Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Xoves, 23 de setembro de 2021 Páx. 46764

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Parroquia de Piñeira de Arcos, a favor da veciñanza da parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán), no concello de Sandiás.

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 23 de xuño de 2021, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Nome do monte: Da parroquia de Piñeira de Arcos.

Superficie: 18,25 ha.

Pertenza: CMVMC da parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán).

Parroquia: Piñeira de Arcos (San Xoán).

Concello: Sandiás.

Descrición dos predios que constitúen o monte:

Parcelas C-D:

Estes terreos incluídos na solicitude constitúen unha única parcela catastral e un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, aínda que están atravesados por un tramo de camiño que une as parcelas coas referencias catastrais 32078A50109022 e 32078A50109023 e que se exclúe na solicitude de clasificación. Non obstante, ao noroeste, existe outro tramo de camiño que une as parcelas coas referencias catastrais 32078A50109015 e 32078A50109016, que si se inclúe na solicitude de clasificación.

Despois de realizar unha consulta na oficina virtual do Medio Rural comprobouse que, agás os dous tramos de camiños citados, estes terreos figuran como excluídos dentro do polígono 1 do acordo da zona de concentración parcelaria de Arcos, que está rematada.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A00900225 (non totalmente)

Norte

32078A50109015

32078A50100207

32078A50100208

32078A50100234

Leste

32078A50109046

32078A50100243

32078A50100244

32078A50100245

32078A50100246

32078A50100247

32078A50109023

32078A50100199

32078A50100198

32078A50100197

32078A50100196

32078A50100181

32078A00909003

Sur

32078A00900225

Oeste

32078A50100184

32078A50100185

32078A50100186

32078A50100188

32078A50100189

32078A50100190

32078A50100191

32078A50100192

32078A50100193

32078A50100194

32078A50100195

32078A50100201

32078A50100200

32078A50109022

32078A50100200

32078A50100203

32078A50100204

32078A50100206

32078A50100109

Parcela E:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A17800361

Norte e leste

32078A17809001

Sur e oeste

32078A50209036

Parcela F:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A04800438

32078A04809001

Norte

32078A50209051

32078A50200725

Leste

32078A50209031

Sur

32078A50220726

32078A50209130

Oeste

32078A50210726

Parcelas G-H-I:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

Terreos sen referencia catastral

Norte

32078A50200220

002500500PG06E

002002100PG06E

32078A50200222

32078A50200225

32078A50200226

Leste

002501500PG06E

Sur

002501600PG06E

002502400PG06E

Oeste

32078A50200221

Encravado

002500400PG06E

Parcelas J-K:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A05300002

32078A05309004

Terreos sen referencia catastral

Norte e oeste

32078A50200698

32078A50201679

Leste

32078A05300003

32078A05300001

32078A05309001

Sur

002100200PG06F

32078A50201657

002100100PG06F

Parcela L:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A06000287

Norte

32078A50200450

Leste

32078A50200439

Sur

32078A50200438

Oeste

32078A50209028

Parcelas M-N:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A06600283

32078A06600284

Norte

32078A50200462

Leste

32078A50200491

32078A50209048

32078A50200551

Sur

32078A06609001

Oeste

32078A50209124

32078A50200461

Parcelas O-P-Q:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A06800003

32078A06800004

32078A06800005 (parte da parcela)

32078A17709045 (parte da parcela)

Norte

32078A50200584

32078A50209048

32078A50200583

32078A50209044

Leste

32037A50109066

32078A06800005 (resto da parcela)

32078A06809005

32078A17709044

Sur

32078A17709045

32078A50200615

32078A50209030

Oeste

32078A50200585

Parcela R:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A06800002

32078A06800008

32078A17709045 (parte da parcela)

Norte

32078A50200616

32078A50200615

32078A17709045

Leste

32078A17709044

Sur

32078A17709045

32078A06809003

Oeste

32078A06809003

32078A50200618

32078A50200617

Parcela S:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32078A17400280

Norte

32002A10309007

32078A17409003

Leste

32078A17400196

32078A17400265

Sur

32078A17400264

32078A17400211

32078A17400262

32002A10300535

32002A10300536

32002A10300537

32002A10300538

Oeste

32002A10300549

Parcela T:

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32002A09200025

Norte

32002A09200019

32002A09200020

Leste

32078A17600485

32078A17600484

32078A17600483

32078A17600482

32078A17600481

32078A17600476

32078A17600475

32078A17600474

32078A17609012

32002A09200253

Sur

32002A09200253

Oeste

32002A09200024

As parcelas denominadas C-D, G-H-I, K, O-Q e R que figuran na solicitude non se axustan á cartografía catastral e a CMVMC solicitante non presentou un informe de validación gráfica positivo da representación gráfica xeorreferenciada alternativa, emitido pola Dirección Xeral do Catastro. Tendo en conta o anterior e, despois da entrada en vigor da Lei 13/2015, do 24 de xuño, de reforma da Lei hipotecaria e da Lei do catastro inmobiliario, a CMVMC solicitante deberá presentar o citado informe.

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que consideren convenientes, así como achegar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 7 de setembro de 2021

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense