Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Xoves, 23 de setembro de 2021 Páx. 46770

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Costa, a favor dos veciños e veciñas da Costa, na parroquia de Cusanca (San Cosmede), no concello do Irixo (Ourense).

En cumprimento do disposto no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión que tivo lugar con data do 23 de xuño de 2021, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Costa, a favor dos/das veciños/as da Costa, na parroquia de Cusanca (San Cosmede), no concello do Irixo (Ourense), resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 5 de marzo de 2018 tivo entrada no rexistro da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural un escrito dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Dolores Dacosta Fernández, no cal solicitaba a clasificación como veciñal en man común de varias parcelas denominadas Da Costa, a favor dos/das veciños/as da Costa, na parroquia de Cusanca (San Cosmede), no concello do Irixo (Ourense).

Segundo. Con data do 4 de febreiro de 2020, o Xurado Provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designando instrutor e realizando as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e abrindo un período de un mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. No prazo concedido para a práctica de alegacións non consta que se presentase ningunha.

Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación que consta no expediente, descríbese así:

Nome do monte: Da Costa.

Superficie: 28,09 ha, segundo IVG con CSV: QCNA4QXCHMJFWZGH.

Pertenza: veciños/as da Costa.

Parroquia: Cusanca (San Cosmede).

Concello: O Irixo.

Descrición das parcelas que constitúen o monte:

Considérase que os terreos obxecto da solicitude constitúen sete coutos redondos, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, xa que nun dos predios a continuidade da superficie unicamente se ve afectada por un camiño.

A descrición dos terreos en clasificación, segundo IVG con CSV: QCNA4QXCHMJFWZGH, é a seguinte:

Predio nº 1: Laceira de Arriba (parcela resultante denominada PARCELA_0005).

Superficie: 55.723 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00700236 (unha parte da parcela)

Norte

32036A00700387

32036A00700244

32036A00700245

32036A00700249

32036A00700250

32036A00700253

32036A00700388

32036A00700264

32036A00700265

32036A00700266

32036A00700267

32036A00700254

32036A00700258

32036A00700259

32036A00700260

32036A00700261

32036A00700262

32036A00700263

32036A00702107

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

Leste

32036A00709008

Sur

PARCELA_0006 (parte da 32036A00700236)

Oeste

32036A00709039

PARCELA_0006 (parte da 32036A00700236)

Predio nº 2: Laceira de Abaixo (parcela resultante denominada PARCELA_0004).

Superficie: 9.144 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00700236 (unha parte da parcela)

Norte e oeste

PARCELA_0006 (parte da 32036A00700236)

Leste

32036A00709018

Sur

32036A00701095

Predio nº 3: Coto do Medio (parcela resultante denominada PARCELA_0017).

Superficie: 105.935 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00800001 (unha parte da parcela)

Norte e oeste

PARCELA_0001 (parte da 32036A00800001)

Leste

32036A00809007

32036A00800101

32036A00800114

32036A00800117

32036A00800119

32036A00800120

32036A00800123

32036A00800124

32036A00800127

32036A00800128

32036A00800140

32036A00800142

32036A00800146

32036A00800147

32036A00800151

32036A00800152

32036A00800104

32036A00800105

32036A00800106

32036A00800109

32036A00800110

32036A00800113

32036A00800131

32036A00800132

32036A00800135

32036A00800136

32036A00800139

Sur

PARCELA_0001 (parte da 32036A00800001)

32036A00800775

32036A00800777

Predio nº 4: Fonte Lousiña (parcela resultante denominada PARCELA_0015).

Superficie: 55.531 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00800266 (unha parte da parcela)

Norte

32036A00800222

32036A00800223

32036A00800224

32036A00800225

32036A00800226

32036A00800232

32036A00800231

32036A00800235

32036A00800236

32036A00800194

32036A00800195

32036A00800196

32036A00800197

32036A00800198

32036A00800199

32036A00800201

32036A00800202

32036A00800203

32036A00800204

32036A00800205

32036A00800206

32036A00800207

32036A00800208

32036A00800209

32036A00800210

32036A00800211

32036A00800212

32036A00800213

32036A00800214

32036A00800215

32036A00800216

32036A00800217

32036A00800219

32036A00800220

32036A00800221

Leste

PARCELA_0016 (parte da 32036A00800266)

32036A00800769

32036A00800770

32036A00800771

Sur

PARCELA_0014 (parte da 32036A00800266)

Predio nº 5: Os Penedos da Costa (parcela resultante denominada PARCELA_0002).

Superficie: 23.105 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00800266 (unha parte da parcela)

Norte e leste

PARCELA_0014 (parte da 32036A00800266)

Sur

32036A00800755

32036A00800756

32036A00800758

32036A00800759

32036A00800763

32036A00800764

32036A00800765

32036A00800766

32036A00800767

32036A00800768

Oeste

32036A00809008

32036A00800183

32036A00800184

32036A00800185

Predio nº 6: Carballo do Río (parcela resultante denominada PARCELA_0009).

Superficie: 8.906 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00801669

Norte

32036A00801706

32036A00801682

Leste

32036A00801707

32036A00801722

32036A00801730

32036A00801731

32036A00809017

32036A00809004

Sur

32036A00801668

Oeste

32036A00801667

32036A00801670

32036A00801671

32036A00801672

32036A00801673

32036A00801807

Predio nº 7: As Coireiras da Costa (parcelas resultantes denominadas PARCELA_0010 e PARCELA_0012).

Superficie: 22.519 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Estrema

Referencia catastral

32036A00801801 (unha parte da parcela)

32036A00900528 (unha parte da parcela)

Norte

32036A00801750

32036A00801751

32036A00801752

32036A00801753

32036A00801754

32036A00801755

32036A00801759

32036A00801760

32036A00801761

32036A00801762

32036A00801749

32036A00801764

32036A00801765

32036A00801769

32036A00801763

32036A00809004

Leste

PARCELA_0013 (parte da 32036A00801801)

PARCELA_0018 (parte da 32036A00900528)

Sur

32036A00900530

32036A00900531

32036A00900532

32036A00900533

32036A00900537

32036A00900538

32036A00900543

32036A00900544

32036A00900545

32036A00900546

32036A00900547

32036A00900548

32036A00901095

32036A00901100

32036A00901101

Oeste

PARCELA_0018 (parte da 32036A00900528)

32036A00900549

Este predio está atravesado polo camiño coa referencia catastral 32036A00809004.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da devandita lei «son montes veciñais en man común... os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e se veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas polos membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese aproveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa, correspondendo constatar o aproveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e demais normativa legal e regulamentaria, o Xurado Provincial, por unanimidade dos seus membros,

RESOLVE:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado Da Costa, a favor dos/das veciños/as da Costa, na parroquia de Cusanca (San Cosmede), no concello do Irixo (Ourense), de acordo coa descrición realizada no feito cuarto.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 7 de setembro de 2021

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes
Veciñais en Man Común de Ourense