Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Mércores, 18 de agosto de 2021 Páx. 41593

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 3 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto da LAT 66 kV de evacuación PE Patiñeiro, no concello de Vimianzo (expediente IN408A 2020/150).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Naturgy Renovables, S.L.U. (CIF B84160423).

Enderezo para efectos de notificacións: avenida de Arteixo, nº 171, 15007 (A Coruña).

Denominación do proxecto: liña de alta tensión de 66 kV para a evacuación do parque eólico Patiñeiro.

Municipio afectado: Vimianzo (A Coruña).

Potencia a evacuar: 25 MW.

Lonxitude da liña a instalar: 4.325 m de instalación aérea.

Número de apoios proxectados: 18.

Orzamento de execución material: 634.624,80 €.

Prazo de execución: catro (4) meses.

Localización (área de afección):

LAT 66 kV evacuación PE Patiñeiro

Concello

Vimianzo (A Coruña)

LAT 66 kV evacuación PE Patiñeiro

Apoio

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

nº 1

502.899,07

4.769.844,20

Vimianzo

nº 2

502.814,23

4.769.811,62

Vimianzo

nº 3

502.537,27

4.769.803,90

Vimianzo

nº 4

502.386,98

4.769.785,25

Vimianzo

nº 5

502.232,16

4.769.715,97

Vimianzo

nº 6

502.013,74

4.769.618,24

Vimianzo

nº 7

501.732,89

4.769.492,58

Vimianzo

nº 8

501.472,78

4.769.335,44

Vimianzo

nº 9

501.316,58

4.769.165,03

Vimianzo

nº 10

501.169,65

4.768.949,25

Vimianzo

nº 11

500.900,46

4.768.665,19

Vimianzo

nº 12

500.701,27

4.768.561,08

Vimianzo

nº 13

500.500,52

4.768.456,16

Vimianzo

nº 14

500.303,09

4.768.334,19

Vimianzo

nº 15

500.018,56

4.768.355,25

Vimianzo

nº 16

499.617,52

4.768.384,93

Vimianzo

nº 17

499.508,10

4.768.560,55

Vimianzo

nº 18

499.382,44

4.768.762,26

Vimianzo

Obxecto:

Co fin de evacuar a enerxía eléctrica xerada (25 MW) no parque eólico proxectado Patiñeiro, con número de expediente IN408A 2019/70 e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U., proxéctase unha liña aérea de alta tensión (LAT) a 66 kV, con inicio na subestación do dito parque eólico Patiñeiro e fin na ampliación da subestación do parque eólico Monte Tourado-Eixe (este último parque eólico ten número de expediente IN661A 2011/20-1 e está actualmente en funcionamento, mentres que a ampliación da súa subestación, necesaria para conectar a nova LAT 66 kV de evacuación do PE Patiñeiro, será obxecto dunha tramitación independente.

Características técnicas da instalación:

• LAT de 66 kV de tensión nominal, con orixe na subestación do parque eólico proxectado Patiñeiro (IN408A 2019/70) e final na ampliación proxectada da subestación do parque eólico en funcionamento Monte Tourado-Eixe. Nin o parque eólico Patiñeiro nin a ampliación da subestación do parque eólico Monte Tourado-Eixe son obxecto de esta tramitación.

• A LAT ten 4.325 m de lonxitude (sen incluír os vans destensados de aproximadamente 47,97 m e 38,54 m de conexión aos pórticos da SET PE Patiñeiro e ao pórtico da ampliación da SET PE Monte Tourado-Eixe ampliación 30/66 kV, respectivamente).

• É totalmente aérea e está constituída por un simple circuíto de condutor tipo LA-280 Simplex (242-AL1/39ST1A) máis un cable de fibra óptica do tipo OPGW-48, o cal efectuará, ademais, a función de cable de terra.

• O tendido realizarase sobre apoios metálicos de celosía.

• A instalación discorre integramente polo municipio de Vimianzo (A Coruña).

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

• Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (abril 2021-vsdo.15.4.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2021-asdo.19.5.2021).

3. O proxecto de interese autonómico (abril 2021-vsdo.15.4.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 23), así como no concello de Vimianzo (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/lat-pe-patineiro

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 3 de agosto de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados pola LAT 66 kV de evacuación PE Patiñeiro
no concello de Vimianzo (A Coruña)

(Expediente IN408A 2020/150)

Relación de bens e dereitos afectados


predio

Propietario

Parcela

Afeccións liña de evacuación

Titularidade proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Apoio

Voo

Vía
de acceso

Ocupac. temporal

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Nº de apoio

Superficie (m2)

Lonxitude
(m)

Superficie
(m2)

Superficie
(m2)

OT (m2)

Concello de Vimianzo

1

Suárez Blanco, Manuel

56

471

15093A056004710000QM

A Devesa

Labradío

1 e 2
(100 %)

57

150

2.329

504

3.101

2

Pose Hermida, Faustino

56

439

15093A056004390000QR

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

 

 

68

3

Canosa Pérez, Francisco

56

440

15093A056004400000QO

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

1

169

 

182

4

Mourelle Salvado, Generosa

56

441

15093A056004410000QK

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

23

293

 

173

5

Suárez Blanco, María, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

56

443

15093A056004430000QD

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

 

 

15

6

Pose Hermida, Faustino

56

437

15093A056004370000QO

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

10

211

 

 

7

Rial Suárez, Dolores

56

442

15093A056004420000QR

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

10

 

131

8

Mourelle Salvado, Lucinda

56

436

15093A056004360000QM

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

9

173

 

 

9

Suárez Blanco, Francisco

56

435

15093A056004350000QF

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

11

184

 

 

10

Rial Suárez, Dolores

56

448

15093A056004480000QS

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

44

863

 

 

11

Rial Suárez, Dolores

56

434

15093A056004340000QT

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

100

 

 

12

Canosa Pérez, Francisco

56

433

15093A056004330000QL

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

21

 

 

13

Vecino Velo, Ovidio

56

429

15093A056004290000QP

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

37

 

 

14

Canosa Pérez, Francisco

56

449

15093A056004490000QZ

Fte. Celadeira

Monte alto

 

 

1

246

 

 

15

Suárez Blanco, María, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

56

428

15093A056004280000QQ

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

7

236

 

 

16

Canosa Pérez, Francisco

56

427

15093A056004270000QG

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

23

525

 

 

17

Blanco Suárez, Manuel

56

450

15093A056004500000QE

Fte. Celadeira

Monte alto

 

 

 

5

 

 

18

Blanco Suárez, Manuel

56

426

15093A056004260000QY

Fte. Celadeira

Monte alto

 

 

22

579

 

 

19

Rial Suárez, Dolores

56

425

15093A056004250000QB

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

23

568

 

 

20

Mourelle Salvado, Lucinda

56

424

15093A056004240000QA

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

16

352

 

 

21

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

56

401

15093A056004010000QL

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

10

 

 

22

Blanco Suárez, Lucinda

56

402

15093A056004020000QT

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

4

116

 

 

23

Rial Suárez, Otilia

56

403

15093A056004030000QF

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

6

100

 

 

24

Suárez Blanco, José

56

423

15093A056004230000QW

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

45

 

 

25

Blanco Suárez, Lucinda

57

822

15093A057008220000QQ

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

2

 

 

26

Pose Hermida, Faustino

56

404

15093A056004040000QM

Fte. Celadeira

Matogueira

 

 

 

14

 

 

27

Rial Suárez, Otilia

57

823

15093A057008230000QP

Costa Grande

Monte alto

 

 

 

105

 

 

28

Pose Hermida, Faustino

57

824

15093A057008240000QL

Costa Grande

Monte alto

 

 

28

449

 

140

29

Blanco Mourelle, José

57

825

15093A057008250000QT

Costa Grande

Monte alto

 

 

6

98

 

178

30

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

826

15093A057008260000QF

Costa Grande

Monte alto

 

 

6

91

 

207

31

Canosa Pérez, Francisco

57

827

15093A057008270000QM

Costa Grande

Monte alto

3
(100 %)

13

23

318

111

818

32

Mourelle Salvado, Generosa

57

828

15093A057008280000QO

Costa Grande

Monte alto

 

 

7

104

 

265

33

Rial Suárez, Dolores

57

836

15093A057008360000QI

Costa Grande

Monte alto

 

 

 

 

44

 

34

Canosa Pérez, Francisco

57

820

15093A057008200000QY

Pousadoiro Novo

Matogueira

 

 

3

54

 

109

35

Rial Suárez, Otilia

57

831

15093A057008310000QO

Costa Grande

Matogueira

 

 

5

84

 

131

36

Blanco Mourelle, José

57

835

15093A057008350000QX

Costa Grande

Matogueira

 

 

 

11

27

27

37

Pose Hermida, Faustino

57

834

15093A057008340000QD

Costa Grande

Matogueira

 

 

15

245

36

2

38

Suárez Blanco, Manuel

57

833

15093A057008330000QR

Costa Grande

Matogueira

 

 

18

324

33

 

39

Canosa Pérez, Francisco

57

832

15093A057008320000QK

Costa Grande

Matogueira

 

 

14

258

25

 

40

Mourelle Salvado, Generosa

57

766

15093A057007660000QO

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

17

307

34

 

41

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

765

15093A057007650000QM

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

17

293

44

 

42

Pose Hermida, Faustino

57

764

15093A057007640000QF

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

7

144

2

 

43

Mourelle Salvado, Generosa

505

509

15093C505005090000AG

Sarmageiras

Labradío

4
(100 %)

22

70

1.102

116

1.454

44

Rial Suárez, Dolores

57

763

15093A057007630000QT

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

 

18

 

31

45

Canosa Pérez, Francisco

57

762

15093A057007620000QL

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

 

 

 

384

46

Suárez Blanco, Emilio Domingo

57

761

15093A057007610000QP

Arriba das Fontiñas

Matogueira

 

 

 

 

 

5

47

Blanco Suárez, Amador

505

508

15093C505005080000AY

Sarmageiras

Labradío

 

 

29

543

 

 

48

Mourelle Salvado, María

505

507

15093C505005070000AB

Sarmageiras

Labradío

 

 

31

619

 

 

49

Mourelle Salvado, Lucinda

505

506

15093C505005060000AA

Sarmageiras

Labradío

 

 

35

711

 

 

50

Mourelle Salvado, Gumersinda

505

299

15093C505002990000AK

Sarmageiras

Labradío

 

 

30

569

 

502

51

Suárez Blanco, José

505

505

15093C505005050000AW

Sarmageiras

Labradío

5
(100 %)

18

21

368

8

809

52

Suárez Blanco, Emilio Domingo

505

504

15093C505005040000AH

Sarmageiras

Labradío

 

 

21

446

 

337

53

Suárez Blanco, María Carmen

505

503

15093C505005030000AU

Sarmageiras

Labradío

 

 

39

914

 

 

54

Suárez Blanco, María

505

502

15093C505005020000AZ

Sarmageiras

Labradío

 

 

30

765

 

 

55

Suárez Blanco, Digna

505

501

15093C505005010000AS

Sarmageiras

Labradío

 

 

26

684

 

 

56

Suárez Blanco, Manuel

505

500

15093C505005000000AE

Sarmageiras

Labradío

 

 

13

315

 

 

57

Suárez Blanco, Severino

505

499

15093C505004990000AE

Sarmageiras

Labradío

 

 

17

363

 

 

58

Suárez Blanco, José

57

648

15093A057006480000QS

Braña de Arriba

Labradío

 

 

12

271

 

 

59

Rial Suárez, Dolores

505

296

15093C505002960000AF

Lagoas de Fóra

Labradío

6
(100 %)

16

79

1.757

32

1.422

60

Rial Suárez, Otilia

505

493

15093C505004930000AK

Lagoas de Fóra

Labradío

 

 

19

404

55

452

61

Rial Suárez, Emiliano

505

494

15093C505004940000AR

Lagoas de Fóra

Labradío

 

 

22

539

67

4

62

Blanco Canay, Carmen
Rial Mourelle, José

505

495

15093C505004950000AD

Lagoas de Fóra

Labradío

 

 

3

80

9

 

63

Mourelle Salvado María

57

1162

15093A057011620000QM

Prado Novo

Matogueira

 

 

115

1.172

 

 

64

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

1160

15093A057011600000QT

Prado Novo

Matogueira

 

 

 

62

 

 

65

Suárez Blanco, Digna

57

1161

15093A057011610000QF

Prado Novo

Matogueira

 

 

 

996

 

 

66

Suárez Blanco, María

57

1156

15093A057011560000QL

Braña de Abaixo

Labradío

 

 

9

340

 

 

67

Rial Suárez, Dolores

57

1163

15093A057011630000QO

Prado Novo

Matogueira

 

 

 

765

 

 

68

Vecino Velo, Ovidio

57

1164

15093A057011640000QK

Prado Novo

Matogueira

 

 

 

374

 

 

69

Mourelle Calo, Esperanza

57

1145

15093A057011450000QH

Alto do Arxomil

Monte alto
Labradío

7
(100 %)

19

144

3.016

60

1.737

70

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

1165

15093A057011650000QR

Prado Novo

Matogueira

 

 

 

23

 

 

71

Mourelle Salvado, Gumersinda

57

1148

15093A057011480000QB

Portela do Ferreiro

Monte alto

 

 

 

83

 

 

72

Pose Pérez, Gloria

57

1146

15093A057011460000QW

Portela do Ferreiro

Monte alto

 

 

98

2.254

294

139

73

Blanco Mourelle, José

57

1184

15093A057011840000QY

Fonte Caslola

Labradío

 

 

 

16

 

 

74

Santos Mourelle, Jesús

57

921

15093A057009210000QL

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

31

 

75

Blanco Mourelle, José

57

920

15093A057009200000QP

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

38

 

76

Suárez Blanco, José

57

567

15093A057005670000QP

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

59

 

77

Pose Hermida, Faustino

57

919

15093A057009190000QT

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

114

 

78

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

918

15093A057009180000QL

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

33

 

79

Suárez Blanco, Francisco

57

917

15093A057009170000QP

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

31

 

80

Rial Suárez, Manuela

57

916

15093A057009160000QQ

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

28

 

81

Pose Hermida, Faustino

57

931

15093A057009310000QD

Fonte Caslola

Monte alto

 

 

44

1.224

133

 

82

Mourelle Salvado, Generosa

57

915

15093A057009150000QG

Alto do Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

39

 

83

Blanco Mourelle, José

57

912

15093A057009120000QA

Leiras Arxomil

Monte alto

 

 

 

 

71

 

84

Pose Hermida, Faustino

57

910

15093A057009100000QH

Leiras Arxomil

Monte alto

 

 

 

35

48

 

85

Rial Suárez, Faustino

57

908

15093A057009080000QW

Leiras Arxomil

Monte alto

 

 

10

288

83

 

86

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

926

15093A057009260000QK

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

 

 

158

 

87

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

906

15093A057009060000QU

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

21

341

110

 

88

Mourelle Salvado, Gumersinda

57

925

15093A057009250000QO

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

 

 

166

 

89

Pose Hermida, Faustino

57

924

15093A057009240000QM

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

 

 

5

 

90

Rial Suárez, Dolores

57

904

15093A057009040000QS

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

7

462

130

 

91

Rial Suárez, Faustino

57

933

15093A057009330000QI

Canle Brazal

Monte alto

 

 

6

399

18

 

92

Rial Suárez, Dolores

57

934

15093A057009340000QJ

Canle Brazal

Monte alto

 

 

13

186

38

 

93

Santos Mourelle, Jesús

57

935

15093A057009350000QE

Canle Brazal

Monte alto

 

 

18

270

54

 

94

Pose Hermida, Faustino

57

936

15093A057009360000QS

Canle Brazal

Monte alto

 

 

10

145

29

 

95

Suárez Blanco, María

57

937

15093A057009370000QZ

Canle Brazal

Monte alto

 

 

9

124

27

 

96

Pose Hermida, Faustino

57

902

15093A057009020000QJ

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

 

143

46

 

97

Rial Suárez, Faustino

57

938

15093A057009380000QU

Canle Brazal

Monte alto

 

 

4

77

13

 

98

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

901

15093A057009010000QI

Leiras Arxomil

Monte alto

 

 

9

162

66

 

99

Rial Suárez, Dolores

57

939

15093A057009390000QH

Canle Brazal

Monte alto

 

 

 

77

1

 

100

Blanco Mourelle, José

57

900

15093A057009000000QX

Leiras Arxomil

Matogueira

 

 

18

271

69

435

101

Pose Hermida, Faustino

57

1463

15093A057014630000QZ

Canle Brazal

Matogueira

 

 

 

24

 

37

102

Suárez Blanco, Francisco

57

1462

15093A057014620000QS

Canle Brazal

Matogueira

 

 

 

 

 

43

103

Rial Suárez, Dolores

57

899

15093A057008990000QX

Leiras Arxomil

Matogueira

8
(100 %)

19

20

303

48

665

104

Rial Suárez, Dolores

57

1461

15093A057014610000QE

Canle Brazal

Matogueira

 

 

 

 

 

26

105

Rial Suárez, Faustino

57

1460

15093A057014600000QJ

Canle Brazal

Matogueira

 

 

 

 

 

18

106

Vecino Velo, Ovidio

57

1459

15093A057014590000QS

Cartolo Cal Brazal

Matogueira

 

 

 

 

 

24

107

Blanco Mourelle, José

57

1458

15093A057014580000QE

Cartolo Cal Brazal

Monte alto

 

 

 

 

 

34

108

Pose Hermida, Faustino

57

898

15093A057008980000QD

Monte Queimado

Monte alto

 

 

21

354

62

523

109

Rial Suárez, María

57

897

15093A057008970000QR

Monte Queimado

Monte alto

 

 

22

415

65

 

110

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

896

15093A057008960000QK

Monte Queimado

Monte alto

 

 

23

489

70

 

111

Santos Mourelle, Jesús

57

895

15093A057008950000QO

Monte Queimado

Monte alto

 

 

19

427

58

 

112

Santos Sanmartín, Benito

57

894

15093A057008940000QM

Monte Queimado

Monte alto

 

 

23

515

68

 

113

Rial Suárez, Dolores

57

893

15093A057008930000QF

Monte Queimado

Monte alto

 

 

29

659

88

 

114

Vecino Velo, Ovidio

57

892

15093A057008920000QT

Monte Queimado

Monte alto

 

 

27

582

82

 

115

Suárez Blanco, José

57

891

15093A057008910000QL

Monte Queimado

Monte alto

 

 

18

339

53

 

116

Mourelle Calo, Esperanza
Rial Suárez, Faustino

57

890

15093A057008900000QP

Monte Queimado

Monte alto

 

 

10

205

31

 

117

Blanco Mourelle, José

57

889

15093A057008890000QT

Monte Queimado

Monte alto

9
(100 %)

14

48

747

132

1.611

118

Suárez Blanco, María

57

985

15093A057009850000QL

Pallagueira

Monte alto

 

 

 

 

 

22

119

Pose Hermida, Faustino

57

986

15093A057009860000QT

Pallagueira

Monte alto

 

 

35

668

106

177

120

Suárez Blanco, María, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

989

15093A057009890000QO

Pallagueira da Eira

Monte alto

 

 

2

81

5

 

121

Blanco Mourelle, José

57

990

15093A057009900000QF

Pallagueira da Eira

Monte alto

 

 

17

315

50

 

122

Rial Suárez, Dolores

57

991

15093A057009910000QM

Pallagueira da Eira

Monte alto

 

 

22

504

66

 

123

Blanco Mourelle, José

57

995

15093A057009950000QD

Prado Calzón Arriba

Monte alto

 

 

2

55

6

 

124

Pose Hermida, Faustino

57

996

15093A057009960000QX

Prado Calzón Arriba

Monte alto

 

 

4

92

12

 

125

Rial Suárez, Emiliano

57

997

15093A057009970000QI

Prado Calzón Arriba

Monte alto

 

 

3

64

8

 

126

Santos Mourelle, Jesús

57

998

15093A057009980000QJ

Prado Calzón Arriba

Monte alto

 

 

3

76

9

 

127

Rial Suárez, Dolores

57

999

15093A057009990000QE

Prado Calzón Arriba

Monte alto

 

 

2

51

6

 

128

Mourelle Salvado, Lucinda

57

1000

15093A057010000000QF

Prado Calzón Arriba

Matogueira

 

 

4

90

11

 

129

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

1001

15093A057010010000QM

Prado Calzón Arriba

Matogueira

 

 

4

109

13

 

130

Rial Suárez, Emiliano

57

1002

15093A057010020000QO

Prado Calzón Arriba

Matogueira

 

 

5

111

14

 

131

Pose Hermida, Faustino

57

1003

15093A057010030000QK

Prado Calzón Arriba

Matogueira

 

 

8

192

23

 

132

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

1013

15093A057010130000QS

Pequenas do Nordés

Monte alto

 

 

9

231

28

 

133

Pose Hermida, Faustino

57

1014

15093A057010140000QZ

Pequenas do Nordés

Monte alto

 

 

5

124

15

 

134

Rial Suárez, Dolores

57

1015

15093A057010150000QU

Pequenas do Nordés

Monte alto

 

 

4

101

12

 

135

Blanco Mourelle, José

57

1016

15093A057010160000QH

Pequenas do Nordés

Monte alto

 

 

10

234

29

 

136

Rial Suárez, Emiliano

57

1017

15093A057010170000QW

Pequenas do Nordés

Monte alto

 

 

8

193

24

 

137

Rial Suárez, Dolores

57

1033

15093A057010330000QM

Arriba do Medio

Matogueira

 

 

19

441

56

 

138

Blanco Suárez, Lucinda

57

1034

15093A057010340000QO

Arriba do Medio

Matogueira

 

 

20

449

60

 

139

Rial Suárez, Emiliano

57

1035

15093A057010350000QK

Arriba do Medio

Matogueira

 

 

19

392

56

 

140

Pose Hermida, Faustino

57

1036

15093A057010360000QR

Arriba do Medio

Matogueira

 

 

20

386

61

73

141

Mourelle Mourelle, María Josefa (Herederos)

57

1032

15093A057010320000QF

Arriba do Medio

Matogueira

 

 

15

234

44

292

142

Rial Suárez, Emiliano

57

1021

15093A057010210000QA

Grandes da Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

24

143

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

1031

15093A057010310000QT

Cartolos da Xunta

Matogueira

10
(100 %)

21

13

135

9

338

144

Mourelle Salvado, Lucinda

57

1022

15093A057010220000QB

Pequena da Costa

Matogueira

 

 

 

24

 

392

145

Pose Hermida, Faustino

57

1030

15093A057010300000QL

Cartolos da Xunta

Matogueira

 

 

11

139

 

377

146

Pose Hermida, Faustino

57

1023

15093A057010230000QY

Pequenas da Costa

Matogueira

 

 

 

69

 

182

147

Pailos Ramos, Amando e esposa

57

1024

15093A057010240000QG

Pequenas da Costa

Matogueira

 

 

9

203

 

100

148

Rial Suárez, Dolores

57

1029

15093A057010290000QF

Cartolos da Xunta

Matogueira

 

 

 

58

 

94

149

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

1025

15093A057010250000QQ

Pequenas da Costa

Matogueira

 

 

14

265

 

1

150

Rial Suárez, María

57

1026

15093A057010260000QP

Pequenas da Costa

Monte alto

 

 

12

281

 

 

151

Santos Mourelle, Jesús

57

1027

15093A057010270000QL

Pequenas da Costa

Monte alto

 

 

13

320

 

 

152

Lema Mourelle, José e esposa

57

1076

15093A057010760000QE

Canle de Albariza

Monte alto

 

 

12

324

 

 

153

Suárez Blanco, Severino

57

1077

15093A057010770000QS

Canle de Albariza

Monte alto

 

 

9

266

 

 

154

Pose Hermida, Faustino

57

1078

15093A057010780000QZ

Canle de Albariza

Monte alto

 

 

9

254

 

 

155

Blanco Suárez, Lucinda

57

1079

15093A057010790000QU

Canle de Albariza

Monte alto

 

 

12

375

 

 

156

Rial Suárez, Manuela

57

1080

15093A057010800000QS

Canle de Albariza

Monte alto

 

 

16

508

 

 

157

Lema Mourelle, José e esposa

57

1091

15093A057010910000QG

Barrobeiro

Matogueira

 

 

43

934

 

 

158

Rial Suárez, Manuela

57

1092

15093A057010920000QQ

Barrobeiro

Matogueira

 

 

12

293

 

 

159

Mourelle Salvado, Generosa

57

1093

15093A057010930000QP

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

252

 

 

160

Pose Hermida, Faustino

57

1085

15093A057010850000QA

Canle de Albariza

Matogueira

 

 

 

157

 

 

161

Suárez Blanco, Mª, José, Severino, Francisco, Manuel, Emilio-Domingo, Mª Carmen, Digna

57

1094

15093A057010940000QL

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

245

 

 

162

Lema Mourelle, Lucinda e esposo

57

1090

15093A057010900000QY

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

99

 

 

163

Pailos Ramos, Amando e esposa

57

1131

15093A057011310000QO

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

513

 

 

164

Mourelle Salvado, Lucinda

57

1130

15093A057011300000QM

Barrobeiro

Matogueira

 

 

7

454

 

 

165

Suárez Blanco, Manuel

57

1128

15093A057011280000QO

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

445

 

 

166

Lema Mourelle, José

57

1127

15093A057011270000QM

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

139

 

 

167

Calo Suárez, María Josefa

57

1132

15093A057011320000QK

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

15

 

 

168

Santos Mourelle, Jesús

57

1126

15093A057011260000QF

Carreiro de Xallas

Monte alto

 

 

 

63

 

 

169

Rial Suárez, Dolores

57

1129

15093A057011290000QK

Carreiro de Xallas

Matogueira

 

 

54

462

 

 

170

Lema Mourelle, José

57

1225

15093A057012250000QO

Barrobeiro

Matogueira

 

 

66

799

 

 

171

Calo Suárez, María Josefa

57

1224

15093A057012240000QM

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

542

 

 

172

Blanco Ramos, Luisa Gloria

53

15

15093A053000150000QA

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

 

18

 

173

Blanco Pereiro, Clarisa

53

14

15093A053000140000QW

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

 

68

 

174

Rodríguez Pérez, Manuel

53

10

15093A053000100000QS

Barrobeiro

Matogueira

11
(47,62%)

10

83

928

32

511

175

Rial Suárez, Otilia

57

1226

15093A057012260000QK

Carreiro de Xallas

Monte alto

 

 

 

769

 

 

176

Lema Mourelle, Jesús Andrés

53

11

15093A053000110000QZ

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

341

39

379

177

Gómez López, José María

53

13

15093A053000130000QH

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

 

56

 

178

Pérez Caamaño, María Hdros.
Rpte.: Manuela Pereira Pérez

53

12

15093A053000120000QU

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

1

60

76

179

Calo Suárez, María Josefa

53

9

15093A053000090000QU

Barrobeiro

Matogueira

11
(52,38%)

11

65

1.970

240

669

180

Blanco Ramos, Luisa Gloria

53

8

15093A053000080000QZ

Barrobeiro

Matogueira

 

 

86

1.701

 

211

181

Blanco Pereiro, Cándido

53

6

15093A053000060000QE

Barrobeiro

Matogueira

 

 

 

192

 

 

182

Santos Martínez, Emilio

506

453

15093A506004530000MA

Barrobeiro

Prado

 

 

22

527

 

 

183

Santos Martínez, Remedio

506

150

15093A506001500000MK

Barrobeiro

Prado

12
(100 %)

14

73

1.545

62

1.695

184

Mourelle Pose, Roberto

506

488

15093A506004880000MG

Barrobeiro

Prado

 

 

64

1.406

180

183

185

Blanco Ramos, Manuel

506

238

15093A506002380000MF

Xallas

Labradío

 

 

 

30

 

 

186

Graíño Varela, Consuelo Hdros.

Rpte.: Eduardo Calo Rojo

506

155

15093A506001550000MJ

Pasadoiro do Herbal

Labradío

 

 

9

293

 

 

187

Descoñecido

506

20155

15093A506201550000MK

Pasadoiro do Herbal

Labradío

 

 

45

977

 

 

188

Descoñecido

506

30155

15093A506301550000MU

Pasadoiro do Herbal

Labradío

 

 

46

946

 

68

189

Calo Suárez, María Josefa

506

156

15093A506001560000ME

Pasadoiro do Herbal

Labradío

13
(81,25 %)

13

32

506

236

883

190

Ramos Mourelle, Servanda

506

157

15093A506001570000MS

Pasadoiro do Herbal

Labradío

13
(18,75 %)

3

65

1.156

 

927

191

Blanco Pereiro, Benjamín

506

490

15093A506004900000MY

Pasadoiro do Herbal

Monte alto

 

 

 

20

 

 

192

Pérez López, Manuel

506

492

15093A506004920000MQ

Milleiras

Labradío

 

 

50

1.119

 

 

193

Raíño Pérez, Clarisa

506

491

15093A506004910000MG

Milleiras

Labradío

 

 

29

646

 

 

194

Calo Rial, Elvira

506

160

15093A506001600000MS

Milleiras

Labradío

 

 

32

675

 

 

195

López Pose, Victoria

506

161

15093A506001610000MZ

Milleiras

Labradío

 

 

8

168

 

 

196

Pose Rioboo, Esperanza

506

162

15093A506001620000MU

Milleiras

Labradío

 

 

32

589

 

580

197

Ramos Mourelle, Servanda

506

163

15093A506001630000MH

Milleiras

Labradío

14
(100 %)

61

17

201

17

797

198

Lema Moreira, María

43

667

15093A043006670000QP

Cotón

Matogueira

 

 

 

 

 

2

199

Lema Mourelle, Jesús Andrés

43

666

15093A043006660000QQ

Cotón

Matogueira

 

 

 

 

 

62

200

Blanco Ramos, Carmen

43

509

15093A043005090000QF

Cotón

Matogueira

 

 

 

84

 

68

201

López Pose, José

43

510

15093A043005100000QL

Cotón

Matogueira

 

 

51

1.140

 

160

202

Pérez Caamaño, María Hdros.
Rpte.: Manuela Pereira Pérez

43

511

15093A043005110000QT

Cotón

Matogueira

 

 

49

1.122

 

57

203

Hermida Tomé, Manuel

43

512

15093A043005120000QF

Cotón

Monte alto

 

 

43

1.032

 

1

204

Hermida Tomé, Manuel

43

670

15093A043006700000QP

Tras da Milleira

Monte alto

 

 

14

546

 

 

205

Llamas Calo, Carmen

43

513

15093A043005130000QM

Tras da Milleira

Monte alto

 

 

42

1.169

194

35

206

Graíño Varela, Carmen

43

514

15093A043005140000QO

Tras da Milleira

Monte alto

15
(100 %)

17

90

2.204

618

1.123

207

Mourelle Antelo, Carmen

43

515

15093A043005150000QK

Tras da Milleira

Monte alto

 

 

25

488

 

379

208

Raíño Pérez, Clarisa

43

516

15093A043005160000QR

Tras da Milleira

Monte alto

 

 

18

349

 

282

209

Mourelle Pose, Roberto

43

517

15093A043005170000QD

Tras da Milleira

Monte alto

 

 

 

214

 

58

210

Pose Cancela, Carmen

43

518

15093A043005180000QX

Testa Milleira

Matogueira

 

 

 

21

 

 

211

Lema Mourelle, Jesús Andrés

43

504

15093A043005040000QG

Herbal da Pontella

Monte alto

 

 

15

481

 

 

212

Calo Suárez, María Josefa

43

499

15093A043004990000QW

Prado da Costa

Matogueira

 

 

157

5.069

 

 

213

López Calo, Manuela

43

672

15093A043006720000QT

Prado da Costa

Matogueira

 

 

 

636

 

 

214

Calo Rial, Elvira

43

500

15093A043005000000QW

Prado da Costa

Matogueira

 

 

 

278

 

 

215

López Calo, Carmen

43

651

15093A043006510000QI

Prado da Costa

Matogueira

 

 

22

859

 

 

216

Pose Rioboo, Esperanza

43

318

15093A043003180000QF

Prado da Costa

Matogueira

 

 

 

106

 

 

217

Tomé Tomé, Laura

43

652

15093A043006520000QJ

Prado da Costa

Matogueira

 

 

 

828

 

 

218

Tomé Tomé, Laura

43

319

15093A043003190000QM

Prado da Costa

Matogueira

 

 

89

1.471

 

 

219

Llamas Calo, Carmen

43

320

15093A043003200000QT

Prado da Costa

Matogueira

 

 

31

1.368

 

 

220

Concello de Vimianzo

43

315

15093A043003150000QP

Monte Aguiar

Matogueira

16
(100 %)

83

199

3.836

147

1.822

221

Pose Hermida, Manuel

43

316

15093A043003160000QL

A Devesa

Matogueira

 

 

 

 

884

 

222

Fernández Mourelle, Andrés

43

557

15093A043005570000QS

Devesa

Matogueira

 

 

 

 

504

 

223

Trillo Antelo, Agustín

43

555

15093A043005550000QJ

Fonte Marela

Monte alto

 

 

 

 

33

 

224

Mourelle Pose, Roberto

43

329

15093A043003290000QJ

Camposa de Abaixo

Monte alto

17
(100 %)

14

66

1.040

84

1.880

225

Santos Martínez, Remedio

43

330

15093A043003300000QX

Camposa de Abaixo

Monte alto

 

 

14

241

41

 

226

Santos Martínez, Emilio

43

579

15093A043005790000QK

Camposa de Abaixo

Monte alto

 

 

23

431

68

 

227

Santos Martínez, Lourdes

43

578

15093A043005780000QO

Camposa

Matogueira

 

 

18

363

53

 

228

Graíño Varela, Consuelo Hdros.

Rpte.: Eduardo Calo Rojo

43

331

15093A043003310000QI

Camposa de Abaixo

Matogueira

 

 

34

700

102

 

229

Pose Calo, María Rosalía

43

333

15093A043003330000QE

Camposa de Abaixo

Matogueira

 

 

26

459

78

 

230

Pose Calo, María Rosalía

43

332

15093A043003320000QJ

Camposa

Matogueira

 

 

12

313

35

 

231

Pazos Blanco, Braulio

43

334

15093A043003340000QS

Camposa de Arriba

Matogueira

 

 

17

339

52

 

232

Blanco Pereiro, María

43

335

15093A043003350000QZ

Camposa de Arriba

Matogueira

 

 

8

157

25

 

233

Blanco Ramos, Luisa Gloria

43

336

15093A043003360000QU

Camposa de Arriba

Matogueira

 

 

29

519

88

33

234

Santos Martínez, Remedio

43

337

15093A043003370000QH

Camposa de Arriba

Matogueira

 

 

18

276

54

499

235

Mourelle Pose, Roberto

43

338

15093A043003380000QW

Camposa de Arriba

Matogueira

18
(100 %)

76

27

245

53

571

236

Graíño Varela, Consuelo Hdros.
Rpte.: Eduardo Calo Rojo

43

339

15093A043003390000QA

Camposa de Arriba

Matogueira

 

 

2

91

6

507

237

Santos, Clarisa

41

1083

15093A041010830000QT

Brañas Seoanas

Inculto

 

 

 

 

 

9

238

Espasandín Cancela, Patricio

41

1082

15093A041010820000QL

Brañas Seoanas

Inculto

 

 

 

68

1

133

239

Arias Canosa, Clarisa

41

1081

15093A041010810000QP

Brañas Seoanas

Inculto

 

 

18

193

11

16

Afeccións tramo aéreo:

• Superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados:

– Apoio: expropiación total en metros cadrados (m2).

• Servidume de paso:

– Vía de acceso: servidume de paso temporal das vías polas que circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m2).

• Servidume de voo:

– Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m2).

• Ocupación temporal apoio: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m2).