Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Mércores, 28 de xullo de 2021 Páx. 38383

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as relacións provisionais de admitidos e excluídos para a realización da proba tipo test e de galego no procedemento de selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, convocado mediante a Resolución de 14 de maio de 2021.

De conformidade co establecido no artigo 5.1 da Orde da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza, do 30 de novembro de 2017, pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para formar parte das bolsas de interinos de conformidade coa convocatoria realizada pola Resolución do 14 de maio de 2021, procede publicar a relación provisional de admitidos para a realización da proba tipo test e de galego no proceso de selección correspondente para os efectos de que, se é o caso, se realicen as correspondentes alegacións.

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar as listaxes provisionais de admitidos e excluídos para a realización da proba tipo test e de galego no procedemento para a selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional convocado pola Resolución do 14 de maio de 2021 relativas ás tres subescalas e publicalas na sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón PR410A.

Segundo. Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar, se é o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídos.

Terceiro. Os aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

Cuarto. So serán admitidas as emendas e reclamacións que os aspirantes realicen desde a Carpeta cidadá habilitada para o efecto na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo http://sede.xunta.gal, no procedemento PR410A.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2021

Natalia Prieto Viso
Directora xeral de Administración Local