Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Venres, 6 de agosto de 2021 Páx. 39562

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

RESOLUCIÓN da orde de execución subsidiaria con repercusión de custos por incumprimento das obrigas de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas.

Antecedentes:

1. Que, segundo consta nos expedientes municipais, se procedeu á notificación ou á publicación no BOE e no DOG ás persoas responsables das parcelas referenciadas no punto segundo que non cumprían coas obrigas de xestión de biomasa e que se lles concedeu un prazo máximo de quince (15) días naturais para o seu cumprimento voluntario.

2. Que, segundo as actas de revisión expedidas polo persoal encargado da constatación do cumprimento ou incumprimento das obrigas de xestión, na data recollida a continuación se pon de manifesto o incumprimento, transcorrido o dito prazo, das obrigas de xestión de biomasa e/ou das obrigas de retirada de especies arbóreas nas seguintes parcelas:

Parroquia

Núcleo

Ref. catastral

Liquidación provisional dos traballos de xestión biomasa

Persoa responsable

Data constatación incumprimento

Elviña (San Vicenzo)

Aguaceiros

000701200NH49F

164,89

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A00600634

126,63

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Lagar, O

15900A00700160

371,26

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Feáns

15900A00700461

896,63

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A00700719

16,69

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A00700720

16,33

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Monte das Arcas

15900A00800092

181,40

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000030

103,69

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000044

664,76

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000054

156,77

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000055

331,71

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Feáns

15900A01000196

9,80

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Feáns

15900A01000199

154,03

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Vío, O

15900A01000450

4.270,19

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Souto, O

15900A01000510

1.775,86

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Souto, O

15900A01000621

680,26

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Feáns

6168714NH4966N

148,35

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Feáns

6168725NH4966N

2.367,70

Descoñecida

7.7.2021

San Cristovo das Viñas (San Cristovo)

Someso

7588808NH4978N

857,41

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Lagar, O

7778648NH4977N

254,39

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

A Zapateira

15900A00800218

1.442,90

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A00900089

2.031,52

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A00900222

806,84

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000387

359,34

Descoñecida

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000411

354,60

Titulares non localizables

7.7.2021

Elviña (San Vicenzo)

Mesoiro

15900A01000670

7.510,99

Descoñecida

7.7.2021

3. Que, segundo o punto décimo da Instrución 1/2018, do 26 de abril, relativa ás actuacións administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas, «cando se constate a persistencia no incumprimento das obrigas incluídas no ámbito de aplicación desta instrución logo do transcurso do prazo máximo para o cumprimento voluntario outorgado na pertinente comunicación ou requirimento, o órgano que enviou este procederá do modo seguinte:

a) Iniciará as actuacións para o cobramento da cantidade liquidada provisionalmente.

b) Ordenará a execución subsidiaria, contra a cal non se admitirán recursos en vía administrativa.

c) Pedirá simultaneamente ao órgano competente que inicie o correspondente procedemento sancionador. A petición incluirá expresamente a solicitude de que se adopte como medida cautelar o comiso da madeira procedente da corta de especies arbóreas que deban ser retiradas, de ser o caso».

4. Ao estar a actuación sobre estas parcelas aprobado pola Comisión de seguimento do convenio de colaboración subscrito entre Xunta de Galicia, Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, o custo destas actuacións será asumido polo convenio, ata que este poida ser repercutido ás persoas responsables de xestión.

5. Así mesmo, segundo o disposto no artigo 22.6, a execución subsidiaria da xestión da biomasa non requirirá de ningunha autorización e as persoas responsables están obrigadas a facilitar os accesos necesarios.

6. É competente para resolver a concelleira delegada de Medio Ambiente, por Decreto de delegación de competencias da Alcaldía Presidencia, do 26 de xuño de 2019, publicado no BOP núm. 124, do 3 de xullo.

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a execución subsidiaria da realización dos traballos de xestión da biomasa para a prevención e defensa contra os incendios forestais nas parcelas descritas no antecedente primeiro. Así mesmo, procederase ao comiso da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas.

A execución subsidiaria levarase a cabo, a partir das 9.00 horas do día 26 de xullo de 2021, o persoal designado pola Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Segundo. Aprobar a liquidación provisional dos gastos derivados da execución subsidiaria que, a reserva da súa liquidación definitiva unha vez realizadas as actuacións, deberá aboar a persoa responsable.

Terceiro. Dar traslado ao órgano competente para incoar o procedemento sancionador, consonte o establecido polo artigo 54 da Lei 3/2007, para que se incoe o dito procedemento e se adopte a medida cautelar de comiso das especies arbóreas prohibidas.

Cuarto. O texto íntegro desta resolución estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do Concello actuante.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer os interesados recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses de acordo co artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contados, en ambos os casos, desde o día seguinte ao de notificación desta resolución.

A Coruña, 15 de xullo de 2021

A alcaldesa
P.D. (Decreto do 26 de xuño de 2019; BOP núm. 124, do 3 de xullo)
Mª Esther Fontán Prado
Concelleira delegada de Medio Ambiente