Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Martes, 20 de xullo de 2021 Páx. 37142

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xullo de 2021 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2021, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A).

No Diario Oficial de Galicia núm. 61, do 31 de marzo de 2021, publícase a Orde do 18 de marzo de 2021, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A).

De conformidade co artigo 14 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 15 da mesma orde establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 6 de xullo de 2021, para o procedemento BS320A, de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil para o ano 2021.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 6 de xullo esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2021

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 6 de xullo de 2021, ditada no procedemento BS320A,
de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades
locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación, de conformidade co disposto no artigo 12 da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades locais propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cento vinte mil euros (120.000,00 €) para entidades locais, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.460.0.

Segundo. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo II, ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade cos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cento trinta e cinco mil euros (135.000,00 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.481.0.

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presentadas conxuntamente.

Terceiro. As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 18 de marzo de 2021 e, especialmente, das establecidas no artigo 21.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 17 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 19 da mesma convocatoria.

Cuarto. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Quinto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 14 e disposición adicional segunda da Orde do 18.3.2021). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades locais

Concesións conxuntas.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/064

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

53,00

12.000,00 €

2

2021/004

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

60,00

12.000,00 €

3

2021/077

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Ourense

54,00

9.000,00 €

Concesións individuais.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/087

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

59,00

1.800,00 €

2

2021/036

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

53,00

4.800,00 €

3

2021/038

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

53,00

4.800,00 €

4

2021/027

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

52,00

4.800,00 €

5

2021/066

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

51,00

4.800,00 €

6

2021/074

Concello de Santa Comba

P1507800I

A Coruña

51,00

4.800,00 €

7

2021/013

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

50,00

1.200,00 €

8

2021/029

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

50,00

4.800,00 €

9

2021/035

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

53,00

1.900,00 €

10

2021/002

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

50,00

4.800,00 €

11

2021/051

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

50,00

4.800,00 €

12

2021/060

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

50,00

4.800,00 €

13

2021/063

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

50,00

1.230,00 €

14

2021/031

Concello de Verín

P3208600A

Ourense

51,00

4.800,00 €

15

2021/015

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

50,00

4.800,00 €

16

2021/028

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

50,00

4.800,00 €

17

2021/090

Concello de A Veiga

P3208400F

Ourense

50,00

2.400,00 €

18

2021/091

Concello de Ponteareas / Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

62,00

4.800,00 €

19

2021/072

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pontevedra

57,00

1.280,00 €

20

2021/012

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

53,00

4.800,00 €

21

2021/083

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

52,00

4.800,00 €

22

2021/068

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

50,00

3.430,00 €

ANEXO II

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/065

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

66,00

4.800,00 €

2

2021/030

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

63,00

4.800,00 €

3

2021/010

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

58,00

4.800,00 €

4

2021/093

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

58,00

4.600,00 €

5

2021/026

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

56,00

4.800,00 €

6

2021/018

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

55,00

1.200,00 €

7

2021/023

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

54,00

4.800,00 €

8

2021/067

Fundación Baiuca Verdescente

G70542113

A Coruña

54,00

1.200,00 €

9

2021/084

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

54,00

2.400,00 €

10

2021/095

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

54,00

4.560,00 €

11

2021/049

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boqueixón

G15463409

A Coruña

53,00

4.800,00 €

12

2021/061

Asociación Xuvenil Acción Voluntaria

G70187489

A Coruña

52,00

4.800,00 €

13

2021/001

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

A Coruña

51,00

4.800,00 €

14

2021/003

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

51,00

4.800,00 €

15

2021/020

Feafes Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

51,00

2.400,00 €

16

2021/043

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

51,00

2.400,00 €

17

2021/048

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha

G15688922

A Coruña

51,00

4.800,00 €

18

2021/059

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, AXF

G15121676

A Coruña

50,50

2.400,00 €

19

2021/069

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

54,00

3.550,00 €

20

2021/042

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

64,00

4.800,00 €

21

2021/073

Asociación para a Prevención e a Educación Social, APES

G32383549

Ourense

61,00

1.000,00 €

22

2021/081

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

61,00

4.800,00 €

23

2021/005

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

60,00

4.800,00 €

24

2021/011

Asociación Cultural, Social, Deportiva, Lúdica, Ecolóxica, da Muller, de Inclusión, do Rural, Vive Vilariño

G32504508

Ourense

56,00

4.800,00 €

25

2021/082

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

56,00

4.800,00 €

26

2021/070

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca de a Limia

G32302671

Ourense

54,00

4.800,00 €

27

2021/047

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

50,50

1.800,00 €

28

2021/050

Asociación Nós Mesmas pola Loita dos Dereitos das Mulleres Homosexuais e Bisexuais

G27718907

Pontevedra

63,00

1.000,00 €

29

2021/100

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra. Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

60,00

1.800,00 €

30

2021/079

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

57,00

4.680,00 €

31

2021/052

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valadares

G36617082

Pontevedra

54,00

4.800,00 €

32

2021/056

Asociación Cultural Amigos del Camino Portugués a Santiago, AACPS

G36196954

Pontevedra

54,00

1.800,00 €

33

2021/102

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

54,00

4.800,00 €

34

2021/054

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

53,00

4.800,00 €

35

2021/046

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

51,00

4.800,00 €

36

2021/016

Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa

G36017929

Pontevedra

50,50

1.200,00 €

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Denegadas concellos.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa de la inadmisión o denegación

1

2021/080

Concello de Cambre

P1501700G

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

2

2021/062

Concello de Coirós

P1502700F

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

3

2021/089

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

4

2021/040

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

5

2021/021

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

6

2021/076

Concello de Irixoa

P1504000I

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

7

2021/088

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

8

2021/058

Concello de Sarria

P2705700I

Lugo

Non alcanzar a puntuación requirida

9

2021/034

Concello de Guitiriz

P2702200C

Lugo

Non alcanzar a puntuación requirida

10

2021/007

Concello de Muíños

P3205200C

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

11

2021/024

Concello de Cenlle

P3202600G

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

12

2021/101

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

13

2021/019

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

14

2021/014

Concello de Cangas - Oficina Municipal de Voluntariado

P3600800A

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

15

2021/041

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

16

2021/086

Concello de Covelo

P3601300A

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

Denegadas entidades de acción voluntaria.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa de la inadmisión o denegación

1

2021/053

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

2

2021/097

ONGD Senvalos

G70610282

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

3

2021/098

Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís

G15655285

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

4

2021/032

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

5

2021/071

Xeración Asociación Cultural

G70385091

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

6

2021/057

Asociación de Cans Pastores de Galicia, Acapagal

G42796375

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

7

2021/039

Agrupación Folklórica Santiaguiños

G15223936

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

8

2021/096

Fundación Eduardo Pondal

G70262951

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

9

2021/045

Colegio Mayor La Estila

G15033368

A Coruña

Non inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria

10

2021/055

Asociación Visibles

G70601570

A Coruña

Non inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria

11

2021/099

Asociación Tempus, de Acción Social, Educación Permanente y de Servicios a la Juventud y a la Mujer

G15681000

A Coruña

Desistencia

12

2021/085

Fundación Uxío Novoneyra

G27407238

Lugo

Non alcanzar a puntuación requirida

13

2021/078

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

Non alcanzar a puntuación requirida

14

2021/033

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

15

2021/044

Asociación Folclórica Queixumes dos Pinos

G32224198

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

16

2021/075

Asociación Amigos da Terra Galicia - Xuventude

G32242422

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

17

2021/094

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

18

2021/037

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

19

2021/022

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida