Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 51070

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cenlle

ANUNCIO de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e para dar máis seguridade xurídica aos responsables de xestión da biomasa, mediante este anuncio ponse de manifesto o posible incumprimento, por parte das persoas responsables que a seguir se indican e que xa foron notificadas por correo postal, da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais e Galicia:

Referencia catastral

Titulares

Localización

Polígono

Parcela

Metros afectados

Custo por m2

Liquidación provisional

32026A035002110000TP

Luis Domínguez Galiño

Lentille (A Pena,

San Lourenzo)

35

211

426

1,20

511,00 €

32026A035002150000TM

Celso Graña Álvarez

Lentille (A Pena,

San Lourenzo)

35

215

253

1,20

303,60 €

32026A035002340001YE

Celia Cendón Amaro

Lentille (A Pena,

San Lourenzo)

35

234

15

1,20

18,00 €

32026A036002300000TR

Cándida Vázquez Fernández

Santa Mariña (Esposende)

36

230

2.968

1,20

3.561,60 €

32026A021001790000TG

Rosa Berta Alfaro Diéguez

Sadurnín (San Xoán)

21

179

4.915

1,20

5.898,00 €

32026A032030000000TG

Veciños de Cenlle

Cenlle (Santa María)

32

3000

50

1,20

60,00 €

32026A014001360000TZ

Serafina Villar Iglesias

Razamonde

(Santa María)

14

136

1.570

1,20

1.884,00 €

32026A020004760000TI

Delfina Montero Díaz

As Chabolas

(San Xoán)

20

476

505

1,20

606,00 €

Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que as persoas titulares dos bens que se relacionan a seguir son descoñecidas e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, impostas polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Referencia catastral

Titulares

Localización

Polígono

Parcela

Metros afectados

Custo por m2

Liquidación provisional

32026A021001920000TO

Carmen Fernández Durán

Sadurnín (San Xoán)

21

192

79

1,20

94,80 €

32026A021001970000TI

Esperanza Freijido

Sadurnín (San Xoán)

21

197

975

1,20

1.170,00 €

32026A020010000000TI

Veciños de Saa

Sadurnín (San Xoán)

20

1000

2.850

1,20

3.420,00 €

000301500NG78F0001OI

Teresa Díaz Ordóñez

Xubín-Razamonde (Santa María)

Xubín 32

258

1,20

309,60 €

000305200NG78F0001RI

Teresa Díaz Ordóñez

Xubín-Razamonde (Santa María)

Xubín 54

206

1,20

247,20 €

32026A015002940000TO

Florinda González Baca

Razamonde (Santa María)

15

294

859

1,20

1.030,80 €

32026A015002930000TM

Fernando Carnero González

Cenlle (Santa María)

15

293

619

1,20

742,80 €

32026A012001200000TS

Mª Remedios Piñeiro Álvarez

Laias (Santa Baia)

12

120

176

1,20

211,20 €

32026A012001220000TU

Mª Remedios Piñeiro Álvarez

Laias (Santa Baia)

12

122

361

1,20

433,20 €

32026A003002990000TA

Rosa Raña Rodríguez

O Outeiro (Riobó)

3

299

191

1,20

229,20 €

32026A003003000000TA

Casta García Vázquez

O Outeiro (Riobó)

3

300

187

1,20

224,40 €

32026A003003010000TB

Manuel Sánchez Abad

O Outeiro (Riobó)

3

301

139

1,20

166,80 €

32026A016010000000TH

Veciños de Trasariz

Trasariz (Santiago)

16

1000

1.000

1,20

1.200,00 €

32026A019007240000TH

En investigación

Saa (San Xoán)

19

724

175

1,20

210,00 €

32026A025000160000TA

Gumersindo Diéguez Bello

Cenlle (Santa María)

25

16

326

1,20

391,20 €

32026A036001030000TX

Rosa Diéguez Rodríguez

Esposende (Santa Mariña)

36

103

2.812

1,20

3.381,60 €

32026A036002300000TR

Cándida Vázquez Fernández

Esposende (Santa Mariña)

36

230

2.968

1,20

3.561,60 €

32026A036002320000TX

Constantino Pérez Soto

Esposende (Santa Mariña)

36

232

4.888

1,20

5.865,60 €

32026A036002600000TO

Mª Luisa Pérez Veloso

Esposende (Santa Mariña)

36

260

451

1,20

541,20 €

32026A036003060000TA

Santiago Domínguez Soto

Esposende (Santa Mariña)

36

306

801

1,20

961,20

32026A024003540001YD

Antonio Rodríguez Domínguez

A Pena (Santa María)

24

354

39

1,20

46,80

32026A018008040001YK

En investigación

San Xoán (Sadurnín)

18

804

122

1,20

146,40

32026A015000100000TD

Esperanza Ordóñez Mosquera

Xubín (Santa María)

15

10

511

1,20

613,20 €

1º. En virtude do que antecede, as persoas responsables dispoñen dun prazo máximo de quince (15) días naturais para o cumprimento voluntario de xestión da biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da publicación deste anuncio ou da data da notificación por correo postal no caso de que esta notificación se fixer efectiva con posterioridade á data de publicación do anuncio.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o dito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da dita Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. A persoa titular do terreo ou do dereito de aproveitamento terá a obriga de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais recollidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española. O prezo da liquidación provisional das labores de xestión de biomasa é de 1,20 €/m2.

3º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para resolver os procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b. O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c. A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves ou moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impor no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007). No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso da madeira resultante da corta das especies destinatarias na sede electrónica do concello actuante.

Cenlle, 22 de setembro de 2021

José Manuel Rodríguez Lamas
Alcalde