Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 20 de setembro de 2021 Páx. 45971

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia número 136, do 19 de xullo, publicouse a Resolución do 9 de xullo de 2021 (DOG do 19 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e no seu artigo 5 establécese un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 19 de agosto de 2021.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, deporte.xunta.gal, e comunícase ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 24 de agosto de 2021, e establécese un prazo de dez días para formular alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a comisión de selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de selección a que se refire o artigo 10 da Resolución do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22 (DOG núm. 136, do 19 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 8 de setembro de 2020, e vista a proposta formulada pola citada comisión de selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sita en Pontevedra, as prazas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 20, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de prazas ás solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obteren a condición de beneficiarias con base no establecido nos artigos 20, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de prazas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

a) Bolsas de residente 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 2

Nova

2

Domínguez Martín, Diego

Piragüismo

Residente 2

Renova

3

Feijoo Pérez, Lara

Piragüismo

Residente 2

Nova

4

Fernández Enríquez, Ignacio

Bádminton

Residente 2

Nova

5

Fontán Señoráns, Manuel

Piragüismo

Residente 2

Renova

6

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

Renova

7

Horta Pombo, Caetano

Remo

Residente 2

Renova

8

Ínsua Iglesias, Noelia

Judo

Residente 2

Renova

9

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Residente 2

Renova

10

Rodríguez Huertas, Iria

Tríatlon

Residente 2

Renova

11

Rodríguez Muñoz, Melania

Ximnasia

Residente 2

Renova

12

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

b) Bolsas de externo 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Alava Montenegro, Javier

Bádminton

Externo 2

Renova

2

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Externo 2

Renova

3

Becerra Bernárdez, Yoel

Piragüismo

Externo 2

Renova

4

Bello Álvarez, Saúl

Loita

Externo 2

Renova

5

Cendán Llorens, Andrés

Tríatlon

Externo 2

Renova

6

Couto Fernández, Claudia

Piragüismo

Externo 2

Renova

7

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

8

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Renova

9

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Externo 2

Renova

10

Durán Piñeiro, Sara

Piragüismo

Externo 2

Renova

11

Duro Pichel, Jaime

Piragüismo

Externo 2

Nova

12

Fernández Moscoso, Anxo

Judo

Externo 2

Renova

13

Frieiro Carril, Carla

Piragüismo

Externo 2

Nova

14

García Vidal, Miryam

Taekwondo

Externo 2

Nova

15

González Martínez, Borja

Piragüismo

Externo 2

Nova

16

González Silva, David

Loita

Externo 2

Renova

17

Herrero Valcarce, Lucía

Karate

Externo 2

Renova

18

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

19

Jorge Fernández, Ángela

Piragüismo

Externo 2

Renova

20

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Externo 2

Renova

21

Molina Molina, José

Bádminton

Externo 2

Nova

22

Monteagudo Moraña, Iago

Piragüismo

Externo 2

Nova

23

Ouzande Iturralde, Sara

Piragüismo

Externo 2

Nova

24

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

25

Pérez Aragunde, María

Piragüismo

Externo 2

Nova

26

Pérez Pacheco, Verónica

Judo

Externo 2

Renova

27

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

28

Puente-Dodd Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Renova

29

Santos Veiga, Xavier

Karate

Externo 2

Renova

30

Suárez Barros, Cristian

Loita

Externo 2

Renova

c) Bolsas de elite.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Bajo Borlán, Laura

Judo

Elite

Renova

2

Bernabeu Avomo, María

Judo

Elite

Renova

3

Dapena González, Pablo

Tríatlon

Elite

Renova

4

García Martínez, Iván

Taekwondo

Elite

Renova

5

García Naveiro, Natalia

Piragüismo

Elite

Renova

6

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Elite

Renova

7

Portela Rivas, Teresa

Piragüismo

Elite

Renova

8

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Elite

Renova

9

Serrat Seoane, Antonio

Tríatlon

Elite

Renova

10

Sieiro Barreiro, Adrián

Piragüismo

Elite

Nova

11

Vallejo Esperón, Sergio

Piragüismo

Elite

Nova

Os beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación (facer a matrícula no CGTD); transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase desistido da solicitude formulada.

ANEXO II

Listaxe de bolseiros excluídos para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Federación

Praza solicita

Observacións

1

Acuña García, Cándido

Piragüismo

Externo 2

d

2

Álvarez Ferreira, Alexandre

Tríatlon

Externo 2

d

3

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Elite

d

4

Bastero Comesaña, Alejandro

Judo

Externo 2

d

5

Bekbol Onggarov

Loita

Externo 2

d

6

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

d

7

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Elite

d

8

De la Peña Barreiro, María

Piragüismo

Externo 2

d

9

Eiriz Vázquez, Victoria

Atletismo

Externo 2

d

10

García Vidal, Yeray

Piragüismo

Externo 2

d

11

González Borges, David

Tríatlon

Externo 2

d

12

González Mariño, Jorge

Tríatlon

Externo 2

d

13

González Novoa, María

Taekwondo

Externo 2

d

14

Iglesias Álvarez, Brais

Taekwondo

Externo 2

d

15

Iglesias Pérez, Antonio

Bádminton

Externo 2

d

16

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

d

17

Martínez Novoa, Miguel

Natación

Residente 2

d

18

Martínez Pachón, Gabriel

Piragüismo

Residente 2

d

19

Moliner Fernández, Pablo

Ximnasia

Externo 2

d

20

Mourelos Buezas, Marta

Piragüismo

Externo 2

d

21

Neira Real, Adrián

Piragüismo

Externo 2

d

22

Pinaque García, Nicolás

Karate

Externo 2

d

23

Puentes Barcia, Iván

Tríatlon

Externo 2

d

24

Santiso Prado, Ana María

Tríatlon

Externo 2

d

25

Siero Barreiro, Carla

Piragüismo

Externo 2

d

26

Tomás González, Lois

Taekwondo

Residente 2

d

27

Troitiño Amoedo, Rubén

Taekwondo

Externo 2

d

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución.

b

Non cumpre os requisitos académicos.

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria.

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada.

f

Renuncia á bolsa concedida.

g

Informe técnico negativo da federación (art. 22.d).