Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Luns, 2 de agosto de 2021 Páx. 38894

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2021 pola que se dá publicidade dun encargo ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e co artigo 8.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, dáse publicidade ao seguinte encargo a medios propios coas seguintes características:

– Resolución do 12 de xullo de 2021, do director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) a prestación do servizo de apoio técnico e administrativo para a xestión de axudas no ámbito do Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e do plan estatal que o substitúa.

– Actividade: a realización de funcións de apoio técnico e administrativo para a xestión dos programas de axudas, tanto autonómicos como incluídos nos citados plans estatais: de alugamento con dúas liñas, unha xeral e outra para mozos de menos de 35; de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual; de compensación a propietarios e arrendadores afectados pola suspensión de lanzamentos derivados da regulación no Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, e no Real decreto 401/2021, do 8 de xuño; de adquisición de vivenda protexida, e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e accesibilidade en vivendas. Igualmente, e de conformidade co Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025 a previsión da implantación do programa de reconstrución de vivendas en núcleos rurais segundo o contido na súa acción 5 e programa 2, e os programas que, de ser o caso, substitúan os relacionados no futuro plan estatal de vivenda. Todo iso para garantir a maior eficacia posible na consecución dos fins públicos perseguidos, así como a maior eficiencia na xestión dos recursos públicos, permitindo dar resposta ao importante número de solicitudes presentadas no marco dos referidos programas de axudas incardinados nas actuacións públicas do IGVS neste ámbito.

– Natureza e alcance do encargo: encargo a medio propio, ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e o punto 2 da disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia: o encargo terá unha duración de dous anos e estará vixente desde o día 16 de xullo de 2021 ata o 15 de xullo de 2023, sen prexuízo da posibilidade da súa prórroga.

– Financiamento: tramitouse con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, aplicación orzamentaria 08.81.451A.227.99 e código de proxecto 2015 00007.

– O importe total máximo do encargo acadará un millón trescentos vinte e sete mil douscentos catorce euros con cincuenta e tres céntimos (1.327.214,53 €).

Santiago de Compostela,14 de xullo de 2021

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo
P.D. (Resolución do 19.4.2018)
Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo