Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 51080

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vilamarín

ANUNCIO de notificación a titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícase ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei  3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

4.5.2021

32088A02900277

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

029

00277

Descoñecida

3.5.2021

32088A02900310

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

029

00310

Descoñecida

3.5.2021

32088A02900319

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

029

00319

Descoñecida

4.5.2021

32088A02900576

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

029

00576

Descoñecida

4.5.2021

32088A03700141

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

037

00141

Descoñecida

4.5.2021

32088A03700290

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

037

00290

Descoñecida

4.5.2021

32088A03900157

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

039

00157

Descoñecida

4.5.2021

32088A03900158

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

039

00158

Descoñecida

4.5.2021

32088A03900162

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

039

00162

Descoñecida

4.5.2021

32088A04000339

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

040

00339

Descoñecida

4.5.2021

32088A04200494

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

042

00494

Descoñecida

4.5.2021

32088A04200498

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

042

00498

Descoñecida

3.5.2021

32088A04400486

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

044

00486

Descoñecida

3.5.2021

32088A04400499

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

044

00499

Descoñecida

5.5.2021

32088A04700269

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

047

00269

Descoñecida

4.5.2021

32088A05400318

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

054

00318

Descoñecida

4.5.2021

32088A06600156

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

066

00156

Descoñecida

3.5.2021

32088A07000296

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

070

00296

Descoñecida

3.5.2021

32088A07100041

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

071

00041

Descoñecida

3.5.2021

32088A07100042

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

071

00042

Descoñecida

3.5.2021

32088A07200041

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

072

00041

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300378

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00378

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300494

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00494

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300496

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00496

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300502

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00502

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300673

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00673

Descoñecida

3.5.2021

32088A07300688

Vilamarín (Santiago), Vilamarín, Ourense

073

00688

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referenciada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da citada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de mereceren a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder a execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación
prezo por ha

Liquidación provisional

2021/32088A02900277

32088A02900277

0,0368

874,91 €

32,19 €

2021/32088A02900310

32088A02900310

0,0079

874,91 €

6,94 €

2021/32088A02900319

32088A02900319

0,0864

3.545,82 €

306,42 €

2021/32088A02900576

32088A02900576

0,0471

3.545,82 €

166,89 €

2021/32088A03700141

32088A03700141

0,1198

874,91 €

104,81 €

2021/32088A03700290

32088A03700290

0,0118

874,91 €

10,31 €

2021/32088A03900157

32088A03900157

0,0017

874,91 €

1,47 €

2021/32088A03900158

32088A03900158

0,0323

874,91 €

28,27 €

2021/32088A03900162

32088A03900162

0,0448

874,91 €

39,23 €

2021/32088A04000339

32088A04000339

0,1161

874,91 €

101,55 €

2021/32088A04200494

32088A04200494

0,0190

874,91 €

16,58 €

2021/32088A04200498

32088A04200498

0,0417

874,91 €

36,52 €

2021/32088A04400486

32088A04400486

0,0192

874,91 €

16,79 €

2021/32088A04400499

32088A04400499

0,0343

3.545,82 €

121,65 €

2021/32088A04700269

32088A04700269

0,0554

874,91 €

48,46 €

2021/32088A05400318

32088A05400318

0,0081

3.545,82 €

28,85 €

2021/32088A06600156

32088A06600156

0,0856

3.545,82 €

303,53 €

2021/32088A07000296

32088A07000296

0,0284

3.545,82 €

100,70 €

2021/32088A07100041

32088A07100041

0,4763

3.953,15 €

1.882,86 €

2021/32088A07100042

32088A07100042

0,1771

874,91 €

154,99 €

2021/32088A07200041

32088A07200041

0,0686

3.545,82 €

243,31 €

2021/32088A07300378

32088A07300378

0,0276

3.545,82 €

97,96 €

2021/32088A07300494

32088A07300494

0,0286

874,91 €

25,02 €

2021/32088A07300496

32088A07300496

0,0466

874,91 €

40,81 €

2021/32088A07300502

32088A07300502

0,0747

874,91 €

65,38 €

2021/32088A07300673

32088A07300673

0,0123

3.545,82 €

43,67 €

2021/32088A07300688

32088A07300688

0,0150

874,91 €

13,14 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retirada,s de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

Vilamarín, 27 de setembro de 2021

Amador Vázquez Vázquez
Alcalde