Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Luns, 2 de agosto de 2021 Páx. 38896

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2021 pola que nomean como persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, a persoa aspirante que superou o proceso selectivo convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016 e as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocados pola Orde do 2 de decembro de 2016 (DOG núm. 238, do 15 de decembro), e pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 48, do 9 de marzo) e modificada pola Orde do 13 de marzo de 2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 7 de xullo de 2021 (DOG núm. 131, do 12 de xullo), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8 de xaneiro de 2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2,
escala técnica de finanzas

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgr.

Niv.

1

***4386**

Serramito Calvo, Cristina

7

FCC030000315770007

Técnico/a de auditoría

FC

S. X. de Auditoría de Fondos Comunitarios e Subvencións

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A1, A2

25

2

***2601**

Pérez González, Óscar

8

FCC030000315770009

Técnico/a de auditoría

FC

S. X. de Auditoría de Fondos Comunitarios e Subvencións

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A1, A2

25

3

***1890**

Agrelo Carballeda, Silvia

10

FCC040000415770016

Analista de custos de persoal

FC

S. X. de Custos de Persoal

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

4

***5004**

Iglesias Fernández, Verónica

9

FCC040000415770007

Analista de custos de persoal I

FC

S. X. de Custos de Persoal

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

5

***8508**

Moreno Veloso, María Sonia

5

FCA291000036560225

Subxefatura Unidade de Inspección

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

A1, A2

25

6

***2273**

Vázquez Regueiro, María Dolores

3

FCA291000036001087

Xefatura de equipo

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

A1, A2

25

7

***7892**

Jiménez Acevedo, Jenifer

6

FCA291000036560226

Subxefatura Unidade de Inspección

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

A1, A2

25

8

***2556**

Ramos Pena, Marta

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

9

***5987**

Seoane Fernández, Julián

1

FCA291000015001168

Subxefatura Unidade de Inspección

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

A1, A2

25

10

***4766**

Martínez Nieto, Eva

4

FCA291000036001166

Xefatura de equipo

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

A1, A2

25

11

***5589**

Grela Carballeira, Irene

2

FCA291000032001135

Subxefatura Unidade de Inspección

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

A1, A2

25