Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 1 de xullo de 2021 Páx. 33500

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Bioloxía.

O plan de estudos da titulación de grao en Bioloxía pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 3 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría de Estado de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE de 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Bioloxía,

Esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Bioloxía pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 16 de xuño de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado ou graduada en Bioloxía pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento á que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Ciencias.

Código da titulación: V02G031-Facultade de Bioloxía-Campus de Vigo.

Código RUCT: 2501085.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

126

Materias optativas

Inclúe prácticas externas (6 ECTS)

42

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Ciencias

Bioloxía

Evolución

6

30

54

Solo, Medio Acuático e Clima

6

Técnicas Básicas de Laboratorio

6

Técnicas Básicas de Campo

6

Ferramentas Informáticas en Bioloxía

6

Física

Física dos Procesos Biolóxicos

6

Xeoloxía

Xeoloxía

6

Matemáticas

Matemáticas Aplicadas á Bioloxía

6

Química

Química Aplicada á Bioloxía

6

Ciencias da Saúde

Estatística

Bioestatística

6

6

Total ECTS

60

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos do

grao en Bioloxía pola Universidade de Vigo

Facultade de Bioloxía-Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Básico

MB

60

60 formación básica

Obrigatorio

MOB

120

120 obrigatorios

Optativas xerais

MOPX

24

24 optativos

Optativas de mención

Bioloxía Aplicada á Saúde

MBAS

24

72 optativos

Bioloxía Aplicada á Produción

MBAP

24

Bioloxía Aplicada ao Medio Ambiente

MBAM

24

Proxecto e traballo de fin de grao

MPTFG

18

18 obrigatorios

Oferta total ECTS

294

missing image file