Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Mércores, 30 de xuño de 2021 Páx. 32995

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 22 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Unha vez que comeza a estar baixo control a situación sanitaria e se volve paulatinamente á normalidade, a recuperación económica, o emprego e o modelo de desenvolvemento futuro pasan a ocupar un papel protagonista nos obxectivos do orzamento autonómico. Todo iso sen deixar de lado o mantemento do acervo cohesionador tanto social como territorialmente para, partindo das garantías que ofrece o Estado do benestar, conseguir que os galegos máis impactados pola crise conten con máis oportunidades e axuda para superala.

A Comisión Europea acaba de elevar a súa previsión de crecemento deste ano ata o 5,9 % para España e estima que aumentará un 6,8 % no vindeiro 2022, coa correspondente melloría do mercado de traballo.

A Unión Europea puxo ao dispor dos Estados membros toda unha serie de recursos financeiros reintegrables e non reintegrables para facilitar que se aproveite esta recuperación con masa crítica financeira e tomar con decisión unha axenda reformista e investidora que modernice a nosa estrutura económica, gañando a recuperación económica unha vez gañada a sociosanitaria.

Para iso a Xunta de Galicia elaborou unha estratexia Next Generation que tenta mobilizar todos os recursos posibles e facer de ponte nun período entre dous marcos financeiros de apoio (o 14-20 e o 21-27, do cal descoñecemos a asignación financeira a Galicia na data de publicación desta orde), e tamén entre dous plans estratéxicos de Galicia (PEG 15-20 e o PEG 21-30 en elaboración).

Esta estratexia fixa as liñas de actuación para a recuperación da capacidade produtiva e o emprego da nosa economía nun contexto de muda estrutural que colabore a acadar ganancias de competitividade con base nunha modernización do noso tecido produtivo a partir da transición ecolóxica e dixital previstas. Ademais, o desenvolvemento dunha economía máis verde e circular, a innovación e o deseño deben colaborar a establecer unha mellor imaxe de marca das empresas galegas que se posicionarán mellor no mercado mundial, aumentando o seu tamaño e a súa capacidade para enfrontar con solvencia vindeiras crises.

Esta modernización e aumento do tecido empresarial debe colaborar a un ensanchamento do mercado laboral que suporá máis oferta de empregos e de mellor calidade. A iso debe colaborar a potenciación do investimento en habilidades dos traballadores e na formación profesional.

Por unha banda, a achega de recursos extraordinarios para paliar as urxencias da COVID desaparecerán, en boa lóxica, o vindeiro exercicio e con elas o gasto non consolidable que financiaban. Por outra banda, non se espera unha evolución favorable dos recursos do sistema de financiamento debido á liquidación do exercicio de 2020, que detraerá recursos orzamentarios en 2022 en vez de realizar achegas como ocorre con normalidade. A isto hai que engadirlle a senda tendencial marcada polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no Plan estratéxico do Reino de España, no cal se pasa dunha taxa de referencia de déficit do 1,1 % do PIB rexional a un 0,6 % en 2022, o que suporá unha nova contención dos recursos non financeiros. A política financeira do vindeiro ano irá logo encamiñada a compensar estes efectos negativos nos fondos propios da Comunidade Autónoma sen aumentar a presión fiscal.

Polo tanto, as contas de 2022 terán como obxectivo, en primeiro lugar, seguir a garantir a seguridade sociosanitaria e paliar os efectos da pandemia, en especial sobre os que máis o precisan, os galegos en risco de exclusión social e os que perderon o seu traballo ou negocio polo shock económico vivido e, en segundo lugar, volver aos niveis de emprego e actividade pre-pandemia o máis axiña posible, promovendo os investimentos estruturais precisos para contar cun tecido económico e unha Administración máis modernos, produtivos e sustentables.

Por tanto, as contas orzamentarias priorizarán as políticas de gasto encamiñadas ao reforzo da sanidade e a educación e ao apoio aos máis vulnerables fronte á crise, co foco nas actuacións de fomento dos principais sectores da nosa economía.

Como se ten dito, o marco financeiro para o vindeiro orzamento virá marcado por un tensionamento dos fondos propios ordinarios ao dispor, que dificilmente serán superiores aos do exercicio precedente, e pola desaparición dos fondos propios extraordinarios.

No que atinxe aos fondos europeos, estes evolucionan nun marco da fin da programación do marco 2014-2020 dos fondos europeos, tanto estruturais (Feder e FSE) coma sectoriais (Femp e Feader), que xa remataron a súa programación orzamentaria en boa parte das liñas dos programas operativos e que coexistirán co remate da execución dos fondos REACT-UE, do Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR) e dos fondos do novo marco 2021-2027, ben no orzamento inicial ou ben mediante xeracións de crédito cando se teña certeza.

O esforzo de gasto que supón o financiamento da recuperación debe conciliarse coa priorización, neste contexto puntual marcado pola escaseza de recursos propios, que fará preciso xerar espazos fiscais, priorizando o gasto máis eficiente desde o punto de vista económico e social, aproveitando os recursos extraordinarios que chegan de Europa para financiar actuacións de crecemento xeradoras de emprego.

Os esforzos reformistas dirixidos á recuperación da actividade produtiva tamén deben aplicarse á propia Administración autonómica, que debe axilizar os seus procedementos e mellorar a análise da eficiencia do gasto para executar e sacar o máximo rendementos aos ditos fondos.

Todo iso para facilitar, coas mesmas garantías, unhas xestións máis rápidas, sinxelas e transparentes á cidadanía, profundar na súa propia transición dixital e realizar revisións sistemáticas de gasto que permitan identificar as actuacións de gasto non eficientes ou cunha rendibilidade social insuficiente para mudalas por outras con mellores resultados.

Os orzamentos recollerán nun tomo a visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero, do orzamento en clave de infancia e un informe do orzamento en clave de obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable.

A clasificación orgánica do orzamento 2022 artéllase ao abeiro do Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e do Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, modificado polo Decreto 71/2021, do 29 de abril.

Por último, a presentación e elaboración dos orzamentos avanza na transparencia e rendición de contas, para o que se completa e mellora a páxina web de orzamentos da Consellería, con novas gráficas e fichas máis visuais e exportables das principais magnitudes orzamentarias.

Por medio desta orde dítanse as normas para a elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2022 ao abeiro do disposto no artigo 51 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Polo exposto, e en virtude das competencias atribuídas polo artigo 7.c) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Directrices para o establecemento do marco orzamentario 2022

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2022 orientaranse a desenvolver as liñas de actuación encamiñadas a impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, partindo da estratexia Next Generation Galicia e do Plan estratéxico de Galicia, baseados no crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente, profundando na innovación e no coñecemento como vía de desenvolvemento.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos elaborará un escenario financeiro para o vindeiro 2022, que concretará as dispoñibilidades financeiras para a elaboración do orzamento da Comunidade Autónoma e afarase á taxa de referencia de déficit para as comunidades autónomas sometida ao informe favorable no Consello de Política Fiscal e Financeira.

Artigo 2. Criterios xerais de orzamentación

Os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 priorizarán os seguintes criterios de asignación de recursos para acadar os obxectivos fixados no artigo 1.

a) Garantir os medios e o persoal precisos nos eidos sanitario e educativo para prestar un servizo público de calidade na volta á normalidade unha vez superada a pandemia.

b) Reforzar as políticas sociais para garantir que a recuperación chegue a todos.

c) Desenvolver con éxito a estratexia Next Generation Galicia, apoiando os sectores produtivos estratéxicos, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos e de máis calidade, aproveitando as necesarias reformas para impulsar as transicións verde e dixital. Polo miúdo, impulsar un Xacobeo 2021-2022 que se desenvolva con éxito e sitúe a Galicia como un destino turístico sustentable, atractivo e seguro.

d) Profundar na reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente.

Artigo 3. Ámbito de aplicación

Un. As disposicións contidas nesta orde serán de aplicación á elaboración do anteproxecto de Lei dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2022, que abrangue os orzamentos dos seguintes entes:

1. Entidades con orzamento limitativo.

a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma e os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os organismos autónomos.

c) As axencias públicas autonómicas.

d) As entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta que, consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia (Lofaxga), terán a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

e) Os orzamentos das demais entidades cuxa normativa específica lles confire carácter limitativo aos créditos do orzamento de gastos.

2. Entidades con orzamento estimativo.

a) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais, a que fai referencia o artigo 89 da Lofaxga.

b) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas, a que fai referencia o artigo 102 da Lofaxga.

c) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico, a que se refire o artigo 113 da Lofaxga.

d) Os orzamentos dos consorcios autonómicos, a que fai referencia o artigo 95 da Lofaxga.

Dous. En todo caso, os orzamentos incluirán os de todas as entidades que estean clasificadas como subsector Administración rexional (S.1312), segundo o SEC-2010 consonte a información contida no inventario de entes da Intervención Xeral da Administración do Estado, aínda que non estean participadas maioritariamente pola Comunidade Autónoma, agás as universidades públicas e as entidades que dependan delas. Tamén formarán parte dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma os dos entes pertencentes ao sector sociedades non financeiras e financeiras participadas maioritariamente directa ou indirectamente pola Xunta de Galicia.

Tres. Os fondos carentes de personalidade xurídica, existentes na data de elaboración dos orzamentos, presentarán a documentación orzamentaria de acordo coas instrucións que estableza a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 4. Unidade de orzamentación

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma elaboraranse tendo como unidade de conta o euro.

Artigo 5. Órganos participantes na elaboración dos orzamentos

Polo xeral, todas as comisións orzamentarias se artellarán en réxime de videochamada, agás os casos en que, pola documentación que se vai manexar ou o número de participantes, o seu presidente a convoque de xeito presencial.

Un. Comisión de análise e avaliación dos obxectivos dos programas de gasto.

É o grupo de traballo encargado de avaliar os obxectivos estratéxicos e operativos asignados aos distintos programas de gasto, e os seus indicadores de resultado, así como a coherencia dos indicadores de produtividade asignados a cada proxecto orzamentario. Estes obxectivos coincidirán cos do Plan estratéxico de Galicia.

Constituirase unha comisión por cada sección e formarán parte dela:

• O director xeral de Planificación e Orzamentos, que a presidirá.

• O subdirector xeral de Planificación.

• A secretaria xeral de Igualdade ou persoa en quen delegue.

• O secretario xeral técnico da respectiva sección orzamentaria e os responsables de gasto que xulgue necesarios.

O presidente da Comisión poderá convocar a outros xestores de gasto, así como o persoal asesor que xulgue conveniente.

No seo destas comisións haberá tres grupos de traballo, que desenvolverán as actuacións precisas para elaborar cadanseu informe orzamentario.

1. Grupo de análise de xénero, que analizará o impacto dos programas de gasto na erradicación das fendas de xénero detectadas e realizará as recomendacións precisas para a incorporación da perspectiva de xénero aos orzamentos.

2. Grupo de orzamento da infancia e adolescencia, que analizará a achega ás necesidades da infancia e adolescencia dos diferentes proxectos de gasto.

3. Grupo de traballo ODS 2030, que asignará os proxectos de gasto coa lóxica de estratexia de sustentabilidade 2030.

Dous. Comisión de ingresos propios e finalistas.

Por cada sección constituirase unha comisión, á cal lle corresponderán as tarefas de determinación, análise e agregación dos datos precisos para a elaboración das previsións dos seguintes ingresos:

– Os relativos ás taxas, prezos e demais ingresos de dereito público xestionados pola sección.

– Os ingresos de carácter finalista procedentes da Administración do Estado ou doutras administracións públicas, agás os recollidos na Comisión de Fondos Europeos. Para a súa determinación será requisito imprescindible a xustificación do dereito á súa percepción por parte das consellerías afectadas.

– Os correspondentes aos organismos autónomos, axencias ou entidades con orzamento limitativo recollidos no artigo 3 que estivesen adscritos á sección.

As comisións estarán integradas:

– Polos representantes que designe a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, un dos cales actuará como presidente e outro como secretario da Comisión.

– Un representante designado pola Axencia Tributaria de Galicia.

– Un representante para designar por cada sección orzamentaria, que actuará no nome da sección e das entidades que teña adscritas; logo de solicitude poderá vir acompañado doutros membros da sección, que actuarán como asesores.

No seo desta comisión realizaranse as tarefas necesarias para a determinación das modificacións normativas que ten que incorporar o anteproxecto de lei de orzamentos ou de medidas fiscais en relación coas taxas. Estas modificacións deberán ampararse nunha memoria económica que conteña os custos da prestación do servizo, o número de servizos que se espera realizar anualmente, as tarefas que se propoñen e, de ser o caso, os instrumentos reguladores que para elas se propoñan. Esta memoria será elaborada pola sección orzamentaria a que corresponda a xestión da taxa e deberá confeccionarse e pórse ao dispor dos restantes membros da Comisión, con carácter previo á reunión en que se proceda á análise da modificación normativa que se pretenda.

Ademais, corresponderalle a esta comisión a realización dos cálculos necesarios para determinar os beneficios fiscais e as subvencións reguladoras que afectan as taxas e os prezos que xestiona cada sección orzamentaria.

O presidente da Comisión poderá convocar outros xestores de ingresos así, como o persoal asesor que considere conveniente.

Tres. Comisión de Fondos Europeos e Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Paralelamente á anterior Comisión, para cada sección constituirase unha comisión á cal corresponderán as tarefas de determinación, análise e agregación dos datos precisos para a elaboración das previsións dos seguintes ingresos:

– Os ingresos previstos de certificacións de gastos cofinanciados con fondos europeos xestionados pola Comunidade Autónoma.

– Os ingresos finalistas doutras administracións financiados con fondos europeos plurirrexionais e de cooperación.

– Os ingresos previstos de partidas financiadas co FCI.

– Os ingresos que lles corresponde orzar en 2022 das contías asignadas á Xunta de Galicia no pasado exercicio correspondentes ao fondo REACT UE.

– A previsión das anualidades para 2022 do MRR asignadas e ingresadas nas correspondentes conferencias sectoriais.

A Comisión de Fondos estará integrada:

– Polo director xeral de Planificación e Orzamentos, que actuará como presidente.

– Polo subdirector xeral de Orzamentos.

– Polo subdirector xeral de Planificación.

– Polo subdirector xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto, que actuará como secretario.

– Dous representantes designados pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, en concepto de organismo intermedio do Feder, do FSE e organismo coordinador do FCI.

– Un representante designado pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, en calidade de autoridade de xestión do Feader.

– Un representante designado pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, en calidade de órgano coordinador e xestor do Femp en Galicia.

– Por último, formará parte un representante da Dirección Xeral de Relacións Exteriores para establecer as previsións de ingresos do Poctep.

O presidente da Comisión poderá convocar outros xestores de gasto, así como o persoal asesor que xulgue conveniente.

No seo desta comisión realizaranse as tarefas precisas para a estimación das certificacións previstas dos anteriores fondos, en función do establecido nos programas operativos e dos negocios xurídicos que vehiculen a execución de fondos plurirrexionais que vaian ser executados polo sector público autonómico; do mesmo xeito, trataranse as partidas que deben figurar nos estados de gasto para posibilitar as ditas certificacións.

Catro. Comisión funcional do gasto.

A Comisión funcional do gasto determinará, en función dos obxectivos e das prioridades de gasto establecidas nas liñas estratéxicas de gasto recollidas nos artigos 1 e 2, e dos recursos dispoñibles, a distribución do orzamento por programas, capítulos e proxectos de gasto.

No seo desta comisión realizarase unha análise dos diferentes proxectos de gasto, unidade básica de orzamentación, nos cales se concretan as actuacións que se vaian desenvolver no vindeiro exercicio, de cara a acreditar a súa adecuada definición, necesidade, prioridade e cuantificación.

Para iso os proxectos agruparanse en tres grupos segundo a natureza dos gasto, gastos de funcionamento, subvencións e axudas e investimentos.

A Comisión estará formada:

– Pola persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, que a presidirá.

– Os titulares das distintas seccións orzamentarias ou persoas en que estes deleguen.

– O director xeral de Planificación e Orzamentos, que actuará como vicepresidente.

– O titular da Subdirección Xeral de Orzamentos, que actuará como secretario.

Por proposta de calquera dos seus membros poderán ser convocados representantes de calquera dos centros directivos cuxa presenza se considere oportuna, así como os outros subdirectores da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos en función da materia que se vaia tratar.

Para o cumprimento das súas funcións, a Comisión poderá actuar en pleno ou mediante as subcomisións que para cada sección orzamentaria se decida establecer.

O traballo desta comisión desenvolverase a partir do orzamento básico elaborado pola Subdirección Xeral de Orzamentos, así como das propostas gravadas na aplicación de orzamentos por cada sección orzamentaria e as fichas de investimentos recollidas no anexo 5. Para o desenvolvemento dos seus traballos analizará e pechará separadamente, por unha banda, os proxectos de gasto corrente; e por outra, a programación dos proxectos de investimento con base nas fichas recollidas no anexo partindo de cero.

Non se terán en conta as propostas non rexistradas no dito aplicativo en tempo e forma.

Artigo 6. Proceso de elaboración do proxecto de orzamentos

Un. Información para subministrar en relación con determinados ingresos.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública levará a cabo as tarefas de determinación dos ingresos correspondentes ao sistema de financiamento da Comunidade Autónoma. Esta estimación basearase nos datos comunicados polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ao respecto.

Ademais, corresponderalle a tarefa de realizar a análise e agregación dos datos que, conforme o sinalado, tanto no presente punto como nos puntos dous a catro deste artigo sexan precisos para a elaboración do anteproxecto de ingresos.

A información necesaria para establecer as previsións correspondentes a impostos directos e indirectos, tanto propios da Comunidade Autónoma como os cedidos xestionados por ela, será facilitada pola Axencia Tributaria de Galicia.

A información correspondente aos ingresos dos capítulos V e IX da sección 22 achegarase en función das competencias que, para cada un deles, corresponden ben á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio ou ben á Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Dous. Beneficios fiscais.

Os datos coa estimación e elaboración do orzamento de beneficios fiscais serán facilitados pola Axencia Tributaria de Galicia para a súa incorporación ao proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

A referida estimación deberá constar na Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 8 de setembro.

Tres. Ingresos correspondentes ás distintas seccións orzamentarias.

As previsións dos ingresos que determinen as comisións das correspondentes seccións orzamentarias a que se refire o punto dous do artigo 5 deberán estar á disposición da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 5 de xullo.

Catro. Fondos europeos e FCI.

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos facilitaralle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a estimación global de financiamento con FCI para o vindeiro exercicio, que será confirmada cos datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Posteriormente, a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos determinará os proxectos financiados con cargo ao FCI, acordados con cada unha das consellerías para o seu financiamento co crédito recollido na sección 33 do anteproxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, correspondentes a esta comunidade autónoma.

As direccións integrantes da Subcomisión de Ingresos de Fondos Europeos achegarán a información precisa para a dotación de partidas correspondentes ás actuacións recollidas nos programas operativos Feder, FSE, Emprego xuvenil, Feader, Femp e Poctep.

A anterior información, no que atinxe ás previsións de ingresos, deberáselle remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 9 de xullo.

Cinco. Propostas de gasto.

As distintas consellerías e órganos xestores remitirán, polo sistema informático establecido para o efecto, as propostas de gasto plurianuais, desagregándose as actuacións contidas en cada proxecto para 2022, incluíndo as referentes aos organismos, entes e sociedades a eles adscritos, antes do 12 de setembro. Os parámetros de evolución do gasto non financeiro de cada sección deberán axustarse aos xerais establecidos no seo da Comisión Funcional do Gasto.

Para as previsións de gasto correspondentes a proxectos de investimento que afecten anualidades futuras, 2023 e seguintes, desagregarase por actuación o total da partida orzamentaria de acordo coa ficha que se xunta como anexo V. A mencionada ficha enviaráselle á Subdirección Xeral de Orzamentos.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos examinará, no seo da Comisión Funcional do Gasto, a documentación orzamentaria recibida, para os efectos de verificar o axuste dos créditos ás previsións de financiamento realizadas e ao establecido nesta orde e na restante normativa aplicable.

Seis. Regras de validación.

As dotacións de partidas propostas e aceptadas son vinculantes para cada sección orzamentaria. Tras as reunións das comisións funcionais de gasto e de ingreso que procedan, a Consellería de Facenda e Administración Pública determinará, consonte os criterios financeiros, os resultados pretendidos e demais directrices aprobadas polo Consello da Xunta, os importes dos orzamentos correspondentes a cada servizo orzamentario ou equivalente, fixando as regras de validación que se deben incluír no programa informático de elaboración dos orzamentos.

As ditas validacións deberán estar cargadas no aplicativo de elaboración de orzamentos antes do 3 de outubro.

Sete. Orzamentos dos organismos estatutarios e consultivos.

As propostas de anteproxectos dos estados de gastos dos órganos estatutarios e consultivos da Comunidade Autónoma elaboraranse consonte os criterios establecidos e remitiranse, antes do día 1 de outubro, á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos mecanizará no soporte informático de elaboración de orzamentos os anteditos orzamentos.

Oito. Anexo de persoal.

O anexo de persoal obterase directamente no programa de xestión de persoal no caso das seccións orzamentarias, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas incluídas no sistema.

A Subdirección Xeral de Custos de persoal solicitaralles ás distintas seccións orzamentarias unha ficha de evolución de efectivos, que recollerá a situación de efectivos reais en data 1 de xuño de 2021, as previsións de vacantes e a previsión de necesidades para o ano 2022; para estes efectos, a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos establecerá o modelo para a remisión dos datos.

Estas fichas de persoal serán analizadas nas comisións funcionais de gasto e servirán como base para a elaboración e cuantificación do dito anexo.

As fichas poderán estar acompañadas dos documentos acreditativos das necesidades expostas.

As ditas fichas deberán ser remitidas á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 1 de xullo.

O orzamento básico de persoal deberá estar pechado antes do 20 de xullo.

Para os casos en que as dotacións do capítulo I se financien con fondos europeos ou outros fondos finalistas, os distintos servizos orzamentarios (direccións xerais ou equivalentes) deberán remitir, a través do programa informático de elaboración de orzamentos, a información referida a estes por código de proxecto e fonte de financiamento.

Nove. Anteproxecto de lei de orzamentos.

Tendo en conta as análises e as propostas de ingresos e gastos resultantes, e consonte as directrices do marco orzamentario plurianual da Comunidade Autónoma, a Consellería de Facenda e Administración Pública formulará o anteproxecto de Lei de orzamentos xerais e someterao á aprobación do Consello da Xunta.

Ademais, se for o caso, a Consellería de Facenda e Administración Pública formulará o anteproxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas que acompañe o de orzamentos, o cal tamén se someterá á aprobación do Consello da Xunta.

Dez. Sociedades públicas mercantís autonómicas, fundacións do sector público autonómico, consorcios autonómicos e entidades públicas empresariais.

Os entes instrumentais sinalados no artigo 3 desta orde remitiranlle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, a través da aplicación informática especialmente habilitada para iso, a documentación que oportunamente se determinará a través da correspondente resolución.

Os órganos de goberno de cada ente instrumental aprobarán a actualización do seu PAIF e actualizarán o seu catálogo de obxectivos de acordo co establecido no artigo 84 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e acordarán a súa remisión á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 15 de setembro.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos poderá, para os efectos da presentación de datos agregados, homoxeneizar as estruturas orzamentarias das sociedades e entes clasificados como Administración pública da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas (SEC-2010). Esta homoxeneización realizarase sobre a base da estrutura de ingresos e gastos establecida no artigo 4 desta orde.

Os datos de gastos de persoal serán recollidos na aplicación de custos de persoal pola Subdirección de Custos de Persoal, con base nos cadros de persoal autorizados para cada ente.

No caso de que non remitisen a documentación anterior completa e nos prazos establecidos, o orzamento do ente instrumental será elaborado de oficio pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, aplicando os criterios da prórroga establecidos no artigo 54 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; do mesmo xeito, axustaranse as transferencias de financiamento correspondentes.

Artigo 7. Estrutura orzamentaria

Un. Orzamento consolidado.

O orzamento consolidado da Comunidade Autónoma comprende o das entidades con orzamento limitativo (Administración xeral, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas e entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta) e recollerá a seguinte estrutura.

I. Orzamento de ingresos.

a) Estrutura orgánica.

O orzamento de ingresos elaborarase de acordo coa clasificación orgánica, que se corresponde cun único centro xestor na Administración xeral e con centros de xestión diferenciados para cada un dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas.

b) Estrutura económica.

Os recursos incluídos nos estados de ingresos do orzamento ordenaranse segundo a súa natureza económica, conforme clasificación por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, que figura no anexo I desta orde.

A creación de conceptos, nos capítulos que non aparezan tipificados no anexo I, será solicitada á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos polos centros xestores.

c) Orzamento dos ingresos procedentes doutras administracións nos organismos e entes instrumentais.

Todos os ingresos que os distintos organismos e entes propoñan consignar no orzamento inicial, procedentes doutras administracións públicas, salvo os que sexan exceptuados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, deberán consignarse no orzamento de ingresos da Administración xeral. Simultaneamente, a sección de adscrición deberá consignar no seu estado de gastos as correspondentes partidas de transferencia.

d) Remanentes de tesouraría.

Salvo informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, non se consignará ningunha dotación no concepto de ingresos 870 (remanente de tesouraría).

II. Orzamento de gastos.

a) Estrutura económica.

Os créditos incluídos nos estados de gasto do orzamento ordenaranse segundo a súa natureza económica, de acordo coa clasificación por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, detallados no anexo II desta orde, e agruparanse separando as operacións correntes, as de capital, as financeiras e o fondo de continxencia de execución orzamentaria.

A creación de conceptos e subconceptos, nos capítulos que non aparezan tipificados no anexo II, require informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, logo de proposta motivada dos centros xestores interesados.

b) Estrutura funcional por programas.

A asignación dos recursos efectuarase segundo a estrutura funcional por programas de gasto, detallada no anexo III, que será adecuada aos contidos das políticas de gasto que delimitan e concretan as áreas de actuación do orzamento, relacionadas co PEG 2015-2020, e permitiralles aos centros xestores agrupar os créditos orzamentarios atendendo aos obxectivos que se pretendan acadar.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos poderá autorizar, por propia iniciativa ou por proposta dos centros xestores, modificacións no código, denominación e contido dos programas, así como a supresión de determinados programas de gasto ou creación doutros, para adaptar a clasificación por programas á estrutura da planificación estratéxica de Galicia.

Cada programa orzamentario contará cun obxectivo estratéxico, que responderá aos fixados no Plan estratéxico de Galicia, que pola súa vez responden á súa lóxica de planificación. O antedito plan xerarquízase arredor dunha estrutura de catro niveis: eixes, prioridades de actuación, obxectivos estratéxicos e obxectivos operativos, que figurarán na aplicación informática de elaboración de orzamentos.

A nivel de obxectivo estratéxico asimílanse as estruturas do PEG e a funcional do orzamento, correspondendo polo xeral un obxectivo estratéxico a cada programa de gasto. Porén, de maneira extraordinaria, un obxectivo estratéxico pode abranguer varios programas orzamentarios.

A totalidade dos créditos de cada programa desglósase por códigos de proxecto, baixo os que se identifican os obxectivos operativos que se prevén acadar.

A creación dos códigos de proxecto realizaraa a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, a través da aplicación informática de elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, de oficio ou validando a proposta dos órganos xestores segundo o establecido nas instrucións para a elaboración dos orzamentos.

Os proxectos de gasto deberán asociar os indicadores de produtividade que permitan avaliar a eficacia e a eficiencia do gasto. Por regra xeral, sempre que estean relacionados coas actuacións que se vaian desenvolver no proxecto, deberán incluír os indicadores clave de produtividade, definidos tras o proceso de análise coas consellerías.

c) Estrutura orgánica.

As dotacións consignadas nos programas de gasto distribuiranse por servizos orzamentarios, unidades orgánicas con rango de dirección xeral ou equivalente, co detalle que figura no anexo IV desta orde.

d) Distribución territorial.

As dotacións orzamentarias dos proxectos de gasto deben concretar a súa distribución territorial por concello, agás cando pola natureza do gasto non poida identificarse, a priori, o destinatario.

e) Os proxectos de gasto deberán concretar, ademais da vinculación ao PEG, os plans de actuación de carácter sectorial ou transversal que desenvolven, que posibilitará o encaixe da planificación global e xeral prevista no PEG coa planificación particular de cada sección orzamentaria.

III. Estados financeiros dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Ademais da estrutura establecida con carácter xeral, os orzamentos de ingresos e gastos dos organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entes recollidos no artigo 3 que estean suxeitos a orzamento limitativo de gasto incluirán os estados financeiros que están obrigados a presentar, de acordo coas súas normas específicas de carácter contable e, en especial, as recollidas no capítulo IV do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que lles son de aplicación; en particular, deberán presentar a súa conta financeira calculada con criterios de contabilidade nacional.

Estes entes deben conciliar os obxectivos estratéxicos e operativos que perseguen cos seus programas orzamentarios vinculados ao Plan estratéxico de Galicia.

Dous. Orzamentos dos entes instrumentais.

Os orzamentos de explotación e capital e demais estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e demais entes recollidos no artigo 3 non suxeitos a orzamento limitativo estrutúranse de acordo coas súas normas específicas e, en particular, as recollidas no capítulo V do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que lles son de aplicación.

Na formulación do programa de actuacións, investimentos e financiamento (PAIF) que estes entes deben presentar, deberán ter en conta os obxectivos considerados no Plan estratéxico de Galicia e nos plans xerais, sectoriais e transversais que os poidan afectar e, polo miúdo, os obxectivos que recolla o programa orzamentario consolidado que conteña, se é o caso, as transferencias correntes e de capital para financiar as actividades e os proxectos do ente.

IV. Transferencias de financiamento.

As transferencias internas, achegas e, en xeral, as operacións entre os diversos entes recollidos no artigo 3 desta orde orzamentaranse de modo nominativo para os efectos da consolidación dos estados orzamentarios.

Artigo 8. Texto articulado

Un. Coordinación das propostas e elaboración do texto articulado.

Corresponderalle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos coordinar a redacción do articulado do anteproxecto de lei de orzamentos e a presentación do seu texto definitivo.

Dous. Remisión de propostas normativas.

As consellerías, e a través delas os organismos e demais entes recollidos no artigo 3 desta orde, poderán formular, a través do aplicativo de elaboración de orzamentos, antes do 10 de setembro, as propostas normativas con encaixe na Lei de orzamentos que consideren precisas.

Coas propostas deberanse xuntar os seguintes documentos:

– Memoria xustificativa da súa oportunidade.

– Táboa de vixencias e de disposicións afectadas.

– Informe económico sobre a súa repercusión nos ingresos e gastos, segundo as instrucións que dite a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Tres. Obxecto e contido das propostas normativas.

As propostas normativas que se refiran exclusivamente á modificación de taxas xa existentes ou á creación doutras novas terán que contar necesariamente co visto e prace da Comisión Funcional de Ingresos a que se refire o punto dous do artigo 5 desta orde, logo da análise de viabilidade que se realice ao abeiro da memoria económica especialmente elaborada para xustificar a proposta. Esta proposta deberá formularse no prazo previsto no número dous deste artigo.

Artigo 9. Documentación e prazos

Un. Memoria I.

A redacción da memoria xeral será levada a cabo pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Dous. Memoria II.

As memorias correspondentes a cada unha das consellerías serán elaboradas por estas segundo o contido e as instrucións que deberá emitir a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e deberán remitirse, mediante o programa informático desenvolvido para a súa xestión, antes do 17 de setembro.

Tres. Memoria de obxectivos e programas.

A memoria de obxectivos e programas será elaborada pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e reflectirá os orzamentos en termos de Plan estratéxico de Galicia, cuxa estrutura e liñas estratéxicas se toman como referencia, malia que se está a elaborar a súa actualización para o período 2021-2030. Tamén contará coa análise do orzamento cuxas fontes de financiamento sexan os fondos europeos, en especial dos fondos estruturais (Feder e FSE) e sectoriais (Femp e Feader).

Catro. Informe económico-financeiro.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos coordinará a elaboración do informe económico-financeiro que se xunta co proxecto de Lei de orzamentos xerais baseándose, de ser o caso, nos informes e previsións de conxuntura económica elaborados polo Instituto Galego de Estatística e a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Cinco. Memoria de orzamentos das deputacións.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos elaborará a memoria de orzamentos das deputacións provinciais, de acordo coa disposición adicional terceira do Estatuto de autonomía de Galicia.

Seis. Informe de impacto de xénero.

A Secretaría Xeral de Igualdade, en colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e co Instituto Galego de Estatística (IGE), elaborará un informe que permita coñecer a situación diferencial das mulleres e dos homes en relación cos distintos ámbitos prioritarios de intervención e a análise do impacto de xénero dos diferentes programas de gasto.

Sete. Informe de impacto na infancia e na mocidade.

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica elaborará un informe que permita apreciar o grao de contribución de cada política de gasto recollida nos orzamentos consolidados á infancia e adolescencia.

Oito. Informe de orzamento consolidado en clave de obxectivos de desenvolvemento sustentable.

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático elaborará un informe que permita explicar as magnitudes orzamentarias en termos da súa contribución aos obxectivos de desenvolvemento sustentable 2030.

Nove. Liquidación dos orzamentos do exercicio anterior e avance do actual.

Tamén se achegará xunto co anteproxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma a liquidación dos orzamentos do exercicio anterior e un avance dos do exercicio corrente, que serán elaborados pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Disposición adicional primeira. Tratamento extraorzamentario na xestión do Feaga

Co obxecto de adecuar os estados orzamentarios á natureza da función de intermediación que desenvolve o Fondo Galego de Garantía Agraria na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma non se consignarán os créditos destinados ao pagamento deste fondo, o cal se xestionará conforme o sinalado no punto 4 do artigo 46 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposición adicional segunda. Elaboración de proxectos da Lei de medidas

No suposto de que a Consellería de Facenda e Administración Pública considere conveniente a elaboración de proxectos de lei que requiran a súa tramitación simultánea co proxecto de Lei de orzamentos, constituirase unha comisión específica, que estará formada por:

– Dous representantes designados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, que exercerán, respectivamente, a Presidencia e a Secretaría da Comisión.

– Un representante designado pola Asesoría Xurídica Xeral, que exercerá a Vicepresidencia da Comisión.

– Un representante designado por cada consellería.

As tarefas desta comisión desenvolveranse nos prazos e trámites recollidos na instrución de desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira primeira

Autorízase a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para desenvolver as normas contidas nesta orde, especialmente as relativas ás datas de presentación da documentación e á definición, normalización e contido da clasificación económica e por programas, así como para adecuar, se é o caso, a documentación que se indica no seu artigo 4, creando ou substituíndo os que se consideren precisos en función das necesidades resultantes do proceso de elaboración.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO I

Clasificación económica dos ingresos públicos

Código da clasificación económica dos ingresos públicos comprendidos nos orzamentos da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas.

Os recursos que prevé liquidar, segundo a súa natureza económica, clasificaranse por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, tal como se detalla no seguinte sistema de codificación.

Esta estrutura de clasificación inicial por artigos, conceptos e subconceptos considérase aberta, polo que se poderán propor os novos elementos que se consideren necesarios en calidade de atípicos, cando non figuren incluídos na codificación inicial.

A clasificación económica, co detalle antes definido, terá carácter informativo para os efectos de lograr unha adecuada identificación dos dereitos económicos da facenda pública no momento do seu rexistro contable. Para os efectos da súa inclusión nos orzamentos, a desagregación das previsións nos distintos niveis da clasificación por categorías económicas será elaborada polos distintos centros xestores dos ingresos en función da información dispoñible por eles.

CAPÍTULO I

Impostos directos

1

Impostos directos.

10

Sobre a renda.

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas.

00. Entregas á conta.

01. Liquidación exercicios anteriores.

11

Sobre o capital.

110

Imposto sobre sucesións e doazóns.

111

Imposto sobre o patrimonio.

112

Imposto sobre depósitos nas entidades de crédito.

12

Outros impostos directos.

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro.

CAPÍTULO II

Impostos indirectos

2

Impostos indirectos.

20

Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados.

200

Sobre transmisións inter vivos.

201

Sobre actos xurídicos documentados.

21

Sobre o valor engadido.

210

Imposto sobre o valor engadido.

00. Entregas á conta.

01. Liquidación exercicios anteriores.

22

Sobre consumos específicos.

220

Impostos especiais.

00. Sobre o alcohol e bebidas derivadas. Entregas á conta.

01. Sobre a cervexa. Entregas á conta.

03. Sobre elaborados de tabaco. Entregas á conta.

04. Sobre hidrocarburos. Entregas á conta.

05. Sobre determinados medios de transporte.

06. Sobre produtos intermedios. Entregas á conta.

07. Sobre a electricidade. Entregas á conta.

08. Liquidación exercicios anteriores.

23

Impostos sobre o xogo.

230

Taxas fiscais sobre o xogo.

01. Bingo

02. Rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

03. Máquinas recreativas.

04. Casinos.

05. Apostas deportivas.

231

Imposto sobre actividades de xogo.

29

Outros impostos indirectos

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica.

292

Imposto sobre o dano ambiental, auga encorada.

293

Canon eólico.

CAPÍTULO III

Taxas, prezos e outros ingresos

3

Taxas, prezos e outros ingresos.

30

Taxas administrativas.

301

Taxas por servizos administrativos.

01. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Consellería de Facenda e Administración Pública.

02. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Consellería de Cultura, Educación e Universidade

03. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Resto de consellerías.

04. Outras taxas por servizos administrativos.

302

Taxas por servizos profesionais.

01. Modalidade administrativo-facultativa.

02. Modalidade actuacións profesionais.

303

Taxas por venda de bens.

304

Taxas por dominio público.

31

Prezos.

311

Prezos públicos.

312

Prezos privados.

34

Ingresos derivados de encomendas de xestión.

340

Da Comunidade Autónoma.

341

De organismos autónomos e entidades públicas de consulta ou asesoramento.

342

De axencias públicas autonómicas.

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma.

35

Ingresos derivados de compensacións económicas.

353

De sociedades públicas e outros entes públicos.

354

De fundacións públicas.

36

Debedores.

363

Debedores varios e particulares.

364

Debedores de accidentes de tráfico.

365

Debedores mutuas patronais de accidentes de traballo.

366

Convenio Muface.

367

Convenio Isfas.

368

Convenio Muxexu

369

Convenio institucións penitenciarias.

38

Reintegros por operacións correntes.

380

De exercicios pechados.

381

De exercicio corrente.

39

Outros ingresos.

391

Recargas e multas.

01. Xuros de demora.

02. Recarga de constrinximento.

99. Multas e sancións tributarias.

392

Sancións impostas polas consellerías.

399

Ingresos diversos.

01. Recursos eventuais.

04. Xestión recadadora executiva a outros entes.

99. Outros ingresos diversos.

CAPÍTULO IV

Transferencias correntes

Recursos condicionados ou non, recibidos pola Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas, sen contrapartida directa por parte dos axentes que os conceden e que se destinan a financiar operacións correntes.

4

Transferencias correntes.

40

Da Administración xeral e organismos públicos do Estado.

400

Participación no sistema de financiamento.

00. Fondo de suficiencia. Entregas á conta.

01. Fondo de suficiencia. Liquidación exercicios anteriores.

09. Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais. Entrega á conta.

10. Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais. Liquidación exercicios anteriores.

11. Fondos de converxencia. Liquidación exercicios anteriores.

– Abriranse outros subconceptos en función dos recursos de procedencia.

401

Da Seguridade Social.

402

De organismos autónomos do Estado.

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

404

Subvencións finalistas da Administración xeral.

– Abriranse os subconceptos que procedan segundo a consellería ou organismo a que se destinan.

– Desenvolverase en función das liñas de actuación.

409

Custo novas transferencias da Administración do Estado.

– A nivel de subconcepto indicarase o ano de procedencia da transferencia.

41

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

43

De organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

430

De organismos autónomos.

00. Escola Galega de Administración pública.

01. Academia Galega de Seguridade Pública.

02. Instituto Galego de Estatística.

04. Instituto de Estudos do Territorio.

05. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

06. Instituto Galego de Consumo e da Competencia.

07. Servizo Galego de Saúde.

08. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

09. Fondo Galego de Garantía Agraria.

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

00. Consello Económico e Social.

01. Consello Galego de Relacións Laborais.

432

De axencias públicas autonómicas.

00. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

01. Axencia Galega de Emerxencias.

02. Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

03. Axencia Tributaria de Galicia.

04. Axencia Galega de Infraestruturas.

05. Instituto Galego de Promoción Económica.

06. A Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

07. Axencia Galega de Innovación.

08. Axencia Galega das Industrias Culturais.

09. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

10. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

11. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.

12. Axencia Turismo de Galicia.

13. Axencia Galega de Servizos Sociais.

14. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.

15. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

16. Axencia Galega da Industria Forestal

44

De sociedades públicas e outras entidades públicas da Comunidade Autónoma.

440

De entidades públicas empresariais.

01. Entidade pública empresarial Augas de Galicia.

02. Portos de Galicia.

441

De sociedades mercantís públicas autonómicas.

00. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

01. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.

02. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

08. Xes Galicia Sociedade Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

09. Sodiga Galicia. Sociedade de Capital Risco.

10. Galicia Calidade.

11. Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo.

13. Xenética Fontao, S.A.

14. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

15. Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16. Parque Tecnolóxico de Galicia.

17. Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

18. Sotavento Galicia, S.A.

19. Compañía Radio e Televisión de Galicia, S.A.

442

De consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma.

01. Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.

02. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

04. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

07. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar.

08. Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.

18. Consorcio Casco Vello de Vigo.

19. Consorcio dos Peares.

443

De fundacións públicas autonómicas.

00. Fundación Deporte Galego.

01. Fundación Semana Verde de Galicia.

02. Fundación Galicia-Europa.

03. Fundación Rof Codina.

04. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

05. Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

06. Fundación Exposicións e Congresos da Estrada.

07. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

09. Instituto Feiral da Coruña.

10. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

12. Urxencias Sanitarias 061.

14. Fundación Galega de Medicina Xenómica.

15. Fundación Cidade da Cultura.

17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

18. Fundación Galega Formación para o Traballo.

19. Centro Tecnolóxico da Carne.

20. Fundación Pública Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

21. Fundación Camilo José Cela.

22. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

99. Outras fundacións.

444

De universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

445

Doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

45

De comunidades autónomas.

450

De comunidades autónomas.

46

De corporacións locais.

460

De concellos.

461

De deputacións.

469

Doutros entes locais.

47

De empresas privadas.

48

De familias e institucións sen fin de lucro.

480

De familias.

481

De institucións sen fin de lucro.

49

Do exterior.

– Abriranse distintos conceptos e subconceptos de acordo coa orixe específica dos fondos.

– Nos organismos autónomos e axencias indicarase, a nivel de subconcepto, a natureza dos fondos.

CAPÍTULO V

Ingresos patrimoniais

Recolle os ingresos procedentes de rendas de propiedade ou do patrimonio da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas e das súas actividades realizadas en réxime de dereito privado.

5

Ingresos patrimoniais.

50

Xuros de títulos e valores.

51

Xuros de anticipos e préstamos concedidos.

52

Xuros de depósitos.

520

Xuros de contas bancarias.

00. De contas correntes.

99. Outros xuros bancarios.

53

Dividendos e participacións en beneficios.

533

De organismos autónomos.

534

De sociedades públicas e outras entidades públicas

537

De empresas privadas.

54

Rendas de bens inmobles.

540

Alugamento e produtos de inmobles.

541

Alugamento de predios rústicos.

544

Outras rendas.

55

Produtos de concesións e aproveitamentos especiais.

550

De concesións administrativas.

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais.

559

Outras concesións e aproveitamentos.

57

Resultado de operacións comerciais.

58

Variación do fondo de manobra.

59

Outros ingresos patrimoniais.

591

Beneficios por realización de investimentos financeiros.

592

Comisións sobre avais.

593

Operacións de derivados

599

Outros.

CAPÍTULO VI

Alleamento de investimentos reais

Comprende os ingresos derivados da venda de bens de capital de propiedade da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas.

6

Alleamento de investimentos reais.

60

De terreos.

600

Venda de soares.

00. De solo industrial.

01. De solo residencial.

601

Venda de predios rústicos.

61

Dos demais investimentos reais.

612

Venda de edificios e outras construcións

619

Venda doutros investimentos reais.

00. Alleamento de locais comerciais.

02. Amortización anticipada de vivendas.

03. Alleamento de vivendas.

05. Recadación de vivendas.

68

Reintegro por operacións de capital.

680

De exercicios pechados.

681

Do exercicio corrente.

CAPÍTULO VII

Transferencias de capital

Recursos condicionados ou non recibidos pola Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas, sen contrapartida directa por parte dos axentes que os conceden e que se destinan a financiar operacións de capital.

7

Transferencias de capital.

70

Da Administración xeral e organismos públicos do Estado.

700

Dos fondos de compensación interterritorial.

01. Fondo de Compensación.

02. Fondo Complementario.

06. Fondo de Compensación. Exercicio pechado

701

Da Seguridade Social.

702

De organismos autónomos do Estado.

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

704

Subvencións finalistas da Administración xeral.

– Abriranse os subconceptos que procedan segundo a consellería ou organismo a que afecte.

– Desenvolverase en función das liñas de actuación.

709

Outras transferencias.

71

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

73

De organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

730

De organismos autónomos

Mesmo desenvolvemento que no concepto 430.

731

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 431.

732

De axencias públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 432.

74

De sociedades públicas e outras entidades públicas da Comunidade Autónoma.

740

De entidades públicas empresariais.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 440.

741

De sociedades mercantís públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 441.

742

De consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 442.

743

De fundacións públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 443.

744

De universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

745

Doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

75

De comunidades autónomas.

750

Transferencias de capital de comunidades autónomas.

76

De corporacións locais.

760

De concellos.

761

De deputacións.

769

Doutros entes locais.

77

De empresas privadas.

78

De familias e institucións sen fin de lucro.

780

De familias.

781

De institucións sen fin de lucro.

79

Do exterior.

– Abriranse distintos conceptos e subconceptos segundo a orixe específica dos fondos.

– No caso de organismos autónomos e axencias indicarase, a nivel de subconcepto, a natureza dos fondos.

CAPÍTULO VIII

Activos financeiros

Recolle os ingresos procedentes da venda de activos financeiros, así como os ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos e os reintegros de depósitos e fianzas constituídas.

8

Activos financeiros.

80

Alleamento de débeda do sector público.

800

A curto prazo.

801

A longo prazo.

81

Alleamento de obrigacións e bonos fóra do sector público.

810

A curto prazo.

811

A longo prazo.

82

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público.

820

A curto prazo.

821

A longo prazo.

83

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público.

830

A curto prazo.

831

A longo prazo.

84

Devolución de depósitos e fianzas.

840

Devolución de depósitos.

841

Devolución de fianzas.

85

Alleamento de accións do sector público.

850

Alleamento de accións do sector público.

86

Alleamento de accións fóra do sector público.

860

Alleamento de accións fóra do sector público.

87

Remanente de tesouraría.

870

Remanente de tesouraría.

CAPÍTULO IX

Pasivos financeiros

Imputaranse a este concepto os ingresos obtidos pola comunidade autónoma e polos seus organismos autónomos procedentes da emisión de débeda e a obtención de préstamos tanto no interior como no exterior, en moeda nacional ou estranxeira, a curto, medio e longo prazo, os depósitos e fianzas recibidas.

9

Pasivos financeiros.

94

Depósitos e fianzas recibidos.

940

Depósitos recibidos.

941

Fianzas recibidas.

95

Préstamos recibidos e emisión de débeda.

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda.

96

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

960

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

ANEXO II

Clasificación económica do gasto

Código da clasificación económica dos gastos públicos comprendidos nos orzamentos da comunidade autónoma e nos seus organismos autónomos.

A desagregación da clasificación económica, en conceptos e subconceptos, ten carácter informativo para aqueles casos en que a vinculación se estableza a nivel máis agregado.

Os centros xestores presentarán o detalle dos créditos en función da información dispoñible, debendo descender a nivel de subconcepto naqueles conceptos que así se detallan nesta orde.

Naqueles supostos en que se prevexa o desenvolvemento por sectores dun concepto, estes identificaranse polos seguintes díxitos:

0

Administración xeral e organismos públicos do Estado.

00

Administración do Estado.

01

Seguridade Social.

02

Organismos autónomos do Estado.

03

Axencias estatais e outros organismos públicos do Estado.

1

Administración xeral da comunidade autónoma.

11

Administración xeral da comunidade autónoma.

3

Organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

30

Organismos autónomos.

31

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

32

Axencias públicas autonómicas.

4

Sociedades mercantís, entidades públicas empresariais, fundacións e resto de entidades do sector público autonómico.

40

Entidades públicas empresariais.

41

Sociedades mercantís públicas autonómicas.

42

Consorcios autonómicos.

43

Fundacións do sector público autonómico.

44

Universidades públicas galegas.

45

Outros entes públicos da comunidade autónoma.

5

Comunidades autónomas.

50

Comunidades autónomas.

6

Corporacións locais.

60

Corporacións locais.

7

Empresas privadas.

70

Empresas privadas.

8

Familias e institucións sen fin de lucro.

80

Familias.

81

Institucións sen fin de lucro.

9

Exterior.

90

Exterior.

CAPÍTULO I

Gastos de persoal

1

Gastos de persoal.

10

Altos cargos e delegados.

100

Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos e delegados.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

08. IPC galego

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal para compensar

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade

11

Persoal eventual de gabinete.

110

Persoal eventual de gabinete.

00. Retribucións básicas e outras remuneracións.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal para compensar

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade

12

Funcionarios.

120

Retribucións básicas.

00. Soldos subgrupo A1.

01. Soldos subgrupo A2.

02. Soldos subgrupo C1.

03. Soldos subgrupo C2.

04. Soldos agrupacións profesionais.

05. Trienios.

06. Outras retribucións básicas.

07. Prestacións por maternidade.

09. Vacacións persoal interino docente.

10. Soldos subgrupo A1. Persoal de cota.

11. Soldos subgrupo A2. Persoal de cota.

12. Substitucións médicos APD.

13. Substitucións practicantes APD.

14. Substitucións matronas APD.

20. Substitucións de persoal non docente.

21. Substitucións de persoal docente.

22. Regulación da parte proporcional das vacacións de substitutos docentes.

23. Vacacións non desfrutadas.

24. Acumulación de tarefas de persoal funcionario.

25. Persoal interino. Programas extraordinarios de carácter temporal.

26. Substitución persoal ao servizo da Administración de xustiza.

121

Retribucións complementarias.

00. Complemento de destino.

01. Complemento específico.

02. Outros complementos.

03. Complementos de atención continuada persoal facultativo.

04. Complementos de atención continuada persoal non facultativo.

05. Complementos de atención continuada outro persoal.

06. Complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade.

07. Sexenios.

08. IPC galego.

09. Revisión retribucións complementarias.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

41. Complementos transitorios absorbibles.

42. Retribucións complementarias de cota.

43. Complemento de carreira.

44. Complemento persoal.

122

Outras retribucións.

09. Outras retribucións en especie.

123

Indemnización por destino no estranxeiro.

00. Indemnización por destino no estranxeiro.

124

Funcionarios en prácticas.

00. Soldos subgrupo A1.

01. Soldos subgrupo A2.

02. Soldos subgrupo C1.

03. Soldos subgrupo C2.

04. Soldos agrupacións profesionais.

05. Trienios.

06. Outras retribucións básicas.

13

Laborais.

130

Laboral fixo.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnización e salarios de tramitación

05. Trienios.

07. Diferenzas prestacións por maternidade.

08. IPC galego.

09. Vacacións non desfrutadas.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

90. Traballo a quendas e noites.

131

Laboral eventual.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnización e salarios de tramitación.

05. Trienios.

07. Diferenzas prestacións por maternidade.

08. IPC galego.

09. Vacacións non desfrutadas.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

24. Acumulación de tarefas de persoal laboral temporal.

90. Traballo a quendas e noites.

132

Laboral eventual. Profesores de relixión.

00. Retribucións básicas.

01. Outras retribucións.

05. Trienios.

07. Sexenios. P. laboral temporal. P. relixión.

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

133

Temporal indefinido.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnizacións e salarios de tramitación.

05. Trienios.

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

134

Persoal laboral disposición transitoria 9ª bis IV convenio colectivo. Sen sentenza.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

05. Trienios.

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

136

Persoal investigador en formación.

00. Retribucións básicas.

08. IPC galego.

14

Outro persoal.

140

Outro persoal.

00. Outro persoal.

15

Incentivos ao rendemento.

150

Produtividade de persoal non estatutario.

00. Produtividade de persoal no estatutario.

10. Produtividade variable. Policía Nacional adscrita.

151

Gratificacións.

152

Produtividade persoal estatutario. Factor fixo.

00. Produtividade persoal estatutario. Factor fixo.

153

Produtividade persoal estatutario. Factor variable.

01. Produtividade factor variable. Persoal directivo.

02. Produtividade factor variable. Persoal non directivo.

03. Produtividade factor variable. Programa de extracción e transplantes.

04. Produtividade factor variable. Programas especiais.

05. Produtividade factor variable. Actividades non programadas.

16

Cotas, prestacións e gastos sociais por conta do empregador.

160

Cotas sociais.

00. Seguridade Social.

01. Muface.

02. Isfas.

03. Munpal.

09. Outras.

12. Seguridade Social. Proxectos de investigación.

24. Seguridade Social. Acumulación de tarefas.

25. Seguridade Social. Programas extraordinarios de carácter temporal.

33. Seguridade Social. Persoal laboral temporal indefinido.

34. Seguridade Social. Disposición transitoria 9ª bis. IV convenio colectivo sen sentencia.

36. Seguridade Social. Persoal investigador.

39. Indemnización e salarios de tramitación.

161

Complemento familiar.

05. Complemento de prestación.

162

Gastos sociais do persoal.

00. Formación e perfeccionamento do persoal.

01. Economatos e comedores.

02. Transportes do persoal.

03. Bonificacións.

04. Acción social.

05. Seguros.

06. Recoñecementos médicos.

09. Outros.

18

Fondo retributivo.

180

Fondo retributivo.

CAPÍTULO II

Gastos en bens correntes e servizos

2

Gastos en bens correntes e servizos.

20

Alugamentos e canons.

200

Terreos e bens naturais.

202

Edificios e outras construcións.

203

Maquinaria, instalacións e utensilios.

204

Material de transporte.

205

Mobiliario e aparellos.

206

Equipamentos para procesos de información.

208

Outro inmobilizado material.

209

Canons.

21

Reparacións, mantemento e conservación.

210

Infraestrutura e bens naturais.

212

Edificios e outras construcións.

213

Maquinaria, instalacións e utensilios.

214

Material de transporte.

215

Mobiliario e utensilios.

216

Equipamentos para procesos de información.

219

Outro inmobilizado material.

22

Material, subministracións e outros.

220

Material de oficina.

00. Ordinario non inventariable.

01. Prensa, revistas, libros e outras publicacións.

02. Material informático non inventariable.

03. DOG.

04. BOPG e DOPG.

221

Subministración.

00. Enerxía eléctrica.

01. Auga.

02. Gas.

03. Combustibles.

04. Vestiario.

05. Produtos alimenticios.

06. Produtos farmacéuticos e material sanitario.

07. Comedores escolares.

08. Subministracións de recambios de maquinaria, utensilios e elementos de transporte.

09. Subministracións de material electrónico, eléctrico e de comunicacións.

10. Irmandade de doadores de sangue.

11. Extracción de sangue.

12. Hemoderivados.

13. Instrumental e pequenos utensilios sanitarios.

14. Instrumental e pequenos utensilios non sanitarios.

15. Implantes.

16. Outro material sanitario.

17. Material non sanitario para consumo e reposición.

18. Produtos farmacéuticos de dispensación ambulatoria.

19. Material de laboratorio.

20. Material de radioloxía.

21. Material de medicina nuclear.

22. Subministración de material deportivo, didáctico e cultural.

23. Tarxeta de transporte.

24. Subministración de material médico, cirúrxico e outras subministracións

99. Outras subministracións.

222

Comunicacións.

00. Telefónicas.

01. Postais.

02. Telegráficas.

03. Télex e fax.

04. Informáticas.

99. Outras.

223

Transportes.

08. Transporte escolar.

224

Primas de seguros.

225

Tributos.

226

Gastos diversos.

01. Atencións protocolarias e representativas.

02. Publicidade e propaganda.

03. Xurídicos, contenciosos.

06. Reunións, conferencias e cursos.

07. Actuacións derivadas da Lei de galeguidade.

08. Cobertura informativa.

10. Actividades deportivas.

11. Consello Escolar de Galicia.

13. Gastos de funcionamento de tribunais de oposición e de probas selectivas.

16. Consello Galego de Estatística.

17. Cursos de formación.

19. Museo Pedagóxico de Galicia

50. Outros gastos T.S.X.

99. Outros.

227

Traballos realizados por outras empresas ou profesionais.

00. Limpeza e aseo.

01. Seguridade.

02. Valoracións e peritaxes.

03. Postais.

04. Custodia, depósito e almacenaxe.

05. Procesos electorais.

06. Estudos e traballos técnicos.

07. Remuneración a axentes mediadores independentes.

08. Premios de cobranza.

09. Servizo de prevención riscos laborais.

10. Servizos contratados de comedor.

13. Servizo de restauración e anexos xuventude.

14.Contratos CAT e dixitalización oficinas de emprego.

16. Servizos funerarios para a Administración de xustiza.

65. Servizo de mobilidade.

99. Outros.

228

Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais.

1. Funcionamento centros públicos para maiores.

2. Funcionamento centros públicos para discapacitados.

229

Gastos de funcionamento dos centros docentes non universitarios.

15. Mellora bibliotecas escolares.

23

Indemnizacións por razóns do servizo.

230

Axudas de custo.

231

Locomoción.

232

Traslados.

233

Outras indemnizacións.

24

Encomendas de xestión.

241

A axencias públicas autonómicas.

01. A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

242

De organismos autónomos e outros entes públicos de consulta ou asesoramento.

243

Doutras entidades públicas.

25

Asistencia sanitaria con medios alleos.

251

Concertos con institucións de atención primaria.

02. Concertos con entes territoriais.

252

Concertos con institucións de atención especializada.

01. Concertos con institucións da comunidade autónoma.

02. Concertos con entes territoriais.

03. Concertos con entidades privadas.

253

Concertos por programas especiais de hemodiálise.

01. Hemodiálise en centros hospitalarios.

02. Club de diálise.

03. Outras hemodiálises en centros non hospitalarios.

254

Concertos con centros de diagnóstico e tratamento.

01. Concertos para litotricias extracorpóreas.

02. Terapia da insuficiencia respiratoria a domicilio.

03. Concertos para resonancia magnética e medicina nuclear.

04. Concertos para TAC.

05. Concertos para rehabilitación-fisioterapia.

06. Concertos para alerxias.

07. Outros servizos especiais.

255

Concertos polo programa especial de transporte.

01. Servizos concertados de ambulancias.

02. Traslados de enfermos con outros medios de transporte.

258

Outros servizos de asistencia sanitaria.

01. Reintegros de asistencia sanitaria.

02. Outros servizos de asistencia sanitaria.

03. Convenios con universidades. Prazas vinculadas.

27

Publicacións.

270

Edicións e distribucións.

CAPÍTULO III

Gastos financeiros

3

Gastos financeiros.

30

Débeda pública e préstamos.

300

Xuros de débeda pública e préstamos.

302

Diferenzas de cambio.

31

Gastos de emisión, formalización, modificación e cancelación de débeda pública e préstamos.

310

Gastos de emisión, modificación e cancelación.

34

De depósitos e fianzas.

340

Xuros de depósitos.

341

Xuros de fianzas.

35

Xuros de demora e outros gastos financeiros.

352

Xuros de demora.

353

Diferenzas de cambio por pagamentos en divisas.

359

Outros gastos financeiros.

CAPÍTULO IV

Transferencias correntes

4

Transferencias correntes.

40

Á Administración xeral e organismos públicos do Estado.

400

Á Administración do Estado.

401

Á Seguridade Social.

402

A organismos autónomos do Estado.

403

A empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

41

Á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

43

A organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento, e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

430

A organismos autónomos.

00. Escola Galega de Administración Pública.

01. Academia Galega de Seguridade Pública.

02. Instituto Galego de Estatística.

04. Instituto de Estudos do Territorio.

05. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

06. Instituto Galego de Consumo e da Competencia.

07. Servizo Galego de Saúde.

08. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

09. Fondo Galego de Garantía Agraria.

431

A entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

00. Consello Económico e Social.

01. Consello Galego de Relacións Laborais.

432

A axencias públicas autonómicas.

00. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

01. Axencia Galega de Emerxencias.

02. Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

03. Axencia Tributaria de Galicia.

04. Axencia Galega de Infraestruturas.

05. Instituto Galego de Promoción Económica.

06. Instituto Enerxético de Galicia.

07. Axencia Galega de Innovación.

08. Axencia Galega das Industrias Culturais.

09. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

10. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

11. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.

12. Axencia Turismo de Galicia.

13. Axencia Galega de Servizos Sociais.

14. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.

15. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

16. Axencia Galega da Industria Forestal.

44

A sociedades públicas e outras entidades públicas da comunidade autónoma.

440

A entidades públicas empresariais.

01. Entidade pública empresarial Augas de Galicia.

02. Portos de Galicia.

441

A sociedades mercantís públicas autonómicas.

00. Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

01. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.

02. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

08. Xes Galicia Sociedade Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

09. Sodiga Galicia. Sociedade de capital risco.

10. Galicia Calidade.

11. Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo.

13. Xenética Fontao, S.A.

14. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

15. Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16. Parque Tecnolóxico de Galicia

17. Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

19. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

442

A consorcios participados maioritariamente pola comunidade autónoma.

01. Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.

02. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

04. Axencia para Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

07. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar.

08. Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.

18. Consorcio Casco Vello de Vigo.

19. Consorcio dos Peares.

443

A fundacións públicas autonómicas.

00. Fundación Deporte Galego.

01. Fundación Semana Verde de Galicia.

02. Fundación Galicia- Europa.

04. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

05. Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

06. Fundación Exposicións e Congresos da Estrada.

07. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

09. Instituto Feiral da Coruña.

10. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

12. Urxencias Sanitarias 061.

14. Fundación Galega de Medicina Xenómica.

15. Fundación Cidade da Cultura.

17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

18. Fundación Galega Formación para o Traballo.

19. Centro Tecnolóxico da Carne.

20. Fundación Pública Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

21. Fundación Camilo José Cela.

22. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

99. Outras fundacións.

444

A universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

445

A outras entidades públicas instrumentais da comunidade autónoma.

45

A comunidades autónomas.

46

A corporacións locais.

47

A empresas privadas.

48

A familias e institucións sen fin de lucro.

480

A familias.

481

A institucións sen fin de lucro.

482

A concertos educativos.

484

Cotas Seguridade Social bolseiros.

489

A farmacias (receitas médicas).

49

Ao exterior.

CAPÍTULO V

Fondo de continxencia

5

Fondo de continxencia.

50

Fondo de continxencia.

500

Fondo de continxencia.

520

Imprevistos.

CAPÍTULO VI

Investimentos reais

6

Investimentos reais.

60

Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral.

600

Infraestruturas de mellora da accesibilidade (estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos e transportes).

03. Expropiacións.

04. Obra nova por concesión .

601

Infraestruturas de saneamento, protección e mellora do medio natural (obras hidráulicas e medio natural).

602

Infraestruturas para subministración de enerxía (minaría, electricidade, gas).

603

Infraestruturas para o desenvolvemento das tecnoloxías da información e as telecomunicacións.

604

Infraestruturas básicas de apoio ao desenvolvemento do sector primario (infraestruturas agrícolas, pesqueiras e forestais).

605

Infraestruturas e equipamentos de apoio ao desenvolvemento empresarial (solo industrial, I+D, novas tecnoloxías).

606

Infraestruturas e equipamentos de apoio ao desenvolvemento do turismo e os servizos (turismo, comercio).

607

Infraestruturas e equipamentos sociais en materia de vivenda e urbanismo.

608

Outros investimentos.

– Reservarase o subconcepto 9 para achegas a SPI.

61

Investimento de reposición en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral.

– Mesmo desenvolvemento no nivel de concepto que o artigo 60 (agás 600.3 e 600.4).

– Reservarase o subconcepto 9 para achegas a SPI.

62

Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos.

620

Investimentos en terreos e bens naturais.

621

Infraestrutura e equipamentos sociais en materia de sanidade.

622

Edificios e outras construcións.

623

Maquinaria, instalacións e utensilios.

624

Material de transporte.

625

Mobiliario e utensilios.

626

Equipamentos para procesos de información.

628

Outro inmobilizado material.

– Reservarase o subconcepto 9 para achegas a SPI.

63

Investimento de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos.

630

Investimento en terreos e bens naturais.

631

Equipamento centros sanitarios (plans de necesidades).

– O resto do artigo 63 ten o mesmo desenvolvemento que o 62.

– Reservarase o subconcepto 9 para achegas a SPI.

64

Gastos en investimentos de carácter inmaterial.

640

Gastos en investimentos de carácter inmaterial.

65

Infraestrutura básica de apoio aos sectores produtivos.

650

Infraestrutura básica de apoio aos sectores produtivos.

66

Investimentos derivados de encomendas de xestión.

660

Á comunidade autónoma.

661

A axencias públicas autonómicas.

662

A organismos autónomos e outros entes públicos de consulta ou asesoramento.

663

A outras entidades públicas.

CAPÍTULO VII

Transferencias de capital

7

Transferencias de capital.

70

Á Administración xeral e organismos públicos do Estado.

700

Á Administración do Estado.

701

Á Seguridade Social.

702

A organismos autónomos do Estado.

703

A empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

71

Á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

73

A organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

730

A organismos autónomos (mesma desagregación que no concepto 430).

731

A entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento (mesma desagregación que no concepto 431).

732

A axencias públicas autonómicas (mesma desagregación que no concepto 432).

74

A sociedades públicas e outras entidades públicas instrumentais da comunidade autónoma.

740

A entidades públicas empresariais.

Mesmo desenvolvemento que o concepto 440.

741

A sociedades mercantís públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que o concepto 441.

742

A consorcios participados maioritariamente pola comunidade autónoma.

Mesmo desenvolvemento que o concepto 442.

743

A fundacións públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que o concepto 443.

744

A universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia

745

A outras entidades públicas instrumentais da comunidade autónoma.

75

A comunidades autónomas.

76

A corporacións locais.

77

A empresas privadas.

78

A familias e institucións sen fin de lucro.

780

A familias.

781

A institucións sen fin de lucro.

79

Ao exterior.

CAPÍTULO VIII

Activos financeiros

8

Activos financeiros.

80

Adquisición de débeda do sector público.

800

A curto prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

801

A longo prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

81

Adquisición de obrigacións e bonos fóra do sector público.

810

A curto prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

811

A longo prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

82

Concesión de préstamos ao sector público.

820

Préstamos a curto prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

821

Préstamos a longo prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

83

Concesión de préstamos fóra do sector público.

830

Préstamos a curto prazo.

831

Préstamos a longo prazo.

– Desenvolvemento por sectores.

84

Constitución de depósitos e fianzas.

840

Depósitos.

00. A curto prazo.

01. A longo prazo.

841

Fianzas.

00. A curto prazo.

01. A longo prazo.

85

Adquisición de accións dentro do sector público.

– Desenvolvemento por sectores.

86

Adquisición de accións fóra do sector público.

860

De empresas españolas.

861

De empresas estranxeiras.

87

Achegas á conta de capital.

870

Achega ao capital de entes de dereito público.

871

Achegas á conta de capital de sociedades mercantís.

872

Achegas á conta de capital de consorcios participados maioritariamente.

873

Achegas á conta de capital de fundacións públicas da comunidade autónoma.

874

Achegas á conta de capital doutros entes públicos.

88

Fondo capital risco.

880

Fondo capital risco.

89

Fondo garantía de avais.

890

Fondo garantía de avais.

CAPÍTULO IX

Pasivos financeiros

9

Pasivos financeiros.

94

Devolución de depósitos e fianzas.

940

Devolución de depósitos.

941

Devolución de fianzas.

95

Amortización de débeda pública e préstamos.

950

Amortización de débeda pública e préstamos.

951

Amortización débeda pública e préstamos diferenzas de cambio.

952

Devolución de préstamos.

96

Outras operacións financeiras.

960

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

ANEXO III

Estrutura funcional e de programas

Grupo I. Actuacións de carácter xeral.

Función

Subfunción

Programa

1.1

Alta dirección da comunidade autónoma

1.1.1

Alta dirección da comunidade autónoma

111A

Presidencia da Xunta de Galicia

111B

Actividade lexislativa

111C

Control externo do sector público

111D

Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia

111E

Relacións exteriores

1.2

Administración xeral

1.2.1

Xestión da Administración xeral

121A

Dirección e servizos xerais de Administración xeral

121B

Asesoramento e defensa dos intereses da comunidade autónoma

121C

Relacións Institucionais

1.2.2

Modernización e calidade da Administración autónoma

122A

Avaliación e calidade da Administración pública

122B

Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da comunidade autónoma

1.2.3

Acción social en favor do persoal da Administración

123A

Acción social en favor do persoal da Administración

1.2.4

Dirección, modernización e xestión da función pública

124A

Dirección, modernización e xestión da función pública

1.3

Xustiza

1.3.1

Xustiza

131A

Administración de xustiza

1.4

Administración local

1.4.1

Administración local

141A

Administración local

1.5

Normalización lingüística

1.5.1

Fomento da lingua galega

151A

Fomento da lingua galega

1.6

Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas

1.6.1

Eleccións e partidos políticos

161A

Eleccións e partidos políticos

Grupo II. Protección civil e seguridade cidadá.

Función

Subfunción

Programa

2.1

Protección civil e seguridade

2.1.2

Protección civil

212A

Protección civil e seguridade da comunidade autónoma

Grupo III. Protección e promoción social.

Función

Subfunción

Programa

3.1

Acción social e promoción social

3.1.1

Xestión e administración de servizos sociais de promoción social

311A

Dirección e servizos xerais de promoción social

3.1.2

Acción social e integración social

312A

Protección e inserción social

312B

Programas de prestacións ás familias e á infancia

312C

Servizos sociais relativos ás migracións

312D

Programa de atención á dependencia

312E

Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para persoas con discapacidade e as persoas maiores

312F

Programas de solidariedade

312G

Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social

3.1.3

Promoción social

313A

Servizos á mocidade

313B

Accións para a igualdade, protección e promoción da muller

313C

Servizos sociais comunitarios

313D

Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero

3.2

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

3.2.1

Xestión e servizos xerais de emprego

321A

Dirección e servizos xerais de emprego

3.2.2

Emprego estable e de calidade

322A

Mellora e fomento da empregabilidade

322B

Intermediación e inserción laboral

322C

Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo

3.2.3

Formación para o emprego

323A

Formación profesional dos desempregados

323B

Formación profesional dos ocupados

3.2.4

Institucións do mercado de traballo, riscos laborais e economía social

324A

Mellora da organización e administración das relacións laborais e da prevención de riscos laborais

324B

Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo

324C

Promoción da economía social

3.3

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

3.3.1

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

331A

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

Grupo IV. Produción de bens públicos de carácter social.

Función

Subfunción

Programa

4.1

Sanidade

4.1.1

Administración xeral

411A

Dirección e servizos xerais de sanidade

4.1.2

Asistencia sanitaria

412A

Atención hospitalaria

412B

Atención primaria

4.1.3

Protección e promoción da saúde

413A

Protección e promoción da saúde pública

4.1.4

Formación e calidade do persoal

414A

Formación de graduados e posgraduados

4.2

Educación

4.2.1

Administración xeral

421A

Dirección e servizos xerais de educación

4.2.2

Ensino e formación

422A

Educación infantil, primaria e ESO

422C

Ensinanzas universitarias

422D

Educación especial

422E

Ensinanzas artísticas

422G

Ensinanzas especiais

422I

Formación e perfeccionamento do profesorado

422K

Ensinanzas pesqueiras

422L

Capacitación e extensión agroforestal

422M

Ensino secundario, formación profesional e outras ensinanzas

4.2.3

Promoción educativa

423A

Servizos e axudas complementarias das ensinanzas

423B

Prevención do abandono escolar

4.3

Cultura

4.3.1

Administración xeral

431A

Dirección e servizos xerais de cultura

4.3.2

Creación, promoción e difusión cultural e infraestruturas

432A

Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais

432B

Fomento das actividades culturais

432C

Fomento do audiovisual

4.3.3

Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

433A

Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

4.4

Deportes

4.4.1

Promoción da actividade deportiva

441A

Promoción da actividade deportiva

4.5

Vivenda

4.5.1

Acceso e calidade da vivenda

451A

Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

451B

Acceso á vivenda

4.6

Outros servizos comunitarios e sociais

4.6.1

Comunicación social

461A

Cobertura informativa e apoio á comunicación social

461B

Radiodifusión e TVG

Grupo V. Produción de bens públicos de carácter económico.

Función

Subfunción

Programa

5.1

Infraestruturas

5.1.1

Administración xeral

511A

Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas

5.1.2

Infraestruturas do transporte

512A

Ordenación e inspección do transporte

512B

Construción, conservación e explotación de estradas

5.1.3

Portos

513A

Construción, conservación e explotación portuaria

5.1.4

Infraestruturas pesqueiras

514A

Infraestruturas pesqueiras

5.2

Ordenación do territorio

5.2.1

Urbanismo e ordenación do territorio

521A

Urbanismo

5.3

Promoción de solo para actividades económicas

5.3.1

Promoción de solo para actividades económicas

531A

Promoción de solo para actividades económicas

5.4

Actuacións ambientais

5.4.1

Ambiente

541A

Dirección e servizos xerais de medio ambiente

541B

Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural

Función

Subfunción

Programa

541C

Protección, control técnico-sanitario dos produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo

541D

Control ambiental e xestión de residuos

541E

Coñecemento do ambiente e fomento da sustentabilidade

5.4.2

Ciclo da auga

542A

Planificación e xestión hidrolóxica

542B

Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

5.5

Actuacións e valorización do medio rural

5.5.1

Infraestruturas, equipamento e prevención

551A

Infraestruturas e equipamentos no medio rural

551B

Accións preventivas e infraestrutura forestal

5.6

Investigación, desenvolvemento e innovación

5.6.1

Investigación, desenvolvemento e innovación

561A

Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica

561B

Investigación universitaria

561C

Investigación sanitaria

5.7

Sociedade da información e do coñecemento

5.7.1

Fomento da sociedade da información e do coñecemento

571A

Fomento da sociedade da información e do coñecemento

5.8

Información estatística básica

5.8.1

Soportes estatísticos

581A

Elaboración e difusión estatística

Grupo VI. Regulación económica de carácter xeral.

Función

Subfunción

Programa

6.1

Actuacións económicas xerais

6.1.1

Administración xeral

611A

Dirección e servizos xerais de facenda

6.1.2

Regulación económica xeral

612A

Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica.

6.1.3

Defensa da competencia

613A

Ordenación, información e defensa do consumidor e da competencia

6.2

Actividades financeiras

6.2.1

Administración financeira

621A

Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control

621B

Imprevistos e funcións non clasificadas

Grupo VII. Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial.

 

Función

 

Subfunción

 

Programa

7.1

Dinamización económica do medio rural

7.1.1

Administración xeral

711A

Dirección e servizos xerais do medio rural

7.1.2

Desenvolvemento rural

712A

Fixación de poboación no medio rural

712B

Modernización e diversificación do tecido produtivo rural

712C

Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria

7.1.3

Reforma das estruturas agrarias

713A

Mobilidade de terras agrarias improdutivas

713B

Ordenación das producións forestais

713C

Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables

713D

Mellora da calidade na produción agroalimentaria

713E

Benestar animal e sanidade vexetal

713F

Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores

7.2

Pesca 

7.2.1

Administración xeral

721A

Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras

7.2.2

Desenvolvemento da pesca

722A

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira

7.2.3

Modernización e transformación das estruturas pesqueiras

723A

Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura

723B

Regulación das producións e dos mercados da pesca

723C

Desenvolvemento sustentable zonas de pesca

7.3

Industria, enerxía e minaría

7.3.1

Administración xeral

731A

Dirección e servizos xerais de industria

7.3.2

Soporte da actividade industrial

732A

Regulación e soporte da actividade industrial

7.3.3

Planificación e produción enerxética

733A

Eficiencia enerxética e enerxías renovables

7.3.4

Fomento da minaría

734A

Fomento da minaría

7.4

Desenvolvemento empresarial

7.4.1

Desenvolvemento empresarial

741A

Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial

7.5

Comercio

7.5.1

Comercio

751A

Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia

7.6

Turismo

7.6.1

Turismo

761A

Potenciación e promoción do turismo

Grupo VIII. Transferencias a entidades locais.

Función

Subfunción

Programa

8.1

Transferencias a entidades locais

8.1.1

Transferencias a entidades locais

811B

Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da comunidade autónoma

811C

Outros soportes financeiros ás entidades locais

Grupo IX. Débeda pública.

Función

Subfunción

Programa

9.1

Débeda pública

9.1.1

Débeda interior e exterior

911A

Amortización e gastos financeiros da débeda pública

ANEXO IV

Clasificación orgánica

Estrutura por departamentos e centros xestores

Ademais das entidades que se sinalan a continuación, poderanse incluír aquelas outras que expresamente determine a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Seccións:

Sección 01. Parlamento.

Servizo 01. Parlamento.

Servizo 02. Valedor do Pobo.

Sección 02. Consello de Contas.

Servizo 01. Consello de Contas.

Sección 03. Consello da Cultura Galega.

Servizo 01. Consello da Cultura Galega.

Sección 04. Presidencia da Xunta de Galicia.

Servizo 10. Secretaría Xeral da Presidencia.

Servizo 11. Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia.

Servizo 20. Secretaría Xeral de Medios.

Servizo 21. Dirección Xeral de Comunicación.

Servizo 30. Secretaría Xeral de Emigración.

Servizo 40. Secretaría Xeral para o Deporte.

Servizo A1. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Sociedade mercantil. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Sociedade mercantil. Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

Fundación Deporte Galego.

Sección 05. Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Xustiza e Turismo.

Servizo 10. Vicepresidencia primeira.

Servizo 11. Asesoría Xurídica Xeral.

Servizo 20. Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Servizo 21. Secretaria Xeral Técnica.

Servizo 22. Dirección Xeral de Xustiza.

Servizo 23. Dirección Xeral de Administración Local.

Servizo 24. Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.

Servizo 25. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

Servizo 26. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

Servizo 27. Delegacións territoriais da Xunta de Galicia.

Servizo 81. Academia Galega de Seguridade Pública.

Servizo A1. Axencia Galega de Emerxencias.

Servizo A2. Axencia de Turismo de Galicia.

Sociedade mercantil. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

Fundación Semana Verde de Galicia.

Fundación Galicia-Europa.

Sección 06. Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Servizo 03. Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Servizo 80. Instituto Galego de Consumo e da Competencia.

Servizo A1. Instituto Galego de Promoción Económica.

Servizo A2. Axencia Galega de Innovación.

Servizo A3. Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Servizo A4. Axencia Galega da Industria Forestal.

Sociedade mercantil. Xesgalicia S. Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

Sociedade mercantil. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

Sociedade mercantil. Galicia Calidade, S.A.

Empresa participada: Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

Fundación pública galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Fundación Instituto Feiral da Coruña.

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

Sección 07. Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

Servizo 02. Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Servizo 03. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Servizo 04. Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Servizo 05. Dirección Xeral da Función Pública.

Servizo 06. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

Servizo 80. Instituto Galego de Estatística.

Servizo 81. Escola Galega de Administración Pública.

Servizo A2. Axencia Tributaria de Galicia.

Servizo B1. Consello Económico e Social.

Sección 08. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Servizo 03. Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Servizo 04. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Servizo 80. Instituto de Estudos do Territorio.

Servizo 81. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

Consorcio Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Consorcio Casco Vello de Vigo.

Sociedade mercantil, Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Sociedade mercantil, Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Sección 09. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Mobilidade.

Servizo 03. Xurado de Expropiación de Galicia.

Servizo A1. Axencia Galega de Infraestruturas.

Servizo 82. Augas de Galicia.

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.

Sociedade mercantil. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Sección 10. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Servizo 10. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 20. Secretaría Xeral de Universidades.

Servizo 30. Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Servizo 31. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Servizo 40. Secretaría Xeral de Cultura.

Servizo 41. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Servizo 50. Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Servizo A1. Axencia Galega das Industrias Culturais.

Consorcio, Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

Fundación Pública Galega Rof Codina.

Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Fundación Camilo José Cela.

Sección 11. Consellería de Emprego e Igualdade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Secretaría Xeral da Igualdade.

Servizo 03. Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Servizo 04. Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Servizo 05. Dirección Xeral de Formación e Colocación.

Servizo 81. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Servizo B1. Consello Galego de Relacións Laborais.

Sección 12. Consellería de Sanidade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Saúde Pública.

Servizo 03. Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria.

Servizo 15. Servizo Galego de Saúde-A Coruña.

Servizo 27. Servizo Galego de Saúde-Lugo.

Servizo 32. Servizo Galego de Saúde-Ourense.

Servizo 36. Servizo Galego de Saúde-Pontevedra.

Servizo 50. Servizo Galego de Saúde-Dirección Xeral de Servizos Centrais.

Servizo A1. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento da Saúde.

Servizo A2. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

Sociedade mercantil. Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

Sección 13. Consellería de Política Social.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

Servizo 03. Dirección Xeral de Inclusión Social.

Servizo 04. Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

Servizo 05. Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria.

Servizo 06. Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Servizo 90. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Servizo A1. Axencia Galega de Servizos Sociais.

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Sección 14. Consellería do Medio Rural.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Servizo 03. Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal.

Servizo 04. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Servizo 05. Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Servizo 80. Fondo Galego de Garantía Agraria.

Servizo A1. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Servizo A2. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Sociedade mercantil. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Sociedade mercantil. Xenética Fontao, S.A.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.

Sección 15. Consellería do Mar.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

Servizo 03. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

Servizo A1. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

Entidade pública empresarial. Portos de Galicia.

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

Sección 20. Consello Consultivo de Galicia.

Servizo 01. Consello Consultivo de Galicia.

Sección 21. Transferencias a corporacións locais.

Servizo 01. Transferencias a corporacións locais.

Sección 22. Débeda pública da comunidade autónoma.

Servizo 01. Débeda pública da comunidade autónoma.

Sección 23. Gastos de diversas consellerías.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizo 02. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Servizo 03. Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Servizo 04. Dirección Xeral da Función Pública.

ANEXO V

Ficha de investimentos plurianuais

Investimento futuro

APLICACIÓN

PROXECTO

Financiamento (a)

Actuación/ Obra

Ano inicio

Ano
fin

Custo total

Executado ata final 2020

Previsto 2021

Orzamento 2022

2022

2023

2024

Resto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] Fondo propio, Feder, Feader, FEMP, finalistas do Estado, outros fondos da UE.

CALENDARIO E PROCESO DE ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS 2022: DATAS DE INTERESE COMÚN

XUÑO

XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

14-20

21-27

28-4

5-11

12-18

19-25

26-1

2-8

9-15

16-22

23-29

30-5

6-12

13-19

20-26

27-3

4-10

11-17

Luns 18

9

Apertura Xumco carga orzamentos.

1

10

Envío propostas de ingresos das axencias e organismos.

12

11

Peche pola comisión ingresos capítulo III, finalistas, iniciativas. Determinación subvencións reguladoras taxas e prezos.

5

15

Petición fichas para articulado Lei de medidas e de orzamentos.

12

16

Peche definitivo escenario global custo persoal.

20

19

Envío polas consellerías das fichas proposta para incluír na Lei de medidas.

23

20

Informe límite de gasto. Actualización plan orzamentario. % evolución fondos propios e % evolución fondos propios sen capítulo I.

29

22

Envío propostas de gasto polas consellerías.

12

23

Límite de envío de fichas de propostas normativas para a Lei de orzamentos.

10

24

1ª comisión funcional do gasto con % evolución fondos propios.

14-17

26

Remisión fichas PAIF.

15

27

Data límite envío memoria II polas consellerías.

17

28

2ª comisións funcionais do gasto.

21-24

29

3ª comisións funcionais do gasto PECHE excel a seccións.

28-30

30

Peche orzamento de gastos.

1

32

Carga validacións.

1-3

33

Carga de propostas de gastos por parte das consellerías e organismos autónomos, axustadas ás directrices e criterios aprobados.

4-7

44

Aprobación do anteproxecto da Lei de orzamentos de 2022 e do anteproxecto de lei de medidas polo Consello da Xunta.

18

45

Envío ao Parlamento do proxecto de Lei de orzamentos e do proxecto de Lei de medidas.

20