Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Xoves, 14 de outubro de 2021 Páx. 50447

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Gudiña

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a seguir son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícase ás persoas responsables a súa obriga legal de xestionar a biomasa e retirar as especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa

responsable

16.8.2021

32035A01602777

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

016

02777

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701078

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01078

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701080

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01080

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701087

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01087

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701093

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01093

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701097

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01097

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701101

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01101

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701105

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01105

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701117

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01117

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701120

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01120

Descoñecida

16.8.2021

32035A01701126

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01126

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701129

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01129

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701180

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01180

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701182

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01182

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701184

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01184

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701186

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01186

Descoñecida

13.8.2021

32035A01701190

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

017

01190

Descoñecida

16.8.2021

32035A01801198

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

018

01198

Descoñecida

16.8.2021

32035A01801344

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

018

01344

Descoñecida

13.8.2021

8212301PG4581S

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo), Gudiña, A, Ourense

-

8212301

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección da referencia se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Por tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario de xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará no día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento, transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da citada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais establecidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa.

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por

execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2021/32035A01602777

32035A01602777

0,0239

2.056,00 €

49,20 €

2021/32035A01701078

32035A01701078

0,0025

2.056,00 €

5,14 €

2021/32035A01701080

32035A01701080

0,0042

2.056,00 €

8,62 €

2021/32035A01701087

32035A01701087

0,0056

2.056,00 €

11,53 €

2021/32035A01701093

32035A01701093

0,0061

2.056,00 €

12,61 €

2021/32035A01701097

32035A01701097

0,0029

2.056,00 €

6,03 €

2021/32035A01701101

32035A01701101

0,0023

2.056,00 €

4,66 €

2021/32035A01701105

32035A01701105

0,0067

2.056,00 €

13,80 €

2021/32035A01701117

32035A01701117

0,0015

2.056,00 €

3,06 €

2021/32035A01701120

32035A01701120

0,0012

2.056,00 €

2,45 €

2021/32035A01701126

32035A01701126

0,0097

2.056,00 €

19,88 €

2021/32035A01701129

32035A01701129

0,0017

2.056,00 €

3,50 €

2021/32035A01701180

32035A01701180

0,0020

2.056,00 €

4,08 €

2021/32035A01701182

32035A01701182

0,0016

2.056,00 €

3,37 €

2021/32035A01701184

32035A01701184

0,0012

2.056,00 €

2,42 €

2021/32035A01701186

32035A01701186

0,0040

2.056,00 €

8,31 €

2021/32035A01701190

32035A01701190

0,0018

2.056,00 €

3,63 €

2021/32035A01801198

32035A01801198

0,0114

2.056,00 €

23,36 €

2021/32035A01801344

32035A01801344

0,0166

2.056,00 €

34,16 €

2021/8212301PG4581S

8212301PG4581S

0,0083

2.056,00 €

17,11 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderá á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se pode impoñer no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

A Gudiña, 22 de setembro de 2021

José María Lago Cabo
Alcalde presidente