Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 27 de outubro de 2021 Páx. 52659

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de adxudicación de prazas e concesión de bolsas nas residencias xuvenís, ao abeiro da Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22.

Mediante a Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2021/22 (DOG núm. 144, do 29 de xullo de 2021), apróbase a convocatoria para a adxudicación de prazas e bolsas a través dos seguintes procedementos:

a) BS303B: prazas en residencias xuvenís para estudantes.

b) BS303C: prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras.

c) BS303D: prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras.

O número de prazas residenciais convocadas e a súa distribución por residencias e procedemento é o seguinte:

Concello

Residencia

Nº prazas

BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Nº prazas

BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Nº prazas

BS303D

(persoas traballadoras)

Total

Lugo

Centro Residencial Xuvenil LUG

67

4

7

78

Ourense

Florentino López Cuevillas

50

5

5

60

Vigo

Altamar

72

6

7

85

De conformidade co artigo 13 da citada orde, a resolución de adxudicación de prazas, a relación definitiva de persoas beneficiarias das bolsas, e a lista de agarda coas puntuacións obtidas, correspóndelle á persoa titular da xefatura territorial da provincia onde radique a residencia xuvenil, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 14 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de acordo co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións destes procedementos. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das resolucións que finalizan o procedemento de concesión para o curso 2021/22 de prazas e bolsas nas residencias xuvenís correspondentes as xefaturas territoriais de Lugo, Ourense e Vigo da Consellería de Política Social (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D), que se recollen nos anexos á resolución.

Segundo. Comunicar que as resolucións de concesión de prazas e bolsas, que finalizan os procedementos esgotan a vía administrativa e que contra elas se poderá interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Estas resolucións tamén poderán ser impugnadas directamente ante o Tribunal superior de Xustiza, órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2021

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Centro Residencial Xuvenil LUG (Lugo)

Resolución do 3 de setembro de 2021, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, lista de espera e relación de persoas excluídas no Centro ResidenciaL LUG para o curso académico 2021/22.

Convocada a oferta de prazas e bolsas, procedementos BS303B, BS303C e BS303D nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2021/22 pola Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 144, do 29 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para o Centro Residencial Xuvenil LUG, de conformidade co artigo 2 da orde, das 70 solicitudes presentadas para un total de 78 prazas/bolsas, son admitidas a trámite e avaliadas pola comisión de cualificación 68 solicitudes das que 61 corresponden ao procedemento BS303B para estudantes e 7 ao procedemento BS303C para estudantes colaboradores bolseiros. Do resultado da baremación, a comisión de cualificación eleva o informe ao órgano instrutor.

Non se presentaron solicitudes para o procedemento BS303D polo que, de conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 7 prazas ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras. Así mesmo, no procedemento BS303B, 2 solicitudes non cumpren algún dos requisitos establecidos no artigo 4 da orde.

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da comisión cualificadora, tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria e o resultado da instrución, eleva a súa proposta de adxudicación de prazas para estudantes, prazas/bolsas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras, persoas en lista de agarda e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as seguintes prazas para o Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras coa orde e puntuación que figura no anexo I.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 desestímanse as solicitudes para o Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras polos motivos indicados no anexo II.

Terceiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as prazas/bolsas para o Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303C, persoas estudantes colaboradoras bolseiras coa orde e puntuación que figura no anexo III.

En relación ás persoas solicitantes para o procedemento BS303C que non acadaran a puntuación requirida pasan á lista da garda que se relaciona no anexo IV.

Cuarto. Para o Centro Residencial Xuvenil LUG, no curso académico 2021/22, en relación ao procedemento BS303D, prazas para persoas traballadoras, dada a ausencia de solicitudes, as 7 prazas ofertáronse no procedemento BS303B resultando vacantes.

Quinto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras, deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas beneficiarias de prazas para estudantes non bolseiras unha vez comunicada a admisión farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza consonte o estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda no mes seguinte ao remate da bolsa.

Sexto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es con carácter complementario.

Sétimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Lugo, 3 de setembro de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 13 da Orde do 20 de xullo de 2021; DOG núm. 144, do 29 de xullo). Vázquez Nodal, Francisco Javier, xefe territorial de Lugo.

ANEXO I

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/54-2

Espín Almeida, Vanessa

***5018**

23,00

2

2021/79-2

Digón Zorila, Mirela

**8460**

22,20

3

2021/25-2

Fernández Caballero, Asier

***1198**

22,00

4

2021/84-2

Gómez López, Claudia

***0014**

20,70

5

2021/81-2

González López, Marta

***9703**

20,00

6

2021/27-2

Fernández Caballero, Aitor

***1198**

19,33

7

2021/05-2

Romón Pazos, Joaquín

***2328**

19,24

8

2021/30-2

Rial Pérez, Pablo

***9874**

19,08

9

2021/85-2

Nantes Cámara, Kathelin Mariane

***966**

19,05

10

2021/04-2

Vázquez Ozores, Eva

***7924**

18,85

11

2021/24-2

Doval Fornis, Claudia

***8434**

18,73

12

2021/52-2

Lago Rodrigo, Judith Pilar

***4410**

18,39

13

2021/44-2

Vázquez Roca, Noemí

***1829**

18,36

14

2021/90-2

Veiga Lorenzo, Iván

***0543**

18,36

15

2021/62-2

Carreño Miranda, María

***2028**

18,20

16

2021/35-2

Buenaventura Salinas, Keneth Javier

***5676**

18,00

17

2021/09-2

Fernández González, Laura

***8703**

17,78

18

2021/40-2

Rodrigues, Luanda de Jesús

***7748**

17,19

19

2021/14-2

Ríos Otero, Marcos

***5699**

16,85

20

2021/64-2

Rivera Vázquez, Jorge

***2388**

16,27

21

2021/16-2

López Fernández, Uxío

***2383**

16,02

22

2021/22-2

Noia Rafols, Ánxela

***5566**

15,90

23

2021/51-2

Loureiro Matías, Patricia

***5043**

15,10

24

2021/48-2

Couce Moreno, Mateo

***4139**

14,61

25

2021/08-2

Pérez Trigo, Lucía

***1051**

14,85

26

2021/17-2

Varela Lagares, Rocío

***1372**

14,43

27

2021/41-2

López Carnero, Paula

***7739**

14,25

28

2021/55-2

Lorenzo Peral, Elena

***4812**

14,10

29

2021/28-2

Fraga Mosquera, Candela

***5076**

13,64

30

2021/07-2

López Expósito, David

***9085**

13,15

31

2021/69-2

Martínez Antonio, Antía

***9036**

13,00

32

2021/68-2

Llano Fernández, Paula

***2246**

12,80

33

2021/76-2

López López, Adrián

***6120**

12,70

34

2021/61-2

Arda Cruz, Javier

***2392**

12,60

35

2021/45-2

Simón Certal, Miguel

***7610**

12,60

36

2021/06-2

Maseda Rico, Rosalía

***8412**

12,27

37

2021/60-2

Zafra Bugallo, David

***4678**

12,00

38

2021/72-2

Añón Groba, Alba

***0766**

11,95

39

2021/82-2

García López, Pablo

***5129**

11.98

40

2021/10-2

Cristobao González, Salma

***3131**

11,67

41

2021/19-2

Fornillo Rodríguez, Sara

***5388**

11,30

42

2021/15-2

Balseiro Rodríguez, Martín

***9095**

11,23

43

2021/29-2

Figueroa Montero, Gema

***8333**

11,20

44

2021/80-2

Fernández-Xesta Carrión, Armando Miguel

***3043**

11,04

45

2021/13-2

Fleire López, Paula

***7746**

10,95

46

2021/36-2

Uzal Lemos, Diego

***8923**

10,90

47

2021/01-2

Conde Diéguez, Leticia

***7394**

10,30

48

2021/03-2

Souto Amarelle, María

***2169**

10,25

49

2021/47-2

Lestón Benavides, Raúl

***1964**

10,25

50

2021/34-2

Mosquera García, Irene Mo

***6083**

10,22

51

2021/63-2

Corrochano del Pino, María

***1805**

10,06

52

2021/39-2

Gómez Fachal, Antonio

***2936**

10,00

53

2021/56-2

Pérez Díaz, Ricardo

***5631**

9,95

54

2021/12-2

González Barbosa, Lucía

***6130**

9,80

55

2021/31-2

Vázquez Manteiga, Sergio

***5179**

9,69

56

2021/77-2

Martínez Ferreiro, Anxo

***0062**

9,44

57

2021/67-2

Mosteiro Silva, Lía

***8209**

9,35

58

2021/74-2

García Hernando, Gadea

***0622**

9,07

59

2021/65-2

Alonso Barallobre, Fernando

***0160**

8,80

60

2021/71-2

Oliveira Nogueira, Ainara

***9272**

8,45

61

2021/86-2

Lara García, Javier

***0337**

8,22

ANEXO II

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Desestimación

1

2021/46-2

Mejías Carvajal, Andrés Enrique

***6268**

– Supera a idade máxima (art. 4.2.a)

– Residencia na mesma localidade (art. 4.2.c)

2

2021/91-2

Arrieta Duben, Alexis Ezequiel

***9817**

– Supera a idade máxima (art. 4.2.a)

– Residencia na mesma localidade (art. 4.2.c)

ANEXO III

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/05-2

Fuste Zaragoza, Claudia

***5717**

35,96

2

2021/07-2

No Lorman, Enrique

***0341**

33,89

3

2021/06-2

Fernández González, Iván

***5030**

30,35

4

2021/01-2

Díaz García, Álvaro

***2952**

29,63

ANEXO IV

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de agarda

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/02-2

Fernández Caballero, Asier

***1198**

28,90

2

2021/08-2

Nogueira Fuertes, Xoana

***8547**

28,75

3

2021/03-2

Lago Rodrigo, Judith Pilar

***4410**

25,49

ANEXO

Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense)

Resolución do 6 de setembro de 2021, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas e a relación de persoas excluídas na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2021/22.

Convocada a oferta de prazas e bolsas, procedementos BS303B, BS303C e BS303D nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2021/22 pola Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 144, do 29 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, de conformidade co artigo 2 da orde, das 68 solicitudes presentadas para un total de 60 prazas/bolsas, son admitidas a trámite e avaliadas pola comisión de cualificación 48 solicitudes das que 43 corresponden ao procedemento BS303B para estudantes e 5 ao procedemento BS303C para persoas estudantes colaboradoras bolseiras. Do resultado da baremación, a comisión de cualificación eleva o informe ao órgano instrutor.

Non se presentaron solicitudes para o procedemento BS303D polo que, de conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 5 prazas ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras.

Así mesmo, no procedemento BS303B produciuse a renuncia ou desistencia de 16 solicitudes e, no procedemento BS303C, de 4 solicitudes, de conformidade co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da comisión cualificadora e tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria, eleva a súa proposta de adxudicación de prazas para estudantes, prazas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as seguintes prazas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo I.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo II.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as seguintes prazas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303C, persoas estudantes bolseiras coa orde e puntuación que figura no anexo III.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo IV.

Terceiro. Para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, no curso académico 2021/22, en relación ao procedemento BS303D, prazas para persoas traballadoras, dada a ausencia de solicitudes as 5 prazas ofertáronse no procedemento BS303B resultando vacantes.

Cuarto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras, deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas beneficiarias de prazas para estudantes non bolseiras, unha vez comunicada a admisión, farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza consonte ao estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda no mes seguinte ao remate da bolsa.

Quinto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude..xunta.es con carácter complementario.

Sexto. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 6 de setembro de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 13 da Orde do 20 de xullo de 2021; DOG núm. 144, do 29 de xullo). Fernández Laso, María José, xefa territorial de Ourense.

ANEXO I

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/31-3

Núñez García, Laura

***5658**

24,58

2

2021/15-3

Vázquez Ramírez, Daniel

***3670**

23,00

3

2021/52-3

Santos Negro, José Rodrigo

***5995**

22,50

4

2021/44-3

Gándara Antoñón, Raúl

***3593**

22,14

5

2021/22-3

Ares Álvarez, Martín

***9542**

21,76

6

2021/06-3

García Jamardo, Alba

***6566**

19,83

7

2021/63-3

Souto Novas, María Adelaida

***4973**

19,43

8

2021/20-3

Domínguez Castro, Antía

***7268**

18,50

9

2021/37-3

Armesto Grandío, Javier

***9108**

18,08

10

2021/28-3

Gómez Fariñas, Martín

***3537**

17,90

11

2021/18-3

Iglesias Rodríguez, Yeabsera

***4481**

17,86

12

2021/49-3

Rodríguez Conde, Uxía

***1922**

17,75

13

2021/53-3

Fernández Serrano, Xosé

***3080**

17,60

14

2021/14-3

García Rodríguez, Ana María

***9858**

17,44

15

2021/45-3

Díaz Moltó, Ricardo

***5283**

17,00

16

2021/13-3

González Portela, Carlos

***3701**

17,00

17

2021/19-3

Herbón Yáñez, Hugo

***0064**

16,95

18

2021/57-3

Fernández López-Corona, Martín

***9870**

16,85

19

2021/21-3

López Alonso, Claudia

***6220**

16,78

20

2021/58-3

Adrover Amado, Víctor

***9364**

16,65

21

2021/40-3

Otero Piñeiro, Marta

***7231**

16,65

22

2021/17-3

Baños Regueiro, Andrea

***9129**

16,54

23

2021/39-3

Fernández Raimóndez, Mateo

***3928**

16,50

24

2021/48-3

Barbeito Pérez, Sara

***2852**

16,08

25

2021/56-3

Gómez González, Carla

***8206**

16,07

26

2021/07-3

Arbones Vázquez, Rodrigo

***9843**

15,95

27

2021/51-3

Sanmamed Falcón, Noel

***6287**

15,80

28

2021/42-3

Avendaño Mauriz, Pablo

***2830**

15,67

29

2021/16-3

Doval Herbón, José

***8766**

15,57

30

2021/34-3

Villota Martínez, Jaime

***9923**

14,95

31

2021/04-3

Gil Rodríguez, Isaías

***7405**

14,88

32

2021/23-3

López Gándara, Lucía

***8423**

14,75

33

2021/27-3

Cegarra Mauriz, Eugenio Vladislav

***5697**

14,54

34

2021/10-3

Garaizábal de la Montaña, Javier

***8161**

14,20

35

2021/38-3

Cerredelo Prieto, Pedro

***1581**

13,99

36

2021/24-3

González Castro, Lara

***7183**

13,45

37

2021/46-3

Bravo Marcos, Elena

***2448**

12,41

38

2021/12-3

De la Cerda Parra, Pablo

***1410**

12,41

39

2021/25-3

Castro Salgado, Alfonso

***3131**

11,45

40

2021/41-3

López González, Hugo

***9138**

11,32

41

2021/09-3

Alonso Rivas, Guillermo

***3682**

10,15

42

2021/30-3

Blanco Barrio, André

***2103**

9,38

43

2021/33-3

Silva Gil, Alejandro

***3293**

7,67

ANEXO II

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

1

2021/03-3

Rodríguez Gómez, Julio José

***3054**

2

2021/05-3

Rodríguez López, Luis

***5436**

3

2021/08-3

Fernández González, Carmen

***8641**

4

2021/11-3

Shimdt, Vladimir

***0802**

5

2021/26-3

Rodríguez Fernández, María Covadonga

***8861**

6

2021/29-3

Amigo Fernández, Alexis

***8190**

7

2021/32-3

Barros García, Marta

***2864**

8

2021/35-3

Pérez García, Claudia

***9433**

9

2021/36-3

Francisco Justo, Lara

***2943**

10

2021/43-3

Navia Riveiro, Sandra

***2730**

11

2021/47-3

López Menéndez, Alejandro

***4017**

12

2021/50-3

Calvo Gamirova, Satur

***7260**

13

2021/54-3

Rodríguez Fajar, Alma

***9499**

14

2021/55-3

Baamonde Ramos, Pablo

***2807**

15

2021/59-3

Sánchez Calvo, Pedro

***9366**

16

2021/60-3

Noya Vázquez, Manuel

***7735**

ANEXO III

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/35-3

Pérez García, Claudia

***9433**

32,91

2

2021/29-3

Amigo Fernández, Alexis

***8190**

30,27

3

2021/36-3

Francisco Justo, Lara

***2943**

27,81

4

2021/43-3

Navia Riveiro, Sandra

***2730**

25,96

5

2021/59-3

Sánchez Calvo, Pedro

***9366**

22,12

ANEXO IV

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

1

2021/01-3

Vicente Rodríguez, Flavio

***8181**

2

2021/05-3

Calvo Gamirova, Satur

***7260**

3

2021/06-3

Núñez García, Laura

***5658**

4

2021/07-3

Sanmamed Falcón, Noel

***6287**

ANEXO

Residencia Altamar (Vigo)

Resolución do 6 de setembro de 2021, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, lista de agarda e relación de persoas excluídas na residencia Altamar para o curso académico 2021/22.

Convocada a oferta de prazas de bolsas, procedemento BS303B, BS303C e BS303D nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2021/22 pola Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 144, do 29 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para a residencia Altamar, de conformidade co artigo 2 da orde, das 126 solicitudes presentadas para un total de 85 prazas/bolsas, son admitidas a trámite e avaliadas pola comisión de cualificación 104 solicitudes, das que 91 corresponden ao procedemento BS303B para persoas estudantes, 11 ao procedemento BS303C para persoas estudantes colaboradoras bolseiras e 2 ao procedemento BS303D para persoas traballadoras. Do resultado da baremación, a comisión de cualificación eleva o informe ao órgano instrutor.

De conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 5 prazas restantes para o procedemento BS303D ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras.

Para o procedemento BS303B desestímase 1 solicitude por incumprimento dos requisitos do artigo 4 da orde de convocatoria e non se admite outra por presentación fóra de prazo, respectivamente.

Por último, no procedemento BS303B produciuse a renuncia ou desistencia de 16 solicitudes e, no procedemento BS303C, de 4 solicitudes, de conformidade co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da comisión cualificadora, tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria e o resultado da instrución, eleva a súa proposta de adxudicación de prazas para estudantes, prazas/bolsas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras, persoas en lista de agarda e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as prazas para a residencia xuvenil Altamar para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo I.

As solicitudes para o procedemento BS303B que non acadaran a puntuación requirida pasan á lista da garda que se relaciona no anexo II. Así mesmo, desestímanse e inadmítense as solicitudes que se relacionan no anexo III, polos motivos indicados neste.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo IV.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as prazas/bolsas para a residencia xuvenil Altamar para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303C, persoas estudantes colaboradoras bolseiras coa orde e puntuación que figura no anexo V.

A relación das persoas solicitantes para o procedemento BS303C que non acadaran a puntuación requirida pasan á lista de agarda que se relaciona no anexo VI.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo VII.

Terceiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo ao establecido no artigo 13 adxudícanse as prazas para a residencia xuvenil Altamar para o curso académico 2021/22, para o procedemento BS303D, persoas traballadoras, coa orde e puntuación que figura no anexo VIII.

Neste procedemento, as cinco prazas non cubertas para persoas traballadoras ofertáronse no procedemento BS303B para persoas estudantes non bolseiras co resultado que figura para o dito procedemento.

Cuarto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras, deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas non bolseiras beneficiarias das prazas, unha vez comunicada a admisión, farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza consonte o estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda no mes seguinte ao remate da bolsa.

Quinto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es con carácter complementario.

Sexto. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 6 de setembro de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 13 da Orde do 20 de xullo de 2021; DOG núm. 144, do 29 de xullo). Pérez-Izaguirre López, Mª José, xefa territorial de Vigo.

ANEXO I

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/119

Domínguez Lindo, Hugo

***8368**

23,00

2

2021/073

Roman Lomba, Juan

***9511**

22,89

3

2021/062

López Abad, Pablo

***7547**

22,86

4

2021/009

Antón Pérez, Ánxela

***4869**

22,75

5

2021/016

López González, Alejandro

***4732**

21,00

6

2021/102

González Rodriguez, Ángel

***8400**

21,00

7

2021/017

Fernández Riveiro, Paula

***2927**

20,39

8

2021/045

Mar González, Alonso

***1090**

19,89

9

2021/080

Crujeiras Pastoriza, Martín

***1935**

19,75

10

2021/002

Iglesias Taboada, Lucía

***7170**

19,48

11

2021/087

García Porto, Gabriela

***5092**

19,30

12

2021/053

Fernández Granja, Jonathan

***3515**

19,27

13

2021/088

Meis Magdalena, Raúl

***6209**

19,24

14

2021/037

Vasconcellos Vicente, Marta

***0838**

19,10

15

2021/081

Tubío Parada, Nadia

***4020**

19,00

16

2021/030

García Fernández, Brais

***8354**

18,94

17

2021/033

Fernández Bras, Carla

***0627**

18,90

18

2021/032

Vidal Villar, Débora

***2796**

18,76

19

2021/085

Estévez Rocha, Raúl

***0818**

18,60

20

2021/068

Rodriguez Vázquez, Ángel

***4114**

18,57

21

2021/115

Bedriñana Cardenas, Renato Josue

***6705**

18,47

22

2021/099

Viviana Diaz López, Miriam

***3499**

18,46

23

2021/097

Palmero Vázquez, Pedro Joel

***8115**

18,43

24

2021/082

Sangiao Tosar, Belén

***1010**

18,40

25

2021/020

Lorenzo Villar, Sheila

***5812**

18,39

26

2021/042

Muñiz Mejide, Martina

***5281**

18,01

27

2021/038

Vasconcellos Vicente, Miguel

***0836**

18,00

28

2021/067

González Garrido, Anselmo

***7548**

17,99

29

2021/095

Abalo Barbeito, Sergio

***4490**

17,45

30

2021/019

Fernández Lomba, Mauro

***6387**

17,38

31

2021/071

Ruibal Caballero, Manuel

***5333**

17,05

32

2021/031

Rodríguez Maceiras, Araceli

***1003**

16,83

33

2021/039

Rodríguez González, José

***6085**

16,78

34

2021/005

Lomba Adrover, Mario

***5927**

16,60

35

2021/066

González Ojea, Ángel

***2523**

16,60

36

2021/035

Núñez Mondragón, Daniel

***8904**

16,57

37

2021/070

Domínguez Vázquez, Damián

***9950**

16,55

38

2021/015

Martínez Urís, Alberto

***1232**

16,46

39

2021/034

Bello Velo, Yago

***2833**

16,35

40

2021/079

Arias Lage, Noel

***9961**

16,20

41

2021/091

Rodríguez Garcés, Mateo

***9575**

15,58

42

2021/116

Castro Freire, Diego

***0250**

15,35

43

2021/100

Braña Castillo, Guillermo

***0078**

15,30

44

2021/014

Rodríguez Garcés, Fernando

***9574**

15,10

45

2021/113

Lois Graña Sanchez, Ándrés

***5613**

15,10

46

2021/026

González Padín, Lucas

***4593**

15,08

47

2021/006

Lamas Otero, Jesús

***6083**

15,05

48

2021/074

Rodriguez Diego, Rubén

***9386**

14,97

49

2021/064

Imartín IIbáñez, Irene

***4076**

14,90

50

2021/007

Pérez González-Gallego, Pablo

***1439**

14,86

51

2021/106

Rodríguez Lomba, Óscar

***8371**

14,80

52

2021/118

Cadilla Vasconcellos, Pablo

***9541**

14,80

53

2021/092

Cao Estalote, Alexandre

***1291**

14,78

54

2021/043

López Arranz, Pablo

***2474**

14,67

55

2021/101

Méndez Lomban, Adrián

***6221**

14,52

56

2021/065

Pemán Sánchez, Álvaro

***5471**

14,46

57

2021/046

Peniza Portela, Marta

***8421**

14,43

58

2021/060

Veira Fuentes, Juan Manuel

***3940**

14,39

59

2021/044

Álvarez Garcés, Jorge

***8463**

14,30

60

2021/096

Martínez Rodríguez, Laura Marcela

***0911**

14,10

61

2021/094

Freire Candocia, Carmen

***2807**

13,91

62

2021/041

Montero Borras, Diana

***8594**

13,70

63

2021/112

Álvarez Viveros, Alexia

***6247**

13,66

64

2021/084

Otero Domínguez, Pablo

***4388**

13,56

65

2021/108

Simón Cotelo, Manuel

***5438**

13,51

66

2021/008

Noya Villasenín, Alejandro

***9583**

13,48

67

2021/107

Taibo Álvarez, Rodrigo

***4270**

13,16

68

2021/083

Rodríguez Blanco, Ángel

***3590**

13,15

69

2021/105

Fernández González, Paula

***6359**

13,05

70

2021/040

Gil Santos, Tomás

***7452**

12,57

71

2021/078

García Garay, Marcos

***3777**

12,06

72

2021/012

Ortíz López, Bruno Antonio

***5770**

11,86

73

2021/050

Pena Ferrer, Noelia

***1635**

11,49

74

2021/025

Tornero Belloso, Ricardo

***6116**

11,00

75

2021/052

López Cabaleiro, Paulo

***0842**

11,00

76

2021/063

Pérez Alvariño, Nicolás Camilo

***8887**

10,78

77

2021/029

Capdevila Velasco, Sandra

**7032**

10,73

ANEXO II

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de agarda

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/051

Mejuto Gutiérrez, Juan

***8993**

10,70

2

2021/021

Rodríguez Barbeito, Anxo

***4684**

10,69

3

2021/059

Lima González, Diego

***1158**

10,50

4

2021/098

Olveira Nogueira, Ainara

***9272**

10,29

5

2021/054

Garrido Lorenzo, Raúl

***8654**

9,85

6

2021/018

Loureiro García, Martín

***5915**

9,55

7

2021/057

López Íñigo, Armesto

***2964**

9,35

8

2021/027

González Caamaño, Juan

***0449**

9,30

9

2021/110

Suárez Fernández, Sara

***0370**

9,18

10

2021/022

Diéguez Rodríguez, Martín

***5999**

9,00

11

2021/055

García Lois, Blas de Santiago

***9417**

8,95

12

2021/003

Vázquez Rodríguez, Alberto

***5330**

8,18

13

2021/121

Diéguez Lajos, Martín

***5999**

7,25

14

2021/109

Otero Castelao, Pablo

***6790**

7,00

ANEXO III

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas e inadmitidas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Desestimación

1

2021/120

Vilavedra Lorenzo, Cristián

***1470**

Non está cursando os estudos establecidos no 4.2.b) da convocatoria

2

2021/122

Cadilla Vasconcellos, Pablo

***7552**

Solicitude presentada fóra de prazo

ANEXO IV

Procedemento BS303B (persoas estudantes non bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

1

2021/001

Varela Díaz, María

***2337**

2

2021/004

García Martín, Loureiro

***5915**

3

2021/010

Barreiro Rey, Emilio

***9143**

4

2021/011

Neto Cevallos, Jennifer Fernanda

***5504**

5

2021/013

Neto Cevallos, Evelin Euladia

***5835**

6

2021/036

Díaz García, Carlota

***2952**

7

2021/049

Herbón Yáñez, Yago

***0064**

8

2021/061

Bouzas Troncoso, Antía

***9492**

9

2021/075

Rivas Touriño, Nerea

***2733**

10

2021/076

Fernández Fernández, Mateo

***7222**

11

2021/086

Rodríguez Quintairos, Nuria

***6482**

12

2021/090

Bello Seoane, Mario

***5827**

13

2021/103

García Pulleiro, Aldara

***9000**

14

2021/111

Carrera González, María

***8768**

15

2021/114

Babarro Méndez, Iria

***6370**

16

2021/117

De Frutos Woitechen, Iván Raúl

***7238**

ANEXO V

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/104

Campillo Gómez, Carlos

***7747**

31,48

2

2021/069

Roca Capdevila, Antonio

***1246**

30,12

3

2021/023

Viqueira Nouche, Alba

***9037**

28,81

4

2021/056

Varela Soñora, María Cristina

***1593**

28,51

5

2021/058

Marie Pichel, Andrea

***5757**

27,67

6

2021/089

Álvarez Fernández, Mario

***4341**

23,71

ANEXO VI

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de agarda

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/100

Braña Castillo, Guillermo

***0078**

23,60

2

2021/082

Sangiao Tosar, Belén

***1010**

22,45

3

2021/014

Rodríguez Garcés, Fernando

***9575**

21,93

4

2021/116

Castro Freire, Diego

***0250**

18,95

5

2021/107

Taibo Álvarez, Rodrigo

***4270**

16,91

ANEXO VII

Procedemento BS303C (persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

1

2021/001

Fernández, Laura

***1919**

2

2021/004

Díaz García, Carlota

***2952**

3

2021/008

Dopazo de la Iglesia, Hugo

***8261**

4

2021/009

García Pulleiro, Aldara

***4341**

ANEXO VIII

Procedemento BS303D (persoas traballadoras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2021/002

Roy Amietta, Juan Cruz

***5103**

20,10

2

2021/001

Pazos Veiga, Jairo

***7872**

20,00