Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 173 Mércores, 8 de setembro de 2021 Páx. 44391

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2021/22.

Pola Resolución do 26 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (DOG do 4 de xuño), fíxose público o anuncio da resolución pola que se convocan e regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22.

A disposición décimo terceira da resolución da convocatoria establece que o secretario xeral de Educación e Formación Profesional ditará unha resolución que conteña a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües e que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro

Publicar a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües no curso 2021/22, así como os ciclos formativos autorizados.

Segundo

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2021

José Luis Mira Lema
Secretario xeral de Educación e Formación Profesional

ANEXO

Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües
no curso 2021/22 e ciclos formativos autorizados

Código
do centro

Centro

Código
do ciclo

Ciclo

Idioma dos módulos non lingüísticos

15005749

CIFP Universidade Laboral

S17004

Prevención de riscos profesionais

Portugués

SAFD02

Acondicionamento físico

Inglés

SIMA03

Mecatrónica industrial

Inglés

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

SHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

Francés (2º)

Inglés (1º)

15021469

CIFP Leixa

SARG02

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Inglés

15021482

IES San Clemente

MIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Portugués

SIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

Portugués

SIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Inglés

SIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Inglés

15021974

EFAG Fonteboa

MAGA02

Produción agropecuaria

Francés (1º e 2ª)

Inglés (1º)

SAGA03

Gandaría e asistencia animal

Inglés

SCOM01

Transporte e loxística

Inglés

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

SSAN01

Audioloxía protésica

Inglés

15024513

CIFP Someso

SFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

Inglés

15026753

IES A Pontepedriña

SCOM02

Comercio internacional

Inglés

27003175

IES Val do Asma

SIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web (FP dual)

Inglés

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

SAFD01

Ensino e animación sociodeportiva

Inglés

27006528

CIFP As Mercedes

STMV01

Automoción

Inglés

STMV04

Mantemento aeromecánico de avións con motor turbina

Inglés

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

SIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Inglés

SQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

Inglés

SSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

Inglés

SSAN09

Hixiene bucodental

Inglés

32008914

CPR Santo Cristo

SADG01

Administración e finanzas

Inglés

32015050

CIFP A Farixa

SHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Inglés

SHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

Inglés

32016285

IES de Vilamarín

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Inglés

SHOT04

Dirección de cociña

Francés (2º)

Inglés (1º e 2º)

SHOT05

Dirección de servizos de restauración

Inglés

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos (FP dual)

Inglés

32016765

CIFP Portovello

SADG02

Asistencia á dirección

Inglés

SCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Inglés

Xestión de vendas e espazos comerciais

Inglés

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

MCOM01

Actividades comerciais

Inglés

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

SADG01

Administración e finanzas

Inglés

SIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede (FP dual)

Inglés

36011211

CPR Plurilingüe San Miguel 2

BIFC01

Informática e comunicacións

Inglés

BIFC02

Informática de oficina

Inglés

36011348

CPR San Miguel

BADG01

Servizos administrativos

Inglés

BCOM01

Servizos comerciais

Inglés

MADG01

Xestión administrativa

Inglés

MELE02

Instalacións de telecomunicacións

Inglés

36011853

CPR Daniel Castelao

BADG01

Servizos administrativos

Inglés

BELE01

Electricidade e electrónica

Inglés

MADG01

Xestión administrativa

Inglés

MELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Inglés

SADG01

Administración e finanzas

Inglés

SIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

Inglés

SIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Inglés

36013448

CIFP Manuel Antonio

SQUI02

Química industrial

Inglés

STCP01

Patronaxe e moda

Inglés

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

SMAM01

Deseño e amoblamento

Portugués

36015822

CPR Marcote

SCOM02

Comercio internacional

Inglés

36019529

IES Ribeira do Louro

MADG01

Xestión administrativa

Inglés

SADG01

Administración e finanzas

Inglés

SCOM02

Comercio internacional

Inglés

36020064

CIFP Carlos Oroza

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Inglés

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos (FP dual)

Inglés

36020362

IES de Valga

SFME02

Construcións metálicas

Inglés