Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Martes, 5 de outubro de 2021 Páx. 48613

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2021 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2021.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e dando cumprimento ao artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Dar publicidade á resolución da concesión das axudas da Consellería do Medio Rural ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2021 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2021, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2021

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015, artigo 2.3; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 14 de maio de 2021 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).

b) Aplicación orzamentaria: 14.04.713E.770.2.

Crédito orzamentario: 1.299.209,90 €.

Esta axuda está cofinanciada polo Feaga da UE ata un 50 %, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) ata un 25 % e a porcentaxe restante a Xunta de Galicia en virtude do Regulamento (CE) núm. 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e o Real decreto 930/2017, do 27 de outubro, polo que se regula o réxime de axudas á apicultura no marco dos programas nacionais anuais, e se modifica o Real decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo que se establecen normas de ordenación das explotacións apícolas.

c) Finalidade:

Poderán ser obxecto das axudas, de acordo coa normativa comunitaria, aquelas actividades ou investimentos que estean recollidos no programa nacional e encamiñadas a acadar os obxectivos das seguintes liñas de actuación:

• Liña A. Asistencia técnica a persoas apicultoras e organizacións de persoas apicultoras.

• Liña B. Loita contra as agresións e enfermidades da colmea.

• Liña C. Racionalización da transhumancia.

• Liña D. Medidas de apoio aos laboratorios de análise de produtos apícolas para axuda ás persoas apicultoras para comercializaren e valorizaren os seus produtos.

• Liña E. Medidas de apoio á repoboación dos efectivos apícolas.

• Liña G. Seguimento de mercado.

d) Destinatarias:

Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, incluídas aquelas de titularidade compartida recollidas na Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias, e as cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia, na medida en que os seus integrantes cumpran os requisitos para seren beneficiarios dalgunha ou dalgunhas das axudas recollidas no programa 2020-2022.

e) Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Tamén poderá interpor directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

f) Beneficiarios e importe concedido:

Nº expediente

Beneficiario/a

NIF/CIF

Contía

API-2021-32-0012

Agrupación Apícola de Galicia

***2524**

408.501,09 €

API-2021-32-0019

Apibén, S.C.

***4296**

9.991,49 €

API-2021-32-0002

Aroamel

***4902**

2.930,89 €

API-2021-32-0013

Asoc. Agrogandeira Apícola e Forestal de Bande

***4901**

17.554,50 €

API-2021-32-0004

Asociación Abellas Nais

***4674**

104.916,51 €

API-2021-15-0006

Asociación Casa do Mel

***2438**

39.229,38 €

API-2021-32-0029

Asociación Galega de Apicultores Profesionais

***4962**

33.683,51 €

API-2021-15-0005

Asociación Galega de Apicultura

***0772**

395.161,01 €

API-2021-27-0008

Asociación Provincial Lucense de Apicultura

***0222**

161.014,02 €

API-2021-32-0020

Benigno Basteiro Rodríguez

***2292**

5.656,29 €

API-2021-27-0023

David Iriso Bernárdez

***9792**

8.680,98 €

API-2021-15-0028

Elías Seoane Corral

***0638**

2.894,10 €

API-2021-32-0010

Felisindo Gago Anta

***0276**

90,00 €

API-2021-32-0007

Flora Fernández Fernández

***2851**

135,00 €

API-2021-27-0016

Gosto Productores, S.L.

***4318**

5.688,74 €

API-2021-32-0011

Manuel Murías Fernández

***0076**

72,00 €

API-2021-27-0022

Mieles Anta, S.L.

***3516**

46.270,57 €

API-2021-32-0017

Miguel Ángel Fernández Pousa

***1746**

956,16 €

API-2021-15-0021

Nueve Uvas, S.L.U.

***9409**

4.588,66 €

API-2021-27-0024

Pazo de Lusío, S.L.

***9909**

36.225,28 €

API-2021-32-0026

Proxectos Galegos de Apicultura, S. Coop. Galega

***4960**

14.505,68 €

API-2021-32-0015

Raquel Rodríguez Martínez

***7033**

239,04 €

API-2021-32-0014

Ricardo Porto González

***3026**

90,00 €

API-2021-32-0027

Susana Vega Domínguez

***7027**

135,00 €