estrada

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36990122

EOI de Pontevedra-Extensión EOI de Lalín

Lalín

360242707

Lalín

36990132

EOI de Vigo-Extensión EOI de Nigrán

Nigrán

360350000

Nigrán

36990124

EOI de Vigo-Extensión EOI de Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36990125

EOI de Pontevedra-Extensión EOI de Pontevedra(Valle Inclán)

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36990134

EOI de Vigo-Extensión EOI de Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36990113

EOI de Vigo-Extensión EOI de Tui

Tui

360551201

Tui

36018941

EOI de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36990123

EOI de Vigo-Extensión EOI de Vigo (Coia)

Vigo

360573101

Vigo

36024598

EOI de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

ANEXO IV

Relación de centros do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15026492

CMUS Superior da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

36016085

CMUS Superior de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36024586

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Vigo

360573101

Vigo

ANEXO V

Relación de centros do corpo de profesores de música e artes escénicas

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15032303

CMUS Profesional da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026492

CMUS Superior da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

150360001

Ferrol

15032418

CMUS Profesional de Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27020707

CDAN Conservatorio Profesional de Danza

Lugo

270282701

Lugo

27016558

CMUS Profesional Xoán Montes

Lugo

270282701

Lugo

32016443

CMUS Profesional de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

36019700

CMUS Profesional Manuel Quiroga

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016085

CMUS Superior de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36024586

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Vigo

360573101

Vigo

ANEXO VI

Relación de centros dos corpos de catedráticos e profesores de artes plásticas e deseño e de mestres de taller de artes plásticas e deseño

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15005506

EASD Pablo Picasso

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15015834

EASD Mestre Mateo

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27006589

EASD Ramón Falcón

Lugo

270282701

Lugo

32016030

EASD Antonio Failde

Ourense

320541201

Ourense

36019621

ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Pontevedra

360381301

Pontevedra

ANEXO VII

Relación de centros do corpo de mestres

Código zona

Zona

Concello

Código localidade

Localidade

Código centro

Centro

150010

Abegondo

Abegondo

150010100

Abegondo

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

150010

Abegondo

Abegondo

150011800

Viós

15027125

IES de Viós

150022

Ames

Ames

150020300

Ames

15026637

CEIP de Barouta

150022

Ames

Ames

150220726

Biduído

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

150022

Ames

Ames

150220726

Biduído

15032649

EEI do Milladoiro

150022

Ames

Ames

150220726

Biduído

15032807

IES do Milladoiro

150022

Ames

Ames

150020503

Covas

15020659

EEI de Covas

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15000107

CEIP A Maía

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15032625

CEIP Agro do Muíño

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15019542

EEI da Igrexa

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15027721

IES Plurilingüe de Ames

150034

Ares

Ares

150040101

Ares

15000338

CPI As Mirandas

150046

Arteixo

Arteixo

150050100

Armentón

15020672

EEI de Rorís

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15032716

CEIP de Arteixo

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

150046

Arteixo

Arteixo

150050600

Larín

15020714

EEI de Larín de Arriba

150046

Arteixo

Arteixo

150051109

Meicende

15000569

CEIP San Xosé Obreiro

150046

Arteixo

Arteixo

150051000

Oseiro

15023041

CEIP de Galán

150046

Arteixo

Arteixo

150051000

Oseiro

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

150046

Arteixo

Arteixo

150051100

Pastoriza

15020933

EEI de Barrionovo

150046

Arteixo

Arteixo

150051200

Sorrizo

15020775

EEI da Lagoa

150058

Arzua

Arzúa

150060201

Arzúa

15000612

CEIP de Arzúa

150058

Arzua

Arzúa

150060201

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

150060

Baña A

Baña (A)

150070111

San Vicente

15019301

CPI de San Vicente

150071

Bergondo

Bergondo

150080200

Bergondo

15001070

CPI de Cruz do Sar

150071

Bergondo

Bergondo

150080200

Bergondo

15032561

CRA de Bergondo

150083

Betanzos

Aranga

150030610

Vilarraso

15021779

CEIP da Castellana

150083

Betanzos

Betanzos

150090001

Betanzos

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

150083

Betanzos

Betanzos

150090001

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

150083

Betanzos

Betanzos

150090001

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

150083

Betanzos

Coirós

150270200

Coirós

15022152

EEI de Coirós de Arriba

150083

Betanzos

Coirós

150270600

Oís

15024215

EEI de Fontelo

150083

Betanzos

Oza-Cesuras

150260300

Bragade

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

150083

Betanzos

Oza-Cesuras

150630506

Oza

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

150083

Betanzos

Paderne

150640100

Adragonte

15024045

EEI de Areas

150083

Betanzos

Paderne

150640902

Viñas

15021603

EEI de Viñas

150083

Betanzos

Vilarmaior

150191210

Torres

15018801

CEIP de Torres

150095

Boimorto

Boimorto

150100505

Gándara

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

150095

Boimorto

Sobrado

150800800

Porta

15016784

CEIP Plurilingüe Virxe do Portal

150101

Boiro

Boiro

150110101

Abanqueiro

15001367

CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15022085

CEIP de Pazos-Comoxo

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15001471

CEIP Praia Xardín

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15026698

IES Espiñeira

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

150101

Boiro

Boiro

150110407

Cabo de Cruz

15023341

CEIP Santa María do Castro

150101

Boiro

Boiro

150110500

Cespón

15027149

CEIP de Cespón

150101

Boiro

Boiro

150110700

Lampón

15001616

CEIP de Escarabote

150113

Boqueixon

Boqueixón

150120100

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

150113

Boqueixon

Boqueixón

150120800

Lestedo

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

150125

Brion

Brión

150130103

Ánxeles, Os

15001744

EEI dos Ánxeles

150125

Brion

Brión

150130300

Bastavales

15001811

EEI de Sabaxáns

150125

Brion

Brión

150130500

Brión

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

150125

Brion

Brión

150130900

Viceso

15026352

IES Brión

150137

Cabana de Bergantiños

Cabana de Bergantiños

150140307

Revoltas, As

15001926

CPI As Revoltas

150149

Camariñas

Camariñas

150160100

Camariñas

15002050

CEIP O Areal

150149

Camariñas

Camariñas

150160202

Camelle

15002062

CEIP de Camelle

150149

Camariñas

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

15002086

CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

150149

Camariñas

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

150150

Cambre

Cambre

150170302

Brexo

15025554

CEIP Emilio González López

150150

Cambre

Cambre

150170501

Cambre

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150150

Cambre

Cambre

150170501

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

150150

Cambre

Cambre

150170900

Pravio

15019608

EEI de San Bartolomeu

150150

Cambre

Cambre

150171000

Sigrás

15023065

CEIP Gonzalo Torrente Ballester

150150

Cambre

Cambre

150171000

Sigrás

15026704

IES David Buján

150150

Cambre

Cambre

150171103

Temple, O

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

150150

Cambre

Cambre

150171103

Temple, O

15023053

CEIP Portofaro

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15021354

CEIP Bergantiños

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15002578

CEIP Fogar

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15021524

CEIP Plurilingüe A Cristina

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15032251

CRA Ponte da Pedra

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15002591

IES Monte Neme

150162

Carballo

Carballo

150191300

Razo

15024896

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

150162

Carballo

Carballo

150191700

Sofán

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

150174

Cariño

Cariño

150610201

Cariño

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

150174

Cariño

Cariño

150610201

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

150186

Carnota

Carnota

150200201

Carnota

15002761

CEIP Plurilingüe de Carnota

150186

Carnota

Carnota

150200201

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

150186

Carnota

Carnota

150200120

Pindo, O

15002852

CEIP do Pindo

150198

Carral

Carral

150210206

Carral

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

150198

Carral

Carral

150210206

Carral

15032923

IES de Carral

150198

Carral

Carral

150210613

Tabeaio

15003017

CEIP de Tabeaio

150204

Cedeira

Cedeira

150220104

Cedeira

15003054

CEIP Nicolás del Río

150204

Cedeira

Cedeira

150220104

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

150204

Cedeira

Cerdido

150250107

Barqueira, A

15003534

CEIP da Barqueira

150216

Cee

Cee

150230200

Brens

15022127

CEIP da Igrexa

150216

Cee

Cee

150230300

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

150216

Cee

Cee

150230300

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

150216

Cee

Cee

150230302

Escabanas

15003248

CEIP Plurilingüe Eugenio López

150216

Cee

Cee

150230500

Pereiriña, A

15022139

EEI da Pereiriña

150216

Cee

Corcubión

150280101

Corcubión

15003789

CEIP Praia de Quenxe

150216

Cee

Dumbría

150340307

Dumbría

15021810

CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

150228

Cerceda

Cerceda

150240100

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

150228

Cerceda

Cerceda

150240625

Rodís

15020970

CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

150230

Coristanco

Coristanco

150290100

Agualada

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

150230

Coristanco

Coristanco

150290400

Coristanco

15002670

CEIP Canosa-Rus

150230

Coristanco

Coristanco

150290400

Coristanco

15033198

CRA de Coristanco- Santa Comba

150230

Coristanco

Coristanco

150291309

San Roque

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005385

CEE María Mariño

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15019323

CEIP Alborada

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15004991

CEIP Cidade Vella

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15004976

CEIP Curros Enríquez

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005038

CEIP de Prácticas

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15021721

CEIP de Zalaeta

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005518

CEIP María Pita

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15033228

CEIP Novo Mesoiro

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15004745

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15020568

CEIP Plurilingüe Labaca

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15019311

CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15021536

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15024902

CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005014

CEIP Raquel Camacho

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005361

CEIP Rosalía de Castro

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025037

CEIP Sagrada Familia

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15021548

CEIP Sal Lence

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15021792

CEIP Salgado Torres

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025025

CEIP San Francisco Javier

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025621

EPAPU Eduardo Pondal

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027770

IES A Sardiñeira

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005233

IES Agra do Orzán

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005245

IES Monelos

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025611

IES Monte das Moas

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005579

IES Plurilingüe Elviña

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005211

IES Salvador de Madariaga

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005269

IES Urbano Lugrís

150241

Coruña A

Coruña (A)

150300200

Elviña

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

150253

Culleredo

Culleredo

150310100

Almeiras

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

150253

Culleredo

Culleredo

150310100

Almeiras

15032480

CRA de Culleredo

150253

Culleredo

Culleredo

150310200

Burgo, O

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

150253

Culleredo

Culleredo

150310501

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

150253

Culleredo

Culleredo

150310501

Culleredo

15027708

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

150253

Culleredo

Culleredo

150310800

Rutis

15021809

CEIP Sofía Casanova

150253

Culleredo

Culleredo

150310800

Rutis

15033149

CEIP Vila de Rutis

150253

Culleredo

Culleredo

150310800

Rutis

15032935

IES Rego de Trabe

150265

Curtis

Curtis

150320100

Curtis

15005877

CEIP de Teixeiro

150265

Curtis

Curtis

150320100

Curtis

15032650

EPAPU de Teixeiro

150265

Curtis

Curtis

150320100

Curtis

15022620

IES de Curtis

150265

Curtis

Curtis

150320400

Lurdes

15005932

CEIP de Curtis

150265

Curtis

Vilasantar

150900500

Présaras

15020921

CEIP de Présaras

150277

Dodro

Dodro

150330100

Dodro

15032492

CRA de Dodro

150277

Dodro

Dodro

150330311

Laíño

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

150289

Fene

Fene

150350100

Barallobre

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

150289

Fene

Fene

150350100

Barallobre

15032081

IES de Fene

150289

Fene

Fene

150350500

Maniños

15025633

CEIP Plurilingüe Os Casais

150289

Fene

Fene

150350209

Perlío

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

150289

Fene

Fene

150350209

Perlío

15023405

CPI A Xunqueira

150289

Fene

Fene

150350700

Sillobre

15006365

CEIP de Sillobre

150290

Ferrol

Ferrol

150360406

Doniños

15024941

CEIP Plurilingüe A Laxe

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15024938

CEIP de Esteiro

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15026960

CEIP de Ponzos

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15021834

CEIP Manuel Masdías

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15025751

EPAPU Sta. María de Caranza

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15021470

IES Canido

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006687

IES de Catabois

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

150290

Ferrol

Ferrol

150360700

Leixa

15006729

CEE Terra de Ferrol

150290

Ferrol

Ferrol

150361101

Serantes

15024227

CEIP de Pazos

150307

Fisterra

Fisterra

150370302

Fisterra

15007242

CEIP Mar de Fóra

150307

Fisterra

Fisterra

150370302

Fisterra

15027915

IES Fin do Camiño

150307

Fisterra

Fisterra

150370406

Sardiñeiro

15007266

CEIP Areouta

150319

Frades

Frades

150380800

Ledoira

15007400

CPI de Ponte Carreira

150320

Laracha, A

Laracha (A)

150410203

Caión

15007655

CEIP de Caión

150320

Laracha, A

Laracha (A)

150410810

Lestón

15025256

CEIP Alfredo Brañas

150320

Laracha, A

Laracha (A)

150411200

Torás

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

150320

Laracha, A

Laracha (A)

150411200

Torás

15027654

IES Agra de Leborís

150332

Laxe

Laxe

150400101

Laxe

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

150332

Laxe

Laxe

150400303

Torrexallóns

15020842

CEIP de Torrexallóns

150332

Laxe

Laxe

150400600

Traba

15021160

EEI de Traba

150344

Lousame

Lousame

150420400

Lousame

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

150356

Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños

150430201

Buño

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

150356

Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños

150430602

Malpica de Bergantiños

15026765

CEIP Milladoiro

150356

Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños

150430800

Vilanova

15008301

IES Urbano Lugrís

150368

Mazaricos

Mazaricos

150450200

Antes

15008490

CEIP Víctor Sáenz

150368

Mazaricos

Mazaricos

150450902

Chacín

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

150368

Mazaricos

Mazaricos

150451200

Mazaricos

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

150370

Melide

Melide

150461902

Melide

15008805

CEIP de Melide Nº 1

150370

Melide

Melide

150461902

Melide

15023910

CEIP Martagona

150370

Melide

Melide

150461902

Melide

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

150370

Melide

Melide

150461902

Melide

15008817

IES de Melide

150370

Melide

Santiso

150790100

Arcediago

15016450

CEIP de Arcediago

150370

Melide

Toques

150830200

Capela

15017314

CEIP Plurilingüe de Toques

150381

Mesia

Mesía

150471100

Olas

15008982

EEI de Olas

150381

Mesia

Mesía

150471200

Visantoña

15009007

EEI Visantoña

150381

Mesia

Mesía

150470810

Xanceda

15020854

CPI de Xanceda

150393

Miño

Miño

150480103

Bemantes

15023223

CEIP de Bemantes

150393

Miño

Miño

150480402

Castro-Baxoi

15009071

CPI Castro Baxoi

150400

Monfero

Monfero

150500336

San Fiz de Monfero

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

150411

Mugardos

Mugardos

150510101

Franza

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

150411

Mugardos

Mugardos

150510302

Mugardos

15009445

CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

150411

Mugardos

Mugardos

150510302

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

150423

Muros

Muros

150530202

Esteiro

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

150423

Muros

Muros

150530301

Louro

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

150423

Muros

Muros

150530400

Muros

15023727

EEI de Muros

150423

Muros

Muros

150530512

Serres

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

150423

Muros

Muros

150530512

Serres

15027940

IES As Insuas

150423

Muros

Muros

150530512

Serres

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

150423

Muros

Muros

150530700

Tal

15021214

EEI de Tal de Abaixo

150435

Muxia

Muxía

150520404

Coucieiro

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

150435

Muxia

Muxía

150520700

Moraime

15024239

CEIP dos Muíños

150435

Muxia

Muxía

150520901

Muxía

15009676

CEIP Virxe da Barca

150435

Muxia

Muxía

150520901

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

150447

Naron

Narón

150540900

Narón

15025268

IES As Telleiras

150447

Naron

Narón

150541000

Pedroso

15019499

CEIP de Piñeiros

150447

Naron

Narón

150540807

San Xiao

15026111

CRA de Narón

150447

Naron

Narón

150540603

Santa Icía

15023740

CEIP A Solaina

150447

Naron

Narón

150540500

Xubia

15022310

CEIP A Gándara

150447

Naron

Narón

150540500

Xubia

15010162

CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

150447

Naron

Narón

150540500

Xubia

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

150447

Naron

Narón

150540500

Xubia

15010058

CPI do Feal

150447

Naron

Narón

150540500

Xubia

15026455

IES Terra de Trasancos

150459

Neda

Neda

150550300

Neda

15022577

CEIP de Maciñeira

150459

Neda

Neda

150550300

Neda

15010307

CEIP San Isidro

150459

Neda

Neda

150550300

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

150460

Negreira

Negreira

150560200

Aro

15022826

EEI de Aro

150460

Negreira

Negreira

150561501

Negreira

15010575

CEIP O Coto

150460

Negreira

Negreira

150561501

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

150472

Noia

Noia

150570205

Barro

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

150472

Noia

Noia

150570000

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

150472

Noia

Noia

150570000

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

150472

Noia

Noia

150570000

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

150484

Oleiros

Oleiros

150580400

Liáns

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

150484

Oleiros

Oleiros

150580700

Oleiros

15032911

CEIP Juana de Vega

150484

Oleiros

Oleiros

150580700

Oleiros

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

150484

Oleiros

Oleiros

150580700

Oleiros

15027228

IES María Casares

150484

Oleiros

Oleiros

150580700

Oleiros

15027952

IES Miraflores

150484

Oleiros

Oleiros

150580801

Perillo

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

150484

Oleiros

Oleiros

150580801

Perillo

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

150484

Oleiros

Oleiros

150580900

Serantes

15023089

CEIP Luís Seoane

150496

Ordes

Ordes

150590100

Ardemil

15011105

CEIP de Mesón do Vento

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15027782

IES Ordes

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

150502

Oroso

Oroso

150600705

Oroso

15011567

CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

150502

Oroso

Oroso

150600705

Oroso

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

150502

Oroso

Oroso

150600705

Oroso

15032509

CRA de Oroso

150502

Oroso

Oroso

150600705

Oroso

15027964

IES de Oroso

150514

Ortigueira

Mañón

150440412

Mogor

15008398

CEIP Francisco López Estrada

150514

Ortigueira

Ortigueira

150612101

Ortigueira

15011981

CEIP José María Lage

150514

Ortigueira

Ortigueira

150612101

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

150526

Outes

Outes

150620623

Outes

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

150526

Outes

Outes

150620600

Serra de Outes, A

15027976

IES Poeta Añón

150538

Padron

Padrón

150650100

Carcacía

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

150538

Padron

Padrón

150650206

Cruces

15022322

EEI da Escravitude

150538

Padron

Padrón

150650400

Iria

15021056

EEI de Arretén

150538

Padron

Padrón

150650400

Iria

15012626

EEI de Pontecesures

150538

Padron

Padrón

150650505

Padrón

15012742

CEIP Flavia

150538

Padron

Padrón

150650505

Padrón

15012717

CEIP Rosalía de Castro

150538

Padron

Padrón

150650505

Padrón

15020374

EEI de Extramundi de Arriba

150538

Padron

Padrón

150650505

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

150538

Padron

Padrón

150650505

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

150540

Pino O

Pino (O)

150660100

Arca

15019347

CPI Camiño de Santiago

150540

Pino O

Pino (O)

150660807

Gonzar

15020611

EEI Gonzar

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670211

Lesón

15013072

EEI da Granxa

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15026236

EEI da Angustia

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15013163

EEI Fernández Varela

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670300

Posmarcos

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

150551

Pobra do Caramiñal A

Pobra do Caramiñal (A)

150670113

Xobre

15013059

EEI de Vilariño

150563

Ponteceso

Ponteceso

150680501

Corme-Porto

15013230

CEIP As Forcadas

150563

Ponteceso

Ponteceso

150680000

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

150563

Ponteceso

Ponteceso

150681400

Tella

15013291

CEIP Eduardo Pondal

150563

Ponteceso

Ponteceso

150681408

Trabe

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

150575

Pontedeume

Cabanas

150150404

San Martiño de Porto

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690100

Andrade

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690500

Ombre

15013412

CEIP de Ombre

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15020556

IES Breamo

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Capela (A)

150180400

Capela, A

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Pontes de García Rodríguez (As)

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Pontes de García Rodríguez (As)

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Pontes de García Rodríguez (As)

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Pontes de García Rodríguez (As)

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

IES Moncho Valcarce

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Pontes de García Rodríguez (As)

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

150587

Pontes de Garcia Rodriguez As

Somozas (As)

150810216

Igrexa, A

15025074

CEIP O Marbán

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710100

Baroña

15013761

CEIP de Campanario

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710201

Caamaño

15013783

EEI de Caamaño

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710300

Goiáns

15025062

CEIP de Portosín

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710600

Muro

15013898

CEIP de Seráns

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710600

Muro

15024756

EEI de Carballosa

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710700

Nebra

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710809

Porto do Son

15013977

CEIP Santa Irene

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710809

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710904

Queiruga

15013989

EEI de Queiruga

150599

Porto do Son

Porto do Son

150710400

Xuño

15025542

CEIP Xuño

150605

Rianxo

Rianxo

150720200

Asados

15027401

CEIP Ana María Diéguez

150605

Rianxo

Rianxo

150720200

Asados

15027551

CRA de Rianxo

150605

Rianxo

Rianxo

150720507

Rianxo

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150605

Rianxo

Rianxo

150720507

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

150605

Rianxo

Rianxo

150720600

Taragoña

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

150617

Ribeira

Ribeira

150730101

Aguiño

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

150617

Ribeira

Ribeira

150730200

Artes

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

150617

Ribeira

Ribeira

150730300

Carreira

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

150617

Ribeira

Ribeira

150730300

Carreira

15024771

CEP Plurilingüe de Carreira

150617

Ribeira

Ribeira

150730300

Carreira

15014295

EEI Capela-Carreira

150617

Ribeira

Ribeira

150730300

Carreira

15027711

IES Leliadoura

150617

Ribeira

Ribeira

150730700

Olveira

15025281

CEIP de Olveira

150617

Ribeira

Ribeira

150730800

Palmeira

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

150617

Ribeira

Ribeira

150730900

Ribeira

15014571

EEI Deán Grande

150617

Ribeira

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

150617

Ribeira

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

15014568

IES Nº 1

150629

Rois

Rois

150740900

Rois

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

150629

Rois

Rois

150741200

Urdilde

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

150630

Sada

Sada

150750400

Mosteirón

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

150630

Sada

Sada

150750400

Mosteirón

15032662

IES O Mosteirón

150630

Sada

Sada

150750305

Quintán-Mondego

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

150630

Sada

Sada

150750604

Sada

15014881

CEIP Sada y sus Contornos

150630

Sada

Sada

150750604

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

150642

San Sadurniño

Moeche

150490420

Moeche

15009081

CEIP de San Ramón

150642

San Sadurniño

San Sadurniño

150760704

San Sadurniño

15014957

CPI de San Sadurniño

150654

Santa Comba

Santa Comba

150771412

Santa Comba

15015238

CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

150654

Santa Comba

Santa Comba

150771412

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

150654

Santa Comba

Santa Comba

150770411

Xallas de Castriz

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781004

Eixo, O

15024112

EEI do Gaioso

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781100

Enfesta, A

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

15027745

CEE A Barcia

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

15016221

EEI do Rial

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781800

Marrozos

15016267

EEI Bispo Teodomiro

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150782000

Sabugueira

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032327

CEE O Pedroso

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027332

CEIP das Fontiñas

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15021883

CEIP de Vite I

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15024975

CEIP Pío XII

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015688

CEIP Raíña Fabiola

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150782800

Villestro

15022590

CEIP de Roxos

150678

Teo

Teo

150820102

Cacheiras

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

150678

Teo

Teo

150820102

Cacheiras

15027411

IES de Cacheiras

150678

Teo

Teo

150820200

Calo

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

150678

Teo

Teo

150820200

Calo

15026169

CRA de Teo

150678

Teo

Teo

150820402

Lucí

15017107

CEIP da Ramallosa

150680

Tordoia

Tordoia

150840400

Cabaleiros

15021317

CPI Pecalama

150691

Touro

Touro

150851700

Touro

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

150708

Trazo

Trazo

150860300

Campo

15020994

CPI de Viaño Pequeno

150710

Val do Dubra

Val do Dubra

150880202

Bembibre

15018203

CPI de Bembibre

150710

Val do Dubra

Val do Dubra

150880900

Portomouro

15018343

CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera

150721

Valdoviño

Valdoviño

150870700

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

150721

Valdoviño

Valdoviño

150870700

Valdoviño

15026509

CRA de Valdoviño

150733

Vedra

Vedra

150890400

Ribadulla

15018471

CEIP Ortigueira

150733

Vedra

Vedra

150891101

Vedra

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

150745

Vimianzo

Vimianzo

150920102

Baíñas

15026789

CEIP Baíñas

150745

Vimianzo

Vimianzo

150920602

Carantoña

15018938

EEI de Carantoña

150745

Vimianzo

Vimianzo

150920702

Carnes

15021299

EEI de Carnés

150745

Vimianzo

Vimianzo

150921000

Salto

15018987

CEIP de Castromil

150745

Vimianzo

Vimianzo

150921411

Vimianzo

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

150745

Vimianzo

Vimianzo

150921411

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

150757

Zas

Zas

150930200

Baio

15027368

IES Maximino Romero de Lema

150757

Zas

Zas

150930203

Baio Pequeno

15019086

CEIP Labarta Pose

150757

Zas

Zas

150931603

Zas

15019281

CPI de Zas

270015

Alfoz

Alfoz

270020402

Castro de Ouro, O

27013922

CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

270015

Alfoz

Alfoz

279999991

San Pedro de Mor

27016649

IES Alfoz-Valadouro

270015

Alfoz

Valadouro (O)

270630401

Ferreira

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

270027

Ancares Os

Becerreá

270060301

Becerreá

27000629

CEIP San Xoán

270027

Ancares Os

Becerreá

270060301

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

270027

Ancares Os

Cervantes

270120700

San Román de Cervantes

27002353

CPI de Cervantes

270027

Ancares Os

Navia de Suarna

270341202

Navia de Suarna

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

270027

Ancares Os

Nogais (As)

270370501

Nogais, As

27008148

CEIP das Nogais

270027

Ancares Os

Pedrafita do Cebreiro

270450901

Pedrafita do Cebreiro

27015967

CPI Uxío Novoneira

270039

Baralla

Baralla

270360301

Baralla

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

270040

Burela

Burela

270130101

Burela

27002584

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

270040

Burela

Burela

270130101

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

270040

Burela

Burela

270130101

Burela

27013958

IES Monte Castelo

270040

Burela

Burela

270130101

Burela

27013934

IES Perdouro

270052

Castro de Rei

Castro de Rei

270100601

Castro de Rei

27001609

CEIP Ramón Falcón

270052

Castro de Rei

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

270052

Castro de Rei

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

270064

Castroverde

Baleira

270040506

Esperela, A

27000319

CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

270064

Castroverde

Castroverde

270113701

Castroverde

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

270076

Cervo

Cervo

270130000

Cervo

27015301

CEIP de Cervo

270076

Cervo

Cervo

270130400

Lieiro

27020859

CEIP Península da Paz

270076

Cervo

Cervo

270130400

Lieiro

27016509

IES Marqués de Sargadelos

270088

Chantada

Carballedo

270091700

Lousada

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

270088

Chantada

Chantada

270161400

Chantada

27013697

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

270088

Chantada

Chantada

270161400

Chantada

27003126

CEIP Xoán de Requeixo

270088

Chantada

Chantada

270161400

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

270088

Chantada

Chantada

270161400

Chantada

27003175

IES Val do Asma

270090

Cospeito

Cospeito

270150800

Muimenta

27016388

CEIP de Muimenta

270090

Cospeito

Cospeito

270150400

Sistallo

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

270106

Courel O

Folgoso do Courel

270170906

Seoane

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

270106

Courel O

Quiroga

270501508

Quiroga

27013703

CEIP de Quiroga

270106

Courel O

Quiroga

270501508

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

270106

Courel O

Ribas de Sil

270520510

San Clodio

27011032

CEIP de San Clodio

270118

Fonsagrada A

Fonsagrada (A)

270180901

Fonsagrada, A

27003850

CEIP Plurilingüe Santa María

270118

Fonsagrada A

Fonsagrada (A)

270180901

Fonsagrada, A

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

270118

Fonsagrada A

Negueira de Muñiz

270350402

Negueira

27007892

CEIP de Negueira de Muñiz

270120

Foz

Foz

270190403

Foz

27016391

CEIP O Cantel

270120

Foz

Foz

270190403

Foz

27004428

CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

270120

Foz

Foz

270190403

Foz

27020562

IES de Foz

270120

Foz

Foz

270190600

Nois

27004519

CEIP Fondo Nois

270131

Friol

Friol

270201101

Friol

27004635

CPI Dr. López Suárez

270143

Guitiriz

Guitiriz

270220500

Lagostelle

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

270143

Guitiriz

Guitiriz

270220500

Lagostelle

27016200

IES Poeta Díaz Castro

270143

Guitiriz

Guitiriz

270220900

Parga

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

270155

Guntin

Guntín

270231002

Guntín de Pallares

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

270155

Guntin

Guntín

270231301

Lousada

27005263

CEIP Plurilingüe de Lousada

270167

Lancara

Láncara

270261402

Pobra de San Xiao, A

27005913

CPI Ramón Piñeiro

270167

Lancara

Páramo (O)

270112303

Páramo, O

27016492

CEIP Plurilingüe do Páramo

270180

Lugo

Corgo (O)

270141302

Corgo, O

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014057

CEE Santa María

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27990002

CEE Santa María (Vacantes de OCIO)

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006383

CEIP A Ponte

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006164

CEIP Albeiros

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006371

CEIP Anexa

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006292

CEIP As Gándaras

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006395

CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006334

CEIP das Mercedes

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27013673

CEIP de Casás

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016728

CEIP Illa Verde

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014665

CEIP Luís Pimentel

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014793

CEIP Paradai

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006449

CEIP Rosalía de Castro

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014033

EEI Fingoi nº 2

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27601509

EPAPU Albeiros

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016455

IES Sanxillao

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

270180

Lugo

Lugo

270280402

Nadela

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

270180

Lugo

Portomarín

270491304

Portomarín

27010520

CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

270192

Meira

Meira

270290113

Meira

27006735

CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

270192

Meira

Meira

270290113

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

270192

Meira

Pol

270461502

Mosteiro

27010064

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

270209

Mondoñedo

Lourenzá

270270100

Lourenzá

27006000

CEIP Juan Rey

270209

Mondoñedo

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

270209

Mondoñedo

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

270210

Monforte de Lemos

Bóveda

270080101

Bóveda

27001087

CEIP Rosalía de Castro

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27015360

CEE Infanta Elena

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27990001

CEE Infanta Elena (Vacantes de OCIO)

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27016662

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

270210

Monforte de Lemos

Pantón

270411003

Castro-Pantón

27009050

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

270210

Monforte de Lemos

Pobra do Brollón (A)

270471703

Pobra de Brollón, A

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

270210

Monforte de Lemos

Sober

270590400

Arroxo

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

270222

Monterroso

Antas de Ulla

270030601

Antas de Ulla

27000198

CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla

270222

Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27020801

CEIP Plurilingüe de Monterroso

270222

Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27020823

EPAPU de Monterroso

270222

Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

270234

Palas de Rei

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

27014070

CEIP de Palas de Rei

270234

Palas de Rei

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

270246

Pastoriza A

Pastoriza (A)

270440400

Bretoña

27009463

CEIP de Bretoña

270246

Pastoriza A

Pastoriza (A)

270441201

Pastoriza

27009608

CEIP O Salvador

270246

Pastoriza A

Pastoriza (A)

270441201

Pastoriza

27016716

IES Fonmiñá

270258

Pontenova A

Pontenova (A)

270480400

Pontenova, A

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

270258

Pontenova A

Pontenova (A)

270480902

Vilaoudriz

27016297

IES Enrique Muruais

270258

Pontenova A

Riotorto

270540812

Rodrigas, As

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

270271

Rabade

Begonte

270070101

Baamonde

27014586

CEIP de Baamonde

270271

Rabade

Begonte

270070202

Begonte

27000897

CEIP Virxe do Corpiño

270271

Rabade

Outeiro de Rei

270391802

Outeiro de Rei

27008513

CEIP Laverde Ruíz

270271

Rabade

Outeiro de Rei

270391802

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

270271

Rabade

Rábade

270560101

Rábade

27011639

CEIP Otero Pedrayo

270271

Rabade

Rábade

270560101

Rábade

27011615

Cen. Pub. Mestre José Rábade Arias

270271

Rabade

Rábade

270560101

Rábade

27016613

IES Río Miño

270283

Ribadeo

Barreiros

270050107

San Cosme de Barreiros

27016224

CEIP de San Cosme

270283

Ribadeo

Barreiros

270050617

San Miguel de Reinante Barreiros

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

270283

Ribadeo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27010891

CEIP Gregorio Sanz

270283

Ribadeo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

270283

Ribadeo

Trabada

270610500

Trabada

27012607

CEIP Plurilingüe Celso Currás

270295

Sarria

Incio (O)

270241200

Incio, O

27005469

CEIP Ricardo Gasset

270295

Sarria

Paradela

270421500

Paradela

27009347

CEIP Plurilingüe San Miguel

270295

Sarria

Samos

270552004

Samos

27014240

CEIP de Samos

270295

Sarria

Sarria

270571303

Choente

27011743

CEIP Antonio Fernández López

270295

Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

270295

Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27014082

EEI Xela Arias

270295

Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

270295

Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

270295

Sarria

Triacastela

270620704

Triacastela

27015979

CEIP Eduardo Cela Vila

270301

Saviñao O

Saviñao (O)

270582700

Vilaesteva

27015785

CEIP de Currelos

270301

Saviñao O

Saviñao (O)

270581213

Vilasante

27012450

CPI Dr. López Suárez

270313

Taboada

Taboada

270600605

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

270325

Vilalba

Abadín

270010100

Abadín

27000010

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

270325

Vilalba

Muras

270330535

Muras

27015876

CEIP Antía Cal Vázquez

270325

Vilalba

Vilalba

270651500

Lanzós

27015724

CEIP Monseivane

270325

Vilalba

Vilalba

270652200

Román

27015827

CEIP Terra Chá

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013296

CEIP Manuel Mato Vizoso

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27014094

EEI de Vilalba

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

270325

Vilalba

Xermade

270210508

Xermade

27014859

CEIP Plurilingüe de Xermade

270337

Viveiro

Vicedo (O)

270640725

Vicedo, O

27012887

CEIP do Vicedo

270337

Viveiro

Viveiro

270660202

Celeiro

27013387

CEIP de Celeiro

270337

Viveiro

Viveiro

270660302

Covas

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

270337

Viveiro

Viveiro

270660600

Galdo

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

270337

Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

27016674

CEP Luís Tobío

270337

Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

27014100

EEI San Roque

270337

Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

270337

Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

270349

Xove

Xove

270250102

Xove

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

270349

Xove

Xove

270250102

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

320015

Allariz

Allariz

320010200

Allariz

32000058

CEIP Padre Feijoo

320015

Allariz

Allariz

320010200

Allariz

32016339

IES de Allariz

320015

Allariz

Xunqueira de Ambía

320360504

Xunqueira de Ambía

32005691

CEIP Padre Crespo

320027

Bande

Bande

320060101

Bande

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

320027

Bande

Bande

320060101

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

320027

Bande

Entrimo

320300100

Entrimo

32014902

CEIP Santa María A Real

320027

Bande

Lobios

320420700

Lobios

32006358

CEIP Plurilingüe do Xurés

320027

Bande

Muíños

320510700

Muíños

32007739

CEIP Valle-Inclán

320039

Barco de Valdeorras O

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

320039

Barco de Valdeorras O

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001658

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

320039

Barco de Valdeorras O

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

320039

Barco de Valdeorras O

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001725

IES Lauro Olmo

320039

Barco de Valdeorras O

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001683

IES Martaguisela

320039

Barco de Valdeorras O

Rubiá

320730903

Rubiá

32011901

CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

320039

Barco de Valdeorras O

Vilamartín de Valdeorras

320880000

Vilamartín de Valdeorras

32013958

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

320040

Carballeda de Valdeorras

Carballeda de Valdeorras

320170301

Casaio

32015025

CEIP de Casaio

320040

Carballeda de Valdeorras

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

320052

Carballiño O

Beariz

320110102

Beariz

32001920

CEIP de Beariz

320052

Carballiño O

Boborás

320130900

Xuvencos

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

320052

Carballiño O

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

320052

Carballiño O

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

320052

Carballiño O

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32003001

IES Nº 1

320052

Carballiño O

Irixo (O)

320350100

Campo

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

320064

Castro Caldelas

Castro Caldelas

320230401

Castro Caldelas

32003643

CPI Virxe dos Remedios

320076

Celanova

Cartelle

320200204

Cartelle

32003059

CEIP San Marcos

320076

Celanova

Celanova

320240904

Celanova

32003771

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

320076

Celanova

Celanova

320240904

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

320076

Celanova

Merca (A)

320470503

Merca, A

32015189

CEIP Joaquina Gallego Jorreto

320076

Celanova

Ramirás

320680301

Freás de Eiras

32011135

CEIP Rogelio Garcia Yáñez

320088

Coles

Coles

320260401

Cambeo

32004118

CPI Antonio Faílde

320088

Coles

Peroxa (A)

320591105

Peroxa, A

32010121

CEIP Roberto Blanco Torres

320090

Gudiña A

Gudiña (A)

320340401

Gudiña, A

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

320090

Gudiña A

Mezquita (A)

320480601

Mezquita, A

32007272

CEIP Augusto Assía

320118

Maceda

Baños de Molgas

320070302

Baños de Molgas

32001312

CEIP de Baños de Molgas

320118

Maceda

Maceda

320430705

Maceda

32006553

CEIP de Maceda

320118

Maceda

Maceda

320430705

Maceda

32016431

IES San Mamede

320120

Maside

Maside

320450603

Maside

32006929

CPI Terras de Maside

320120

Maside

Punxín

320650400

Punxín

32010775

CEIP de Punxín

320120

Maside

San Amaro

320740200

Beariz

32015921

CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

320131

Ourense

Amoeiro

320020200

Amoeiro

32000356

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

Barbadás

320080603

Valenzá

32016789

CEIP Filomena Dato

320131

Ourense

Barbadás

320080603

Valenzá

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

320131

Ourense

Nogueira de Ramuín

320520806

Nogueira de Ramuín

32008033

CEIP Plurilingüe de Luíntra

320131

Ourense

Ourense

320540104

Arrabaldo

32015529

CEE O Pino

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32016327

CEIP A Ponte

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009165

CEIP As Mercedes

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008835

CEIP Curros Enríquez

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015219

CEIP Manuel Sueiro

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009153

CEIP Mariñamansa

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015669

CEIP Mestre Vide

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008768

CEIP O Couto

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008392

CEIP Plurilingüe Inmaculada

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015220

CEIP Vistahermosa

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015581

EPAPU de Ourense

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009190

IES As Lagoas

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015207

IES O Couto

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

320131

Ourense

Ourense

320541705

Seixalbo

32009301

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

320131

Ourense

Ourense

320541800

Tras do Hospital

32009360

CPI Plurilingüe José García García

320131

Ourense

Ourense

320542100

Velle

32015463

CEE Miño

320131

Ourense

Pereiro de Aguiar (O)

320580812

Santa Marta de Moreiras

32016029

CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

320131

Ourense

Pereiro de Aguiar (O)

320580812

Santa Marta de Moreiras

32020771

EPAPU de Pereiro de Aguiar

320131

Ourense

San Cibrao das Viñas

320750200

Noalla

32015396

EEI de Noalla

320131

Ourense

San Cibrao das Viñas

320750406

Santa Cruz da Rabeda

32015402

EEI de Santa Cruz

320131

Ourense

Taboadela

320790500

Taboadela

32015426

EEI de Taboadela

320131

Ourense

Toén

320810708

Toén

32012711

CEIP Saco e Arce

320143

Pobra de Trives A

Manzaneda

320440301

Manzaneda

32006747

CEIP de Manzaneda

320143

Pobra de Trives A

Pobra de Trives (A)

320631301

Pobra de Trives, A

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

320143

Pobra de Trives A

Pobra de Trives (A)

320631301

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

320155

Ribeiro O

Arnoia (A)

320030200

Arnoia, A

32015891

CEIP San Salvador

320155

Ribeiro O

Avión

320040300

Avión

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

320155

Ribeiro O

Carballeda de Avia

320180401

Carballeda de Avia

32015906

CEIP Pena Corneira

320155

Ribeiro O

Castrelo de Miño

320220100

Astariz

32003503

CEIP de Castrelo de Miño

320155

Ribeiro O

Cenlle

320250101

Cenlle

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

320155

Ribeiro O

Cortegada

320270201

Cortegada

32015268

CEIP Plurilingüe Otero Novas

320155

Ribeiro O

Leiro

320400510

Leiro

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

320155

Ribeiro O

Melón

320460200

Quins

32016261

CEIP de Quins

320155

Ribeiro O

Padrenda

320560200

Crespos

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

320155

Ribeiro O

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

320155

Ribeiro O

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

320155

Ribeiro O

Ribadavia

320690802

San Paio

32020628

CRA Amencer

320167

Rua A

Bolo (O)

320150101

Bolo, O

32015098

CEIP do Bolo

320167

Rua A

Rúa (A)

320720201

Rúa de Valdeorras, A

32011755

CEIP Manuel Respino

320167

Rua A

Rúa (A)

320720201

Rúa de Valdeorras, A

32016637

IES Cosme López Rodríguez

320179

San Cristovo de Cea

San Cristovo de Cea

320760201

Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

320180

Verin

Castrelo do Val

320210201

Castrelo do Val

32015682

CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

320180

Verin

Cualedro

320280401

Cualedro

32004398

CEIP Vicente Risco

320180

Verin

Laza

320390602

Laza

32015165

CEIP O Castiñeiro

320180

Verin

Monterrei

320500101

Albarellos

32020801

CRA de Monterrei

320180

Verin

Monterrei

320500600

Medeiros

32015657

CEIP de Medeiros

320180

Verin

Oímbra

320530401

Oímbra

32008173

CEIP de Oímbra

320180

Verin

Riós

320710504

Riós

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

320180

Verin

Verín

320851400

Verín

32015797

CEIP Amaro Refojo

320180

Verin

Verín

320851400

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

320180

Verin

Verín

320851400

Verín

32016790

IES Castro de Baronceli

320180

Verin

Verín

320851400

Verín

32013582

IES García-Barbón

320180

Verin

Verín

320851400

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

320180

Verin

Vilardevós

320911101

Vilardevós

32014501

CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

320192

Viana do Bolo

Veiga (A)

320832701

Veiga, A

32013168

CEIP Eduardo Ávila Bustillo

320192

Viana do Bolo

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

32013661

CEIP Bibei

320192

Viana do Bolo

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

320192

Viana do Bolo

Vilariño de Conso

320921001

Vilariño de Conso

32015141

CEIP de Vilariño de Conso

320209

Xinzo de Limia

Baltar

320050201

Baltar

32016236

CEIP de Baltar

320209

Xinzo de Limia

Blancos (Os)

320120201

Blancos, Os

32002043

CEIP Plurilingüe dos Blancos

320209

Xinzo de Limia

Rairiz de Veiga

320670606

Rairiz de Veiga

32011032

CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

320209

Xinzo de Limia

Sandiás

320770305

Sandiás

32016042

CEIP de Sandiás

320209

Xinzo de Limia

Sarreaus

320780903

Sarreaus

32012425

CEIP de Sarreaus

320209

Xinzo de Limia

Vilar de Barrio

320890901

Vilar de Barrio

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32004830

CEIP Carlos Casares

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

360015

Baiona

Baiona

360030100

Baíña

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

360015

Baiona

Baiona

360030301

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

360015

Baiona

Baiona

360030301

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

360015

Baiona

Baiona

360030200

Baredo

36014362

EEI de Agro-Baredo

360015

Baiona

Baiona

360030500

Belesar

36018963

CEIP Plurilingüe de Belesar

360015

Baiona

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

36000302

CEP de Sabarís

360015

Baiona

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

36014374

EEI O Areal

360027

Barro

Barro

360020300

Curro

36015381

EEI de Curro

360027

Barro

Barro

360020400

Perdecanai

36000181

CEIP Amor Ruibal

360027

Barro

Barro

360020400

Perdecanai

36020234

IES de Barro

360039

Bueu

Bueu

360040100

Beluso

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

360039

Bueu

Bueu

360040201

Bueu

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

360039

Bueu

Bueu

360040201

Bueu

36020246

IES Illa de Ons

360039

Bueu

Bueu

360040201

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

360039

Bueu

Bueu

360040400

Cela

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

360040

Caldas de Reis

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36000405

CPI Plurilingüe Alfonso VII

360040

Caldas de Reis

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

360040

Caldas de Reis

Caldas de Reis

360050605

Cesar

36015861

CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar

360040

Caldas de Reis

Caldas de Reis

360050800

Saiar

36024938

CRA de Caldas de Reis

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36015093

CEIP San Tomé

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36019773

EEI da Pastora

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

360052

Cambados

Cambados

360060200

Castrelo

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

360052

Cambados

Cambados

360060300

Corbillón

36016103

CEIP de Corvillón

360052

Cambados

Cambados

360060500

Vilariño

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

360052

Cambados

Cambados

360060500

Vilariño

36018859

EEI Modia

360064

Cangas

Cangas

360080100

Aldán

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

360064

Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

360064

Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36019475

IES de Rodeira

360064

Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36000922

IES María Soliño

360064

Cangas

Cangas

360080300

Coiro

36018975

CEIP A Rúa

360064

Cangas

Cangas

360080300

Coiro

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

360064

Cangas

Cangas

360080400

Darbo

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

360064

Cangas

Cangas

360080400

Darbo

36018501

IES Monte Carrasco

360064

Cangas

Cangas

360080500

Hío, O

36001057

CEIP do Hío

360076

Cañiza A

Arbo

360010100

Arbo

36000031

CEIP Antonio Carpintero

360076

Cañiza A

Cañiza (A)

360090203

Cañiza, A

36001148

CPI da Cañiza

360076

Cañiza A

Cañiza (A)

360090992

Valeixe

36014945

CEIP de Valeixe

360076

Cañiza A

Crecente

360140405

Crecente

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

360088

Catoira

Catoira

360100300

Dimo

36001240

EEI de Dimo

360088

Catoira

Catoira

360100400

Oeste

36001252

CPI do Progreso

360090

Cotobade

Cerdedo-Cotobade

360120400

Carballedo

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

360090

Cotobade

Cerdedo-Cotobade

360121100

Tenorio

36001665

CEIP de Tenorio

360090

Cotobade

Cerdedo-Cotobade

360121100

Tenorio

36024197

IES de Cotobade

360106

Cuntis

Cuntis

360150405

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

360118

Estrada A

Estrada (A)

360171507

Codeseda

36002220

CEIP Cabada Vázquez

360118

Estrada A

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36013618

CEIP de Figueiroa

360118

Estrada A

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36002347

CEIP Pérez Viondi

360118

Estrada A

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36002335

IES Manuel García Barros

360118

Estrada A

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36020258

IES Nº 1

360118

Estrada A

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

360118

Estrada A

Estrada (A)

360172900

Oca

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

360118

Estrada A

Estrada (A)

360174000

Rubín

36002773

CEIP do Foxo

360118

Estrada A

Estrada (A)

360174809

San Xurxo de Vea

36014866

CEIP Manuel Villar Paramá

360120

Forcarei

Cerdedo-Cotobade

360110207

Cerdedo

36001343

CEIP San Xoán Bautista

360120

Forcarei

Forcarei

360180403

Forcarei

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

360120

Forcarei

Forcarei

360180403

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

360120

Forcarei

Forcarei

360180507

Madanela de Montes, A

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

360131

Gondomar

Gondomar

360210400

Donas

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

360131

Gondomar

Gondomar

360210510

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

360131

Gondomar

Gondomar

360210510

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

360131

Gondomar

Gondomar

360210600

Mañufe

36003662

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

360131

Gondomar

Gondomar

360210800

Peitieiros

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

360131

Gondomar

Gondomar

360210800

Peitieiros

36018987

CRA Antía Cal

360131

Gondomar

Gondomar

360211000

Vincios

36014672

CEIP Serra-Vincios

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36018100

CEIP As Bizocas

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36014878

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36003807

CEIP Rosalía de Castro

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36003832

CEIP Valle-Inclán

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36019232

IES Monte da Vila

360143

Grove O

Grove (O)

360220106

Grove, O

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

360155

Guarda A

Guarda (A)

360230201

Guarda, A

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

360155

Guarda A

Guarda (A)

360230201

Guarda, A

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

360155

Guarda A

Guarda (A)

360230201

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

360155

Guarda A

Guarda (A)

360230303

Salcidos

36015135

CEIP A Sangriña

360155

Guarda A

Guarda (A)

360230303

Salcidos

36015706

EEI da Gándara

360155

Guarda A

Oia

360360203

Loureza

36016735

CEIP de Refoxos

360155

Guarda A

Oia

360360400

Oia

36006067

CEIP Mestre Manuel García

360167

Lalin

Agolada

360201400

Ferreiroa

36003480

CEIP de Agolada

360167

Lalin

Dozón

360160205

Castro, O

36001975

CEIP Pío Cabanillas Gallas

360167

Lalin

Lalín

360241601

Cercio

36014970

CEIP Plurilingüe Varela Buxán

360167

Lalin

Lalín

360241902

Donramiro

36013916

EEI de Donramiro

360167

Lalin

Lalín

360242707

Lalín

36004095

CEIP Manuel Rivero

360167

Lalin

Lalín

360242707

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

360167

Lalin

Lalín

360242707

Lalín

36013758

IES Laxeiro

360167

Lalin

Lalín

360242707

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

360167

Lalin

Lalín

360243900

Prado

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

360167

Lalin

Lalín

360244700

Vilatuxe

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

360179

Marin

Marín

360260100

Ardán

36004460

CEIP de Ardán

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36004484

CEIP da Laxe

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36004472

CEIP do Carballal

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36004496

CEP de Sequelo-Marín

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36004538

EEI Nosa Señora do Carme

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36014982

EEI O Grupo

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

360179

Marin

Marín

360260401

Marín

36020295

IES Mestre Landín

360179

Marin

Marín

360260500

Mogor

36015159

IES Chan do Monte

360179

Marin

Marín

360260709

Seixo

36004681

CEIP de Seixo

360180

Meaño

Meaño

360270200

Dena

36004691

CEIP de Coirón-Dena

360180

Meaño

Meaño

360270500

Meaño

36015871

CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

360180

Meaño

Meaño

360270500

Meaño

36020301

IES de Meaño

360192

Meis

Meis

360280100

Armenteira, A

36018446

CEIP da Armenteira

360192

Meis

Meis

360280605

Mosteiro

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

360192

Meis

Meis

360241804

Nogueira

36024604

CRA de Meis

360209

Moaña

Moaña

360290100

Domaio

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

360209

Moaña

Moaña

360290200

Meira

36019438

CEIP A Guía

360209

Moaña

Moaña

360290200

Meira

36013552

CEIP de Seara

360209

Moaña

Moaña

360290200

Meira

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

360209

Moaña

Moaña

360290300

Moaña

36016590

CEIP de Abelendo

360209

Moaña

Moaña

360290300

Moaña

36016607

CEIP de Quintela

360209

Moaña

Moaña

360290300

Moaña

36016796

EEI de Verducedo

360209

Moaña

Moaña

360290300

Moaña

36018999

IES As Barxas

360209

Moaña

Moaña

360290300

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

360209

Moaña

Moaña

360290400

Tirán

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

360209

Moaña

Moaña

360290400

Tirán

36016814

EEI do Con

360210

Mondariz

Mondariz

360300506

Mondariz

36004927

CPI de Mondariz

360210

Mondariz

Mondariz-Balneario

360310101

Mondariz-balneario

36005087

CEIP Nosa Señora de Lourdes

360222

Moraña

Moraña

360320100

Amil

36013540

EEI de Amil

360222

Moraña

Moraña

360320500

Lamas

36013527

EEI de Lamas

360222

Moraña

Moraña

360320912

Saiáns

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

360222

Moraña

Moraña

360320602

San Lourenzo de Moraña

36013539

EEI San Lourenzo de Moraña

360234

Mos

Mos

360330100

Cela

36016619

CEIP de Atín-Cela

360234

Mos

Mos

360330500

Mos

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

360234

Mos

Mos

360330700

Petelos

36019441

CEIP de Petelos

360234

Mos

Mos

360330700

Petelos

36020131

IES de Mos

360234

Mos

Mos

360330800

Sanguiñeda

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

360234

Mos

Mos

360330900

Tameiga

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

360246

Neves As

Neves (As)

360340506

Neves, As

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

360246

Neves As

Neves (As)

360340900

Rubiós

36005622

EEI de Rubiós

360246

Neves As

Neves (As)

360341100

Taboexa

36005658

EEI de Taboexa

360246

Neves As

Neves (As)

360341200

Tortoreos

36019402

IES Pazo da Mercé

360258

Nigran

Nigrán

360350100

Camos

36016620

CEIP da Cruz

360258

Nigran

Nigrán

360350300

Nigrán

36005774

CEIP Humberto Juanes

360258

Nigran

Nigrán

360350300

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

360258

Nigran

Nigrán

360350300

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

360258

Nigran

Nigrán

360350400

Panxón

36024756

CEE de Panxón

360258

Nigran

Nigrán

360350400

Panxón

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

360258

Nigran

Nigrán

360350400

Panxón

36015160

EEI As Dunas Panxón

360258

Nigran

Nigrán

360350700

Ramallosa, A

36005956

CEIP Carlos Casares

360258

Nigran

Nigrán

360350700

Ramallosa, A

36018434

CEIP Mallón

360271

Pazos de Borben

Pazos de Borbén

360370700

Nespereira

36014684

EEI de Outeiro

360271

Pazos de Borben

Pazos de Borbén

360370802

Pazos

36006079

CPI Curros Enríquez

360283

Poio

Poio

360410103

Combarro

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36015202

CEIP de Lourido

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36007242

CEIP de Viñas

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36013710

EEI do Vao

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36020143

IES de Poio

360283

Poio

Poio

360410400

Raxó

36015895

CEIP de Espedregada

360295

Ponte Caldelas

Fornelos de Montes

360190300

Fornelos de Montes

36003388

CEIP Doutor Suárez

360295

Ponte Caldelas

Lama (A)

360250915

Pedreira

36014611

CEIP A Lama

360295

Ponte Caldelas

Lama (A)

360250915

Pedreira

36024720

EPAPU Nelson Mandela

360295

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

360295

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

360295

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430904

Tourón

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

360301

Ponteareas

Covelo

360130505

Covelo

36001690

CEIP Antonio Blanco Rodríguez

360301

Ponteareas

Ponteareas

360421305

Guláns

36007370

CEIP Feliciano Barrera

360301

Ponteareas

Ponteareas

360421400

Moreira

36024069

CRA A Picaraña

360301

Ponteareas

Ponteareas

360421800

Oliveira

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36016954

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36024781

IES do Barral

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

360313

Pontecesures

Pontecesures

360440106

Pontecesures

36007621

CPI de Pontecesures

360325

Pontevedra

Campo Lameiro

360070100

Campo, O

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

360325

Pontevedra

Pontevedra

360380405

Campañó

36006109

CEIP de Parada-Campañó

360325

Pontevedra

Pontevedra

360380900

Lérez

36006134

CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381000

Lourizán

36006195

CEIP A Carballeira

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381100

Marcón

36019608

CEIP de Marcón

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381200

Mourente

36019611

CEP Marcos da Portela

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381400

Ponte Sampaio

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36017201

CEE Pontevedra

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006377

CEIP Álvarez Limeses

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006316

CEIP Daría González García

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36017661

CEIP Praza de Barcelos

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006420

CEP Campolongo

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36013837

EEI Fina Casalderrey

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018872

EPAPU Río Lérez

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381500

Salcedo

36018690

CEIP de Cabanas

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381500

Salcedo

36006833

CEIP San Martiño

360325

Pontevedra

Pontevedra

360380202

Verducido

36015500

EEI de Verducido

360325

Pontevedra

Pontevedra

360380700

Xeve

36019517

CEIP Santo André de Xeve

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390106

Atios

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390200

Budiño

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390500

Mosende

36017570

EEI de Mosende

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36007023

CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390800

Torneiros

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

360337

Porriño O

Porriño (O)

360390800

Torneiros

36017685

CEIP Plurilingüe da Ribeira

360349

Portas

Portas

360400200

Lantaño

36013311

EEI de Lantaño

360349

Portas

Portas

360400300

Portas

36007035

CPI Domingo Fontán

360349

Portas

Portas

360400412

Romai

36013333

EEI de Romai

360350

Redondela

Redondela

360450100

Cabeiro

36007631

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

360350

Redondela

Redondela

360450200

Cedeira

36015007

CEIP de Cedeira

360350

Redondela

Redondela

360450300

Cesantes

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

360350

Redondela

Redondela

360450300

Cesantes

36015214

EEI de San Pedro de Cesantes

360350

Redondela

Redondela

360450400

Chapela

36016644

CEIP de Laredo

360350

Redondela

Redondela

360450400

Chapela

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

360350

Redondela

Redondela

360450400

Chapela

36014817

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

360350

Redondela

Redondela

360450400

Chapela

36019566

IES de Chapela

360350

Redondela

Redondela

360450600

Quintela

36018410

CEIP Plurilingüe Quintela

360350

Redondela

Redondela

360450700

Reboreda

36007709

CEIP Plurilingüe de Reboreda

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36007710

CEP Santa Mariña

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36014726

EEI A Marisma

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36007734

IES Mendiño

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

360350

Redondela

Redondela

360451100

Ventosela

36015548

EEI de Ventosela

360362

Ribadumia

Ribadumia

360460302

Barrantes

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

360362

Ribadumia

Ribadumia

360460400

Leiro

36024616

CRA de Ribadumia

360374

Rodeiro

Rodeiro

360471707

Rodeiro

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

360386

Rosal O

Rosal (O)

360480408

Pías

36024173

CRA María Zambrano

360386

Rosal O

Rosal (O)

360480200

Rosal, O

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

360398

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

360490300

Parderrubias

36008489

CEP Altamira

360398

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

360490300

Parderrubias

36024628

IES Pedras Rubias

360398

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

360490608

Santa María de Salceda

36024318

CRA Raíña Aragonta

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360500100

Alxén

36016966

CEP Carlos Casares

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360501418

Lagoa

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360500700

Leirado

36014738

CEIP de Leirado

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

36024070

CRA A Lagoa

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510100

Adina

36008805

CEIP de Portonovo

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510100

Adina

36020349

IES de Sanxenxo

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510701

Aios

36017582

EEI de Aios

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510400

Dorrón

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510600

Nantes

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510700

Noalla

36015846

CEIP de Noalla-Telleiro

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510800

Padriñán

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

36019256

IES de Vilalonga

360428

Silleda

Silleda

360520202

Manduas

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

360428

Silleda

Silleda

360523108

Silleda

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

360428

Silleda

Silleda

360523108

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

360430

Soutomaior

Soutomaior

360530101

Arcade

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

360430

Soutomaior

Soutomaior

360530101

Arcade

36024987

IES de Soutomaior

360430

Soutomaior

Soutomaior

360530200

Soutomaior

36014763

EEI de Romariz

360441

Tomiño

Tomiño

360540702

Goián

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

360441

Tomiño

Tomiño

360540205

Mosteiro-Barrantes

36019049

CEIP de Barrantes

360441

Tomiño

Tomiño

360541423

Seixo

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

360441

Tomiño

Tomiño

360541000

Sobrada

36015238

CEIP de Sobrada

360441

Tomiño

Tomiño

360541200

Tebra

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

360441

Tomiño

Tomiño

360541400

Tomiño

36009524

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

360441

Tomiño

Tomiño

360541400

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

360453

Tui

Tui

360550300

Caldelas de Tui

36016668

CEP de Caldelas

360453

Tui

Tui

360550400

Guillarei

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

360453

Tui

Tui

360550700

Pazos de Reis

36009755

CEIP de Pazos de Reis

360453

Tui

Tui

360550900

Randufe

36015020

CEIP de Randufe

360453

Tui

Tui

360551000

Rebordáns

36018471

CEIP de Rebordáns

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36024112

CRA Mestra Clara Torres

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36009901

IES San Paio

360465

Valga

Valga

360560100

Campaña

36024161

CRA de Valga

360465

Valga

Valga

360560304

Cordeiro

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

360465

Valga

Valga

360560500

Valga

36020362

IES de Valga

360465

Valga

Valga

360560200

Xanza

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

360477

Vigo

Vigo

360570100

Alcabre

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

360477

Vigo

Vigo

360570200

Beade

36009974

CEIP de Coutada-Beade

360477

Vigo

Vigo

360570300

Bembrive

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

360477

Vigo

Vigo

360570300

Bembrive

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

360477

Vigo

Vigo

360570500

Cabral

36010101

CEIP O Sello

360477

Vigo

Vigo

360570500

Cabral

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

360477

Vigo

Vigo

360570500

Cabral

36010071

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

360477

Vigo

Vigo

360570600

Candeán

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

360477

Vigo

Vigo

360570700

Castrelos

36010150

CEIP Mestres Goldar

360477

Vigo

Vigo

360570900

Comesaña

36010204

CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

360477

Vigo

Vigo

360571202

Coruxo

36010228

CEIP A Paz

360477

Vigo

Vigo

360571202

Coruxo

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

360477

Vigo

Vigo

360571400

Lavadores

36010484

CEIP Eduardo Pondal

360477

Vigo

Vigo

360571500

Matamá

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

360477

Vigo

Vigo

360571500

Matamá

36009962

CEIP Otero Pedrayo

360477

Vigo

Vigo

360571600

Navia

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

360477

Vigo

Vigo

360571900

Oia

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

360477

Vigo

Vigo

360572700

Sárdoma

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

360477

Vigo

Vigo

360572900

Teis

36010678

CEIP Plurilingüe Paraixal

360477

Vigo

Vigo

360572900

Teis

36010666

CEIP San Salvador

360477

Vigo

Vigo

360573000

Valadares

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

360477

Vigo

Vigo

360573000

Valadares

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

360477

Vigo

Vigo

360573000

Valadares

36015044

EEI Monte do Alba

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015834

CEIP Altamar

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015068

CEIP Balaídos

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015627

CEIP García Barbón

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010241

CEIP Illas Cíes

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016061

CEIP Plurilingüe A Doblada

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010538

CEIP Plurilingüe Lope de Vega

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015366

CEIP Plurilingüe O Pombal

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010721

CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016051

CEIP Seis do Nadal

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010423

CEIP Valle-Inclán

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010629

CEIP Vicente Risco

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010009

CEIP Virxe do Rocío

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010711

CEP Dr. Fleming

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36014556

CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010265

EEI Cristo da Victoria

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36014787

EEI Monte da Guía

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36014325

EEI Rúa Aragón

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36019153

EEI Rúa Hernán Cortés

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36014799

EEI Vila Laura

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018884

EPAPU Berbés

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011579

IES A Guía

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011567

IES Castelao

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36019426

IES Coruxo

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36019050

IES de Beade

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018173

IES de Teis

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36019670

IES do Castro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36019062

IES Rosais 2

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36011592

IES Santa Irene

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36020374

IES Valadares

360489

Vila de Cruces

Vila de Cruces

360592000

Merza

36015937

CEIP de Merza

360489

Vila de Cruces

Vila de Cruces

360592400

Piloño

36012377

CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas

360489

Vila de Cruces

Vila de Cruces

360591001

Vila de Cruces

36012183

CEIP Nosa Señora da Piedade

360489

Vila de Cruces

Vila de Cruces

360591001

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

360490

Vilaboa

Vilaboa

360580311

Santa Cristina de Cobres

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

360490

Vilaboa

Vilaboa

360590417

Vilaboa

36013588

CPI do Toural

360490

Vilaboa

Vilaboa

360590417

Vilaboa

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600300

Bamio

36018896

EEI de Vilar-Bamio

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

36017004

EEI de Guillán

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600914

Rubiáns

36015263

CEIP Plurilingüe de Rubiáns

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360601011

Sobradelo

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360601200

Sobrán

36012742

CEIP de Vilaxoán

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360601200

Sobrán

36016565

EEI de Aralde Sobrán

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360601300

Solobeira

36012869

EEI de Solobeira

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36019451

CEIP A Escardia

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012407

CEIP A Lomba

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012419

CEIP Arealonga

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36015652

CEIP O Piñeiriño

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36015071

EEI Vagalume

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

360507

Vilagarcia de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

360519

Vilanova de Arousa

Illa de Arousa (A)

360610510

Illa de Arousa, A

36013011

CEIP da Torre-Illa

360519

Vilanova de Arousa

Illa de Arousa (A)

360610510

Illa de Arousa, A

36020283

IES da Illa de Arousa

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610200

Baión

36012985

CEIP de Sestelo-Baión

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610300

Caleiro

36013023

CEIP de San Roque

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610400

Deiro

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610600

Tremoedo

36013096

CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36015792

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

ANEXO VIII

Relación de centros do corpo de inspectores de educación

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15990026

Inspección da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15990027

Inspección de Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15990028

Inspección de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27990031

Inspección de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

32990034

Inspección de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

36990037

Inspección de Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36990038

Inspección de Vigo

Vigo

360573101

Vigo