Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 50913

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2021 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais.

Segundo o artigo 17 das bases reguladoras da dita orde, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia.

Segundo o artigo 3.1, para o financiamento destas axudas destínase crédito por un importe total de oitocentos sesenta e catro mil cincocentos nove euros (864.509 €) que se financiarán con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Dese importe, trescentos trinta e tres mil seiscentos oitenta e oito euros (333.688 €) corresponden á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario e o resto, a fondos propios libres.

As aplicacións orzamentarias, códigos de proxecto e os créditos de cada liña desagréganse de acordo co indicado na seguinte táboa:

Liñas de actuación

Aplicación

Código

Importe

Liña I:

5001.413A.781.30

201800005

100.000

Liña II:

5001.413A.481.32

2021 00001

430.821

Liña III:

5001.413A.481.21

201400027

100.000

Liña IV:

5001.413A.481.30

201800005

100.000

Liña V:

5001.413A.481.30

201800005

133.688

Unha vez finalizada a fase de instrución das solicitudes recibidas e de teren sido estas avaliadas pola Comisión de Valoración prevista no artigo 13 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás entidades que se relacionan no anexo I, ao abeiro da indicada orde, as axudas reflectidas na devandita relación, a consecuencia da aplicación dos criterios de baremación previstos no artigo 14 da orde.

Segundo. Denegar as subvencións ás solicitudes que se relacionan no anexo II por aplicación do artigo 13.2 a).

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a súa exclusión.

Cuarto. Denegar as subvencións ás solicitudes que se relacionan no anexo IV, por non acadar a puntuación mínima exixible.

Quinto. De conformidade co artigo 24 das bases reguladoras, farase un único pagamento anticipado, por importe equivalente ao 100 % da contía outorgada.

Sexto. A data límite de presentación da documentación xustificativa da realización do programa subvencionado, segundo o artigo 25 das bases reguladoras, é o 28 de febreiro de 2022.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Axudas concedidas

Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

G36302776

SA500A-I-2

Fundación Lar Pro Salud Mental Vilagarcía

Investimento para a realización de obras

73,5

36.905,00 €

36.905,00 €

36.905,00 €

G36119253

SA0500A-I-7

Asociación Lar ProSalud Mental

Adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas con trastornos mentais

68,75

30.835,49 €

30.835,49 €

30.835,49 €

G36861078

SA500A-I-11

Fundación Érguete-Integración

Reparación de vehículos e mellora da infraestrutura da rede

64,5

 7.825,35 €

 7.825,35 €

 7.825,35 €

G27746486

SA500A-I-16

Asociación Xaruma

Autónomamente: adestramento de habilidades básicas para a vida autónoma

62,25

36.587,86 €

36.587,86 €

24.434,16 €

Liña II. Programas de intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo.

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

G15784978

SA500A-II-1

Igaxes

Precozmente de intervención, prevención e recuperación da saúde mental c. menor

69,75

18.757,30 €

18.757,30 €

18.757,30 €

G36302776

SA500A-II-2

Fundación Lar Pro Salud Mental Vilagarcía

Calidade de vida no domicilio

67,00

5.345,12 €

5.345,12 €

5.345,12 €

R1500053B

SA500A-II-16

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Programa Senda

64

25.388,12 €

25.388,12 €

25.388,12 €

G15545353

SA500A-II-3

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (Feafes) Galicia

Mans con mans: programa de apoio, inclusión sociocomunitaria e benestar para persoas con enfermidade mental e os seus achegados

61,75

116.562,86 €

116.562,86 €

114.781,83 €

G27746486

SA500A-II-14

Asociación Xaruma

Fiares: proxecto de intervención familiar no eido da saúde mental

59,75

13.349,11 €

13.349,11 €

13.349,11 €

G15036064

SA500A-II-6

Aspaneps

Programa de enlace para a promoción, avaliación, tratamento e rehabilitación en saúde mental infanto-xuvenil

59,50

166.055,29 €

166.055,29 €

110.599,49 €

G36298867

SA500A-II-8

Asociación Avelaíña de Axuda ás Persoas con Problemas de Saúde Mental

Emociona

58,75

47.000,00 €

47.000,00 €

47.000,00 €

G70394374

SA500A-II-9

Fundación Ingada

Intervención comunitaria no TDAH

58,5

5.761,80 €

5.761,80 €

5.761,80 €

G79408696

SA500A-III-12

Provivienda

Saudade: acompañamento psicolóxico a través da vivenda

58,5

23.534,30 €

23.534,30 €

23.534,30 €

G27021120

SA500A-II-11

Asociación Aliad Ultreia

Programa de detección e restablecemento de mulleres vítimas de trata e/ou explotación sexual

58,25

8.553,83 €

8.553,83 €

8.553,83 €

G36044295

SA500A-II-7

Asociación Doa Saúde Mental

Programa de intervención precoz en psicose

56,00

36.000,00 €

36.000,00 €

36.000,00 €

G27252279

SA500A-II-15

Asociación Albores Saúde Mental

Servizo de axuda no fogar en saúde mental

54,75

14.024,99 €

14.024,99 €

14.024,99 €

G15983570

SA500A-II-13

Asociación Itínera

Programa Hermes para a promoción da saúde mental e o apoio emocional a persoas con trastorno mental severo

52,25

19.340,08 €

19.340,08 €

19.340,08 €

G15462633

SA500A-II-10

Asociación Agalure

Teams

51,75

15.802,02 €

15.802,02 €

15.802,02 €

G70021571

SA500A-II-5

Asociación Galega para a Asistencia e Investigación dos Trastornos da Personalidade-TP Galicia

Abordaxe dos trastornos da personalidade

51,00

41.690,48 €

41.690,48 €

41.690,48 €

Liña III. Programas de prevención de recaídas en alcoholismo e adiccións comportamentais.

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

R1500053B

SA500A-III-16

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Programa No vieiro preto de ti

68

25.388,12 €

25.388,12 €

19.407,65 €

G36642726

SA500A-III-15

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

Programa CRTL ALT menores con condutas adictivas e adiccións comportamentais

61,75

10.859,88 €

10.859,88 €

10.859,88 €

G58579806

SA500A-III-5

Red española de entidades por el empleo Red Araña

Conectad@s

59,25

3.038,78 €

3.038,78 €

3.038,78 €

G15462633

SA500A-III-11

Asociación Agalure

Kintsugi

55,75

16.625,05 €

16.625,05 €

15.911,42 €

G36730059

SA500A-III-1

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Prevención de recaídas

54,25

23.538,29 €

23.538,29 €

15.483,31 €

G36627453

SA500A-III-17

Asociación Viguesa de Alcoholoxía Asvidal

Programa de prevención de recaídas en alcoholismo e/ou adiccións comportamentais

53

10.127,98 €

10.127,98 €

10.127,98 €

G15154230

SA500A-III-10

Asociación Exalcohólicos de Ferrolterra

Programa de prevención de recaídas en alcoholismo e adiccións comportamentais

52,25

10.472,53 €

10.472,53 €

10.472,53 €

G15280837

SA500A-III-4

Asociación de Alcohólicos Adiante

Programa de apoio á abstinencia no alcoholismo

51,5

15.417,49 €

15.417,49 €

14.698,44 €

Liña IV. Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

R1500053B

SA500A-IV-14

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Resiliencia

73

26.789,06 €

26.789,06 €

14.636,16 €

G36861078

SA500A-IV-6

Fundación Érguete-Integración

Proxecto Virada

70,50

10.439,26 €

10.439,26 €

10.439,26 €

G36302776

SA500A-IV-1

Fundación Lar Pro Salud Mental Vilagarcía

Programa de competencias técnicas en carpintaría

60,00

16.822,23 €

16.822,23 €

12.029,72 €

G79408696

SA500A-IV-9

Provivienda

Compartindo enxeño

57,5

22.995,83 €

22.995,83 €

11.528,48 €

G27746486

SA500A-IV-11

Asociación Xaruma

Roteiros: incorporación social e fomento do emprego

57,5

13.396,49 €

13.396,49 €

11.528,48 €

G58579806

SA500A-IV-2

Red Española de entidades por el empleo Red Araña

Brújula

55,75

12.800,00 €

12.800,00 €

11.177,61 €

G15983570

SA500A-IV-10

Asociación Itínera

Programa Minerva

54,5

7.608,28 €

7.608,28 €

7.608,28 €

G27252279

SA500A-IV-13

Asociación Albores Saúde Mental

Programa de incorporación social e fomento do emprego en saúde mental

52,75

11.973,08 €

11.973,08 €

10.576,13 €

G15462633

SA500A-IV-7

Asociación Agalure

Traballo para ti

52,25

14.978,32 €

14.978,32 €

10.475,88 €

Liña V. Programas de prevención de suicidio en poboación xeral, trastornos mentais e adictivos.

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

G70264999

SA500A-V-4

Asociación Andaina Pro Saúde Mental

Programa integral para a mellora na detección e intervención en risco de suicidio nas comarcas rurais de Ordes e Ulla-Sar

63,75

21.864,03 €

21.864,03 €

21.864,03 €

G36302776

SA500A-V-1

Fundación Lar Pro Salud Mental Vilagarcía

Curso en liña de prevención do suicidio na terceira idade

60,00

8.973,52 €

8.973,52 €

8.973,52 €

G15462633

SA500A-V-5

Asociación Agalure

Philautía

53,25

14.155,31 €

14.155,31 €

14.155,31 €

G15154230

SA500A-V-3

Asociación Exalcohólicos de Ferrolterra

Programa de prevención do suicidio en poboación xeral, trastorno mental e adictivo

50,50

3.587,47 €

3.587,47 €

3.587,47 €

G36627453

SA500A-V-7

Asociación Viguesa de Alcoholoxía Asvidal

Programa de prevención do suicidio

50,00

16.000,20 €

16.000,20 €

16.000,20 €

ANEXO II

Solicitudes aprobadas sen subvención

No caso da liña I, a orde indica, no seu artigo 13.2.2.a) que o importe que se vai adxudicar se irá asignando seguindo a orde de prelación o importe subvencionable a cada un dos proxectos que superaron o limiar mínimo ata o esgotamento do crédito.

Deste xeito, algúns programas, a pesar de superaren o limiar mínimo de puntuación, non acadan subvención por terse esgotado o crédito antes de chegar ao seu posto na prelación:

CIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Puntuación total

(mínimo 50)

G36730059

SA500A-I-3

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Proxectos de investimento en mellora de centro

59,25

G15462633

SA500A-I-13

Asociación Agalure

Adecuación do centro asistencial de Agalure en Lugo, para a súa actividade

59

G27262799

SA0500A-I-1

A Mariña

Equipando a saúde mental

58,75

G15036064

SA500A-I-9

Aspaneps

Proxecto de investimento en melloras nos centros sanitarios: substitución do sistema eléctrico das instalacións do domicilio social de Aspaneps

58,25

G27198977

SA500A-I-4

Asociación Alume Saúde Mental

Adquisición de equipamento para a mellor prestación de servizos a persoas con trastornos mentais

58

G15258213

SA500A-I-14

Fundación Monte do Gozo

Melloras no centro de Proxecto Home Galicia Vigo

57

G15034176

SA500A-I-8

Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña

Proxecto de investimento para reforma das instalacións do CRPL Apem Cee

54,5

G15476310

SA500A-I-12

Asociación Pro Saúde Mental A Creba

Mellora e equipamento de vivendas protexidas

54,5

G15280837

SA500A-I-5

Asociación de Alcohólicos Adiante

Investimento en mobiliario de oficina e informático

52

R1500053B

SA500A-I-18

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Proxecto de investimento CASC Vieiro

51,5

G36642726

SA500A-I-15

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

Adquisición de subministracións e equipamento que faciliten a prestación de servizos a persoas con trastornos mentais e/ou adictivos

51,25

G36624963

SA500A-I-6

Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga

Proxectos de investimento en centros sanitarios para o desenvolvemento de programas asistenciais de trastornos mentais

50

ANEXO III

Solicitudes excluídas

NIF

Núm.

expediente

Entidade

Programa

Liña

Motivo da exclusión

G32456097

SA500A-I-17

Ardai Educación e Terapia

-

I

Incumprir o artigo 4.e)

G32416547

SA500A-II-4

Fundación Gavela

Protección xurídica de persoas con trastorno mental severo

II

Non se adecúa á tipoloxía da liña II

G15414667

SA500A-IV-8

Asociación de Axuda e Atención ao Preso da Coruña

-

III

Non presenta documentación no prazo

G32456097

SA500A-I-17

Ardai Educación e Terapia

Anímola formativo

IV

Incumprir o artigo 4.e)

G36208387

SA500A-IV-16

Rexurdir Provincial

Programa de vivenda e apoio á reinserción

IV

A percepción destas axudas non é compatible coas obtidas para o ano 2021, en virtude da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento SA462B)

G15210388

SA500A-V-6

Asociación Antonio Noche

-

V

Non presenta a documentación no prazo

ANEXO IV

Solicitudes denegadas

Segundo indica o artigo 13.2, a orde de prelación para a concesión das subvencións determinarase en función da puntuación obtida por valoración dos criterios establecidos no artigo 14, e non se poderá conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 50 puntos.

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Liña

Puntos globais
(mínimo 50)

G15072010

SA500A-I-10

Asfredo

Investimento en cociña CT e electricidade UAD

I

49,5

G36627453

SA500A-I-19

Asociación Viguesa de Alcoholoxía Asvidal

Proxecto de obras de mantemento (pintado de paredes e enreixado de acceso)

I

40,50

G32025579

SA500A-III-12

Asociación As Burgas

Programa sociosanitario de prevención de recaídas para o manexo de pacientes con problemas co alcohol

III

47,50

G32359218

SA500A-III-3

Asociación para a Promoción Social de Persoas con Dificultades de Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

Programa de atención educativo-terapéutico para persoas con patoloxía dual e problemática de alcoholismo

III

44,25

G27155894

SA500A-III-2

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Chantada Archa

Apoio ao mantemento da abstinencia

III

42,25

G15413321

SA500A-III-6

Axuda Integral Santiaguesa do Alcohólico-Aisa

Programa de apoio á abstinencia en persoas non sometidas a tratamento ambulatorio

III

40,5

G27020577

SA500A-III-13

Asociación de Rehabilitación de Alcohólicos da Mariña

Programa de prevención de recaídas en alcoholismo P/R A

III

38,5

G36254811

SA500A-III-7

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Pontevedra-Arpo

Programas de prevención de recaídas en alcoholismo e adiccións comportamentais

III

34,75

G32106429

SA500A-III-8

Asociación Ourensana de Axuda ao Toxicómano

Programa de prevención de recaídas no alcoholismo

III

34,00

G27431428

SA500A-III-14

Asociación de Alcohólicos Axúdate

Programa de apoio á abstinencia no alcoholismo en persoas non sometidas a tratamento ambulatorio

III

30,00

G36484616

SA500A-III-9

Areva (Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa)

Prevención de recaídas e promoción de persoas afectadas pola enfermidade alcohólica

III

22,75

G36627453

SA500A-IV-15

Asociación Viguesa de Alcoholoxía Asvidal

Programa de incorporación social e fomento do emprego

IV

48,50

G36119253

SA500A-IV-4

Asociación Lar Pro Saúde Mental

Taller de mantemento e instalacións

IV

45,75

G15072010

SA500A-IV-5

Asfredo

As novas tecnoloxías adaptadas á procura activa de emprego

IV

37,75

G32106429

SA500A-IV-3

Asociación Ourensana de Axuda ao Toxicómano-Atox

Programa de inserción sociolaboral para persoas en risco de exclusión social

IV

36,50

G32106429

SA500A-V-2

Asociación Ourensana de Axuda ao Toxicómano-Atox

Programa de prevención de suicidios en persoas con problemas de adiccións

V

29,50