Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 50888

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2021, a través da Resolución do 15 de xuño de 2021 (DOG número 125, do 2 de xullo), axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

A partida orzamentaria con cargo á cal se financian estas axudas é susceptible de ser financiada polo Fondo Social Europeo cunha porcentaxe do 100 % a través do eixe prioritario 13 (REACT-UE) no marco do programa operativo de Galicia 2014-2020.

O artigo 9 da Resolución do 15 de xuño de 2021 establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes, indicando que a presentación das solicitudes se realizará obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, no artigo 10 determínase a documentación que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria polo órgano encargado da instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

O artigo 13 da citada resolución establece, de conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a persoa solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, de non o facer, se considerará que desiste da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, tamén se indica que por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45 da citada Lei 39/2015, os citados requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, considerarase que desisten na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou dos teléfonos 881 99 91 63, 981 54 73 97 e 981 95 76 89.

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2021

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Relación de solicitudes suxeitas a emenda

Núm. de expte.

Solicitante

Causas de requirimento

SI440A-2021-00000001-00

Carracedo Liñares, Celestino

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

SI440A-2021-00000002-00

Picáns Cerviño, Ricardo

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000003-00

Fraga Vázquez, José Luis

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000004-00

Acuña Rial, José María

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000007-00

Alonso Lorenzo, María Sol

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000009-00

Villar Casal,

Francisco Javier

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000010-00

Vázquez Pita, David

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000014-00

García Santiago, Ariana

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000018-00

Pérez González, David

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000025-00

Sánchez Rilo, Marcos

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000027-00

Dobarro Ansede, Alejandro

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000028-00

Tuñas Argibay,

Monserrat

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000029-00

Villar Cuiñas, Alberto

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000030-00

Coello Fernández, Alberto

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000031-00

Rial Blanco, Miguel

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000037-00

Vázquez Rodríguez, Edgar

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000038-00

Santás Álvarez, Emilio José

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000041-00

Agra Otero, Yolanda

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000045-00

Corcobado Moreno, Samuel

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000046-00

Ramilo Gómez, Diego

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000049-00

Rico López, Daniel

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000053-00

Veiga Rodríguez, Margarita

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

SI440A-2021-00000054-00

Vispo Montero,

Manuela

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000061-00

Blanco García, Emilio

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000063-00

Cacabelos Basdedios, Santiago

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000066-00

Naveira Barbeito, Gael

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

SI440A-2021-00000067-00

González López, Juan Pablo

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000069-00

Salgado Badas,

Francisco Javier

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000073-00

Limia Presas, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000074-00

Pérez Vargas, Roberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000076-00

Araujo Lobariñas, José Ángel

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000077-00

Álvarez Díaz, Diana

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

SI440A-2021-00000078-00

Fernández López, Ramiro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000086-00

Castro Rey, Patricia

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000087-00

Posada Lorenzo, Antonio

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

SI440A-2021-00000088-00

Pérez Represas,

Jonathan

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000089-00

Santos Alonso, Marián

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

SI440A-2021-00000090-00

Rey Castro, Martín

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000097-00

González Calvo, Aitor

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000100-00

Romaní Fernández, David

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

SI440A-2021-00000103-00

Rey Castro, Martín

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000104-00

Iglesias Granja, José Luis

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000105-00

Fernández Pita, Hugo

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000106-00

Segade Saavedra, María Estela

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000108-00

Pérez Rodríguez, Santiago

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000110-00

Delgado García,

Verónica

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000114-00

Jiménez Núñez, María Teresa

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000115-00

Camiño Quintela, Susana

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do solicitante ou da cónxuxe (art. 12.1.h)

SI440A-2021-00000116-00

Gómez Rodríguez, Antonio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000120-00

Darriba Martínez, Aitor

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000121-00

Guerreiro Rego, Marta

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000123-00

Álvarez Jorge, Moisés

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000124-00

Castro Alonso,

Generoso

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000125-00

González López, Adrián

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000126-00

Veiga Dios, Julio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000127-00

Fernández Varela, Moisés

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000130-00

Rico Martínez, Adrián

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000131-00

Camba Álvarez, Rubén

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000132-00

Castro Vázquez, José Pedro

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000133-00

Vázquez Fernández, Juan

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000135-00

Pérez Otero, Martín

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000137-00

Rivas Pena, Raquel

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000139-00

Brea Mato, Beatriz

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000142-00

Paz Couceiro, Marta María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

SI440A-2021-00000144-00

Diéguez Pose, David

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000145-00

Reboreda Bouza, Domingos

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000150-00

Rama Rivera, Ángel

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000155-00

Durán Juncal, Carlos

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000156-00

Álvarez González, Juan Diego

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000158-00

Maseda Sangiao, Javier

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

SI440A-2021-00000161-00

Castiñeira Díaz, Iria

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000163-00

Méndez Rodríguez, Baltasar

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000171-00

Rilo García-Jalón, Isabel

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Resolución administrativa ou xudicial de acollemento familiar dos fillos e fillas menores de 12 anos cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.j). Cando fose expedida pola Xunta (12.1.f). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000173-00

Cordo Mariño, José Antonio

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

SI440A-2021-00000177-00

De La Fuente Pérez, Araceli

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000180-00

Garrido Conchado, Manuel Antonio

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

SI440A-2021-00000182-00

Freiría González, Román

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000185-00

Justo López, Javier

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000187-00

Maneiro Vila, Miriam

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• Resolución xudicial pola que se constitúe a adopción (art. 10.1.i)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do solicitante ou da cónxuxe (art. 12.1.h)

SI440A-2021-00000194-00

Ameneiro Iglesias, Luis Ángel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000202-00

Lancina Rouco, José Alberto

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000207-00

Riveiro Bautis, Carlos Alberto

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000208-00

Villar Grille, Beti

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000210-00

Albela Lamela, Simón

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000213-00

Suárez Durán, Daniel

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000214-00

Vila Mariño, Diana

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000216-00

Sotelo González, Silvia

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000218-00

Rodríguez Álvarez, María José

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000223-00

Granda Formoso, José Manuel

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

SI440A-2021-00000224-00

Taboada Alonso, Silvia María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000225-00

Seoane Rodríguez, José Ángel

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000226-00

Vázquez Bravo, Emilio

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

SI440A-2021-00000229-00

Santos Cabanelas, Diego

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000230-00

Tabernero Vidal, Pablo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000232-00

Vázquez López, María Ángeles

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000233-00

Abasolo Alcantud, Igor Aritza

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000235-00

Carballo Fernández, Yolanda

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000236-00

Vidal Fernández,

Marcos Felipe

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000238-00

Soto da Silva, Álvaro

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000239-00

Álvarez Ferro, Andrea

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000247-00

Estévez Mora, Eulogio Juan

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000252-00

Berreco Muñiz, Simón

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000261-00

Loiacono, Antonio

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000263-00

Vila Rodríguez, Jorge

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000264-00

Fajardo Filgueira, Eva María

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000265-00

Landeira García, Javier

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000270-00

Rey Souto, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000272-00

González María Fernández

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

SI440A-2021-00000273-00

Martínez Guerra, Armando Luis

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000274-00

Brake Pérez, Iván

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000275-00

Seselle Fernández, María

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000278-00

Domínguez Vila, Samuel

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000280-00

Valdés Martínez, María Elena

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

SI440A-2021-00000281-00

Papiri Villanueva, David Ángel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

SI440A-2021-00000282-00

Vázquez Francisco, José Picado

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa ou xudicial de acollemento familiar dos fillos e fillas menores de 12 anos cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.j). Cando fose expedida pola Xunta (12.1f)

SI440A-2021-00000288-00

López Seoane, Mónica

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

SI440A-2021-00000290-00

Crespo Castro, Carlos

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000292-00

Rabina Quijada, Marta

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do solicitante ou da cónxuxe (art. 12.1.h)

SI440A-2021-00000293-00

Rodríguez Losada, Emilio José

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000299-00

Paz Covela, Juan Carlos

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000311-00

Rodríguez Prieto, Rafael

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000312-00

Soñora Neu, Isidro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

SI440A-2021-00000315-00

Sierra Cardona, Inés

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000316-00

Collazo Aira, Alexandra

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000317-00

Martínez Troncoso, María Victoria

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

SI440A-2021-00000318-00

Didych Eduard

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

SI440A-2021-00000319-00

Delgado Jorge, Emma

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

SI440A-2021-00000320-00

Gómez Fernández, Alfredo

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000326-00

Pombo Pereira, Gerardo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000331-00

Placer Rioboo, Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000332-00

Penas Paz, Fátima

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

SI440A-2021-00000333-00

Vicente Gómez, Elva

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000335-00

Docampo Castro, José Luis

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

SI440A-2021-00000338-00

Tourís Pereira, Daniel Alejandro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado.(Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000340-00

Buján Iglesias, María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000352-00

Devesa Diéguez, María Estela

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000353-00

Lamas Gómez, María Elisa

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000357-00

Peixoto Martínez, Alejandra

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000362-00

Pérez Álvarez, Sergio

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

SI440A-2021-00000365-00

Martínez Boo,

Francisco Javier

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000367-00

Fernández Rodríguez, Alejandro

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

SI440A-2021-00000375-00

Buján Francesch, Elena

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000378-00

Martínez Lago, Óscar

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000379-00

Cayón Rivas, Miguel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000381-00

Couñago Magariño, Genaro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000383-00

Campos Ferreiro, Adrián

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000387-00

Penabella Domínguez, Lucía

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000392-00

Bellido Lage, Javier

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000393-00

Gil Álvarez, Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000397-00

Álvarez de la Torre, Pablo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000401-00

García Fernández, Daniel

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2020 (art. 12.1.b)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art. 12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000403-00

Casar Rodríguez, Borja

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000407-00

Maneiro Santiago, Luis Bernardo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

SI440A-2021-00000408-00

Mingotes Rodríguez, Fernando

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito (art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000409-00

Canosa Boedo, Pablo Manuel

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

SI440A-2021-00000412-00

Suárez Ruiz, Luis

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (art. 12.1.c)

SI440A-2021-00000413-00

González Marcote, Rafael Manuel

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k). No caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 12.1.g)

SI440A-2021-00000416-00

Carrasco Gallego, Pío Manuel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000419-00

Fernández Álvarez, María Dolores

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000425-00

Meizoso Cruz, Rubén

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Muxexu (art. 10.1.f)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000426-00

García Fernández, José Manuel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000431-00

Braña Puente, Vanina Micaela

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000433-00

García Rodríguez, Marco Antonio

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)

SI440A-2021-00000434-00

González Piñeiro, Tamara

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio (art. 10.1.h)

SI440A-2021-00000436-00

Paz Pita, Sergio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.d/e)

SI440A-2021-00000437-00

Muiña Rodríguez, Jacobo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000439-00

Pardo Cacheiro, Ángela María

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• IRPF 2019 do solicitante ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

SI440A-2021-00000441-00

Barbosa Parra, Karol Victoria

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga (art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

SI440A-2021-00000442-00

Valencia Encinas, Jorge

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella (art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante cónxuxe ou parella (art. 12.1.a)

• IRPF 2019 do cónxuxe ou certificación de ingresos (art. 12.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2020 e o 30.6.2021 (art.12.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.e)