Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Martes, 10 de agosto de 2021 Páx. 40077

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 29 de xullo de 2021 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B).

Mediante a Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (Diario Oficial de Galicia número 90, do 14 de maio), establécese o réxime de concesión e apróbase a convocatoria do procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2021.

De conformidade co artigo 19 da citada orde, o órgano competente para resolver, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social, será a persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Así mesmo, o artigo 12 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do contido íntegro da Resolución do 29 de xullo de 2021 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B), que se recolle no anexo á resolución.

Segundo. Comunicar que a resolución de concesión das axudas, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e que contra ela se poderá interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2021

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 29 de xullo de 2021 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen
as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede
á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B)

Mediante a Orde do 30 de abril de 2021 (Diario Oficial de Galicia nº 90, do 14 de maio) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2021.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola Comisión de Avaliación as admitidas a trámite e emitido por esta o informe referido no artigo 16.7, á vista da proposta de resolución formulada polo órgano instrutor, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e atribuída a competencia para resolver, por delegación da conselleira de Política Social, segundo o disposto no artigo 19.1 e na disposición adicional segunda,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles a axuda ás asociacións, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidos no anexo I, na contía sinalada para cada entidade ou grupo e en aplicación dos criterios de avaliación e prelación establecidos nos artigos 16 e 17, por un importe total de 397.686,56 €.

Segundo. Establecer a lista de reserva que se recolle no anexo II, de acordo co artigo 18.2 e coa orde de prelación establecida no artigo 16.7.

Terceiro. Denegarlles a axuda ás asociacións e aos grupos informais de mozas e mozos recollidos no anexo III, por non acadar o proxecto presentado a puntuación mínima de 50 puntos exixida no artigo 17.

Cuarto. Denegarlles a axuda ás asociacións recollidas no anexo IV, polo incumprimento do requisito sinalado no artigo 5.5 da orde de convocatoria.

Quinto. Inadmitir a trámite as solicitudes das asociacións e dos grupos informais de mozas e mozos recollidos no anexo V, con indicación da causa concreta que motiva a inadmisión.

Sexto. De conformidade co artigo 19.3, a entidade ou grupo beneficiario disporá dun prazo de dez días, desde a publicación da resolución de concesión, para realizar algún dos seguintes trámites mediante a presentación do anexo V:

a) Renunciar á subvención concedida se, por calquera circunstancia, non pode realizar o proxecto subvencionado, tendo en conta o establecido no artigo 5.4.

b) Solicitar o anticipo previsto no artigo 26.2. Para iso deberá presentar ademais:

1º. O anexo X debidamente cuberto. No caso dos grupos informais, todas as persoas que o compoñen deberán ser titulares da conta bancaria e asinar este anexo.

2º. Os certificados de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e no pagamento das débedas á Administración pública da Comunidade Autónoma, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

3º. O certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT, só no caso de que non desen o consentimento expreso para realizar a consulta no trámite de solicitude.

Transcorrido o prazo de dez días, non se admitirán máis solicitudes de anticipo.

Sétimo. A data límite para presentar a xustificación da subvención é o 15 de outubro de 2021.

Xustificarase a totalidade do proxecto subvencionado, para o cal se deberá achegar a documentación relacionada no artigo 20.

Oitavo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Noveno. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 12 da orde de convocatoria e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 19 da Orde do 20.12.2019), Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. P.A. (Disposición adicional primeria do Decreto 216/2020), Jacobo José Rey Sastre, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

ANEXO I

Axudas concedidas

Orde de prelación

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Importe concedido

(€)

1

2021/1

Asociación Colectivo Espazo 16

G94155298

90

5.000,00

2

2021/69

Centro Juvenil Don Bosco de Santiago de Compostela

G15071566

90

5.000,00

3

2021/92

Asociación Xuvenil Arousa Moza

G94157963

87,5

5.000,00

4

2021/9

Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir

G32378960

87,5

4.975,00

5

2021/8

ASDE Scouts de Galicia

G70305008

85

5.000,00

6

2021/38

Cacholastolas

Margarida Rodríguez Tilve

***9072**

85

5.000,00

7

2021/25

Agolada Quere Música

Regina Goris Castro

***5244**

82,5

5.000,00

8

2021/30

Asociación Ocionautas

G94114022

82,5

4.986,00

9

2021/52

Grupo Informal Santo Vello

Martín Rivas Vázquez

***7227**

80

5.000,00

10

2021/40

Asociación Simbiose

G70592985

80

3.149,78

11

2021/16

Aula Futura

Adrián Ferreiro Salgado

***5797**

80

4.950,00

12

2021/45

Asociación Recreativa e Cultural Sueste

G36472306

80

4.539,18

13

2021/36

Asociación Sociocultural Entropía

G05462312

80

4.735,00

14

2021/98

Asociación Recreativa e Cultural Marexada

G36980605

80

5.000,00

15

2021/74

Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia

G15299357

80

5.000,00

16

2021/17

Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola

G36597714

80

4.850,00

17

2021/76

Asociación Amigos da Terra

G32242422

77,5

5.000,00

18

2021/95

Asociación Xuvemprende

G32469694

77,5

5.000,00

19

2021/70

Asociación Sustinea

G32422834

77,5

5.000,00

20

2021/72

Asociación Conciencia Galicia

G06814198

77,5

5.000,00

21

2021/96

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

77,5

5.000,00

22

2021/11

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

77,5

1.824,00

23

2021/20

Creando Educación Social

Lucía Fernández Coutado

***9584**

77,5

5.000,00

24

2021/43

The Line

Nicolás Hermida López

***4205**

77,5

5.000,00

25

2021/55

Artesa Colectiva

Mariña Longa Iglesias

***0031**

77,5

4.625,00

26

2021/24

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

77,5

5.000,00

27

2021/44

Asociación Cultural Jóvenes Científicos y Emprendedores Atlantic

G32407611

75

5.000,00

28

2021/53

Asociación Musical Cultura Tirante

G94081809

75

5.000,00

29

2021/6

Asociación Xeración

G70385091

75

5.000,00

30

2021/58

Asociación Escuela Familiar Agraria Fonteboa

G15059876

75

4.960,00

31

2021/5

Agrupación Folklórica Queixumes dos Pinos

G32224198

75

4.985,25

32

2021/34

Integrados, Asociación para a Atención e Integración de Persoas con TEA ou Discapacidade

G15973357

75

4.950,00

33

2021/65

Grupo Informal Monitorado Activo

Andrea Estefanía Solís Iglesias

***1402**

75

5.000,00

34

2021/7

Asociación Down Pontevedra Xuntos

G36164887

72,5

5.000,00

35

2021/93

Asociación Cultural Prestadora de Servizos á Xuventude Pesquedellas

G42985846

72,5

5.000,00

36

2021/26

CIMO Entidad Prestadora de Servizos

G32010449

72,5

4.457,60

37

2021/2

Asociación Íntegro da Persoas con Diversidade Funcional da Costa da Morte

G15173263

72,5

5.000,00

38

2021/77

Asociación Acción Solidaria Galicia (Asdegal)

G27727593

72,5

5.000,00

39

2021/28

Asociación Ourensá de Esclerosis Múltiple, ELA, Párkinson y Otras Enfermedades

G32209983

72,5

3.325,08

40

2021/41

Asociacíon Sociocultural de Minusválidos (ASCM)

G15161573

72,5

4.946,00

41

2021/67

Club de Montañeros Celtas

G36637890

72,5

4.420,00

42

2021/81

Eido Cultural

Sofía García Álvarez

***7172**

72,5

5.000,00

43

2021/50

Arelas, Asociación de Familias de Menores Trans

G27820182

72,5

4.970,00

44

2021/42

Asociación Xuvenil Os Gaiteiros

G32270423

72,5

4.980,00

45

2021/21

Equipo GaliArt

Antonio Casal Lores

***8157**

70

5.000,00

46

2021/78

Percal Lab

Noemí Parga Iglesias

***9553**

70

4.996,90

47

2021/68

Mozas Emprendedoras do Rural a prol da Conciliación

Rocío Outomuro Ledo

***5542**

70

5.000,00

48

2021/48

ONG Mestura para a Integración das Persoas Inmigrantes e Emigrantes

G15940414

70

5.000,00

49

2021/75

Cruz Roja Española-Cruz Vermella Xuventude

Q2866001G

70

5.000,00

50

2021/14

Asociación de Pais e Alumado Armando Cotarelo Valedor do CPI de Boimorto

G15433238

70

5.000,00

51

2021/111

Mocidade Cabaqueira

José Alonso Martínez

***7415**

70

5.000,00

52

2021/37

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

70

5.000,00

53

2021/32

Asociación Érguete Baixo Miño

G36124279

70

5.000,00

54

2021/94

Censea

G70529920

67,5

5.000,00

55

2021/62

Asociación Periodística de Estudios y Comunicación

G70448345

67,5

4.496,04

56

2021/73

GandeirXs Tecnolóxicos

Javier Pérez Veiga

***5375**

67,5

5.000,00

57

2021/35

Escola de Tempo e Aire Libre Néboa

G15409063

67,5

4.175,00

58

2021/31

Asociación Síndrome de Down Lugo

G27202043

67,5

5.000,00

59

2021/60

Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil Acuxuve

G70481221

67,5

5.000,00

60

2021/18

Aspnais Asociación de Padres y/o Tutores de Personas con Discapacidad intelectual de Lugo

G27018365

67,5

2.789,77

61

2021/19

Escola Familiar Agraria A Cancela

G36060341

67,5

5.000,00

62

2021/99

Asociación Grupo Scout ILEX 695

G32466187

67,5

5.000,00

63

2021/89

Asociación Cultural Deportiva Xuvenil de Ser

G70300736

65

5.000,00

64

2021/63

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

65

5.000,00

65

2021/71

Asociación Solidariedade Internacional Galicia

G36833648

65

4.406,96

66

2021/97

Acción Social por la Juventud

G70611439

65

5.000,00

67

2021/15

Asociación Xuvenil Xuntanza Xuvenil

G36744951

65

5.000,00

68

2021/57

Federación Galega de Bandas de Música Populares

G15110893

65

5.000,00

69

2021/29

Down Compostela

G15587355

65

2.980,00

70

2021/39

Asociación Cultural e Xuvenil Muíños

G70218383

65

5.000,00

71

2021/64

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

65

4.995,00

72

2021/10

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Aspas

G15031537

65

5.000,00

73

2021/79

Asociación para a Prevención e a Educación Social

G32383549

65

3.544,00

74

2021/23

Down Vigo Asociación para Síndrome de Down

G36697324

65

5.000,00

75

2021/13

Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales de la Escuela de Regoa

G15051741

65

3.015,00

76

2021/90

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

65

4.850,00

77

2021/4

Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis

G36405769

62,5

5.000,00

78

2021/27

Asociación de Personas con Discapacidad de Ourense

G32410797

62,5

5.000,00

79

2021/108

Asociación Xurés Xoven

G06813703

62,5

5.000,00

80

2021/59

Jóvenes Colaborando en la Creatividad e Innovación en el Rural

Juan Sebastián Blanco López

***5752**

60

4.900,00

81

2021/85

Instituto Galego de Nova Política

G42917781

60

5.000,00

82

2021/3

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

57,5

2.990,00

83

2021/33

Asociación Xuvenil Atlántica

G70563663

57,5

2.000,00

84

2021/106

Grupo Xove Mambare

Sofía Gutiérrez Pereira

***2009**

57,5

1.920,00

85

2021/83

Asociación Cultural Xuvenil Ateibo

G27013309

57,5

5.000,00

ANEXO II

Lista de reserva

Orde de prelación

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Orzamento (€)

1

2021/102

Fénix

Irene Domínguez Estévez

***6357**

57,5

5.000,00

2

2021/47

Asociación Juvenil Abertal

G36633394

55

4.340,00

3

2021/61

UFO Espazo Creativo

Gema Míguez Rodríguez

***2174**

52,5

3.084,00

4

2021/66

Asociación de Movilidad Humana para la Colaboración y el Desarrollo

G70464334

52,5

5.000,00

5

2021/12

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

52,5

5.000,00

6

2021/84

Asociación Xuvenil de Estudantes do IES nº 1 do Carballiño

G32498826

52,5

2.000,00

7

2021/104

Asociación Feitizo

G70550710

50

5.000,00

8

2021/80

Asociación Limisi

G32302671

50

5.000,00

ANEXO III

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima de 50 puntos

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

2021/56

Grupo Juvenil Cooperando con la Igualdad de Género

Yoselin Luzmila Chicasaca Flores

***4312**

45

2021/109

Asociación Deportiva Capoeira Angola

G70238746

32,5

2021/110

Asociación Cultural O Castro

G36116879

32,5

ANEXO IV

Solicitudes denegadas por incumprimento do requisito do artigo 5.5

Expediente

Solicitante

NIF

Motivo

2021/86

Asociación de Estudiantes de Intercambio de Santiago de Compostela

G70521240

Débedas coa AEAT

2021/107

Asociación de Escolas Familiares Agrarias Piñeiral

G15058977

Débedas coa AEAT

ANEXO V

Solicitudes non admitidas a trámite

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Causa

2021/22

Asociación Xuvenil Imaxina e Axuda

G94192960

Non censada e non presentada electronicamente

2021/46

Asociación de IEEE Uvigo

G27876929

Non censada

2021/49

Grupo Informal Implícate

Andrea Piñeiro Puente

***9362**

Unha persoa membro empadroada fóra de Galicia

2021/51

Novas Xeracións

Carlos Rivas Cordal

***8363**

Unha persoa membro non cumpre o requisito de idade

2021/54

ValoReSC Innovation

G70377585

Non presenta o proxecto

2021/82

Asociación Xuvenil, Cultural e Deportiva A Rumboia

G06837611

Non censada

2021/87

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

Non cumpre o requisito da idade das persoas membros nas asociacións xuvenís

2021/88

Asociación Agrupación Sociocultural Banda Artística de Merza

G36018695

Non censada

2021/91

Tiam Gz

Matías Ezequiel Zelarayán Velasco

***8271**

Número de persoas membros inferior ao mínimo requirido

2021/100

Orquesta Clásica de Vigo

G36688422

Non censada e non presenta o proxecto

2021/101

Gaming Dungeon

Roi Valiño López

***5141**

Unha persoa membro non cumpre o requisito de idade

2021/103

Asociación A Xesteira

G36258960

Non cumpre o requisito da idade das persoas membros nas asociacións xuvenís

2021/105

Asociación Instituto para el Desarrollo del Talento

G94163367

Non censada

2021/112

La 10 Producciones

Alejandro Vargas Vizoso

***7411**

Solicitude fóra de prazo

2021/113

3D_Tui

Andrés Vargas Vizoso

***7411**

Solicitude fóra de prazo