Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Mércores, 18 de agosto de 2021 Páx. 41576

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 30 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico As Encrobas, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2020/93).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotor: Naturgy Renovables, S.L.U. (CIF: B84160423).

Domicilio: avenida Arteixo, nº 171, 15007 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico As Encrobas.

Concellos afectados pola poligonal do parque eólico: Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 20 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4 ud.×5 MW de potencia nominal unitaria.

Produción media neta estimada: 68.326 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.416 horas.

Orzamento de execución material: 20.378.055,01 €.

Prazo de execución: sete (7) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico As Encrobas

A.D.E.

Pedrouzos, Portiso e Ordes

Concellos

Cerceda, Carral e Ordes

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

a

550.200

4.786.660

Carral

b

551.860

4.785.780

Carral

c

550.620

4.784.130

Carral

d

551.040

4.783.870

Carral

e

548.335

4.780.265

Carral

f

548.335

4.779.480

Ordes

g

547.265

4.779.480

Cerceda

h

547.265

4.780.770

Cerceda

Aeroxerador

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

EN01

550.122

4.784.016

Carral

EN02

550.272

4.783.752

Carral

EN03

549.485

4.783.411

Carral

EN04

549.183

4.782.368

Carral

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

549.056

4.782.560

Carral

Centro de seccionamento

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

CS

548.956

4.782.414

Carral

Vértices da plataforma CS

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

A

548.961

4.782.438

Cerceda

B

548.980

4.782.429

Carral

C

548.966

4.782.399

Carral

D

548.947

4.782.406

Cerceda

Características técnicas da instalación:

• Catro (4) aeroxeradores tres pas, de 5 MW de potencia nominal unitaria, con velocidade variable e paso variable, altura ata o buxe de 127,5 m e un diámetro do rotor de 145 m.

• Catro (4) centros de transformación montados no interior das góndolas dos aeroxeradores, de illamento seco, potencia aparente unitaria 5.500 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

• Unha (1) torre meteorolóxica de medición de 127,5 metros de altura total.

• A rede de media tensión do parque eólico ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata o centro de seccionamento de 30 kV e desde este ata a subestación do parque eólico Meirama (expediente IN408A 2018/27) de 30/220 kV. A dita rede está formada polos seguintes elementos:

– Dúas (2) liñas soterradas de 30 kV para conectar os aeroxeradores entre si e co centro de seccionamento.

– Unha (1) liña de interconexión soterrada, de 30 kV e de 3.659 m de lonxitude, para conectar o centro de seccionamento coa subestación do parque eólico Meirama.

• Os cables utilizados para a liña de interconexión e a rede colectora de enerxía a 30 kV son RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al+H16, de diferentes seccións.

• As comunicacións realizaranse con cable de fibra óptica de 12 fíos monomodo 9/125 μm.

• A posta a terra da rede de media tensión está feita por un cable de cobre espido de sección 50 mm² tendido ao longo da canalización de media tensión no fondo dela. A liña de interconexión entre o centro de seccionamento e a subestación non disporá de cable de terra.

• Centro de seccionamento:

– O centro de seccionamento comporase dos seguintes elementos:

Unha (1) cela de liña de 30 kV para a interconexión coa subestación do parque eólico Meirama.

Dúas (2) celas de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores.

Unha (1) cela de transformador de servizos auxiliares e de medida de tensión de barras de 30 kV.

Un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,242 kV de 50 kVA.

– Toda a aparellaxe de 30 kV aloxarase en celas metálicas prefabricadas de illamento en hexafluoruro de xofre (SF6).

– O centro de control do parque e a parte cuberta do centro de seccionamento localizaranse nun mesmo edificio, o cal ten unhas dimensións de 6,10×2,40 m en planta e 2,45 m de altura útil.

– A plataforma del centro de seccionamento ocupará unha superficie aproximada de 15,90 x 10,85 m², en que se localizarán o edificio de control, os vieiros de acceso e o estacionamento.

• Realizarase unha ampliación da subestación 220/30 kV do parque eólico Meirama para elevar a tensión da rede de distribución interior do parque (30 kV) ao nivel do punto de interconexión previsto (220 kV). A dita ampliación estará composta por:

– Unha (1) posición de trafo de 220 kV cos equipos necesarios de protección e medida.

– Un (1) transformador trifásico de potencia, de 23 MVA ONAN e relación de transformación 220/32 kV coa regulación en carga 220 ± 10×1,5 % kV.

– Unha (1) reactancia de posta a terra en 30 kV, con limitación de corrente a 500 A, 30 s.

– Unha (1) posición de transformador de 30 kV cos equipos necesarios de protección e medida.

– Unha (1) posición de liña de 30 kV para a conexión co centro de seccionamento.

– Unha (1) posición de batería de condensadores de 30 kV.

– Unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares e medida de tensión de barras de 30 kV.

– Un (1) transformador de servizos auxiliares de 50 kVA e relación de transformación 30/0,42-0,242 kV.

– Unha (1) batería de condensadores de 4,20 MVAr.

– A aparellaxe de 220 kV será de tipo convencional para instalación en intemperie. Pola súa parte, para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas metálicas prefabricadas de instalación interior.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

• Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (maio 2020-vsdo. 2.6.2020).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectadas polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2021-asdo. 26.5.2021).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) (maio 2020-vsdo. 5.6.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), así como nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/asencrobas

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 30 de xullo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico As Encrobas
nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña)

(expediente IN408A 2020/93)


predio

Parcela

Apelidos e nome

Afeccións (m²)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Serv. de
paso

Serv. de voo

Ocupac. temp. (acopios)

Concello

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

T. met.

Centro secc.

Vieiro

Gabia

Concello de Carral 

1

Carral

44

12

15021A04400012

Voz de Torrado

EU-Eucaliptos

López Fariña, María Pilar

 

 

 

 

539

 

 

97

2

Carral

44

13

15021A04400013

Cabana

MT-Matogueira

García, María

 

 

 

 

249

 

 

46

3

Carral

44

400

15021A04400400

Cabana

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

355

 

 

93

4

Carral

44

14

15021A04400014

Voz de Torrado-Sobre

MT-Matogueira

Ons Barbeito, Ascensión

 

 

 

 

79

 

 

115

5

Carral

17

1060

15021A01701060

Cantellos

EU-Eucaliptos

Descoñecido

 

 

 

 

115

 

 

 

6

Carral

44

290

15021A04400290

Monte de Chan das Eiras

C-Labor ou labradío secaño

Morán Morán, Manuel

 

 

 

 

131

 

 

130

7

Carral

44

399

15021A04400399

Chans

MT-Matogueira

González Fernández, Mª del Carmen

Riveiro Vidad, Antonio (hdros. de)

 

 

 

 

66

 

 

91

8

Carral

17

409

15021A01700409

Marco das Eiras

I-Improdutivo

Concello de Carral

 

 

 

 

303

 

 

 

9

Carral

44

139

15021A04400139

Braña

MT-Matogueira

Candal Calviño, Amelia

 

 

 

 

345

 

 

282

10

Carral

44

353

15021A04400353

Braña

EU-Eucaliptos

Descoñecido

 

 

 

 

1.258

 

 

682

11

Carral

44

207

15021A04400207

Braña

EU-Eucaliptos

García Crespo, Hermelinda

 

 

 

 

310

 

 

327

12

Carral

44

340

15021A04400340

Braño

EU-Eucaliptos

Seoane Torres, Jesús

 

 

 

 

508

 

 

415

13

Carral

44

267

15021A04400267

Fonte Salgueiras

MT-Matogueira

Rey Neda, Manuel

 

 

 

 

181

 

 

186

14

Carral

44

269

15021A04400269

Braña

MT-Matogueira

García Juan hdros.

 

 

 

 

75

 

 

51

15

Carral

44

270

15021A04400270

Braña

MT-Matogueira

Brandariz, Antonio

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Carral

20

13

15021A02000013

Chalo

I-Improdutivo
MT-Matogueira
PD-Prados ou pradarías

European Minkfarm Rooijakkers, S.L.

 

 

 

 

3.115

 

 

 

17

Carral

44

280

15021A04400280

Xalo

MT-Matogueira

Eurozeltifur, S.L.

 

 

 

 

1.656

 

 

1.271

18

Carral

44

278

15021A04400278

Gatiñeira

MT-Matogueira

González González, Antonio

 

 

 

 

 

 

 

2

19

Carral

20

14

15021A02000014

Texouro

MT-Matogueira

Seijas Insua Jesús (hdros. de)

 

 

 

 

15

 

 

 

20

Carral

20

20

15021A02000020

Tesouro

MM-Piñeiral madeirable

Seijas Fontenla José Manuel
Seijas Fontenla Juan Francisco (hdros. de)

 

 

 

 

92

 

 

 

21

Carral

20

25

15021A02000025

Texouro

MM-Piñeiral madeirable

Regasificadora del Noroeste, S.A.

 

 

 

 

59

 

 

 

22

Carral

40

443

15021A04000443

Texouro

MM-Piñeiral madeirable

Regasificadora del Noroeste, S.A.

 

 

 

183

 

 

53

23

Carral

40

1

15021A04000001

Texouro

MT-Matogueira

Rodríguez Barbeito, Nieves

 

 

 

 

1.090

 

 

304

24

Carral

40

6

15021A04000006

Xalo

MT-Matogueira

Míguez Raso, María (hdros. de)

 

 

 

 

59

 

 

62

25

Carral

40

284

15021A04000284

Texouro

MM-Piñeiral madeirable

Seijas Fontela, Juan

 

 

 

 

642

 

 

 

26

Carral

40

9

15021A04000009

Texouro

MM-Piñeiral madeirable

Insua Seoane, Francisca

 

 

 

 

1

 

 

 

27

Carral

40

406

15021A04000406

Texouro

MM-Piñeiral madeirable

Insua Castelo, Antonio Demetrio

 

 

 

 

31

 

 

 

28

Carral

40

4

15021A04000004

Texouro

MT-Matogueira

Rodríguez Barbeito, Andrea

 

 

 

 

282

 

 

 

29

Carral

44

279

15021A04400279

Freijedo

EU-Eucaliptos

Gómez Fernández, Isidoro

 

 

 

 

899

 

 

541

30

Carral

44

284

15021A04400284

Gatiñeira

EU-Eucaliptos

Eirín Fernández, Isidro

 

 

 

 

924

 

 

255

31

Carral

40

22

15021A04000022

Gatiñeira

EU-Eucaliptos

Eirín Fernández, Juan (hdros. de)

 

 

 

 

81

 

 

 

32

Carral

44

287

15021A04400287

Gatañal

MT-Matogueira
EU-Eucaliptos
I-Improdutivo

Precedo Bermúdez, Ana María

 

 

 

 

764

 

 

250

33

Carral

40

23

15021A04000023

Gatañal

MT-Matogueira
I-Improdutivo
MT-Matogueira

Sanjurjo Bascoy, José Antonio
Roel Rodríguez, Mª del Carmen

 

 

 

 

710

 

 

163

34

Carral

40

20

15021A04000020

Xalo

MT-Matogueira

Fernández Fraga, Jesús
Prego Queijas, Ermitas Edelmira

 

 

 

 

225

 

 

2.539

35

Carral

40

21

15021A04000021

Xalo

MT-Matogueira

Fernández Fraga, Jesús
Prego Queijas, Ermitas Edelmira

 

 

 

 

309

 

 

3.838

36

Carral

40

306

15021A04000306

Fonte

MT-Matogueira

Sangro de Liniers, Javier (hdros. de)

 

 

 

 

266

 

 

15.838

36-B

Carral

40

305

15021A04000305

Fonte

MT-Matogueira

Sangro Torres, María Jesús

 

 

 

 

 

 

 

15.436

37

Carral

44

286

15021A04400286

Freijedo

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

 

1.925

 

38

Carral

44

197

15021A04400197

Gatañal

EU-Eucaliptos

Candal Toja, Francisca

 

 

 

 

 

 

1.218

 

39

Carral

44

265

15021A04400265

Freijedo

MT-Matogueira

Alonso Valdes, Alfredo

 

 

 

 

 

 

42

 

40

Carral

44

264

15021A04400264

Freijedo

MT-Matogueira

García Lemos, Juan A.

 

183

 

 

 

92

1.092

 

41

Carral

44

263

15021A04400263

Freijedo

MT-Matogueira

Toja Álvarez, Dolores

 

9

 

 

 

8

404

 

42

Carral

44

262

15021A04400262

Freijedo

MT-Matogueira

Toja Álvarez, Dolores

 

 

 

 

 

 

622

 

43

Carral

44

260

15021A04400260

Aroy

EU-Eucaliptos

Eirín Fernández, Juan (hdros. de)

 

7

 

 

 

 

1.640

 

44

Carral

44

259

15021A04400259

Monte Gatañal

MT-Matogueira

Mosquera Candal, Antonio

223

3.854

 

 

468

101

1.264

36

45

Carral

44

261

15021A04400261

Monte Gatañal

MT-Matogueira

Gómez Fernández, Isidoro

117

933

 

 

 

61

106

 

46

Carral

44

258

15021A04400258

Monte Gatañal

MM-Piñeiral madeirable

Villamisar Gestal, Purificación

 

472

 

 

 

120

1.430

9

47

Carral

44

257

15021A04400257

Monte Gatañal

EU-Eucaliptos

Bermúdez de la Fuente, Joaquín

 

1.509

 

 

1.734

301

 

591

48

Carral

44

256

15021A04400256

Voz de Salgueiros

EU-Eucaliptos

Bermúdez Bermúdez, Áurea

 

570

 

 

 

 

282

 

49

Carral

39

428

15021A03900428

Mende

EU-Eucaliptos

Varela Santos, Antonio

 

 

 

 

 

 

310

 

50

Carral

39

47

15021A03900047

Mende

EU-Eucaliptos

Varela Santos, José Manuel

 

110

 

 

 

66

1.321

 

51

Carral

39

427

15021A03900427

Voz de Salgueiros

EU-Eucaliptos

Bermúdez Bermúdez, Áurea

 

2.066

 

 

 

256

1.862

26

52

Carral

40

449

15021A04000449

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable

Manteiga Taboada, María Agripina
Espiñeira Manteiga, María
Espiñeira Manteiga, Sandra Cristina

 

 

 

 

 

 

3.063

 

53

Carral

40

448

15021A04000448

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable

Varela Calviño, Amalia
Cao López, José

398

1.045

 

 

88

15

3.499

 

54

Carral

40

447

15021A04000447

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable

Varela Calviño, Amalia
Cao López, José

 

2.187

 

 

333

 

338

 

55

Carral

40

283

15021A04000283

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable

Varela Calviño, Amalia
Cao López José

 

622

 

 

1.202

169

173

235

56

Carral

40

28

15021A04000028

Monte Gatañal

MT-Matogueira

Varela Calviño, Amalia
Cao López José

 

 

 

 

2.386

386

 

519

57

Carral

40

445

15021A04000445

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable

Varela Calviño, Amalia
Cao López José

 

 

 

 

1.642

280

 

366

58

Carral

40

444

15021A04000444

Voz de Salgueiros

MM-Piñeiral madeirable
I-Improdutivo
EU-Eucaliptos

Varela Calviño, Amalia
Cao López, José

 

 

 

 

1.708

302

 

845

59

Carral

40

75

15021A04000075

Cadabal

MT-Matogueira

Barbeito García, Manuel (hdros. de)

 

 

 

 

 

49

 

396

60

Carral

40

74

15021A04000074

Cadabal

MT-Matogueira

Louro, Josefa

 

 

 

 

 

10

 

98

61

Carral

40

73

15021A04000073

Cadabal

MT-Matogueira

Prego, Jesús

 

 

 

 

 

3

 

44

62

Carral

40

72

15021A04000072

Cadabal

MT-Matogueira

Santos Fariña, Carlos
Cabanas de la Iglesia, Josefa (hdros. de)

 

 

 

 

 

2

 

69

63

Carral

40

71

15021A04000071

Cadabal

MT-Matogueira

Rodríguez Louro, José Antonio

 

 

 

 

 

1

 

62

64

Carral

40

325

15021A04000325

Chelo

MT-Matogueira

Bello Rey, Josefa

 

 

 

 

 

 

 

46

65

Carral

40

70

15021A04000070

Cadabal

MT-Matogueira

Prego, Jesús

 

 

 

 

 

 

 

46

66

Carral

40

69

15021A04000069

Cadabal

MT-Matogueira

Santos Fariña, Carlos
Cabanas de la Iglesia, Josefa (hdros. de)

 

 

 

 

 

 

 

36

67

Carral

40

68

15021A04000068

Cadabal

MT-Matogueira

Barbeito García, Manuel (hdros. de)

 

 

 

 

 

 

 

73

68

Carral

40

67

15021A04000067

Penedo

MT-Matogueira

Pérez Gómez, Verónica

 

 

 

 

 

 

 

24

69

Carral

40

47

15021A04000047

Fonte das Meigas

MT-Matogueira

Mosquera Muíños, Manuel
Mosquera Muíños, José Antonio

 

 

 

 

 

 

 

504

70

Carral

40

46

15021A04000046

Fonte das Meigas

MT-Matogueira

Souto, Francisco
Souto, Antonio
Souto, María
Souto, Marina

 

 

 

 

 

 

 

45

71

Carral

40

45

15021A04000045

Fonte das Meigas

MT-Matogueira

Santos Fariña, Carlos
Cabanas de la Iglesia, Josefa (hdros. de)

 

 

 

 

 

 

 

84

72

Carral

40

44

15021A04000044

Fonte das Meigas

MT-Matogueira

Gende García, Emilio (hdros. de)

 

 

 

 

 

 

 

118

73

Carral

40

43

15021A04000043

Fonte das Meigas

MT-Matogueira

Barbeito García, Manuel (hdros. de)

 

 

 

 

 

 

 

14

74

Carral

40

7

15021A04000007

Xalo

Urbano e rústico:
PD-Prados ou pradarías
PD-Prados ou pradarías
I-Improdutivo

European Minkfarm Rooijakkers, S.L.

 

 

 

 

 

817

3.642

855

75

Carral

40

348

15021A04000348

Xalo

MM-Piñeiral madeirable

Penas Eiras, Andrés

398

4.382

 

 

 

312

4.706

113

76

Carral

40

452

15021A04000452

Xalo

PD-Prados ou pradarías

Descoñecido

 

 

 

 

150

 

 

235

77

Carral

40

10

15021A04000010

Xalo

PD-Prados ou pradarías

Blanco Goicoechea, Maribel (hdros. de)

 

3.759

 

 

7.886

1.321

2.140

6.602

78

Carral

40

453

15021A04000453

Xalo

PD-Prados ou pradarías

Blanco Goicoechea, Maribel (hdros. de)

 

984

644

 

5.248

1.089

947

847

79

Carral

36

553

15021A03600553

Fraga da Igrexia

EU-Eucaliptos

Descoñecido

 

 

 

 

 

 

95

 

80

Carral

36

315

15021A03600315

Frean

EU-Eucaliptos

Liñares Fernández, Jesús

 

3

 

 

 

20

1.866

 

81

Carral

36

467

15021A03600467

Frean

MT-Matogueira

Pena Barbeito, María Herminia

 

163

 

 

 

73

319

 

82

Carral

36

316

15021A03600316

Frean

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

1.035

 

 

 

58

217

25

83

Carral

36

317

15021A03600317

Chanquete

MT-Matogueira

Vicente Padín, María Pilar
Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

797

 

 

 

37

92

 

84

Carral

36

268

15021A03600268

Chanquete

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

209

 

 

44

46

23

 

85

Carral

36

319

15021A03600319

Frean

MT-Matogueira
MM-Piñeiral madeirable

Vicente Padín, María Pilar
Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

770

 

 

102

107

 

221

86

Carral

36

472

15021A03600472

Arriba Frean

EU-Eucaliptos

Eirís Martínez, María

 

245

 

768

1.211

281

 

492

87

Carral

36

272

15021A03600272

Duar

MT-Matogueira

Fuentes Eirís, Manuel Antonio

 

 

 

65

3.439

558

 

1.312

88

Carral

36

554

15021A03600554

Frean

EU-Eucaliptos

Fuente Eirís, María Dolores

 

 

 

 

14

439

 

1.334

89

Carral

36

209

15021A03600209

Mosqueiro

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

44

 

 

 

 

4.883

 

90

Carral

36

468

15021A03600468

Frean

EU-Eucaliptos

Liñares Fernández, Jesús

398

1.075

 

 

 

68

599

 

91

Carral

36

263

15021A03600263

Frean

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

7

 

 

 

 

1020

 

92

Carral

36

466

15021A03600466

Frean

MT-Matogueira

Pena Barbeito, María Herminia

 

729

 

 

 

 

389

 

93

Carral

36

264

15021A03600264

Frean

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

990

 

 

 

 

379

 

94

Carral

36

265

15021A03600265

Frean

EU-Eucaliptos

Descoñecido

 

457

 

 

 

 

 

 

95

Carral

36

318

15021A03600318

Frean

MT-Matogueira

Vicente Padín, María Pilar
Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

477

 

 

 

 

 

 

96

Carral

36

271

15021A03600271

Frean

MT-Matogueira

Prego Candal, Manuel (hdros. de)

 

86

 

 

611

76

 

212

97

Carral

36

471

15021A03600471

Fonte Verde

EU-Eucaliptos

Barbeito Rey, María
Barbeito Feito, Jesús (hdros. de)

 

885

 

 

9

 

 

 

98

Carral

36

260

15021A03600260

Fonte Verde

EU-Eucaliptos

Eirís Amor, Palmira

 

447

 

 

365

 

 

 

99

Carral

36

258

15021A03600258

Frean

MT-Matogueira

Campos Ares, Manuela
Padín García, Manuel (hdros. de)

 

 

 

 

 

68

 

186

100

Carral

36

326

15021A03600326

Frean

MT-Matogueira

Barbeito Ramallal, Rogelio

 

 

 

 

 

137

 

417

101

Carral

36

568

15021A03600568

Frean

MT-Matogueira

Eirís Ríos, Pilar

 

 

 

 

 

56

 

168

102

Carral

36

320

15021A03600320

Frean

MT-Matogueira

Pedreira Ríos, José Alberto (hdros. de)

 

 

 

 

 

25

 

70

103

Carral

36

314

15021A03600314

Frean

MT-Matogueira

Ríos Mosquera, Dolores

 

 

 

 

 

503

 

1.506

104

Carral

36

284

15021A03600284

Frean

MT-Matogueira

Pose Silvariño, José Manuel

 

 

 

 

 

26

 

72

104-1

Carral

44

9007

15021A04409007

Camiño a Quembre

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Carral

 

 

 

 

 

9

 

 

104-2

Carral

36

9004

15021A03609004

Camiño Xonte-Cerceda

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Carral

 

 

 

 

 

14

 

 

104-3

Carral

36

9005

15021A03609005

Camiño a Mosqueiro

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Carral

 

 

 

 

 

8

 

 

Concello de Cerceda

105

Cerceda

15

643

15024A01500643

Tesouro

EU-Eucaliptos

Castro Uza,l Andrés

 

 

 

 

43

 

 

 

106

Cerceda

15

651

15024A01500651

Fontesalgueira de Tr.

EU-Eucaliptos

Vázquez Liñares, Jesús

 

 

 

 

105

 

 

 

107

Cerceda

15

341

15024A01500341

Fontesalgueira

MT-Matogueira

Castro Bocija, Dolores

 

 

 

 

9

 

 

 

108

Cerceda

15

337

15024A01500337

Fonte Salgueira

PD-Prados ou pradarías

Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

 

 

 

697

 

 

 

109

Cerceda

15

336

15024A01500336

Fonte Salgueiro

MT-Matogueira

Campos Rey, José

 

 

 

 

154

 

 

 

110

Cerceda

15

333

15024A01500333

Fontesalgueira

MT-Matogueira

Eirís Amor, Palmira

 

 

 

 

210

 

 

 

111

Cerceda

15

332

15024A01500332

Fonte Salgueiro

PD-Prados ou pradarías

Moar Gende, José Antonio

 

 

 

 

80

 

 

 

112

Cerceda

15

331

15024A01500331

Fontesalgueira

MT-Matogueira

Gende Feal, José

 

 

 

 

1

 

 

 

113

Cerceda

15

330

15024A01500330

Fonte Salgueiro

PD-Prados ou pradarías

Moar Gende, José Antonio

 

 

 

 

127

 

 

 

114

Cerceda

15

327

15024A01500327

Campo Cativo

PD-Prados ou pradarías
MT-Matogueira

Rodríguez Barbeito, Manuel e dous máis

 

 

 

 

334

 

 

 

115

Cerceda

15

326

15024A01500326

Campo Cativo

C-Labor ou Labradío secaño

Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

 

 

 

105

 

 

 

116

Cerceda

15

325

15024A01500325

Campo Cativo

PD-Prados ou pradarías
MT-Matogueira

Rodríguez Bocija, Manuel

 

 

 

 

12

 

 

 

117

Cerceda

15

678

15024A01500678

Campo Cativo

MT-Matogueira

Souto Campos, Prudencia

 

 

 

 

150

 

 

 

118

Cerceda

15

324

15024A01500324

Campo Cativo

MT-Matogueira

Campos Rey, María

 

 

 

 

240

 

 

 

119

Cerceda

15

323

15024A01500323

Revolta do Pino

PD-Prados ou pradarías
MT-Matogueira

Darriba Mexigos, Francisca

 

 

 

 

160

 

 

 

120

Cerceda

15

305

15024A01500305

Fonte dos Perdigons

MT-Matogueira

Bocija Rodríguez, Clarisa

 

 

 

 

12

 

 

 

121

Cerceda

15

302

15024A01500302

Chan

MT-Matogueira

Pedreira Ríos, Manuel (hdros. de)

 

 

 

 

25

 

 

 

122

Cerceda

15

301

15024A01500301

Chan

EU-Eucaliptos

Campos Reniu, Felisa Carmen

 

 

 

 

66

 

 

 

123

Cerceda

15

300

15024A01500300

Chan

EU-Eucaliptos

Aleja Seoane, Jesús Rogelio

 

 

 

 

3

 

 

 

124

Cerceda

15

279

15024A01500279

Chan

PD-Prados ou pradarías
MT-Matogueira
MT-Matogueira

Hdros. Aurelia Seoane Gacio
(Jesús R. Aleja Seoane)

 

 

 

 

 

 

 

92

125

Cerceda

15

590

15024A01500590

Belsar

EU-Eucaliptos

Pose Silvariño, José Manuel

 

 

 

 

 

727

 

2.196

126

Cerceda

15

592

15024A01500592

Belsar

EU-Eucaliptos
EU-Eucaliptos

Pose Silvariño, José Manuel

 

 

 

 

 

358

 

907

127

Cerceda

19

204

15024A01900204

Porto

MT-Matogueira

Hdros. Leopoldo Rey Barbeito
(Carmen M. Rey Candal)

 

 

 

 

 

246

 

 

128

Cerceda

19

1041

15024A01901041

Chousa

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

7

 

 

129

Cerceda

19

220

15024A01900220

Mexón

MT-Matogueira

Souto Casas (hdros. de)

 

 

 

 

 

13

 

 

130

Cerceda

19

1036

15024A01901036

Chousa

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

21

 

 

131

Cerceda

19

214

15024A01900214

Chousa das Penedas

EU-Eucaliptos

Prego Barbeito, Antonio

 

 

 

 

 

95

 

277

132

Cerceda

19

1040

15024A01901040

Chousa

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

127

 

385

133

Cerceda

19

1078

15024A01901078

Souto Alto

MT-Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

59

 

132

134

Cerceda

19

215

15024A01900215

Mexón

MM-Piñeiral madeirable

Garaboa Feito, José María

 

 

 

 

 

563

 

1.726

135

Cerceda

19

1025

15024A01901025

Mexón

EU-Eucaliptos

Garaboa Feito, José María

 

 

 

 

 

 

 

7

136

Cerceda

19

218

15024A01900218

Mexón

MT-Matogueira

Lignitos de Meirama

 

 

 

 

 

630

 

1.778

137

Cerceda

19

932

15024A01900932

Mexón

MT-Matogueira

Feito Villamisar, Arturo

 

 

 

 

 

77

 

304

138

Cerceda

19

626

15024A01900626

Mexón

C-Labor ou Labradío secaño

Barbeito Gende, Jesús

 

 

 

 

 

232

 

750

139

Cerceda

19

277

15024A01900277

Mexón

MM-Piñeiral madeirable

Hros de Consuelo, Ares Varela

 

 

 

 

 

 

 

1

140

Cerceda

19

628

15024A01900628

Chousa Pequena de Me.

MT-Matogueira
PD-Prados ou pradarías

Barveito Pardo, Manuel

 

 

 

 

 

186

 

518

141

Cerceda

19

464

15024A01900464

Chousa do Mexón

PR-Prado ou pradarías de regadío
EU-Eucaliptos
PD-Prados ou pradarías
MT-Matogueira

Gestal Bestilleiro, Manuel

 

 

 

 

 

201

 

599

142

Cerceda

19

627

15024A01900627

Herbal de Mexón

PD-Prados ou pradarías

Barveito Pardo, Manuel

 

 

 

 

 

83

 

250

143

Cerceda

19

874

15024A01900874

Leira de Arriba do M.

PR-Prado ou pradarías de regadío
MT-Matogueira

Gómez de la Iglesia, Estrella

 

 

 

 

 

150

 

449

144

Cerceda

19

465

15024A01900465

Cordal

C-Labor ou labradío secaño
MT-Matogueira

Prego Barral, María

 

 

 

 

 

 

 

1

145

Cerceda

19

913

15024A01900913

Gandarón

MT-Matogueira

Prego García, Luis

 

 

 

 

 

228

 

607

146

Cerceda

19

466

15024A01900466

Gandarío

MT-Matogueira

Hros. de Eduardo Prego Barral

 

 

 

 

 

16

 

38

147

Cerceda

6904601NH4860S

Cerceda

Central Carbón

Lignitos de Meirama

 

 

 

 

 

1.530

 

4.568

160

Cerceda

15

9016

15024A01509016

Camiño

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Cerceda

 

 

 

 

 

9

 

 

161

Cerceda

15

9005

15024A01509005

Estrada

DP-2104

VT-Vía de comunicación de dominio público

Deputación da Coruña

 

 

 

 

 

13

 

 

162

Cerceda

15

9200

15024A01509200

Río Barces

HG-Hidrografía natural (río, lagoa, regato)

Confederación hidrográfica de Miño-Sil

 

 

 

 

 

5

 

 

163

Cerceda

19

9200

15024A01909200

Río Barces

HG-Hidrografía natural (río, lagoa, regato)

Confederación hidrográfica de Miño-Sil

 

 

 

 

 

4

 

 

164

Cerceda

19

9014

15024A01909014

Camiño a O Coto

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Cerceda

 

 

 

 

 

12

 

 

165

Cerceda

19

9010

15024A01909010

Camiño

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Cerceda

 

 

 

 

 

5

 

 

166

Cerceda

60

9001

15024A06009001

Camiño

VT-Vía de comunicación de dominio público

Concello de Cerceda

 

 

 

 

 

3

 

 

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.