Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 11 de outubro de 2021 Páx. 49499

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT975I).

Mediante a Orde do 1 de xullo de 2021 (DOG núm. 133, do 14 de xullo) a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo públicas as bases reguladoras para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Segundo o establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións que concedan con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Convén sinalar que estas subvencións están cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) número 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) número 1083/2006 do Consello, e no Regulamento (UE) núm. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1080/2006.

En concreto, estas actuacións enmárcanse no programa operativo Feder Galicia 2014-2020; obxectivo temático 6: Conservar e protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos; prioridade de investimento 6.1: O investimento no sector dos residuos para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para dar resposta ás necesidades identificadas polos Estados membros; obxectivo específico 6.1.1: Desenvolver a separación, recollida selectiva e tratamento de residuos incluíndo accións de peche de ciclo; tendo en conta tanto os plans de xestión como os investimentos en infraestruturas; actuación 6.1.1.3: Financiamento para o fomento de actuacións que contribúan ao desenvolvemento do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia (PXRUG 2010-2022).

En consecuencia,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia o resultado do proceso de concesión das subvencións concedidas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal (código de procedemento MT975I) e que figuran no anexo desta resolución de conformidade co seguinte:

a) Convocatoria: Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2021, código de procedemento MT975I (DOG núm. 133, do 14 de xullo).

b) Programa e crédito orzamentario: as subvencións relativas ao obxecto desta resolución imputáronse á aplicación orzamentaria 08.02.541D.760.1, código de proxecto 2019 89, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 consonte o seguinte:

Aplicación

Importe 2021

Total

08.02.541D.760.1

1.576.780,52 €

1.576.780,52 €

c) Finalidade da axuda: o financiamento de actuacións destinadas a favorecer a prevención, adecuada recollida, clasificación e preparación para a reutilización de residuos domésticos, a través da adquisición de puntos limpos móbiles para a mellora e ampliación dos servizos prestados pola rede galega de puntos limpos existentes na comunidade autónoma, para a xestión de residuos especiais de competencia municipal.

d) Destinatarios: entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia, de conformidade coas competencias que lles correspondan en materia de xestión de residuos.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2021

María Sagrario Pérez Castellanos
Directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

ANEXO

Nº expediente

Nome solicitante

NIF solicitante

Actuación

Contía subvención concedida

EELL-001-2021-RES

As Nogais

P2703700A

Punto limpo móbil

69.520,13 €

EELL-003-2021-RES

Baralla

P2703600C

Punto limpo móbil

44.940,79 €

EELL-004-2021-RES

Folgoso do Courel

P2701700C

Punto limpo móbil

28.199,56 €

EELL-005-2021-RES

Melón

P3204700C

Punto limpo móbil

49.413,38 €

EELL-006-2021-RES

Trabada

P2706100A

Punto limpo móbil

70.000,00 €

EELL-007-2021-RES

O Páramo

P2704300I

Punto limpo móbil

54.831,15 €

EELL-008-2021-RES

Paderne

P1506500F

Punto limpo móbil

26.726,44 €

EELL-009-2021-RES

Begonte

P2700700D

Punto limpo móbil

30.416,74 €

EELL-010-2021-RES

Vilarmaior

P1509200J

Punto limpo móbil

40.736,84 €

EELL-011-2021-RES

Agrupación dos concellos da Pontenova, A Pastoriza, Meira, Riotorto, Pol e Ribeira de Piquín

P2704800H

Punto limpo móbil

99.912,58 €

EELL-012-2021-RES

Dozón

P3601600D

Punto limpo móbil

69.756,50 €

EELL-014-2021-RES

Paradela

P2704200A

Punto limpo móbil

66.295,18 €

EELL-016-2021-RES

Bóveda

P2700800B

Punto limpo móbil

57.148,30 €

EELL-017-2021-RES

Becerreá

P2700600F

Punto limpo móbil

57.991,83 €

EELL-019-2021-RES

Boborás

P3201400C

Punto limpo móbil

69.127,30 €

EELL-020-2021-RES

Antas de Ulla

P2700300C

Punto limpo móbil

29.948,35 €

EELL-021-2021-RES

Santiso

P1508000E

Punto limpo móbil

68.500,00 €

EELL-022-2021-RES

Agrupación dos concellos de Portas, Campo Lameiro e Moraña

P3603200A

Punto limpo móbil

90.000,00 €

EELL-023-2021-RES

Dodro

P1503300D

Punto limpo móbil

15.345,50 €

EELL-024-2021-RES

Agrupación dos concellos de Frades e Mesía

P1503900A

Punto limpo móbil

69.127,30 €

EELL-025-2021-RES

Abadín

P2700100G

Punto limpo móbil

48.998,74 €

EELL-026-2021-RES

Toques

P1508400G

Punto limpo móbil

52.453,50 €

EELL-027-2021-RES

Pazos de Borbén

P3603700J

Punto limpo móbil

58.305,83 €