Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Luns, 18 de outubro de 2021 Páx. 50760

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021 pola que se conceden as axudas do programa Conecta hubs, orientado a proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital que permitan avanzar na súa especialización e consolidación dentro do marco da RIS3 Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852B e IN852C).

A Resolución do 25 de xaneiro de 2021, da Axencia Galega de Innovación (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), estableceu as bases reguladoras das axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital que permitan avanzar na súa especialización e consolidación dentro do marco da RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeu á súa convocatoria para o ano 2021.

O artigo 4 das bases reguladoras establece os requisitos que deben cumprir as entidades beneficiarias para poder optar ás axudas.

Unha vez revisada a documentación inicial dos expedientes xunto coa documentación achegada tras os requirimentos oportunos, o órgano instrutor formulou proposta de resolución de inadmisión dunha solicitude que non cumpría coas exixencias contidas nas bases reguladoras, conforme o establecido no artigo 22.8 das bases reguladoras.

As solicitudes que resultaron admitidas foron obxecto do proceso de avaliación segundo os criterios de valoración establecidos no artigo 24 das bases reguladoras.

A Comisión de Selección prevista no artigo 23 das bases reguladoras reuniuse o día 24 de setembro de 2021 e elaborou unha relación por orde decrecente de puntuación das solicitudes que cumpren as condicións administrativas e técnicas para adquirir a condición de beneficiario, con indicación da súa avaliación, do custo subvencionable e da subvención que corresponde ao proxecto e a cada unha das entidades.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

1. Conceder as axudas ás entidades que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación.

2. Publicar a relación de solicitudes que foron inadmitidas por non cumpriren os requisitos da convocatoria e que figuran no anexo III.

3. Denegar as solicitudes que se relacionan no anexo II por non dispoñer de crédito suficiente para o seu financiamento.

4. Desestimar as solicitudes que, unha vez avaliadas, non acadaron 65 puntos (liña 1-IN852B) e 70 puntos (liña 2-IN852C) de valoración que exixe o artigo 24 das bases reguladoras. Estas solicitudes relaciónanse no anexo IV.

As axudas propostas imputaranse á aplicación orzamentaria 06.A2.561A.770.0, segundo a natureza da entidade beneficiaria, en que existe crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Estas axudas están cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 1 «Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación», prioridade de investimento 1.2 «O fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes», obxectivo específico: 1.2.1 «Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora», actuación CPSO 1.2.1.7 «Proxectos de innovación aberta para subministrar incentivos á cooperación entre empresas».

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada perante o presidente da Axencia Galega de Innovación no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Solicitudes concedidas

Procedemento IN852B

Puntos

Expediente

Acrónimo

CIF

Razón social

Líder

Custo solicitado

Custo

concedido

Recorte

Porcentaxe concedida

Subvención

concedida

Subvención acumulada

83

IN852B 2021/21

SARATROF

B36938009

Ednon, S.L.

S

359.716,14

359.716,14

0

(1) 67.73

243.635,74 €

B70401229

Situm

Technologies, S.L.

N

316.941,25

316.940

1,25

(1) 72.73

230.510,46 €

B27798008

Ledisson A&IT, S.L.

N

333.319,17

333.319,17

0

(1) 72.73

242.423,03 €

B32440927

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

N

140.095

140.095

0

(1) 72.73

101.891,09 €

B94191863

Ancora Mobile, S.L.

N

247.411,24

247.411,24

0

(1) 72.73

179.942,19 €

Subtotal

SARATROF

998.402,51 €

998.402,51 €

81,5

IN852B 2021/16

SLP4P

B36927515

Inovalabs

Digital, S.L.

S

259.706,59

259.706,59

0

60

155.823,95 €

B94158714

Xoia Software

Development, S.L.

N

235.286,30

235.286,30

0

60

141.171,78 €

A60012218

Ti Group Automotive Systems, S.A.

N

184.963,10

184.963,10

0

40

73.985,24 €

B36491934

Meifus

Industrial, S.L.

N

294.374,82

294.374,82

0

60

176.624,89 €

Subtotal

SLP4P

547.605,86 €

1.546.008,37 €

78,5

IN852B 2021/35

REPLAY

B36254258

Utingal, S.L.

S

324.433,47

324.133,47

300

50

162.066,74 €

B58864984

Mss Seidor, S.L

N

97.989,30

97.989,30

0

40

39.195,72 €

B94132727

Moveratus, S.L.

N

111.764,50

111.764,50

0

80

89.411,60 €

B66099631

Enso

Innovation, S.L.

N

101.911,28

101.911,28

0

80

81.529,02 €

B70014766

Ecoplas

Barbanza, S.L.

N

100.186

63.543,90

36.642,10

60

38.126,34 €

Subtotal

REPLAY

410.329,42 €

1.956.337,79 €

78,5

IN852B 2021/9

COMPORT

B36974632

Quobis

Networks, S.L.

S

310.370

310.370

0

60

186.222,00 €

B70368907

Torus Software Solutions, S.L.

N

245.822,50

245.822,50

0

60

147.493,50 €

B15986771

Soluciones y Proyectos de

Información, S.L.

N

282.019,92

282.019,92

0

60

169.211,95 €

B70401229

Situm

Technologies, S.L.

N

247.544,16

247.544,16

0

60

148.526,50 €

B36222917

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

N

222.368,40

222.368,40

0

60

133.421,04 €

Subtotal

COMPORT

784.874,99 €

2.741.212,78 €

78

IN852B 2021/30

Plataforma APTC

B32318354

Redegal, S.L.

S

348.908,23

322.052,94

26.855,29

50

161.026,47 €

B84751270

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

N

310.025

310.025

0

50

155.012,50 €

A15050842

Reclam, Publicidad, Marketing y Artes Gráficas, S.A.U.

N

100.000,01

100.000,01

0

50

50.000,01 €

F32001976

Cooperativas Ourensanas, Soc. Cooperativa Galega

N

84.640,76

705.29,79

14.110,97

15

10.579,47 €

Subtotal

Plataforma APTC

376.618,45 €

3.117.831,23 €

77

IN852B 2021/22

EDAR 360

A66141185

Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

S

212.089,45

212.089,45

0

40

84.835,78 €

B36940831

Syspro

Automotion, S.L.

N

434.900,55

434.900,55

0

60

260.940,33 €

B36938009

Ednon, S.L.

N

433.397,70

433.397,70

0

50

216.698,85 €

Subtotal

EDAR 360

562.474,96 €

3.680.306,19 €

75

IN852B 2021/32

MILKCHAIN

A27015965

Grupo Leche

Río, S.A.

S

358.745,63

323.345,63

35.400

60

194.007,38 €

B70437363

Ps Vet

Dairyquality, S.L.

N

46.305

35.150

11.155

80

28.120,00 €

B94120136

Proymaes, S.L.

N

349.999,68

314.999,68

35.000

80

251.999,74 €

B27518547

Innogando, S.L.

N

350.959,73

280.685,32

70.274,41

80

224.548,26 €

B27504208

Himikode Tech, S.L.

N

348.142,39

313.142,39

35.000

80

250.513,91 €

Subtotal

MILKCHAIN

949.189,29 €

4.629.495,48 €

74,5

IN852B 2021/34

SERSBIO
TECH

B84751270

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

S

264.285,08

264.285,08

0

75

198.213,81 €

B15986771

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

N

248.485,49

248.485,49

0

80

198.788,39 €

B15964521

Mestrelab Research,S.L.

N

300.602,86

300.602,86

0

65

195.391,86 €

B32485302

Lincbiotech, S.L.

N

241.575,46

241.575,46

0

75

181.181,60 €

B15860679

Galician Marine Aquaculture, S.L.

N

258.583,56

241.072,32

17.511,24

80

192.857,86 €

Subtotal

SERSBIO

TECH

966.433,52 €

5.595.929,00 €

(1) A intensidade das axudas concedidas é inferior ao máximo permitido na convocatoria pero responde á intensidade solicitada

Procedemento IN852C

Puntos

Expediente

Acrónimo

CIF

Razón social

Líder

Custo solicitado

Custo

concedido

Recorte

Porcentaxe concedida

Subvención

concedida

Subvención acumulada

78

IN852C 2021/5

SMART
GECKO

B27835305

Galvin

Tecnológica, S.L.

S

145.488,61

145.488,61

0

80

116.390,89 €

B32460412

Amodo

Soluciones, S.L.

N

142.790,62

130.250,62

12.540

80

104.200,50 €

B70023106

Simer-grumerosa, S.L.U.

N

342.89,08

342.89,08

0

80

27.431,26 €

Subtotal

SMART
GECKO

248.022,65 €

248.022,65 €

71,5

IN852C 2021/1

BIKENTA - MPLUS

B94033339

Enxeñería Forestal Asefor, S.L.

S

169.369,10

162.859,10

6.510

80

130.287,28 €

B32429474

Madera Plus Calidad Forestal S.L.

N

91.309

87.796

3.513

80

70.236,80 €

Subtotal

BIKENTA - MPLUS

200.524,08 €

448.546,73 €

70,5

IN852C 2021/3

Libatio

F32002230

Viña Costeira S. Coop. Galega

S

47.041,60

47.041,60

0

80

37.633,28 €

B27518364

Nova Industria Galega, S.L.

N

121.610,02

121.610,02

0

80

97.288,02 €

B27507268

Indominus AS, S.L.

N

149.221,60

149.221,60

0

80

119.377,28 €

B27872753

Sparks, Circuits and Robotics, S.L.

N

127.700

127.700

0

80

102.160,00 €

Subtotal

Libatio

356.458,58 €

805.005,31 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Procedemento IN852B

Expediente

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa

IN852B 2021/37

AI-PRO

Situm Technologies, S.L.

B70401229

1

IN852B 2021/33

DRONESIGHT

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

B70311634

1

IN852B 2021/25

INCA

Novos Sistemas de Información, S.L.

B36794261

1

IN852B 2021/34

XESDATA

FARMA

Oncostellae, S.L.

B32442618

1

IN852B 2021/5

NUTRIA

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

1

IN852B 2021/27

4ROBOTICS

Nahitek Digital, S.L.U.

B95548830

1

IN852B 2021/23

ACUASMART

Imaria Innovation, S.L.

B36499960

1

IN852B 2021/28

GREEN PLANNER

Cofrico, S.L.

B27024546

1

IN852B 2021/39

DIGCONS4.0

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

1

IN852B 2021/4

GAEPA 4.0

Lugar da Veiga, S.L.L.

B27317007

1

IN852B 2021/21

PECTIN4.0

Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

A36606127

1

IN852B 2021/8

FALODE

MADEIRA?

Financiera Maderera, S.A.

A15005499

1

IN852B 2021/32

Green Freight

Agata Technology, S.L.

B70457536

1

IN852B 2021/29

PECADA4.0

Setga, S.L.

B36699064

1

IN852B 2021/11

DIGI4FOREST

Industrias Guerra, S.A.

A36018026

1

IN852B 2021/15

GaliciaINSIDE

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

1

IN852B 2021/18

REHAB

Xoia Software Development, S.L.

B94158714

1

IN852B 2021/2

TAEC MESSI

Optare Solutions, S.L.

B36898104

1

IN852B 2021/19

IAPIL - BIO

Aeromedia UAV, S.L.

B70341649

1

IN852B 2021/9

MESTRIA

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

1

Causas de denegación

1

Esgotamento do crédito

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas

Procedemento IN852B

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa de inadmisión

ULTRA-GEM

Instalaciones Eléctricas de

Sanxenxo, S.L.U.

B36037877

Presentación fóra do prazo establecido no artigo 15.6 da convocatoria

ANEXO IV

Solicitudes desestimadas

Procedemento IN852B

Expediente

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa

IN852B 2021/5

DITEC360

Tacore, S.L.

B36019230

1

IN852B 2021/31

BATEA 4.0

Mejillones Nidal, S.L.

B36380525

1

IN852B 2021/37

PLATA-RIEN

A0 Mayores Servicios Sociales, S.L.

B15856941

1

IN852B 2021/36

DIWAAM

Unimate Robotica, S.L.

B27794718

1

IN852B 2021/14

SUSTINERI

LAC

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

1

IN852B 2021/15

WOODTIC

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental. S.L.

B27284835

1

IN852B 2021/4

SENIOR GUARD

Eurohelp Consulting, S.L.

B38472197

1

2021 IN852B/20

NUEVOS VIENTOS

Aeromedia UAV, S.L.

B70341649

1

IN852B 2021/7

BLOCKfish

Trazum Galicia, S.L.

B42970350

1

IN852B 2021/19

INNORADAR

Linknovate Science, S.L.

B70409628

1

IN852B 2021/2

MAS

Selmark, S.L.U.

B36610525

1

Causas de desestimación

1

Non alcanzar os 65 puntos que exixe o artigo 24.2 da convocatoria

Procedemento IN852C

Expediente

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa

IN852C 2021/7

VIBA

Little Electric Energy, S.L.

B02988814

2

IN852C 2021/4

DATAtoDECISION

Dilemma Solutions, S.L.

B70558259

2

IN852C 2021/6

e-SC@DA

Norvento Tecnología, S.L.

B27389667

2

IN852C 2021/2

CLAVE IA

Grupo Clave Servicios Laborales, S.L.

B70304076

2

Causas de desestimación

2

Non alcanzar os 70 puntos que exixe o artigo 24.3 da convocatoria