Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Xoves, 14 de outubro de 2021 Páx. 50360

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

EXTRACTO da Resolución do 28 de xullo de 2021 pola que se publican as bases das axudas para a contratación de persoal investigador predoutoral en formación.

BDNS (Identif.): 586011.

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode atopar na Base de datos nacional de subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586011).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Alumnado matriculado nun programa de doutoramento na Universidade de Vigo que non goce doutras axudas para a formación de persoal investigador e que teña completados 300 créditos ECTS, dos cales alomenos 60 deben ser de formación de estudos oficiais de posgrao, cuxa data de finalización dos estudos sexa posterior ao 1 de xaneiro de 2019, salvo as excepcións previstas na base 6.2 da convocatoria.

Terceiro. Obxecto

O obxecto destas axudas é financiar a formación de dez persoas tituladas integradas en grupos de investigación que estean a realizar a tese de doutoramento na Universidade de Vigo e que, en función da súa capacitación e formación, poidan converterse en novo persoal investigador en formación mediante a formalización dun contrato predoutoral en calquera área de coñecemento científico de tres anos de duración, conforme o artigo 21 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, da tecnoloxía e da innovación.

Cuarto. Bases reguladoras

Resolución do 28 de xullo de 2021 pola que se publican as bases das axudas para a contratacion de persoal investigador predoutoral en formación da Universidade de Vigo 2021.

Quinto. Contía

A contía total do crédito destinado a estas axudas será de seiscentos cincuenta mil euros (650.000 €), segundo a distribución por anualidades para 2022, 2023 e 2024 establecida na convocatoria.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

Desde o día 1 de setembro ata o 8 de outubro de 2021.

Vigo, 28 de xullo de 2021

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución 26.5.2020, DOG do 4 de xuño)
Belén Rubio Armesto
Vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo