Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Martes, 10 de agosto de 2021 Páx. 40086

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2021 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Talento Sénior), convocadas pola Resolución do 1 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 15 de marzo).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 1 de marzo de 2021 (DOG núm. 50, do 15 de marzo) convócanse as subvencións para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 17.

Na súa virtude e atendendo á proposta elaborada na sesión do 7 de xullo de 2021 pola Comisión de Selección establecida no artigo 16 das bases da Resolución do 1 de marzo de 2021, a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Elaborar unha listaxe de agarda para as entidades relacionadas no anexo II cos restantes contratos solicitados segundo a orde establecida na convocatoria, de xeito que en primeiro lugar figuren por orde decrecente de puntuación os contratos solicitados que aínda non foron seleccionados para acceder ao financiamento e, en segundo lugar, os restantes contratos solicitados por aquelas entidades que teñan pedido dúas contratacións, tendo en conta que a convocatoria establece unha puntuación mínima de 120 puntos para ser beneficiaria destas axudas.

3. O importe total das axudas concedidas é de 940.563,77 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2021(€)

Ano 2022(€)

Ano 2023(€)

Total

06.A2.561A.470.0

309.541,80

154.770,90

154.770,90

619.083,60

06.A2.561A.480.0

129.060,09

64.530,04 €

64.530,04 €

258.120,17 €

06.A2.561A.432.10

31.680,00 €

15.840,00 €

15.840,00 €

63.360,00 €

Total

470.281,89

235.140,94

235.140,94

940.563,77

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas

Empresas

Nº expediente

NIF

Entidade

Importe 2021

Importe 2022

Importe 2023

Total axuda (€)

Aplicación orzamentaria

Réxime de minimis (Regulamento (UE) 1407/2013)

06_IN858A_2021_1124741

B70401229

Situm Technologies, S.L.

37.080,00

18.540,00

18.540,00

74.160,00

06.A2.561A.470.0

Si

12_IN858A_2021_1144216

B27701028

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.470.0

Si

15_IN858A_2021_1149304

B32151532

Egatel, S.L.

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.470.0

Si

19_IN858A_2021_1150292

B70419213

Nubodata Tech Solutions, S.L.

47.044,80

23.522,40

23.522,40

94.089,60

06.A2.561A.470.0

Si

07_IN858A_2021_1124932

B36007904

Sociedad Agrícola Gallega, S.L.

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.470.0

Si

02_IN585A_2021_898611

B74434028

Advanced Science and Technology, S.L.

32.472,00

16.236,00

16.236,00

64.944,00

06.A2.561A.470.0

Si

01_IN858A_2021_821661

B27872217

Alice Biometrics, S.L.

66.225,00

33.112,50

33.112,50

132.450,00

06.A2.561A.470.0

Si

26_IN858A_2021_1158708

A36608800

Hermasa Canning Tecnology, S.A.

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.470.0

Si

36_IN858A_2021_1164751

Q1500322A

Instituto Galego da Calidade Alimentaria-Evega

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.432.10

Non

Organismos de investigación e centros tecnolóxicos

Nº expediente

NIF

Entidade

Importe 2021

Importe 2022

Importe 2023

Total axuda (€)

Aplicación orzamentaria

11_IN858A_2021_1141142

G15796683

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis)

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.480.0

09_IN858A_2021_1137193

G15305923

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.480.0

25_IN858A_2021_1153837

Q2818002D

Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC)

34.020,09

17.010,04

17.010,04

68.040,17

06.A2.561A.480.0

13_IN858A_2021_1147423

G36997229

Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant)

31.680,00

15.840,00

15.840,00

63.360,00

06.A2.561A.480.0

ANEXO II

Relación de solicitudes en lista de espera

Empresas

Nº expediente

Entidade

NIF

Número de contrato

03_IN585A_2021_937410

Artificial Intelligence Indestia, S.L.

B42796912

1

35_IN858A_2021_1164728

Libera Bio, S.L.

B70617329

1

08_IN858A_2021_1135375

Luis Calvo Sanz, S.L.

A15017205

1

37_IN858A_2021_1165300

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

1

04_IN858A_2021_940246

Bysidecar, S.L.

B70466057

1

04_IN858A_2021_940246

Bysidecar, S.L.

B70466057

2

10_IN858A_2021_1140242

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

1

10_IN858A_2021_1140242

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

2

38_IN858A_2021_1166698

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

1

17_IN858A_2021_1150097

Little Electric Energy, S.L.

B02988814

1

17_IN858A_2021_1150097

Little Electric Energy, S.L.

B02988814

2

05_IN858A_2021_1106974

Real Club Celta de Vigo SAD, S.L.

A36609105

2

05_IN858A_2021_1106974

Real Club Celta de Vigo SAD, S.L.

A36609105

1

27_IN858A_2021_1158806

Nortevila Ártabra Servicios, S.L.

B70499371

1

Organismos de investigación e centros tecnolóxicos

Nº expediente

Entidade

NIF

Número de contrato

36_IN858A_2021_1164751

Instituto Galego da Calidade Alimentaria-Lourizán

Q1500322A

2

34_IN858A_2021_1164404

Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento-CSIC

Q2818002D

1

23_IN858A_2021_115114

Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC)

Q2818002D

1

33_IN858A_2021_1164283

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Aimen)

G36606291

2

11_IN858A_2021_1141142

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis)

G15796683

2

14_IN858A_2021_1148525

Instituto Español de Oceanografía (IEO)-Centro Oceanográfico da Coruña

Q2823001I

2

14_IN858A_2021_1148525

Instituto Español de Oceanografía (IEO)-Centro Oceanográfico da Coruña

Q2823001I

1

09_IN858A_2021_1137193

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)

G15305923

2

33_IN858A_2021_1164283

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Aimen)

G36606291

1