Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Mércores, 1 de setembro de 2021 Páx. 43560

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2021 pola que se convocan a concurso público prazas de profesorado contratado doutor da oferta de emprego público 2020 e 2021.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado polos consellos de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 22 de maio de 2020 e do 30 de abril de 2021, e logo da autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, do 21 de setembro de 2020 e do 7 de xuño de 2021, das ofertas de emprego público para os anos 2020 e 2021 (DOG do 9 de outubro de 2020 e do 21 de xuño de 2021, respectivamente),

RESOLVEU:

Convocar, para a súa provisión mediante concurso público, 4 prazas de profesor/a contratado doutor/a correspondentes á OEP 2020, 3 delas incluídas na reserva do 15 % para o persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais ou internacionais que obtivesen o certificado I3, e 13 prazas de profesor/a contratado doutor correspondentes á OEP de 2021, que figuran como anexo I.1 desta convocatoria, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria:

– Pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Polo Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Polos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Polo Regulamento de selección de profesorado permanente, aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da USC do 27 de setembro de 2019 (en diante, Regulamento).

– Polo II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñan nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas adxudicatarias non suporán en ningún caso, para quen obteña estes postos, un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da universidade para asignarlles distintas obrigas docentes e investigadoras. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que deberá desenvolverse a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que se fai referencia nesta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, de acordo co disposto no artigo 30 da LPACAP. Considéranse festivos, para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo; en calquera caso, ampliarase en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

1.4. A presente convocatoria comprende o concurso independente de cada unha das prazas convocadas.

1.5. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 4 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión do título de doutor.

c) Ter recibido a avaliación positiva da súa actividade docente e investigadora para a figura de profesor contratado doutor ou doutras categorías superiores, por parte da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA) ou de calquera outro órgano de avaliación que determinen as leis doutras comunidades autónomas, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia; ou ben reunir as condicións que determinan a cualificación automática para ser contratado nesta figura.

d) Ter feitos os 16 anos de idade.

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

f) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

g) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional á que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

h) Aboar as taxas previstas na base 3.5.

i) No caso das persoas aspirantes aos concursos números 3009/21-22, 3010/21-22 e 3017/21-22, ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional e internacional que corresponda, e contar co certificado I3.

Non poderán participar no presente concurso os empregados públicos da Universidade de Santiago de Compostela que pertenzan ao mesmo réxime xurídico, corpo, categoría, área de coñecemento e departamento da praza que se convoca.

A posesión de todos os requisitos estará referida sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo, agás no caso do sinalado no punto 2.f), que as persoas candidatas propostas poderán acreditar nos termos establecidos no punto 9.3 desta convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

No caso de que desexen participar en máis dun concurso, deberán formular unha solicitude para cada un deles a través da aplicación de probas selectivas de PDI citada no punto 3.1. A documentación acreditativa, no caso de ser distinta á achegada no primeiro concurso en que se matriculou a persoa aspirante, deberá incorporarse novamente na epígafe correspondente da aplicación de concursos en documento pdf. No caso de que a documentación que se precise achegar sexa a mesma que a que se incorporou no primeiro concurso en que se matricula a persoa aspirante, non será necesario achegala novamente. A non presentación da solicitude electrónica será causa de exclusión e non poderá́ repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

Ademais, será requisito imprescindible para participar no proceso que as persoas aspirantes, no acto de presentación, fagan entrega ao/á presidente/a da comisión, en formato electrónico, dunha copia do seu currículo, xunto cunha copia do proxecto de actividades docentes, así como dunha copia do proxecto investigador e a documentación acreditativa dos méritos alegados. A documentación acreditativa dos méritos poderá presentarse en formato electrónico ou ben en papel.

3.2. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 43,30 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1) Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2) As persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación informática e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

En ningún caso a presentación e o pagamento da taxa suporán a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollan a unha exención ou bonificación e non xustifiquen ese dato, de non telo feito con anterioridade, no prazo de reposición de documentación, serán excluídas do procedemento por non ter feito o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecido e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables á persoa interesada que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos. Momento de presentación.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no punto 3.1, presentarase a seguinte documentación:

a) Copia dixitalizada en formato pdf do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato pdf do título universitario oficial de doutor (anverso e reverso), agás no caso de que esta acreditación xa conste no expediente persoal por ser PDI da USC.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados presentando a copia dixitalizada da declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor, conforme a disposición adicional quinta do  Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, ou a copia dixitalizada de calquera outro documento de acreditación equivalente que regulamentariamente se determine.

c) Copia dixitalizada en formato pdf da resolución de avaliación positiva para a figura de profesor/a contratado doutor ou para outra categoría superior expedida pola ACSUG, pola ANACA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia, agás que esta acreditación xa conste no expediente persoal por ser PDI da USC.

d) No caso das persoas aspirantes aos concursos números 3009/21-22, 3010/21-22 e 3017/21-22, copia dixitalizada en formato pdf do certificado de ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e copia dixitalizada do certificado do programa I3, agás no suposto de estas acreditacións xa consten no expediente persoal por ser PDI da USC.

Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

Non presentar os documentos especificados nas alíneas citadas será́ causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm).

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivasen a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídas definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión, a persoa aspirante deberá realizar o trámite a través da aplicación de concursos incorporando na epígrafe correspondente a documentación requirida e/ou formular as alegacións que considere pertinentes.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións relacionadas no anexo I.2.

6.2. As comisións de selección rexeranse polo disposto no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente da USC. Os membros das comisións deberán absterse de actuar e as persoas interesadas poderán recusalos, en calquera momento do procedemento, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da LRXSP.

6.3. Unha vez resoltas a renuncia, abstención ou recusación que se puidesen ter presentado, as persoas afectadas serán substituídas polos/as respectivos/as suplentes. No suposto de que tamén no membro suplente de que se trate concorrese algunha das circunstancias de impedimento citadas anteriormente, a súa substitución farase por orde correlativa de nomeamento entre os membros suplentes.

6.4. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de tres meses desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Para iso, a persoa titular da presidencia da comisión, logo de consultar cos restantes membros, convocará os membros titulares e, de ser o caso, os suplentes, para proceder ao acto de constitución da comisión, con indicación do lugar e a data. Ademais, o/a presidente/a deberá informar as persoas candidatas admitidas acerca do acto de constitución e convocalas para o acto de presentación de candidaturas, que deberá ter lugar con posterioridade á constitución da comisión e á aprobación dos criterios de valoración dos méritos. A convocatoria para o acto de presentación de candidaturas realizarase a través do taboleiro electrónico, e incluirá o lugar, a data e a hora de celebración.

No acto de constitución a comisión de selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes ás distintas fases, respectando o baremo recollido no anexo II.

6.5. O acto de constitución e aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Desenvolvemento dos concursos.

7.1. Acto de presentación.

7.1.1. A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra Y, de acordo co establecido na Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, para o ano 2021 (DOG do 5 de febreiro).

7.1.2. No acto de presentación, que será público, as persoas candidatas entregarán ao/á presidente/a da comisión unha copia en soporte dixital con forma de lapis de memoria USB do seu currículo, do seu proxecto de actividades docentes e do seu proxecto investigador. Ademais, neste mesmo acto deberase entregar a documentación acreditativa dos méritos alegados, que poderá presentarse en soporte dixital anteriormente indicado, en formato pdf ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo III.

a) O currículo.

O currículo deberá axustarse no posible ao modelo de currículo publicado na páxina do Catálogo de procedementos da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm) e na web do Servizo de Planificación de PDI da USC (http://www.usc.gal/gl/servizos/profesorado/Prazas-PDI/solicitudes.html). En calquera caso, será posible tamén presentar o currículo noutro formato, preferentemente normalizado.

b) O proxecto de actividades docentes.

O proxecto de actividades docentes terá unha extensión máxima de 100.000 caracteres (espazos incluídos) e deberá referirse á materia indicada no anexo I.1 desta convocatoria ou, na súa falta, a unha materia obrigatoria ou de formación básica adscrita á área de coñecemento de que se trate, das cursadas para a obtención de títulos de carácter oficial de grao ou equivalente na USC, que tivesen docencia no curso académico en que se realice esta convocatoria. O proxecto deberá recoller, cando menos, os seguintes aspectos: datos descritivos da materia, sentido da materia no plan de estudos, obxectivos, desenvolvemento do temario, metodoloxía de ensino-aprendizaxe, bibliografía e criterios de avaliación. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da comisión de selección unha copia do texto nun formato electrónico que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

c) O proxecto investigador.

O proxecto investigador terá unha extensión máxima de 50.000 caracteres (espazos incluídos) e deberá referirse ao proxecto que desenvolverá a persoa solicitante no caso de lle ser outorgada a praza. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da comisión de selección unha copia do texto no soporte dixital indicado no punto 7.1.2 que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

d) A documentación acreditativa dos méritos alegados poderá presentarse en soporte dixital ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo III.

No caso de que as persoas aspirantes opten pola presentación en soporte dixital da documentación acreditativa de méritos, esta deberá organizarse en carpetas ordenadas consonte a estrutura do currículo.

Se se opta pola presentación en papel, o exemplar da documentación acreditativa terá que ordenarse consonte a estrutura do currículo. Os documentos que non sexan libros ou similares deberán estar numerados en cada unha das súas páxinas e encadernados ou suxeitos de calquera outro modo que os manteña unidos de maneira sólida e impida a perda da documentación. Os libros e outros materiais non encadernables deberán presentarse en arquivadores ou similares, numerados, no caso de que se entregue máis dun, e identificados co número do concurso e o nome da persoa aspirante. Co fin de facilitar a súa localización, recoméndase que en cada un dos méritos relacionados no currículo se indique o número de orde da carpeta ou do arquivador que os contén.

A persoa que exerza a presidencia da comisión requirirá as persoas aspirantes para que ordenen a documentación consonte o recollido no parágrafo anterior, no caso de que a documentación presentada no cumpra os requisitos descritos.

7.1.3. Non serán valorados os proxectos de actividades docentes e os proxectos investigadores que incumpran os requisitos de extensión fixados.

7.1.4. O/a secretario/a da comisión garantirá que a documentación entregada polas persoas concursantes poida ser consultada antes do inicio das probas por todas as persoas candidatas presentadas que o desexen.

7.1.5. As probas deberán comezar nun prazo máximo de dez días desde o acto de presentación.

7.1.6. No acto de presentación, os membros da comisión de selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. No lugar de celebración do acto deberá estar presente, ademais das persoas aspirantes, como mínimo un membro da comisión.

7.2. Realización das probas.

7.2.1. Os concursos correspondentes a prazas de profesorado contratado doutor constarán de dúas fases, cada unha delas de carácter eliminatorio:

a) A primeira fase terá unha valoración máxima de 100 puntos e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas no currículo, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que estean debidamente acreditados. A comisión de selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo co baremo correspondente a esta categoría, recollido no anexo II desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico. A comisión indicará a relación de aspirantes que pasan á segunda fase e fará pública a convocatoria para a realización do exercicio correspondente. A convocatoria incluirá a data, a hora e o lugar de celebración.

b) A segunda fase consistirá na exposición oral en sesión pública do proxecto de actividades docentes e do proxecto investigador, durante un tempo máximo de noventa minutos. Seguidamente, a comisión debaterá coa persoa aspirante á praza sobre os contidos da súa exposición durante un tempo máximo de dúas horas.

Rematada a proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

O proxecto de actividades docentes e o proxecto investigador terán unha valoración máxima de 50 puntos cada un.

c) A puntuación final de cada aspirante será o resultado da suma das puntuacións obtidas nas dúas fases do concurso.

7.2.2. Nestas probas, os membros da comisión de selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de celebración das probas deberá estar presente fisicamente, ademais das persoas aspirantes, cando menos un membro da comisión.

8. Proposta de provisión.

8.1. De acordo coas valoracións e informes realizados, no prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao de finalización da segunda fase, a comisión elaborará unha proposta de contratación, que incluirá a relación de todas as persoas candidatas que sexan consideradas aptas para ocupar a praza, ordenadas pola puntuación final acadada no proceso (de maior a menor). No caso de que ningunha das persoas candidatas atinxa a puntuación mínima establecida nos criterios, a comisión elaborará unha proposta de non provisión. A proposta de contratación ou de non provisión farase pública no taboleiro electrónico da universidade.

Unha vez publicada, a comisión de selección remitirá o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador.

Rematado o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará ao seu dispor no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de recurso, a documentación non poderá́ retirarse ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fose retirada será́ destruída.

8.2. Contra a proposta de provisión de prazas de profesorado contratado doutor as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor no prazo de dez días contado desde o seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico. A reclamación será valorada por unha comisión de reclamacións nos termos e consonte o procedemento establecido no artigo 20 do regulamento. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase a contratación ata a súa resolución definitiva.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. A resolución reitoral que autorice, cando proceda, a contratación da persoa candidata ou candidatas segundo a orde de puntuación farase pública no taboleiro electrónico da USC. A publicación no taboleiro electrónico da USC substituirá a notificación persoal ás persoas interesadas e producirá os mesmos efectos ca esta, segundo o previsto no artigo 45 da LPACAP.

9.2. As persoas candidatas a que se atribúan as prazas obxecto de concurso deberán asinar o contrato nun prazo de cinco días hábiles, contados a partir da publicación da resolución de contratación no taboleiro electrónico da USC. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado polo reitor.

9.3. Antes de proceder á sinatura, a persoa candidata deberá presentar para o seu cotexo os documentos orixinais que avalen o cumprimento dos requisitos exixidos nesta convocatoria. En todo caso, deberá acreditar a titulación universitaria de maior nivel que se posúa, co obxecto de que conste no seu expediente persoal.

A acreditación do requisito exixido na base 2.e) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo de Galego de Saúde (Sergas).

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.f) deberá axustarse ao seguinte:

As persoas candidatas propostas para ocupar o posto de profesor/a contratado doutor deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga 3 ou equivalente.

De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da sinatura do contrato a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior. De non ser así, a USC realizaralle a persoa candidata proposta unha proba específica, que terá lugar antes de que transcorran dous anos desde a contratación.

Esta documentación deberá presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador-Colexio de San Xerome-Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia-Edificio Biblioteca Intercentros-Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

De non presentarse a documentación na forma e prazo sinalados anteriormente, ou cando esta non garde correspondencia co declarado na instancia, a persoa candidata decaerá nos dereitos que para ela deriven desta convocatoria.

9.4. Se a persoa candidata non asina o contrato dentro do prazo sinalado no punto 9.2 desta base, agás supostos de forza maior debidamente acreditados e sen prexuízo do establecido no artigo 10, in fine, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, perderá o dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionada e formalizarase a contratación coa persoa candidata proposta na seguinte posición.

9.5. Con carácter xeral, os contratos que deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.6. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratado nas outras prazas para as que fose proposto. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.7. Serán de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro, na Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica e demais normativa de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e as súas normas de desenvolvemento.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Estes contratos terán efectos a partir da data de sinatura de cada un deles, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación se é posterior, e a súa duración será a que para cada categoría corresponda segundo o establecido no artigo 7 do Decreto autonómico 266/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario.

11. Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2021

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 30.4.2020; DOG do 11 de maio)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I.1

Relación de prazas

Profesor/a contratado/a doutor/a.

Nº de concurso: 3001/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0504).

Área de coñecemento propia: Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento.

Área de coñecemento nacional: Psicoloxía Social.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: psicoloxía da intervención social e comunitaria I (G2011332).

Centro (*): Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3002/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0505).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe das ciencias sociais II (G3141321).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3003/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0506).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: fundamentos da educación física (G3151122).

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 3004/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0507).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: fundamentos da educación física (G3141122).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3005/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0508).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe da aritmética (G3141121).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3006/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0509).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: axentes intelixentes (G4111321).

Centro (*): Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 3007/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0510).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: continuidade e derivabilidade de funcións dunha variable real (G1011104).

Centro (*): Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3008/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0511).

Área de coñecemento propia: Optometría.

Área de coñecemento nacional: Óptica.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: Optometría II (G2041227).

Centro (*): Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3009/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0502).

Área de coñecemento: Física da Materia Condensada.

Departamento: Física de Partículas.

Perfil: fundamentos de termodinámica (G1031223).

Requisito específico: ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter o certificado I3.

Centro (*): Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3010/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0497).

Área de coñecemento: Fisioloxía.

Departamento: Fisioloxía.

Perfil: Fisiopatoloxía (G2081321).

Requisito específico: ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter o certificado I3.

Centro (*): Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3011/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0512).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: escola, comunidade e TIC (G3141108).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3012/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0513).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: escola inclusiva e necesidades educativas especiais (G3121206).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3013/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0514).

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: educación social, servizos sociais e iniciativa cidadá (G3091229).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3014/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0515).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: formación e profesionalización en educación social (G3091222).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3015/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0516).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: didáctica e profesión docente (G3131105).

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 3016/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0517).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Perfil: psicoloxía do desenvolvemento (6-12 anos) (G3141106).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3017/21-22. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (PX0503).

Área de coñecemento: Xenética.

Departamento: Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física.

Perfil: Xenética II (G1051227).

Requisito específico: ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter o certificado I3.

Centro (*): Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Centro onde se realizará con carácter preferente a actividade.

ANEXO I.2

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

3001/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Leiros Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Mallou, Jesús

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3002/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Sociais

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Armas Castro, José Ángel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Cáceres, Myriam José

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Huelva

2ª vogal

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gómez Carrasco, Cosme Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Murcia

Secretaria

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rivero Gracia, María Pilar

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Zaragoza

2º vogal

Ibáñez Echevarría, Alejandro

T

Profesor titular de universidade

Univ. do País Vasco

3ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3003/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Corporal

Comisión titular

Presidenta

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Eirín Neimiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Pena Presas, Montserrat

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pazos Couto, José María

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Vigo

1º vogal

Arufe Giráldez, Víctor

T

Profesor contratado doutor

Univ. da Coruña

2º vogal

Barcala Furelos, Roberto Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Vigo

3ª vogal

Blanco Anaya, Paloma

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3004/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Corporal

Comisión titular

Presidente

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barcala Furelos, Roberto Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Vigo

Secretario

Pazos Couto, José María

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Vigo

1º vogal

Arufe Giráldez, Víctor

T

Profesor contratado doutor

Univ. da Coruña

2ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3005/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidenta

Fernández Blanco, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Vivero, Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

T

Profesor titular de universidade

Univ. da Coruña

3ª vogal

Naya Rivero, Cristina

T

Profesora contratada doutora

Univ. da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Wilhelmi, Miguel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Navarra

Secretario

Soneira Calvo, Carlos

T

Profesor contratado doutor

Univ. da Coruña

1ª vogal

Mato Vázquez, María Dorinda

T

Profesora contratada doutora

Univ. da Coruña

2º vogal

Diego Mantecón, José Manuel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Cantabria

3ª vogal

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3006/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias Rodríguez, Roberto

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Carreira Nouche, María José

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Blanco Heras, Dora

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Mucientes Molina, Manuel Felipe

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Correa Pombo, José Luis

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cariñena Amigo, María Purificación

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3007/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Análise Matemática

Comisión titular

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez López, Rosana

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Trinchet Soria, Rosa Mª

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Pouso, Rodrigo

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Otero Espinar, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Crujeiras Casais, Rosa María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Faraldo Roca, Pedro

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Casas Méndez, Balbina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cid Araújo, José Ángel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Vigo

Nº de concurso

3008/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Optometría

Comisión titular

Presidenta

Giráldez Fernández, María Jesús

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Gigirey Prieto, Luz María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Yebra-Pimentel Vilar, Eva

T

Catedrática de esc. universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Herranz, Raúl

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Valladolid

3º vogal

Montalt Rodrigo, Juan Carlos

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Valencia

Comisión suplente

Presidenta

Sobrado Calvo, Paloma

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Murcia

Secretaria

Palomo Álvarez, Catalina

T

Profesora titular de universidade

Univ. Complutense de Madrid

1ª vogal

Nieto Bona, Amelia

T

Profesora titular de universidade

Univ. Complutense de Madrid

2º vogal

García Ayuso, Diego

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Murcia

3º vogal

González Pérez, Javier

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3009/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Física da Materia Condensada

Comisión titular

Presidente

Taboada Antelo, Pablo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Barbosa Fernández, Silvia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Torrón Casal, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mosqueira Rey, Jesús Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Muñuzuri, Alberto

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Varela Cabo, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Lago, María Elena

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pintos Barral, Mª Mercedes

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Prieto Estévez, Gerardo

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Calvo Iglesias, María Encina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3010/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Fisioloxía

Comisión titular

Presidente

Otero Espinar, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martín Cora, Francisco Javier

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Álvarez Villamarín, María Clara

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Pombo Ramos, Celia María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vidal Figueroa, Anxo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pérez Fernández, Román

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Zalvide Torrente, Juan Bautista

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Mancebo Seoane, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Señarís Rodríguez, Rosa María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

García García, María del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3011/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Fernández Morante, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Trillo Alonso, José Felipe

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3012/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Fernández Morante, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Trillo Alonso, José Felipe

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3013/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Teoría e Historia da Educación

Comisión titular

Presidente

Caride Gómez, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Caballo Villar, María Belén

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Morán de Castro, María del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vargas Callejas, Germán

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Iglesias da Cunha, María Lucía

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Meira Cartea, Pablo Ángel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Gradaílle Pernas, Rita

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Martínez, Antonio

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sotelino Losada, Alejandro

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Olveira Olveira, María Esther

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3014/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Fernández Morante, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Trillo Alonso, José Felipe

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3015/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Fernández Morante, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Trillo Alonso, José Felipe

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3016/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidenta

Rivas Torres, Rosa María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Gómez, Santiago

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Ares, Eva María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

García Señorán, María del Mar

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Vigo

3º vogal

González González, Salvador Guillermo

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Pérez Pereira, Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez Castaño, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Tinajero Vacas, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Páramo Fernández, Mª Fernanda

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Dosil Díaz, Joaquín

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Vigo

Nº de concurso

3017/21-22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Xenética

Comisión titular

Presidenta

Taboada Rodríguez, Teresa María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Zapata Babío, José Carlos

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Suárez, Carlos

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Castro Alberto, Jaime

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Gómez Pardo, María Belén

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Santos Rodríguez, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez Piñón, Laura Elena

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Amaro González, Rafaela María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Portela, Paulino

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vera Rodríguez, Manuel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

ANEXO II

Baremo para a valoración dos méritos e do historial das persoas candidatas

Profesorado contratado doutor

Os criterios de valoración dos méritos e do historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas, deberán respectar as seguintes puntuacións máximas:

1. Formación académica: máximo de 15 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

– Expediente académico.

– Grao de licenciatura ou proxecto de fin de carreira naqueles estudos que o inclúan no seu plan de estudos.

– Diploma de estudos avanzados ou suficiencia investigadora.

– Tese de doutoramento.

– Outras titulacións de grao e máster ou equivalentes.

– Premios extraordinarios de titulacións oficiais.

– Doutoramento europeo ou internacional e outras mencións de calidade.

– Título de especialista relacionado coa praza obxecto de concurso (para áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico).

2. Traxectoria investigadora e de transferencia: máximo de 40 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

2.1. Difusión da actividade investigadora.

2.1.1. Publicacións científicas.

2.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

2.2. Proxectos e contratos de investigación.

2.2.1. Participación en proxectos de investigación.

2.2.2. Participación en contratos de investigación.

2.3. Bolsas e contratos de investigador.

2.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

2.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

2.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

2.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

2.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

3. Traxectoria docente: máximo de 40 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

3.1. Dedicación docente.

3.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

3.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

3.1.3. Dirección de traballos académicos.

3.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

3.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

3.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

4. Experiencia asistencial (só para prazas con vinculación asistencial).

5. Outros méritos relevantes para a praza: máximo 5 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

5.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

5.2. Mobilidade.

5.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

5.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

5.5. Outros.

ANEXO III

Acreditación dos méritos

1. Formación académica.

1.1. Expediente académico.

Certificación académica oficial emitida pola universidade correspondente en que consten os estudos universitarios realizados, as cualificacións recibidas en cada unha das materias e a convocatoria en que foron superadas na titulación principal que serviu de base para os estudos do terceiro ciclo.

1.2. Grao de licenciatura ou proxecto de fin de carreira naqueles estudos que o inclúan no seu plan de estudos.

Certificación académica emitida pola universidade correspondente en que consten as citadas mencións.

1.3. Diploma de estudos avanzados ou suficiencia investigadora.

Copia do diploma.

1.4. Tese de doutoramento.

Copia do título de doutor e certificación en que consten a denominación do título, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida.

1.5. Outras titulacións de grao e máster ou equivalentes.

Copia do título universitario oficial.

1.6. Premio/s extraordinario/s de titulacións oficiais.

Certificación oficial da concesión do premio.

1.7. Doutoramento europeo ou internacional e outras mencións de calidade.

No caso de que o programa de doutoramento cursado teña mención de calidade ou se trate dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente e/ou a xustificación da súa publicación no BOE.

2. Traxectoria investigadora e de transferencia.

2.1. Difusión da actividade investigadora.

2.1.1. Publicacións científicas.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf, ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf, ou ben exemplar en papel, co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

2.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, pdf, ou ben copia en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, a portada, o índice e os créditos da editorial e a primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf ou copia en papel do resumo ou da presentación.

2.2. Proxectos e contratos de investigación.

2.2.1. Participación en proxectos de investigación.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

2.2.2. Participación en contratos de investigación.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

2.3. Bolsas e contratos de investigador.

2.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e documentación acreditativa do centro ou institución receptora en que conste a duración efectiva da bolsa ou contrato.

2.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

Copia do contrato e documentación acreditativa da súa duración e da función realizada.

2.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que os acrediten.

2.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

Documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

2.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

3. Traxectoria docente.

3.1. Dedicación docente.

3.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral a Secretaría Xeral), onde se expliciten a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. No caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo...), deberase facer constar este aspecto no certificado correspondente.

3.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servizos prestados) ou privado (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) en que se recolla a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable o ensino impartido na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

3.1.3. Dirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

No caso de publicacións impresas, pdf ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxinas. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, enlace á páxina correspondente ou pdf ou copia impresa do índice e os créditos.

3.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

No caso de participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

No caso de estadías docentes, documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

Certificación ou documentación acreditativa dos restantes méritos alegados.

3.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

4. Experiencia asistencial (exclusivamente para prazas con vinculación asistencial).

5. Outros méritos relevantes para a praza.

5.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

5.2. Mobilidade.

Certificación ou documentación acreditativa da mobilidade realizada.

5.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

5.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.

5.5. Outros.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.