Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Xoves, 19 de agosto de 2021 Páx. 41715

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 5 de agosto de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Consellería de Sanidade, pola que se aproban as normas xerais de organización e funcionamento da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde.

A Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde foi creada pola Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, como un órgano colexiado de coordinación institucional e impulso para o desenvolvemento de iniciativas de promoción, protección e educación para a saúde.

A súa composición e as funcións foron reguladas polo Decreto 61/2019, do 23 de maio. A disposición adicional primeira deste decreto establecía, logo de dispoñer o prazo de constitución da Comisión, que na súa primeira sesión figurarían entre os puntos da orde do día o acordo de constitución e a aprobación da proposta das súas normas xerais de organización e funcionamento, que deberían ser aprobadas por orde conxunta de ambas as consellerías, tal e como recolle o artigo 139.2 da Lei 8/2008, do 10 de xullo.

O pasado día 5 de maio de 2021 tivo lugar a sesión constitutiva da citada Comisión, na cal quedou aprobada por unanimidade a proposta daquelas normas xerais de organización e funcionamento.

Así pois, de conformidade co establecido no número 2 da disposición adicional primeira do Decreto 61/2019, do 23 de maio, e coa finalidade de facilitar o coñecemento xeral das mencionadas normas,

ACORDAMOS:

Artigo único. Aprobación das normas xerais de organización e funcionamento

Apróbanse as normas xerais de organización e funcionamento da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde, que figuran como anexo.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Universidade

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Normas xerais de organización e funcionamento da Comisión
Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde

1. Funcións da presidencia:

a) Desempeñar a representación da Comisión.

b) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias e a fixación da orde do día.

c) Presidir as sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos por causas xustificadas.

d) Dirimir co seu voto os empates, para os efectos de adoptar acordos.

e) Velar polo cumprimento das leis e demais normas xurídicas.

f) Visar as actas e certificacións dos acordos da Comisión.

g) Enviar a documentación coa maior brevidade posible, e preferiblemente en formato electrónico, para o seu traslado aos membros da Comisión.

h) Facilitar os medios para levar a cabo as actividades da Comisión.

i) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición de presidente/a da Comisión.

2. Substitución, cesamento e funcións da secretaría:

A substitución temporal da persoa que exerza a secretaría nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade realizarase por acordo da Comisión.

A secretaría da Comisión cesará mediante resolución das persoas titulares das consellerías competentes en materia de educación e sanidade.

Correspóndelle á secretaría da Comisión:

a) Asistir ás reunións con voz pero sen voto.

b) Efectuar as convocatorias das sesións da Comisión por orde da persoa que exerza a presidencia, así como as citacións aos seus membros.

c) Recibir os actos de comunicación dos membros da Comisión e, polo tanto, as notificacións, peticións de datos, rectificacións ou calquera outra clase de escritos de que deba ter coñecemento.

d) Preparar a tramitación dos asuntos que sexan competencia da Comisión, redactar e autorizar as actas das sesións, que conterán os acordos adoptados cunha sucinta referencia aos principais puntos do debate. Cando as persoas asistentes queiran que determinadas intervencións consten expresamente na acta, solicitarano por escrito ao/á secretario/a, no prazo máximo de 3 días laborais logo da celebración da reunión, achegando a súa intervención.

e) Expedir, de ser o caso, certificacións das consultas e dos acordos aprobados.

f) Empregar de forma preferente medios telemáticos para facer chegar os distintos documentos de traballo con celeridade e eficacia.

g) Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición de secretario/a.

3. Correspóndelles aos membros da Comisión:

a) Recibir a convocatoria que conteña a orde do día de cada reunión.

b) Recibir, de ser o caso, por cada punto da orde do día, o estudo, informe ou proposta de que dispoña a Comisión ou daqueles que fosen solicitados aos comités específicos nomeados expresamente para tal fin.

c) Tanto a convocatoria como, de ser o caso, os informes dos comités específicos recibíranse cunha antelación mínima de 15 días naturais para as reunións ordinarias e 10 días naturais para as extraordinarias, e empregaranse medios telemáticos agás no caso de imposibilidade técnica.

d) Recibir as alegacións concretas sobre a proposta ou documento que se vaia debater cunha antelación mínima de 5 días á data da celebración da reunión da Comisión.

e) Participar nos debates das sesións.

f) Exercer o seu dereito ao voto e formular o seu voto particular, así como expresar o sentido deste e os motivos que o xustifiquen.

g) Formular rogos e preguntas.

h) Propoñer puntos para debater ou para ser aprobados pola Comisión, así como propoñer a creación dos comités específicos.

i) Obter a información precisa para cumprir as funcións asignadas.

j) Propoñer cambios nas normas xerais de organización e funcionamento da Comisión.

k) Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición.

l) Asistir ás reunións. No caso de ausencia xustificada, cada membro poderá delegar puntualmente a súa presenza segundo o establecido no Decreto 61/2019, do 23 de maio, polo que se regulan a composición e as funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde.

m) Presentar as alegacións ás propostas e documentos que vaia debater e aprobar a Comisión cunha antelación mínima de 6 días.

n) No caso de propoñer puntos para seren aprobados pola Comisión, será necesario presentar unha proposta ou documento inicial para que sexa aprobado. No caso de temas cuxa complexidade así o exixa, a proposta poderá ser a creación dun comité específico que elabore un documento que sexa debatido pola Comisión.

4. Convocatorias:

4.1. As convocatorias poderán ser:

a) Ordinarias. A Comisión reunirase, como mínimo, unha vez ao ano. Nestas reunións establecerase o plan de traballo da Comisión ao longo do curso escolar seguinte e aprobarase a memoria anual de traballo da Comisión no curso precedente.

b) Extraordinarias. Con carácter extraordinario, a Comisión será convocada pola presidencia ou por petición de, polo menos, a maioría simple dos seus membros. Neste último caso, a reunión terá lugar nun prazo máximo de 20 días a partir da solicitude e será convocada nun prazo máximo de 10 días. Esta solicitude deberá conter unha proposta ou documento inicial para ser aprobado. No caso de temas cuxa complexidade así o exixa, a proposta poderá ser a creación dun comité específico que elabore un documento que sexa debatido pola Comisión.

4.2. De conformidade co disposto no artigo 17.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e no artigo 21.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, salvo que non resulte posible, as convocatorias serán remitidas ás persoas que formen parte da Comisión a través de medios electrónicos, e farase constar nelas a orde do día xunto coa documentación necesaria para a súa deliberación, así como, cando sexa posible, as condicións en que se vai realizar a sesión, o sistema de conexión e, se é o caso, os lugares en que estean dispoñibles os medios técnicos necesarios para asistir e participar na reunión.

5. Reunións da Comisión:

5.1. A Comisión funcionará en pleno.

5.2. O Pleno da Comisión dará publicidade ás súas propostas ou recomendacións.

5.3. Para a constitución da Comisión, para os efectos da realización das sesións, deliberacións e toma de acordos, requirirase a presenza da presidencia e da secretaría ou, de ser o caso, daquelas persoas que as substitúan, e da metade, polo menos, dos seus membros.

5.4. No caso de non se poder constituír a Comisión por non alcanzarse este quórum, poderase constituír en segunda convocatoria, media hora máis tarde da primeira, coa asistencia das dúas quintas partes dos seus membros.

5.5. Os acordos da Comisión poderán adoptarse por asentimento ou votación. O voto de cada membro será a man alzada e poderase delegar noutro membro da Comisión.

5.6. Para a aprobación dunha proposta requirirase o voto favorable da maioría simple das persoas presentes na reunión e sempre que se conte, polo menos, co voto favorable dunha das persoas pertencentes a cada consellería.

5.7. A presidencia introducirá cada un dos puntos da orde do día, presentando cal foi a proposta inicial e cales foron as diferentes alegacións que se presentaron. A presidencia outorgará unha quenda de palabra a cada unha das persoas que presentaron as alegacións. O debate, de ser o caso, será moderado pola persoa que a presida, que será a encargada de dar a palabra aos membros que así o soliciten respectando a orde de solicitude. Tras o debate, quen presida poderá establecer as posibles propostas que serán sometidas a votación. As alegacións presentadas poderán ser mantidas, retiradas ou modificadas segundo o criterio da persoa que as presentou.

5.8. Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído na orde do día, salvo que estean presentes todos os membros do órgano colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría.

5.9. Poderán asistir ás reunións da Comisión persoas asesoras que colaboren, na súa condición de expertas, en áreas específicas de coñecemento. Na súa participación nas reunións das comisións, as persoas expertas disporán de voz pero non de voto.

6. Actas:

As actas redactaraas despois de cada sesión a persoa que desempeñe a secretaría.

Aprobaranse na seguinte sesión ordinaria e serán asinadas pola secretaría co visto e prace da presidencia.

As actas remitiranse aos membros da Comisión xunto coa convocatoria e a orde do día da seguinte sesión, para os efectos da súa aprobación, se procede. En todo caso, as actas poderán ser aprobadas por vía telemática, logo de sérenlles remitidas aos seus membros ao seu enderezo electrónico.

A secretaría, co visto e prace da persoa que a presida e por petición de calquera membro da Comisión, certificará ao termo da sesión os acordos ou desacordos específicos que se deron nela, sen prexuízo da ulterior aprobación da acta.

Na acta figurarán o nome das persoas asistentes, a orde do día da reunión, as circunstancias do lugar e tempo en que se celebrou e os puntos principais das deliberacións, así como o contido dos acordos adoptados.

Os membros da Comisión presentes na sesión poderán facer constar na acta os motivos do seu voto contrario aos acordos adoptados, a súa abstención e os motivos que a xustifiquen ou o sentido do seu voto favorable. Asemade, poderán solicitar a transcrición íntegra da súa intervención, sempre que acheguen, no acto ou no prazo dos tres días hábiles seguintes á sesión, o texto que se corresponde fielmente coa súa intervención, que se fará constar na acta ou se unirá copia a ela.

7. Normativa:

O funcionamento da Comisión quedará suxeito, no que non indiquen estas normas, ao que estableza a normativa que regula os órganos colexiados da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

A presidencia velará para que os acordos adoptados sexan feitos públicos para xeral coñecemento, para o cal se empregarán preferiblemente medios telemáticos como páxinas web.

8. Comités específicos:

8.1. De acordo co artigo 7.2 do Decreto 61/2019, do 23 de maio, a vixencia destes comités poderá ser temporal, rematando a súa existencia no momento da presentación do estudo ou informe ou da finalización do traballo conxunto, ou poderá, por acordo expreso da Comisión, constituírse nun comité permanente suxeito a revisión anual sobre a súa composición e funcionamento.

8.2. A composición dos comités establecerase nos respectivos acordos de creación. Será aprobada por quen presida a Comisión e os seus membros poderán ser propostos por calquera membro daquela.

Os membros poderán ser persoas pertencentes á consellería competente en materia de educación ou á consellería competente en materia de sanidade e/ou persoas alleas á Administración que sexan expertas na materia que interese en cada caso.

Cada unha das consellerías terá dereito a propoñer un máximo do 50 % dos membros do comité, pero poderá ceder este dereito á outra consellería se así o considera. A Comisión, a través da presidencia, poderá tamén solicitar a designación de, como máximo, dous membros adicionais a outros departamentos administrativos da Xunta de Galicia.

8.3. A Comisión, no acordo de creación dun comité, fixará tamén os requirimentos técnicos e económicos que deberá cumprir o estudo, o informe ou o traballo conxunto que se lle solicita, así como os prazos para a presentación do documento final. Unha vez oída a Comisión, a secretaría redactará un documento coa composición, requirimentos e prazos do comité, documento que aprobará a Comisión.

8.4. Os comités específicos de carácter temporal, unha vez finalizado o estudo, o informe ou o traballo conxunto, entregarán o documento final á secretaría da Comisión e esta trasladarállelo a todos os seus membros para o seu estudo previamente ao seu debate no seo da Comisión.

O comité poderá presentar toda a documentación complementaria que considere de interese para o debate da Comisión.

8.5. No caso de existiren comités permanentes, deberán realizar un informe semestral para dar conta á Comisión do estado de desenvolvemento dos seus traballos. Poderán presentar toda a documentación complementaria que consideren de interese para o debate da Comisión.

9. Modificación destas normas xerais de organización e funcionamento:

As normas xerais de organización e funcionamento da Comisión poderán ser modificadas por acordo da maioría de 2/3 partes dos membros da Comisión, que a solicitarán ás persoas titulares das consellerías competentes en materia de educación e sanidade.

A partir desta solicitude, as persoas titulares das devanditas consellerías resolverán de forma conxunta a modificación destas normas, a cal será aprobada tamén por orde conxunta, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.