Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 27 de outubro de 2021 Páx. 52726

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 15 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico A Picota, no concello de Mazaricos (expediente IN408A 2018/12).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, a Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Parque Eólico A Picota, S.L.U. (CIF B-88518501) (anteriormente Villar Mir Energía, S.L.U.).

Enderezo social: Paseo de la Castellana, 259-D, edificio Torre Espacio, andar 51, 28046 Madrid.

Denominación do proxecto: parque eólico A Picota (expediente IN408A 2018/12).

Concello afectado pola poligonal: Mazaricos (A Coruña).

Potencia para instalar: 42 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 10 ud. × 4,200 MW de potencia nominal unitaria.

Produción media neta estimada: 136.534 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.251 horas.

Orzamento de execución material: 42.133.092,45 €.

Prazo de execución: doce (12) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico A Picota

A.D.E.

Outes

Parque eólico A Picota

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

a

497.853,00

4.750.445,00

Mazaricos

b

497.853,00

4.753.664,00

c

501.095,00

4.756.690,00

d

503.335,00

4.757.170,00

e

507.145,00

4.752.730,00

f

499.922,00

4.752.730,00

g

498.640,00

4.750.445,00

Parque eólico A Picota

Aeroxerador

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

P-01

498.363,00

4.751.932,00

Mazaricos

P-02

498.145,00

4.750.948,00

P-03

501.104,00

4.755.899,00

P-04

501.729,00

4.755.514,00

P-05

502.231,00

4.755.296,00

P-06

502.555,00

4.756.315,00

P-07

502.755,00

4.756.892,00

P-08

504.633,00

4.754.855,00

P-09

505.195,00

4.753.319,00

P-10

505.964,00

4.753.228,00

Parque eólico A Picota

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

501.921,00

4.755.439,00

Mazaricos

Parque eólico A Picota

Subestación

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

SET

501.910,00

4.755.196,00

Mazaricos

Características técnicas da instalación:

• Dez (10) aeroxeradores tripá, modelo Vestas V136, de 4.200 kW de potencia nominal unitaria, con velocidade e paso variables, diámetro de rotor de 136 m e altura ata a buxa de 112 m, agás os aeroxeradores P-06 e P-07, que terán unha altura de 82 m.

• Dez (10) centros de transformación trifásicos montados no interior das góndolas dos aeroxeradores, con transformador seco, de potencia aparente unitaria 4.700 kVA e relación de transformación 0,80/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

• Unha (1) torre meteorolóxica de 112 m de altura.

• Construirase unha subestación eléctrica transformadora (SET) para elevar a tensión da rede de distribución interior do parque (30 kV) ao nivel do punto de interconexión previsto (220 kV). Así mesmo, equiparase a instalación para recoller a enerxía procedente do parque eólico A Picota II, de 21 MW en 30 kV, promovido por Villar Mir Energía, S.L.U., obxecto doutro proxecto independente, en estado de tramitación e con número de expediente IN408A 2020/114.

• A dita SET estará composta polos seguintes elementos:

– Unha (1) posición de liña de 220 kV cos equipamentos necesarios de protección e medida. Esta posición será común para a liña e transformador.

– Un (1) transformador de 60/70 MVA ONAN/ONAF e relación de transformación 220/30 kV.

– Unha (1) reactancia de posta á terra en 30 kV.

– Unha (1) posición de transformador de 30 kV.

– Dúas (2) posicións de medida precintables para cada un dos parques eólicos: PE A Picota e PE A Picota II.

– Tres (3) posicións de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores do PE A Picota.

– Unha (1) posición de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores do PE A Picota II.

– Dúas (2) posicións de batería de condensadores para o PE A Picota e o PE A Picota II.

– Unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares.

– Un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42 kV de 100 kVA.

– A aparellaxe de 220 kV situarase no parque de intemperie e será de tecnoloxía compacta tipo módulos PASS M00 de ABB ou similar. Pola súa parte, para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas metálicas prefabricadas de instalación interior.

– O centro de control do parque e a parte cuberta da SET situaranse nun mesmo edificio, convenientemente separados e con accesos independentes.

– A subestación ocupará unha superficie aproximada de 50,85 × 42,25 m².

• O sistema colector de media tensión (MT) está formado por tres circuítos de 30 kV en instalación soterrada e ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata a SET do parque.

• O tipo de cable utilizado para a rede colectora de MT será condutor HEPRZ1 18/30 kV Al + H16, de diferentes seccións.

• A posta á terra da rede de MT está constituída por un cable de cobre nu, de sección 50 mm², tendido ao longo da canalización de MT no fondo da gabia.

• Pola mesma gabia das ditas liñas de MT instalarase unha rede de comunicacións que utilizará como soporte un cable de fibra óptica e que se empregará para a monitorización e o control do parque eólico.

• A enerxía xerada polo PE A Picota evacuarase desde a subestación do parque, a través dunha liña de alta tensión 220 kV, ata a subestación colectora Nova. Esta liña de evacuación non forma parte do presente proxecto, senón doutro independente denominado «Liña aéreo-soterrada 220 kV SET PE A Picota 220 kV-SET colectora Nova», con número de expediente IN408A 2020/151. Do mesmo modo, a subestación colectora Nova, que recibirá a enerxía xerada por diferentes parques eólicos de distintos promotores, tampouco forma parte deste proxecto, senón do chamado «Subestación colectora Nova e LAT 220 kV SET colectora Nova-SET Santiago de Compostela», con expediente IN408A 2020/166. Ambos os proxectos son promovidos por Villar Mir Energía e están actualmente en tramitación. O punto de conexión final coa rede de transporte é a SET Santiago de Compostela, actualmente en servizo e propiedade de REE.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. Proxecto de execución (setembro 2021-vsdo. 16.9.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. Relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. Estudo de impacto ambiental (EIA) (xuño 2021-asdo. 15.7.2021).

3. Proxecto de interese autonómico (PIA) (setembro 2021-vsdo. 16.9.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que achen oportunas, dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 17), así como na Casa do Concello de Mazaricos (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/a-picota

O estudo de impacto ambiental (EIA) estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 15 de outubro de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico A Picota
no concello de Mazaricos (A Coruña)

(Expediente IN408A 2018/12)

Nº de predio

Titulares

Datos catastrais

Paraxe

Uso

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocupación temporal (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Servidume de voo

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vía

Gabia

Concello de Mazaricos

1

Concello de Mazaricos

15046A127000730000BQ

127

73

Lomba Sobosa

Matogueira

101,52

2

Senra Suárez José Manuel

15046A127000760000BT

127

76

Lomba Sobosa

Matogueira

P-02

359,68

2.582,87

1.287,37

157,32

2.799,44

2.216,46

3

Lado García Francisco
Lado García Eugenio
Lado García Manuel
Lado García Constantina

15046A127000790000BO

127

79

Lomba Sobosa

Matogueira

1.442,86

22,81

4

González Fernández María Manuela

15046A506010270000PI

506

1027

Campiño

Prados ou pradarías

1,25

5

Lago Estalote Manuel

15046A127000480000BK

127

48

Lomba Sobosa

Prados ou pradarías

500,35

51,68

6

Martínez Velo Concepción

15046A127000620000BZ

127

62

Lomba Sabosa

Matogueira

320,98

7

Martínez Rey José Antonio

15046A127000610000BS

127

61

Lomba Sabosa

Eucaliptos

3,51

772,96

8

Cerbán González Generoso Antonio

15046A127000590000BZ

127

59

Lomba Sabosa

Eucaliptos

1.258,63

9

Pereiro Alvela Jesús

15046A127000580000BS

127

58

Lomba Sabosa

Matogueira

102,37

656,00

10

Pereiro Alvela María

15046A127000570000BE

127

57

Lomba Sabosa

Matogueira

502,62

256,33

11

Pereiro Lado Manuela

15046A127000560000BJ

127

56

Lomba Sabosa

Matogueira

474,15

12

Cambeiro Caamaño María Herminda

15046A127000490000BR

127

49

Lomba Sobosa

Matogueira

1.289,21

79,81

13

Cerbán Caamaño Domingo

15046A127000500000BO

127

50

Lomba Sobosa

Piñeiral madeireiro

1.287,87

134,69

14

Lado Berbia Manuela

15046A127000510000BK

127

51

Lomba Sobosa

Eucaliptos

1.191,87

96,80

15

Caamaño Paris Ventura Lorenzo
Caamaño Paris Manuela
Caamaño Paris María Divina

15046A127000520000BR

127

52

Lomba Sobosa

Matogueira

41,24

16

Descoñecido

15046A127090010000BQ

127

9001

Con. Costa de Agar

Vía de dominio público

74,06

8,07

17

Cambeiro Caamaño Manuela

15046A059000970000AW

59

97

Legua Dianteira

Prados ou pradarías

704,13

54,56

18

Sanchiño Berbia Manuel

15046A059000960000AH

59

96

Legua Dianteira

Prados ou pradeiras

967,64

83,81

19

Lema Mourelle José

15046A059000950000AU

59

95

Legua Dianteira

Piñeiral madeireiro

727,82

68,93

20

Fernández Lado María Estrella

15046A059000940000AZ

59

94

Legua Dianteira

Piñeiral madeireiro

108,73

36,49

21

Descoñecido

15046A058090060000AI

58

9006

Camiño Legua Beba

Vía de dominio público

3.128,60

46,76

22

Concello de Mazaricos

15046A059000930000AS

59

93

Legua Dianteira

Piñeiral madeireiro

2.171,38

719,02

23

Concello de Mazaricos

15046A058001310000AL

58

131

Legua Dianteira

Matogueira

5.852,41

59,03

24

Lado Estalote María
Lado Estalote Juan
Lado Pais María del Carmen

15046A059000730000AQ

59

73

Cova do Raposo

Matogueira

8,86

0,34

24a

Maceiras Lado Isolina

15046A066001580000AU

66

158

Forniños

Prados ou pradarías

0,09

25

Cuns Pena Manuel

15046A059000760000AT

59

76

Prados da Costa

Piñeiral madeireiro

81,46

26

Esperante Beiro María Alida

15046A059000720000AG

59

72

Cova do Raposo

Matogueira

518,29

519,62

27

Rodríguez Trillo Antonia
Rodríguez Trillo Jesús

15046A059000710000AY

59

71

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

892,11

32,80

342,75

40,16

28

Rojano Díaz Julia
Cuns Rojano María Carmen
Cuns Rojano Juan Antonio
Cuns Rojano Emilia

15046A059000700000AB

59

70

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

1.573,54

39,54

210,75

137,06

29

Cuns Pena Manuel

15046A059000690000AG

59

69

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

56,89

718,35

30

Cuns Pena Manuel

15046A059000650000AW

59

65

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

537,39

31

Canosa Riomayor José

15046A059000680000AY

59

68

Prados da Costa

Matogueira

P-01

359,68

865,63

1.152,11

113,84

3.536,01

2.687,38

32

Esperante Beiro María Alida

15046A059000660000AA

59

66

Moas de Agar

Piñeiral madeireiro

819,65

80,69

414,56

33

Garrido Romero Santiago

15046A059000670000AB

59

67

Moas de Agar

Piñeiral madeireiro

1.425,74

119,41

34

Figueira Casais Jesús

15046A059000520000AR

59

52

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

763,66

89,42

35

Cambeiro Caamaño Antonio

15046A059000510000AK

59

51

Cova do Raposo

Piñeiral madeireiro

947,24

77,66

36

Concello de Mazaricos

15046A059000500000AO

59

50

Moas de Agar

Matogueira

790,92

169,88

37

Otero Romero Jesús

15046A059000470000AO

59

47

Caba

Piñeiral madeireiro

1.562,68

198,10

38

Martínez Trillo Benigno

15046A059000480000AK

59

48

Moas de Agar

Prados ou pradarías

2.233,44

211,76

39

Pereiro Lado Manuela

15046A059000490000AR

59

49

Moas de Agar

Prados ou pradarías

678,36

18,28

40

Lado Bermúdez Juan Antonio

15046A059000400000AG

59

40

Prado de Baixo

Prados ou pradarías

1.105,57

60,49

41

Cuns Pena Manuel

15046A059000390000AP

59

39

Caba

Piñeiral madeireiro

104,23

29,71

42

Garrido Romero Santiago

15046A059000380000AQ

59

38

Caba

Piñeiral madeireiro

543,15

50,10

43

Cuns Paris Celia
Cuns Pena Manuel

15046A059000340000AA

59

34

Caba

Eucaliptos

744,73

56,13

44

Cerbán González Generoso Antonio

15046A059000330000AW

59

33

Caba

Eucaliptos

811,32

68,47

45

Pereiro Lado Jesús

15046A059000260000AS

59

26

Caba

Matogueira

972,75

88,38

46

Concello de Mazaricos

15046A059000080000AL

59

8

Caba

Matogueira

5.625,49

476,11

47

Moreira Martínez Antonio José

15046A059000170000AR

59

17

Estivadas

Prados ou pradarías

3,23

4,52

48

Caamaño Martínez Manuel

15046A059000140000AM

59

14

Estivadas

Piñeiral madeireiro

564,34

57,81

49

Cambeiro Caamaño Antonio

15046A059000130000AF

59

13

Estivadas

Matogueira

566,84

43,41

50

Cambeiro Caamaño M. Herminda

15046A059000110000AL

59

11

Estivadas

Piñeiral madeireiro

422,98

37,11

51

Cambeiro Caamaño Manuela

15046A059000100000AP

59

10

Estivadas

Prados ou pradarías

306,54

42,87

52

Descoñecido

15046A059090030000AL

59

9003

Camiño de Legua de Beba

Vía de dominio público

304,25

41,03

53

Concello de Mazaricos

15046A059001070000AF

59

107

Caba

Matogueira

1.073,55

160,53

54

Concello de Mazaricos

15046A059001060000AT

59

106

Caba

Matogueira

833,86

94,65

55

Velo Paris Juan

15046A059000070000AP

59

7

Va de Penas

Prados ou pradarías

69,88

56

Cives Núñez Juan

15046A059000060000AQ

59

6

Leira de Riba

Prados ou pradarías

600,52

39,30

57

Velo Paris Juan

15046A059000050000AG

59

5

Leira do Medio

Prados ou pradarías

671,20

63,15

58

Cives Núñez Juan

15046A059000040000AY

59

4

Cova do Prado

Prados ou pradarías de regadío

919,02

74,28

59

Velo Paris Juan

15046A059000030000AB

59

3

Choupaniña

Prados ou pradarías

826,12

60,73

60

González Cives María Lourdes

15046A059000020000AA

59

2

Choupaniña

Prados ou pradarías

2.083,02

181,40

61

Deputación da Coruña

15046A059090010000AQ

59

9001

Estrada A Picota

Vía de dominio público

514,31

62

González Cives María Lourdes

15046A506004200000PW

506

420

Baseliños

Prados ou pradarías

675,24

63

Descoñecido

15046A059090020000AP

59

9002

Camiño

Vía de dominio público

166,60

33,64

65

Descoñecido

15046A506090850000PJ

506

9085

Regato de Sande

Hidrografía natural

33,51

66

González Cives María Lourdes

15046A506004150000PU

506

415

Pontenova

Prados/labradío

1.301,55

194,39

67

Descoñecido

15046A506090910000PZ

506

9091

Río Beba

Hidrografía natural

131,71

22,22

68

Pérez Cancela José

15046A506004110000PJ

506

411

Formigueiro

Prados ou pradarías

826,80

113,28

69

Descoñecido

15046A506090650000PY

506

9065

Camiño Formigueiro

Vía de dominio público

107,30

17,43

70

Descoñecido

15046A506090750000PM

506

9075

Rio Beba

Hidrografía natural

30,21

71

Moreira Núñez Manuel

15046A506004100000PI

506

410

Pozo Negro

Prados ou pradarías

307,71

72

Pérez Cancela José

15046A506004120000PE

506

412

Formigueiro

Matogueira

473,55

89,70

73

Martínez Rey Filomena Soledad
Martínez Rey Natividad

15046D507005800000GI

507

580

Riba da Agra

Prados ou pradarías

0,69

4,21

74

Deputación da Coruña

15046A506090640000PB

506

9064

Estrada Cives-Pontenova

Vía de dominio público

2.022,48

75

Descoñecido

15046D507090070000GY

507

9007

Camiño A Godián

Vía de dominio público

58,40

18,29

76

Deputación da Coruña

15046A506090630000PA

506

9063

Estrada Choupana

Vía de dominio público

17,23

77

Descoñecido

15046A506004040000PR

506

404

Fialiños

Matogueira

2,94

78

Descoñecido

15046D507005790000GE

507

579

Regos

Prados ou pradarías

64,97

79

Martínez Sanchiño María Soledad

15046D507005780000GJ

507

578

Regos

Prados ou pradarías

20,06

75,21

80

Martínez Velo Concepción

15046D507005770000GI

507

577

Regos

Prados ou pradarías

889,85

81

Estalote Jurjo María Teresa

15046D507005760000GX

507

576

Regos

Prados ou pradarías

284,33

82

Lago Lago Dosinda

15046D507006050000GD

507

605

Longos

Labor ou labradío secaño

413,74

59,64

83

Moreira Núñez Magdalena Malvina

15046D507008170000GP

507

817

As Longas

Prados ou pradarías

297,86

50,42

84

Moreira Núñez Dominga

15046D507006060000GX

507

606

Longos

Prados ou pradarías

205,94

40,74

85

Moreira Muíño María

15046D507006070000GI

507

607

Longos

Prados ou pradarías

68,11

15,23

86

Pérez Cancela José

15046D507006080000GJ

507

608

Longos

Prados ou pradarías

164,39

40,89

87

Cerbán Caamaño Domingo

15046D507006090000GE

507

609

Agro do Curro

Prados ou pradarías

240,15

97,66

88

Lago Estalote Manuel

15046D507006100000GI

507

610

Agro do Curro

Labor ou labradío secaño

135,14

56,26

89

Martínez Lema Juan Manuel

15046D507006110000GJ

507

611

Agro do Curro

Labor ou labradío secaño

283,22

95,36

90

Martínez Velo Concepción

15046D507006120000GE

507

612

Agro do Curro

Prados ou pradarías

159,78

56,99

91

Lago Estalote María

15046D507010160000GB

507

1016

Regos

Prados ou pradarías

267,78

92

Lago Estalote María Carmen del Pilar

15046D507010170000GY

507

1017

Regos

Prados ou pradarías

220,31

93

Lago Estalote José

15046D507010180000GG

507

1018

Regos

Prados ou pradarías

274,44

94

Lago González Manuel

15046D507005750000GD

507

575

Regos

Labor ou labradío secaño

9,53

284,25

95

Martínez Trillo Orindina

15046D507005740000GR

507

574

Regos

Prados ou pradarías

80,16

96

Cerbán González Soledad

15046D507005730000GK

507

573

Regos

Prados ou pradarías

80,11

97

Martínez Lado Manuela

15046D507005720000GO

507

572

Regos

Prados ou pradarías

161,57

98

Lago Alvite José

15046D507005700000GF

507

570

Represas

Prados ou pradarías

77,57

99

Lago Alvite Encarnación

15046D507005670000GF

507

567

Represas

Prados ou pradarías

89,89

100

Lago Alvite Delfín

15046D507005680000GM

507

568

Represas

Prados ou pradarías

80,54

101

Lago Alvite María

15046D507005710000GM

507

571

Represas

Prados ou pradarías

72,66

102

Lago Alvite Francisco Fructuoso

15046D507005690000GO

507

569

Represas

Prados ou pradarías

68,59

103

Martínez Lado Dominga

15046D507005660000GT

507

566

Represas

Labor ou labradío secaño

112,13

104

Martínez Trillo Benigno

15046D507005650000GL

507

565

Represas

Prados ou pradarías

83,57

105

Martínez Rey José Antonio

15046D507005640000GP

507

564

Represas

Prados ou pradarías

102,17

106

Pereiro Pena Jesús

15046D507005630000GQ

507

563

Represas

Prados ou pradarías

189,95

107

Pereiro Alvela Jesús

15046D507005620000GG

507

562

Represas

Prados ou pradarías

237,62

108

Pereiro Lado Manuela

15046D507005610000GY

507

561

Represas

Prados ou pradarías

274,81

109

Descoñecido

15046D507090090000GQ

507

9009

Pista Outeiro de Boi

Vía de dominio público

17,26

10,31

110

Cerbán González Generoso Antonio

15046D507006210000GA

507

621

Surreira

Labor ou labradío secaño

85,96

68,88

111

Martínez Trillo Benigno

15046D507006220000GB

507

622

Surreira

Prados ou pradarías

59,26

45,99

112

Martínez Rey José Antonio

15046D507006260000GP

507

626

Surreira

Prados ou pradarías

147,49

117,35

113

Lado Estalote Manuel

15046D507006270000GL

507

627

Lombas

Prados ou pradarías

24,58

39,06

114

Pereiro Alvela Jesús

15046D507006280000GT

507

628

Lombas

Prados ou pradarías

4,05

22,00

115

Martínez Lado Dolores

15046D507006290000GF

507

629

Lombas

Prados ou pradarías

0,12

116

Deputación da Coruña

15046D507090060000GB

507

9006

Estrada Cives-Pontenova

Vía de dominio público

6.137,19

43,99

271,37

117

Descoñecido

15046D507090100000GY

507

9010

Pista de Argueirón

Vía de dominio público

68,17

118

Deputación da Coruña

15046D507090110000GG

507

9011

Estrada de Argueirón

Vía de dominio público

0,78

13,18

119

Cerbán González Generoso Antonio

15046D507005600000GB

507

560

Riba do Muíño

Prados ou pradarías

224,75

120

Lado Estalote Manuel

15046D507006300000GL

507

630

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

130,13

81,25

121

Cerbán González Generoso Antonio

15046D507005590000GG

507

559

Riba do Muíño

Prados ou pradarías

40,69

122

Caamaño Lado Elisa
Martínez Lado Antonio

15046D507005570000GB

507

557

Curral

Pastos

112,46

123

Martínez González Antonio

15046D507005560000GA

507

556

Curral

Labor ou labradío secaño

169,14

124

Pereiro Alvela María

15046D507006310000GT

507

631

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

118,98

52,87

125

Antelo Villar Antonio

15046D507006320000GF

507

632

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

51,73

19,33

126

González Lado José

15046D507006330000GM

507

633

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

107,29

39,70

127

Martínez González Antonio

15046D507006340000GO

507

634

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

54,53

18,24

128

Martínez Lado Antonio

15046D507006350000GK

507

635

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

138,70

46,16

129

Martínez Lado Antonio

15046D507006360000GR

507

636

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

63,39

14,22

130

Maceiras Otero José Francisco

15046D507005550000GW

507

555

Agro

Pastos

129,63

131

González Lado María Asunción

15046D507006370000GD

507

637

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

155,44

39,13

132

Antelo Villar Antonio
González Cerbán Edelmira

15046D507006380000GX

507

638

Agra D’Abaixo

Prados ou pradarías

387,82

89,66

133

Descoñecido

15046D507090050000GA

507

9005

Pista Argueirón

Vía de dominio público

447,46

134

Maceiras Lado Isolina

15046D507005350000GF

507

535

Cacheiros

Prados ou pradarías

60,17

135

Lago Lago Purificación

15046D507005340000GT

507

534

Cacheiros

Prados ou pradarías

47,23

136

Figueira Lado Dolores

15046D507005330000GL

507

533

Cacheiros

Prados ou pradarías

176,94

137

Maceiras Lado Antonio

15046A066005910000AT

66

591

Forniños

Prados ou pradarías de regadío

16,33

16,54

138

Cerbán Martínez Carmen

Cerbán Martínez José
Cerbán Martínez Dominga
Cerbán Martínez Manuel

15046A066001570000AZ

66

157

Forniños

Prados ou pradarías de regadío

9,11

7,77

139

Cerbán Martínez Manuel

001500200MH95D0001PO

200

MH95D

Lg. Argueirón

Urbano

20,37

0,34

140

Cerbán González Generoso Antonio

15046A066001560000AS

66

156

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

30,20

8,82

141

González Cerbán Edelmira

15046A066001550000AE

66

155

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

25,58

9,47

142

Lado Lado Juan

15046A066001540000AJ

66

154

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

12,54

5,51

143

Lado Lado Manuel

15046A066001530000AI

66

153

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

9,41

5,88

144

Maceiras Lado Antonio

15046A066001520000AX

66

152

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

7,26

11,61

145

Martínez González Antonio

15046A066001510000AD

66

151

Herbais Abeneiro

Prados ou pradarías de regadío

2,97

146

Otero Cerbán Antonio

15046E505007450000OO

505

745

Silva

Labor ou labradío secaño

670,03

43,68

147

Deputación da Coruña

15046E505091100000OE

505

9110

Estrada Cives-Mazaricos

Vía de dominio público

11,30

8,27

148

Cerbán Maceiras Carmen
Paris Cerbán Estrella Elena
Paris Cerbán Ana Belén

15046E505021220000OE

505

2122

Silva

Prados ou pradarías

964,04

118,16

149

Lado Lado Manuel

15046D507010190000GQ

507

1019

Agra Nova

Prados ou pradarías

1.233,23

98,92

150

Martínez González Antonio

15046E505007410000OL

505

741

Silva

Prados ou pradarías

812,65

99,56

151

Maceiras Lado Antonio

15046D507030020000GM

507

3002

Cabanas

Prados ou pradarías

12,24

152

González Cerbán Edelmira

15046E505007380000OL

505

738

Silva

Prados ou pradarías

59,57

20,13

153

Cerbán Maceiras Carmen

15046E505007370000OP

505

737

Silva

Labor ou labradío secaño

35,43

13,58

154

Maceiras Lado Antonio

15046D507005230000GW

507

523

Cabanas

Prados ou pradarías

437,34

155

Villar González Constantino
Villar González Sabina

15046E505011560000OH

505

1156

Silva

Prados ou pradarías

73,11

30,67

156

González González José Juan

15046E505007360000OQ

505

736

Silva

Labor ou labradío secaño

48,96

22,20

157

González González José Juan

15046E505011600000OW

505

1160

Silva

Labor ou labradío secaño

63,59

29,25

158

Trillo González Ramón

15046D507005220000GH

507

522

Cabanas

Prados ou pradarías

93,65

159

Muíño Riomayor Divina

15046E505007350000OG

505

735

Silva

Prados ou pradarías

137,98

34,88

160

González Cerbán Edelmira
Antelo Villar Antonio

15046E505006900000OX

505

690

Cabanas

Prados ou pradarías

243,07

161

Alvela Trillo Antonio

15046E505007340000OY

505

734

Silva

Prados ou pradarías

452,68

70,79

162

Pena Domínguez Alejandro

15046E505006910000OI

505

691

Cabanas

Prados ou pradarías

361,57

163

Cerbán Pena Manuel

15046E505006920000OJ

505

692

Cabanas

Prados ou pradarías

80,98

164

Cerbán Caamaño Domingo

15046E505006930000OE

505

693

Cabanas

Prados ou pradarías

129,79

165

Alvela Trillo Domingo

15046E505007310000OW

505

731

Silva

Prados ou pradarías

68,12

27,06

166

Figueira González Jesús

15046E505006940000OS

505

694

Cabanas

Prados ou pradarías

152,54

167

González Cerbán Edelmira
Antelo Villar Antonio

15046E505006970000OH

505

697

Cabanas

Prados ou pradarías

124,38

168

Descoñecido

15046E505091080000OS

505

9108

Pista de Argueirón

Vía de dominio público

2.010,49

19,37

169

Pena Atán Argimiro

15046E505007050000OP

505

705

Ramal

Prados ou pradarías

368,57

164,07

170

Alvela Lado Manuela

15046E505007020000OY

505

702

Cabanas

Prados ou pradarías

129,58

171

Alvela Caamaño Manuel

15046E505007030000OG

505

703

Cabanas

Labor ou labradío secaño

210,69

172

Trillo Fernández Ramón

15046E505007040000OQ

505

704

Cabanas

Prados ou pradarías

453,22

173

González González José Juan

15046E505007070000OT

505

707

Ramal

Prados/piñeiral madeireiro

713,95

149,13

174

González González José Juan

15046A067000150000AG

67

15

Tras do Ramal

Piñeiral madeireiro

1.227,09

217,42

175

González Gallardo Rosa

15046A024001530000AK

24

153

Cubela

Prados ou pradarías

27,12

176

Caamaño Suárez Encarnación

15046A024001520000AO

24

152

Cubela

Prados ou pradarías

26,58

177

Alvela Trillo Antonio

15046A024001500000AF

24

150

Cubela

Prados ou pradarías

19,37

178

Alvela Lado Manuela

15046A024001490000AO

24

149

Cubela

Piñeiral madeireiro

34,47

179

Rodríguez Rodríguez María Malvina
González Rodríguez José Ramón

15046A024001480000AM

24

148

Cubela

Piñeiral madeireiro

70,14

180

Alvela Trillo Antonio

15046A024001470000AF

24

147

Cubela

Piñeiral madeireiro

62,15

181

Alvela Lado Manuela

15046A024001460000AT

24

146

Cubela

Piñeiral madeireiro

23,69

182

Cerbán Caamaño Domingo

15046A024001430000AQ

24

143

Cubela

Prados ou pradarías

107,32

183

Cerbán González Generoso Antonio

15046A024001420000AG

24

142

Cubela

Prados ou pradarías

16,36

184

Descoñecido

15046A067090010000AU

67

9001

Pista de Argueirón

Vía de dominio público

626,33

185

González González José Juan

15046A067000140000AY

67

14

Tras do Ramal

Piñeiral madeireiro

276,44

26,06

186

Rodríguez Pena Evaristo

15046A067000130000AB

67

13

Fonte Cova

Piñeiral madeireiro

386,00

47,42

187

Capelo Rodríguez Manuela
Capelo Rodríguez Marina
Martínez Capelo Antonia

15046A067000120000AA

67

12

Fonte Cova

Piñeiral madeireiro

225,96

53,09

188

Rodríguez González María Luz Eduarda

15046A067000110000AW

67

11

Fonte Cova

Piñeiral madeireiro

429,05

56,65

189

Abuelo Trillo Dolores

15046A067000100000AH

67

10

Fonte Cova

Matogueira

581,00

56,78

190

Pena Capelo Ramón

15046A067000050000AZ

67

5

Prado do Cotón

Prados ou pradarías

186,77

191

Descoñecido

15046A067090020000AH

67

9002

Camiño de Fonte Cova

Vía de dominio público

407,95

192

González Castro Jesús

15046A067000090000AA

67

9

Fonte Cova

Prados ou pradarías

1.603,87

127,19

193

Otero Casais Dolores

15046A067000080000AW

67

8

Prado da Estrada

Prados ou pradarías

647,74

64,97

194

Otero Casais Dolores

15046A067000070000AH

67

7

Prado da Estrada

Prados ou pradarías

1.893,09

156,95

195

Otero Casais Dolores

15046A505006410000PG

505

641

Agra da Mamoa

Improdutivo

23,58

196

Deputación da Coruña

15046A505090500000PZ

505

9050

Estrada Dumbría-Mazaricos

Vía de dominio público

10,52

197

Alvela Alvela Ramón

15046A067000060000AU

67

6

Prado da Estrada

Prados ou pradarías

1.066,38

68,35

198

Deputación da Coruña

15046A067090030000AW

67

9003

Estrada a Dumbría

Vía de dominio público

115,38

209,25

198a

Pérez González Dolores Carmen

15046A068000310000AT

68

31

Campo da Feira

Prados ou pradarías

154,52

198b

González Martínez Evaristo

15046A068000320000AF

68

32

Campo da Feira

Prados ou pradarías

64,26

198c

Caamaño Suárez Encarnación

15046A068000330000AM

68

33

Cabeza de Regos

Prados ou pradarías

229,75

198d

Otero Otero Dolores María

15046A068000340000AO

68

34

Cabeza de Regos

Prados ou pradarías

113,46

198e

Rodríguez Rodríguez María Malvina
González Rodríguez José Ramón

15046A068000350000AK

68

35

Cabeza de Regos

Labor ou labradío secaño

59,90

198f

Maceiras Lado Florentina

15046A068000360000AR

68

36

Cabeza de Regos

Prados ou pradarías

79,39

198g

González Martínez Evaristo

15046A068000370000AD

68

37

Costa do Muíño

Labor ou labradío secaño

100,09

198h

Antelo Blanco José

15046A068000440000AE

68

44

Prado Aberto

Prados ou pradarías

45,43

198i

González García María del Carmen

15046A068000450000AS

68

45

Prado Aberto

Prados ou pradarías

51,76

198j

Domínguez Castiñeira Daniel

15046A068000460000AZ

68

46

Monte de Arriba

Matogueira

30,78

198k

Lado González Ramón
Cives Lago María

15046A068000650000AM

68

65

Prado Novo

Prados ou pradarías

87,02

198l

Otero Otero Dolores María

15046A068000640000AF

68

64

Prado Novo

Prado

109,34

198m

Abuelo Trillo Dolores

15046A068000630000AT

68

63

Prado Novo

Prados ou pradarías

36,97

199

Oreiro Ferreiro Francisco

15046A068000620000AL

68

62

Prado Novo

Prados ou pradarías

53,50

26,69

200

Pérez Alvite José

15046A068000610000AP

68

61

Prado Novo

Labor ou labradío secaño

24,47

7,04

201

González Pérez Esperanza

15046A068000600000AQ

68

60

Prado Novo

Labor ou labradío secaño

47,96

11,50

202

Pérez Alvite Manuela

15046A068000580000AP

68

58

Prado Novo

Labor ou labradío secaño

51,59

11,05

203

Senra Otero José Maximino

15046A068000590000AL

68

59

Prado Novo

Labor ou labradío secaño

274,04

26,65

204

Pérez González Dolores Carmen

15046A068000520000AW

68

52

Prado do Muíño

Prados ou pradarías

4.614,46

418,14

205

Senra Otero José Maximino

15046A068000570000AQ

68

57

Prado Novo

Prados ou pradarías

251,79

206

Otero Otero Ramón

15046A068000560000AG

68

56

Prado Novo

Prados ou pradarías

54,89

207

Descoñecido

15046A068001830000AB

68

183

Prado Novo

Prados ou pradarías

60,92

208

Descoñecido

15046A068090030000AJ

68

9003

Río Mazaricos

Hidrografía natural

71,66

8,62

209

Moreira Baña Domingo

15046A505020210000PD

505

2021

Barreiros

Prados ou pradarías

284,60

20,89

210

Baña Alvite Consuelo

15046A505020200000PR

505

2020

Barreiros

Prados ou pradarías

400,56

51,94

211

López Seedor José

15046A505006080000PP

505

608

Barreiros

Prados ou pradarías

642,45

82,87

212

Pereira Trillo Dolores

15046A505006070000PQ

505

607

Barreiros

Prados ou pradarías

212,63

24,04

213

Maceiras Conde Benito

15046A505006060000PG

505

606

Barreiros

Prados ou pradarías

202,32

24,58

214

Maceiras Conde María Consuelo

15046A505006050000PY

505

605

Barreiros

Prados ou pradarías

86,61

15,41

215

Descoñecido

15046A505090610000PQ

505

9061

Pista a Quintáns

Vía de dominio público

525,98

22,40

216

Arcos Ferreriro Jesús José

15046A505006150000PM

505

615

Taxán

Prados ou pradarías

23,94

217

Carballo Suárez José

15046A505006190000PD

505

619

Taxán

Prados ou pradarías

49,93

218

Costa Arcos María

15046A505006200000PK

505

620

Taxán

Prados ou pradarías

370,51

219

Villar Rodríguez Manuel

15046A505006040000PB

505

604

Barreiros

Prados ou pradarías

430,59

87,24

220

Descoñecido

15046A505006030000PA

505

603

Barreiros

Prados ou pradarías

191,73

80,38

221

Abuelo Pérez Dolores

15046A505006210000PR

505

621

Taxán

Prados ou pradarías

837,65

100,21

222

Rodríguez Rodríguez Antonio

15046A505006220000PD

505

622

Taxán

Prados ou pradarías

1.414,02

133,80

223

Deputación da Coruña

15046A505090640000PT

505

9064

Estrada Mazaricos-Abele

Vía de dominio público

3.930,85

13,64

224

Rodríguez Rodríguez María

15046A505006230000PX

505

623

Taxán

Prados ou pradarías

312,06

63,35

225

Rodríguez Rodríguez Pedro

15046A505006240000PI

505

624

Taxán

Prados ou pradarías

214,96

226

Arcos Carballo José Antonio

15046A505005830000PT

505

583

Salgueiral

Labor ou labradío secaño

206,63

90,44

227

Rodríguez Rodríguez José

15046A505006280000PZ

505

628

Taxán

Prados ou pradarías

489,90

228

Baña Priegue Antonio

15046A505005820000PL

505

582

Salgueiral

Prados ou pradarías

275,31

151,02

229

Ferradas Cambeiro Antonio

15046A505006310000PZ

505

631

Taxán

Prados ou pradarías

179,30

230

Deputación da Coruña

15046A505090570000PG

505

9057

Estrada a Quintáns

Vía de dominio público

53,08

231

Deputación da Coruña

15046A505090680000PK

505

9068

Estrada A Quintáns

Vía de dominio público

58,31

15,45

232

Baña Priegue José
Pérez Casal José Francisco

15046A505005260000PX

505

526

Fonte Pozo

Prados ou pradarías

62,59

33,62

233

Traba Atán Dolores

15046A505005250000PD

505

525

Retorta

Prados ou pradarías

184,34

69,38

234

Villar Abuelo Ramón

15046A505005220000PO

505

522

Corrales

Prados ou pradarías

391,20

235

Rodríguez Rodríguez José

15046A505005240000PR

505

524

Retorta

Prados ou pradarías

498,31

230,05

236

Rodríguez Rodríguez José

15046A505005230000PK

505

523

Corrales

Labor ou labradío secaño

420,49

237

Descoñecido

15046A505030790000PF

505

3079

Quintáns

Pastos

204,27

238

Descoñecido

15046A505090620000PP

505

9062

Pista de Quintáns

Vía de dominio público

104,31

239

Descoñecido

15046A505090660000PM

505

9066

Camiño dos Agros

Vía de dominio público

19,18

10,82

240

González Jurjo María

15046A505005140000PP

505

514

Agra de Corrales

Prados ou pradarías

401,49

241

Maceiras Pereira María Rosa

15046A505005130000PQ

505

513

Agra de Corrales

Labor ou labradío secaño

134,65

242

Rodríguez Rodríguez Antonio

000100600NH05C0001FX

600

NH05C

Lg. Zanfoga

Urbano

6,50

244

Albergue Virxe da O, S.L.U.

15046A505006870000PX

505

687

Agra de Corrales

Prados ou pradarías/improdutivo

700,22

245

Arcos Carballo José Antonio

15046A505005120000PG

505

512

Roda

Prados ou pradarías

188,38

222,51

247

Descoñecido

15046A505091350000PD

505

9135

Camiño

Vía de dominio público

30,78

12,61

248

Arcos Carballo José Antonio

15046A505005110000PY

505

511

Roda

Prados ou pradarías

273,79

150,97

249

Tuñas Suárez Emilio
Maceiras Pereira María Rosa
Ferradas Moledo María Dulcina

15046A505005070000PB

505

507

Agra de Corrales

Prados ou pradarías

489,33

250

Traba Atán Dolores

15046A505005090000PG

505

509

Roda

Labor ou labradío secaño

42,34

52,69

251

Descoñecido

15046A505090650000PF

505

9065

Camiño Prados de Abaixo

Vía de dominio público

3,32

5,66

252

Descoñecido

15046A505090630000PL

505

9063

Camiño Agra de Corrales

Vía de dominio público

26,21

253

Baña Atán Elisa Josefa
Baña Atán Patricia

15046A020000700000AU

20

70

Riba dos Pinos

Prados ou pradarías

380,10

254

Maceiras Conde Francisco

15046A069000450000AR

69

45

Paraguda

Matogueira

159,36

63,50

255

Deputación da Coruña

15046A020090080000AT

20

9008

Estrada Mazaricos-Abele

Vía de dominio público

3.388,30

256

Rodríguez Carballo María Dolores

15046A020000720000AW

20

72

Tras da Agra

Prados ou pradarías

64,76

23,35

257

Baña Atán Elisa Josefa
Baña Atán Patricia

15046A020000730000AA

20

73

Detrás da Agra

Prados ou pradarías

187,48

55,43

258

Villar Abuelo Ramón

15046A020000790000AL

20

79

Prado de Baixo

Prados ou pradarías/eucaliptos

2.413,09

506,78

259

Baña Priegue Ramón Rodrigo

15046A020000820000AL

20

82

Regoeiras

Piñeiral madeireiro

183,98

31,71

260

Lema González Benicio
Pensado Nieto Matilde

15046A020000830000AT

20

83

Portela

Piñeiral madeireiro

138,27

28,15

261

Descoñecido

15046A020090040000AG

20

9004

Camiño

Vía de dominio público

22,80

4,61

336,24

262

Pérez Rodríguez Josefa

15046A020000960000AE

20

96

Portela

Prados ou pradarías

1.488,45

176,33

190,85

234,30

263

Concello de Mazaricos

15046A020001050000AY

20

105

Monte Forestal

Prados ou pradarías

1.034,98

264

Pérez Rodríguez Josefa

15046A020001000000AU

20

100

Regoeiras

Prados ou pradarías

P-03

359,68

2.031,00

175,37

191,77

5.505,36

276,80

265

Martínez Trillo José

15046A020000980000AZ

20

98

Regoeiras

Prados ou pradarías

448,30

520,08

266

Arcos Ferreiro María Dolores

15046A020000970000AS

20

97

Prado do Medio

Prados ou pradarías

526,39

539,26

103,43

876,85

1453,60

267

Luaces Atán José

15046A069001100000AR

69

110

Torre

Prados ou pradarías

104,89

268

Descoñecido

15046A069090050000AR

69

9005

Camiño

Vía de dominio público

5,69

269

Villar Rodríguez Manuel

15046A069000880000AU

69

88

Prado de Lourenzo

Prados ou pradarías

197,68

270

Ruibal Riomayor Lidia
Paris Rodríguez Francisco

15046A069000870000AZ

69

87

Prado de Lourenzo

Prados ou pradarías

60,57

271

Tuñas Suárez Emilio
Maceiras Pereira María Rosa

15046A069000860000AS

69

86

Fuxón

Matogueira

13,35

272

Gallardo Pensado Antonio

15046A069000840000AJ

69

84

Fuxón

Prados ou pradarías

10,87

273

Rodríguez Rodríguez María Luisa

15046A069000820000AX

69

82

Fuxón

Prados ou pradarías

37,16

274

Villar Abuelo Ramón

15046A069000790000AX

69

79

Prado de Riba

Prados ou pradarías/piñeiral madeireiro

176,90

275

Estalote Gómez José
Estalote Abuelo José Manuel

15046A069000780000AD

69

78

Fuxón

Piñeiral madeireiro

182,24

276

Lado Ferradas José Manuel
Lado Ferradas Manuel
Lado Ferradas Antonio

15046A069000770000AR

69

77

Fuxón

Matogueira

365,97

277

Ferradas Cambeiro Carmen

15046A069000760000AK

69

76

Fuxón

Matogueira

38,79

278

Carballo Suárez María Dolores

15046A069000750000AO

69

75

Fuxón

Labor ou labradío secaño

3,98

279

Rodríguez Rodríguez José

15046A069000740000AM

69

74

Tras da Agra

Labor ou labradío secaño

561,16

15,45

280

Descoñecido

15046A069090060000AD

69

9006

Pista de Espiñeiroas

Vía de dominio público

151,39

14,00

281

Descoñecido

15046A069090070000AX

69

9007

Camiño de Paraguda

Vía de dominio público

2.153,76

25,79

282

Ferradas Moledo María Malbina
Ferradas Moledo Jesús María José
Ferradas Moledo Benigno
Ferradas Moledo Eugenio Juan Jesús
Ferradas Moledo María Dulcina
Ferradas Moledo María del Carmen
Ferradas Moledo Mercedes Trinidad
Ferradas Moledo Jaime

15046A069000470000AX

69

47

Paraguda

Prados ou pradarías

833,25

65,81

283

Baña Priegue José

15046A069000460000AD

69

46

Paraguda

Prados ou pradarías

94,59

6,78

284

Baña Priegue José

15046A069000440000AK

69

44

Paraguda

Prados ou pradarías

81,87

285

Arcos Carballo José Antonio

15046A069000400000AT

69

40

Paraguda

Prados ou pradarías

146,98

286

Traba Atán Dolores

15046A069000390000AM

69

39

Paraguda

Piñeiral madeireiro

228,82

287

Villar Rodríguez Manuel

15046A069000350000AP

69

35

Paraguda

Piñeiral madeireiro

251,71

288

Rey Louro Manuel
Costa Arcos María

15046A069000340000AQ

69

34

Paraguda

Prados ou pradarías

300,50

289

Pérez Rodríguez Josefa

15046A069000310000AB

69

31

Paraguda

Prados ou pradarías

136,83

290

Moledo Maneiro José

15046A069000300000AA

69

30

Paraguda

Prados/pradarías

120,30

291

Arcos Ferreiro María Diolinda

15046A069000250000AH

69

25

Paraguda

Prados/pradarías

5,65

292

Jurjo Trillo Consuelo

15046A069000500000AX

69

50

Paraguda

Piñeiral madeireiro

402,73

68,37

293

Tuñas Suárez Emilio
Maceiras Pereira María Rosa
Ferradas Moledo María Dulcina

15046A069000480000AI

69

48

Paraguda

Piñeiral madeireiro

52,53

19,22

294

González Jurjo María

15046A069000430000AO

69

43

Paraguda

Matogueira

28,76

17,09

295

Arcos Carballo José Antonio

15046A069000410000AF

69

41

Paraguda

Piñeiral madeireiro

14,58

25,58

296

Traba Atán Dolores

15046A069000380000AF

69

38

Paraguda

Piñeiral madeireiro

0,13

19,76

297

Villar Abuelo Ramón

15046A069000370000AT

69

37

Paraguda

Piñeiral madeireiro

20,49

298

Costa Arcos María

15046A069000330000AG

69

33

Paraguda

Piñeiral madeireiro

31,29

38,63

299

Baña Vieites Antonio
Baña Vieites María Consuelo

15046A069000360000AL

69

36

Paraguda

Piñeiral madeireiro

19,09

8,18

300

Pérez Rodríguez Josefa

15046A069000320000AY

69

32

Paraguda

Prados ou pradarías

65,35

22,07

301

Lema González Benicio

15046A069000290000AY

69

29

Paraguda

Prados ou pradarías

216,28

50,53

302

Costa Arcos María

15046A069000280000AB

69

28

Paraguda

Prados ou pradarías

64,28

12,34

303

Arcos Ferreiro María Diolinda

15046A069000260000AW

69

26

Paraguda

Prados/Labor o labradio secano

1.106,75

287,07

304

Rodríguez Rodríguez María

15046A069000230000AZ

69

23

Prado da Roda

Matogueira

333,43

305

Maceiras Pereira María Rosa

15046A069000240000AU

69

24

Fonte Cova

Prados/pradarías

466,27

306

Descoñecido

15046A069090080000AI

69

9008

Pista Pidre Lago

Vía de dominio público

67,56

6,83

307

Rey Louro Manuel

15046A070001860000AO

70

186

Fonte Cova

Prados ou pradarías

131,21

308

Villar Abuelo Ramón

15046A070001510000AT

70

151

Fonte Cova

Piñeiral madeireiro

416,37

128,83

309

Costa Arcos María

15046A070001520000AF

70

152

Tallo das Douradas

Piñeiral madeireiro

32,00

10,59

310

Rey Costa José

15046A070001530000AM

70

153

Tallo das Douradas

Prados ou pradarías

113,40

58,22

311

Jurjo González Antonio

15046A070001540000AO

70

154

Tallo das Douradas

Piñeiral madeireiro

43,84

39,58

312

Traba Atán Dolores

15046A070001550000AK

70

155

Tallo das Douradas

Matogueira

176,16

55,13

313

Arcos Ferreiro Manuel

15046A070001560000AR

70

156

Tallo das Douradas

Prados/pradarías

341,38

44,53

314

Baña Alvite Consuelo

15046A070001570000AD

70

157

Tallo das Douradas

Piñeiral madeireiro

168,08

20,45

315

Bermúdez Alvite Carmen
Maneiro Bermúdez José

15046A070001580000AX

70

158

Douradas de Diante

Piñeiral madeireiro

323,95

59,35

316

Baña Alvite Consuelo

15046A070001590000AI

70

159

Tallo das Douradas

Piñeiral madeireiro

20,96

23,96

317

Rey Costa José

15046A070001620000AI

70

162

Tallo das Douradas

Matogueira

117,63

11,43

318

Costa Arcos María

15046A070001610000AX

70

161

Tallo das Douradas

Matogueira

544,19

170,45

319

Costa Arcos María

15046A070001810000AP

70

181

Fonte Cova

Prados/pradarías

244,47

320

Traba Atán Dolores

15046A070001800000AQ

70

180

Fonte Cova

Piñeiral madeireiro

390,76

321

Descoñecido

15046A070090030000AW

70

9003

Camiño de Paraguda

Vía de dominio público

57,08

2.965,17

43,54

322

Costa Arcos María

15046A070001630000AJ

70

163

Fonte Cova

Prados/pradarías

60,91

323

Rey Costa José

15046A070001640000AE

70

164

Prado de Pedreison

Prados/pradarías

23,12

324

Baña Alvite María

15046A070001650000AS

70

165

Prado de Pedreison

Prados ou pradarías

28,22

325

Rodríguez Rodríguez María Luisa

15046A070001700000AU

70

170

Prado de Pedreison

Piñeiral madeireiro

8,64

326

Rodríguez Rodríguez Josefa

15046A070001690000AW

70

169

Prado de Pedreison

Piñeiral madeireiro

8,87

327

Rodríguez Rodríguez María

15046A070001680000AH

70

168

Prado de Pedreison

Piñeiral madeireiro

17,30

328

Rodríguez Rodríguez Antonio

15046A070001670000AU

70

167

Prado de Pedreison

Piñeiral madeireiro

14,75

329

Rodríguez Rodríguez Pedro

15046A070001660000AZ

70

166

Pedreison

Piñeiral madeireiro

15,57

330

Rodríguez Rodríguez José

15046A070001060000AA

70

106

Pedreison

Piñeiral madeireiro

122,73

331

Costa Arcos María

15046A070001050000AW

70

105

Pedreison

Matogueira

138,59

332

Lado Ferradas José Manuel
Lado Ferradas Antonio
Lado Ferradas Manuel

15046A070001030000AU

70

103

Pedreison

Matogueira

38,07

333

Jurjo González Domingo Benito

15046A070001020000AZ

70

102

Pedreison

Matogueira

53,17

34,09

334

Traba Esperante Dominga

15046A070001010000AS

70

101

Pedreison

Matogueira

623,40

1,05

335

Comunidade veciñal

15046A070001000000AE

70

100

Tras do Viquiño

Matogueira

3.755,84

44,74

336

Lema González Benicio

15046A069001040000AM

69

104

Torre

Prados ou pradarías

25,91

336a

Lema Pérez Felicidad

15046A070000970000AI

70

97

Tras do Viquiño

Matogueira

337

Traba Atán Dolores

15046A070000960000AX

70

96

Tras do Viquiño

Matogueira

0,46

338

Descoñecido

15046A070000950000AD

70

95

Tras do Viquiño

Matogueira

548,81

339

Arcos García Argimiro

15046A070000940000AR

70

94

Tras do Viquiño

Labor ou labradío secaño

479,67

340

Ferradas Moledo Jesús María José

15046A070000930000AK

70

93

Tras do Viquiño

Labor ou labradío secaño

967,36

341

Rodríguez Rodríguez Josefa

15046A070000920000AO

70

92

Tras do Viquiño

Prados ou pradarías

731,98

342

Rodríguez Rodríguez María

15046A070000910000AM

70

91

Tras do Viquiño

Prados ou pradarías

640,97

343

Rodríguez Rodríguez Antonio

15046A070000900000AF

70

90

Tras do Viquiño

Prados/pradarías

441,83

344

Fernández Lema Juan Francisco
Fernández Lema María Josefa

15046A070000890000AO

70

89

Tras do Viquiño

Prados ou pradarías

1.088,89

353,27

345

Lema Pérez María Dolores

15046A070001070000AB

70

107

Douradas

Piñeiral madeireiro

385,04

141,19

346

Comunidade veciñal

15046A070000370000AZ

70

37

Fonte Branquiña

Pastos

357,10

2.510,00

267,55

347

Fernández Lema Juan Francisco
Fernández Lema María Josefa

15046A070000400000AZ

70

40

Fonte Branquiña

Prados/pradarías

1.641,03

61,18

348

Comunidade veciñal

15046A070000390000AH

70

39

Fonte Branquiña

Piñeiral madeireiro

743,74

108,73

349

Baña Vieites Antonio
Baña Vieites María Consuelo

15046A070001150000AL

70

115

Douradas

Matogueira

29,09

155,96

350

Baña Atán Elisa Josefa
Baña Atán Patricia

15046A070001170000AF

70

117

Douradas

Matogueira

48,75

251,32

38,49

189,80

351

Rodríguez Rodríguez María

15046A070001180000AM

70

118

Douradas

Matogueira

184,34

26,07

339,64

352

Rodríguez Rodríguez Josefa

15046A070001190000AO

70

119

Douradas

Matogueira

314,87

37,17

508,86

353

Villar Abuelo Ramón

15046A070001200000AF

70

120

Douradas

Matogueira

275,66

35,65

427,17

354

Villar Rodríguez María del Pilar

15046A070001210000AM

70

121

Douradas

Matogueira

244,53

35,14

762,28

355

Pérez Rodríguez Josefa

15046A070001220000AO

70

122

Douradas

Matogueira

128,96

34,29

304,23

1.010,58

356

Baña Priegue Elisa María

15046A070001230000AK

70

123

Douradas

Prados ou pradarías

4,50

54,20

12,92

184,10

379,96

357

Arcos Ferreiro María Dolores

15046A070001240000AR

70

124

Douradas

Prados ou pradarías

102,94

64,76

13,42

458,44

417,98

358

Atán Jurjo Eugenio

15046A070001250000AD

70

125

Douradas

Matogueira

439,48

617,42

359

Rodríguez Rodríguez José

15046A070001390000AB

70

139

Portela Espiñeiroas

Labor ou labradío secaño

1.714,95

359a

Conde González Rosa

15046A070001790000AL

70

179

Fonte Cova

Prados ou pradarías

0,54

359b

González Gallardo Rosa

15046A024001540000AR

24

154

Cubela

Prados ou pradarías

0,05

360

Villar Abuelo Ramón

15046A070001280000AJ

70

128

Douradas

Prados ou pradarías

422,24

361

Rey Lema Bautista

15046A070001380000AA

70

138

Portela Espiñeiroas

Matogueira

293,31

362

Rey Lema Bautista

15046A070001370000AW

70

137

Portela Espiñeiroas

Matogueira

161,71

363

Rey Lema Bautista

15046A070001360000AH

70

136

Portela Espiñeiroas

Matogueira

71,36

364

Arcos Carballo José Antonio

15046A070001300000AI

70

130

Portela Espiñeiroas

Prados ou pradarías

31,40

28,16

3.084,74

365

Pérez Vilas María Carmen
Otero Pérez Irene

15046A070001290000AE

70

129

Douradas

Prados ou pradarías

P-04 (45 %)

160,70

820,43

2,25

66,72

912,38

366

Conde González Rosa

15046A070001270000AI

70

127

Douradas

Prados ou pradarías

P-04 (55 %)

198,99

944,02

145,22

29,22

444,70

207,52

367

Arcos Carballo José Antonio

15046A070001260000AX

70

126

Douradas

Prados ou pradarías

641,80

154,02

36,50

202,65

184,94

368

Cives Trillo Josefina

15046A069001090000AX

69

109

Torre

Prados ou pradarías

434,94

369

Rey Costa José

15046A070000280000AD

70

28

Fonte Branquiña

Eucaliptos

23,58

370

Costa Arcos María

15046A070000290000AX

70

29

Fonte Branquiña

Eucaliptos

18,03

371

Ferradas Moledo Jesús María José

15046A070000430000AW

70

43

Fonte Branquiña

Labor ou labradío secaño

318,57

65,20

372

González Jurjo Felicidad

15046A070000410000AU

70

41

Fonte Branquiña

Prados ou pradarías

688,55

40,29

373

Lema Pérez Felicidad

15046A070000420000AH

70

42

Fonte Branquiña

Prados ou pradarías

423,49

71,59

374

Abuelo Rodríguez María Melorina

15046A070000880000AM

70

88

Fonte Branquiña

Piñeiral madeireiro

13,79

1.480,78

235,93

861,43

375

Descoñecido

15046A072090010000AF

72

9001

Camiño de Biquiño

Vía de dominio público

3.933,46

376

Villar Rodríguez Manuel

15046A072000320000AY

72

32

Agro de Laxe

Eucaliptos

102,15

377

Jurjo González Domingo Benito

15046A072000450000AR

72

45

Canle Cebro

Matogueira

418,34

378

Descoñecido

15046A072090040000AK

72

9004

Camiño Agro da Laxe

Vía de dominio público

16,81

379

Jurjo González Domingo Benito

15046A070000780000AY

70

78

Canle Cebro

Eucaliptos

1.696,38

459,60

380

Jurjo González Domingo Benito

15046A072000460000AD

72

46

Canle Cebro

Matogueira

281,25

381

Rey Costa José

Costa Arcos María

15046A072000510000AI

72

51

Agro de Laxe

Matogueira

399,85

382

Rey Louro Manuel

15046A070000770000AB

70

77

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

862,93

141,47

383

Maceiras Pereira María Rosa
Tuñas Suárez Emilio

15046A070000790000AG

70

79

Pedrafacha

Prados ou pradarías

1.300,27

869,46

173,00

558,62

1.110,56

384

Baña Priegue José

15046A070000800000AB

70

80

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

798,58

75,41

10,24

162,58

485,25

385

Rodríguez Rodríguez José

15046A070000810000AY

70

81

Pedrafacha

Prados ou pradarías

P-05

359,68

417,33

188,03

98,57

4.243,04

1.148,48

386

Baña Priegue José

15046A070000820000AG

70

82

Pedrafacha

Matogueira

336,34

387

Arcos Ferreriro Jesús José

15046A070000830000AQ

70

83

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

719,80

388

Pérez Rodríguez Josefa

15046A070000460000AY

70

46

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

243,25

389

Lema González Benicio

15046A070000840000AP

70

84

Fonte Branquiña

Matogueira

0,58

390

Traba Atán Dolores

15046A070000850000AL

70

85

Fonte Branquiña

Matogueira

51,57

391

Conde González Rosa

15046A070000860000AT

70

86

Fonte Branquiña

Labor ou labradío secaño

469,66

392

Maceiras Pereira María Rosa
Tuñas Suárez Emilio

15046A070000870000AF

70

87

Fonte Branquiña

Labor ou labradío secaño

17,99

11,57

869,28

393

Rey Costa José

15046A070000750000AW

70

75

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

31,34

15,06

394

Costa Arcos María

15046A070000740000AH

70

74

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

53,39

18,03

395

González Alvite María Soledad

15046A070000730000AU

70

73

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

78,97

21,17

396

González Martínez Genaro

15046A070000720000AZ

70

72

Pedrafacha

Piñeiral madeireiro

42,97

11,55

397

Gallardo Calo María Consuelo

15046A070000710000AS

70

71

Pedrafacha

Prados ou pradarías

130,65

46,46

398

Pereira Atán María
Martínez Pereira Juan José

15046A070000700000AE

70

70

Pedrafacha

Eucaliptos

36,34

17,70

399

Cacheiro Lado José

15046A070000690000AZ

70

69

Pedrafacha

Eucaliptos

37,45

20,29

400

Martínez Pereira Carmen

15046A070000680000AS

70

68

Pedrafacha

Eucaliptos

88,57

49,75

401

Descoñecido

15046A070090040000AA

70

9004

Camiño de Mataqueixo

Vía de dominio público

15,35

8,02

402

Estalote Martínez Manuel

15046A072000570000AH

72

57

Agro de Laxe

Matogueira

28,54

403

González Alvite María Soledad

15046A072000580000AW

72

58

Rego de Laxe

Matogueira

30,63

404

Trillo Arcos Manuel

15046A072000590000AA

72

59

Rego de Laxe

Matogueira

182,77

405

Lago Alvela Domingo

15046A072000560000AU

72

56

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

26,94

406

Pereira Atán María
Martínez Pereira Juan José

15046A072000600000AH

72

60

Rego de Laxe

Matogueira

90,50

407

Cacheiro Lado José

15046A072000610000AW

72

61

Rego de Laxe

Matogueira

110,57

408

Pereira Atán María
Martínez Pereira Juan José

15046A072000620000AA

72

62

Fonte Codeso

Matogueira

353,36

409

Cancela Tomé Florentina
Trillo Martínez Antonio

15046A072000630000AB

72

63

Fonte Codeso

Matogueira

225,61

410

Martínez Antelo Dolores
Trillo González Manuel

15046A072000640000AY

72

64

Fonte Codeso

Labor ou labradío secaño

83,18

411

Lago Rodríguez Santiago

15046A072000650000AG

72

65

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

532,88

412

Trillo Arcos Manuel
Arcos Esperante Sofía

15046A071000400000AD

71

40

Mataqueixos

Matogueira

257,95

88,10

413

Gallardo Calo María Josefina

15046A071000390000AI

71

39

Mataqueixos

Prados ou pradarías

1.036,96

151,49

414

Gallardo Calo Mercedes Clementina

15046A071000380000AX

71

38

Mataqueixos

Prados ou pradarías

99,38

16,28

415

Gallardo Calo Francisco

15046A071000370000AD

71

37

Mataqueixos

Prados ou pradarías

86,26

15,91

416

Gallardo Calo María Consuelo

15046A071000360000AR

71

36

Mataqueixos

Prados ou pradarías

68,16

14,55

417

Gallardo Calo José Benito

15046A071000350000AK

71

35

Mataqueixos

Prados ou pradarías

39,35

11,58

418

Otero Otero Manuel
Riomayor Blanco María

15046A071000280000AT

71

28

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

125,43

62,33

419

Trillo Arcos Manuel

15046A071000270000AL

71

27

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

587,78

82,72

420

Estalote Martínez José

15046A071000250000AQ

71

25

Fonte Codeso

Matogueira

281,83

64,73

421

Jurgo Baña María del Carmen

15046A071000240000AG

71

24

Fonte Codeso

Matogueira

214,59

63,23

422

Rodríguez Jurjo Juan

15046A071000230000AY

71

23

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

171,45

88,72

423

Esperante Gallardo Dominga

15046A071000220000AB

71

22

Fonte Codeso

Prados/pradarías

718,57

377,57

424

Trillo Arcos Manuel
Pena Lema Ofelia María

15046A071000210000AA

71

21

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

183,93

425

Esperante Gallardo Dominga

15046A072000740000AM

72

74

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

389,03

426

Fernández Rey Palmira

15046A073001520000AD

73

152

Fonte Codeso

Labor ou labradío secaño

9,89

16,70

427

Descoñecido

15046A073090010000AY

73

9001

Camiño A Fonte Codeso

Vía de dominio público

613,94

27,56

428

Descoñecido

15046A073090030000AQ

73

9003

Camiño de Canaveiras

Vía de dominio público

23,54

9,96

429

Fernández Rey Francisco

15046A073000460000AT

73

46

Fonte Codeso

Prados ou pradarías

105,79

49,13

430

González Martínez Mercedes

15046A073000470000AF

73

47

Canaveira

Matogueira

49,68

38,83

431

Cao Tiscar Sofía

15046A073000480000AM

73

48

Canaveira

Prados ou pradarías

275,94

105,46

432

Cao Tiscar Rafael

15046A073000490000AO

73

49

Camposa

Matogueira

19,62

433

Fernández Rey Carmen

15046A073000500000AF

73

50

Pedras da Camposa

Matogueira

16,46

434

Jurjo Jurjo Dolores

15046A073000510000AM

73

51

Camposa

Matogueira

51,69

435

Trillo Arcos Manuel

15046A073000520000AO

73

52

Camposa

Matogueira

50,47

436

Rey Trillo Domingo

15046A073000530000AK

73

53

Camposa

Matogueira

65,83

437

Senra Blanco María

15046A073000540000AR

73

54

Camposa

Matogueira

81,26

438

Baña Arcos Ramón

15046A073000550000AD

73

55

Camposa

Matogueira

151,72

439

Atán Esperante José

15046A073000560000AX

73

56

Camposa

Prados ou pradarías

98,26

440

Cao Tiscar Francisco

15046A073000570000AI

73

57

Camposa

Matogueira

104,02

441

Jurjo Rodríguez José Benito

15046A073000610000AJ

73

61

Camposa

Matogueira

53,40

442

Alvite Núñez Antonio Domingo Manuel
Alvite Núñez Pedro

15046A073000620000AE

73

62

Camposa

Matogueira

200,91

443

Piñeiro Caamaño María Concepción

15046A073000630000AS

73

63

Camposa

Matogueira

119,80

444

Rey Martínez José Manuel

15046A073000640000AZ

73

64

Camposa

Matogueira

291,00

445

Lema Lago Antonio

15046A073000650000AU

73

65

Camposa

Matogueira

114,47

446

Fernández Lema Juan Francisco

15046A073000660000AH

73

66

Camposa

Prados ou pradarías

261,00

447

Cao Tiscar Rafael

15046A073000430000AQ

73

43

Canaveira

Prados ou pradarías

11,16

18,70

448

Rey Trillo Domingo

15046A073000400000AB

73

40

Canaveira

Piñeiral madeireiro

138,95

125,75

449

Cambeiro Lema Lourdes
Gallardo Calo Jesús

15046A073000370000AB

73

37

Canaveira

Prados ou pradarías

49,16

28,47

450

Jurjo Baña Claudio

15046A073000380000AY

73

38

Canaveira

Prados ou pradarías

160,91

77,49

451

Senra Blanco María

15046A073000360000AA

73

36

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

365,12

147,17

452

Descoñecido

15046A073090020000AG

73

9002

Camiño de Camposa

Vía de dominio público

1.895,75

26,15

453

Descoñecido

15046A073090060000AT

73

9006

Camiño de Espiñeiros

Vía de dominio público

3.027,75

454

Alvite Piñeiro Domingo
Alvite Fernández Antonio
Alvite Fernández Dorinda
Alvite Maneiro Claudio
Alvite Maneiro María
Alvite Maneiro Mónica
Piñeiro Caamaño María Concepción
Alvite Fernández Manuel
Alvite Fernández María
Alvite Fernández María del Carmen

15046A073000350000AW

73

35

Monte Mazaricos

Piñeiral madeireiro

101,30

49,44

455

Lema Lago Antonio

15046A073000340000AH

73

34

Monte Mazaricos

Matogueira/prados ou pradarías

125,00

41,72

456

Atán Esperante José

15046A073000330000AU

73

33

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

152,54

39,37

457

Baña Baña Genaro

15046A073000320000AZ

73

32

Camposas

Piñeiral madeireiro/prados o pradarías

743,18

458

Martínez Pereira María Fedimar

15046A073000310000AS

73

31

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

188,20

35,18

459

Rodríguez Jurjo Juan

15046A073000300000AE

73

30

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

111,47

19,89

460

Fernández Rey Francisco

15046A073000290000AZ

73

29

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

80,12

14,93

461

Lago Alvela Domingo

15046A073000280000AS

73

28

Monte Mazaricos

Eucaliptos

296,71

90,52

462

Pena Lema Francisco José

15046A073000250000AI

73

25

Monte Mazaricos

Matogueira

168,09

45,92

463

Pena Lema Francisco José

15046A073000240000AX

73

24

Monte Mazaricos

Piñeiral madeireiro

200,55

464

Lema Lago Antonio

15046A073000140000AT

73

14

Monte Mazaricos

Prados ou pradarías

857,08

179,97

465

Cambeiro Pereira Josefina

15046A073000230000AD

73

23

Espiñeiros

Prados ou pradarías

212,85

466

Rial Antelo José

15046A073000150000AF

73

15

Espiñeiros

Prados ou pradarías

284,38

61,26

467

Moreira Trillo Jesús

15046A073000220000AR

73

22

Espiñeiros

Prados ou pradarías

385,36

468

Cambeiro Pereira Josefina

15046A073000160000AM

73

16

Espiñeiros

Matogueira

107,12

34,20

469

Lago Rodríguez Santiago

15046A073000210000AK

73

21

Espiñeiros

Prados ou pradarías

146,64

470

Paris Rodríguez Agustin Manuel

15046A073000200000AO

73

20

Espiñeiros

Piñeiral madeireiro

246,29

471

Concello de Mazaricos

15046A073000130000AL

73

13

Canaveira

Matogueira

1.227,42

523,06

472

Traba Rodríguez Dolores
Traba Rodríguez Dorinda
Traba Rodríguez Consuelo
Traba Rodríguez Juan

15046A073000190000AR

73

19

Espiñeiros

Matogueira

126,39

473

Lago Rodríguez Santiago

15046A073000180000AK

73

18

Espiñeiros

Matogueira

129,40

474

Alvite Piñeiro Domingo
Alvite Fernández Antonio
Alvite Fernández Dorinda
Alvite Maneiro Claudio
Alvite Maneiro María
Alvite Maneiro Mónica
Piñeiro Caamaño María Concepción
Alvite Fernández Manuel
Alvite Fernández María
Alvite Fernández María del Carmen

15046A073000170000AO

73

17

Espiñeiros

Matogueira

370,67

475

Descoñecido

15046A074090020000AU

74

9002

Pista de Mazaricos

Vía de dominio público

998,50

476

Sambade Cambeiro Erundina
Traba Sambade José Luis

15046A074000400000AS

74

40

Cotaróns

Piñeiral madeireiro

360,71

477

Ruibal Riomayor Lidia
Paris Rodríguez Francisco

15046A074000410000AZ

74

41

Cotaróns

Piñeiral madeireiro

380,19

478

Descoñecido

15046A073090040000AP

73

9004

Pista Mazaricos

Vía de dominio público

41,25

14,59

479

Concello de Mazaricos

15046A074000430000AH

74

43

Badachedas

Matogueira

46,38

480

Descoñecido

15046A074090060000AB

74

9006

Pista Cabalo Morto

Vía de dominio público

86,41

481

Concello de Mazaricos

15046A081000310000AK

81

31

Forestal

Prados/pradarías

19.526,97

329,19

482

Concello de Mazaricos

15046A081000090000AH

81

9

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

1.113,92

483

Descoñecido

15046A081090020000AZ

81

9002

Cño. Brañas de Aleixo

Vía de dominio público

695,04

484

Paris Rodríguez José

15046A082000040000AO

82

4

Brañas da Aleixo

Matogueira

244,51

485

Lema Lago Antonio

15046A082000030000AM

82

3

Brañas da Aleixo

Matogueira

46,95

486

Lema Lago Antonio

15046A082000020000AF

82

2

Brañas da Aleixo

Matogueira

83,53

487

Sambade Cambeiro Erundina
Traba Sambade María

15046A082000010000AT

82

1

Brañas da Aleixo

Matogueira

67,91

488

Descoñecido

15046A081090010000AS

81

9001

Pista de Mazaricos

Vía de dominio público

119,96

53,24

489

Concello de Mazaricos

15046A071000160000AH

71

16

Forestal

Prados ou pradarías

P-06;

P-07 (7 %)

385,59

3.921,50

38.516,98

3.792,26

9.466,64

7.304,10

490

Antelo Martínez Antonio

15046A071000600000AQ

71

60

Prados Rusos

Matogueira

767,63

71,95

491

Antelo Martínez Antonio

15046A071000860000AB

71

86

Prados Rusos

Matogueira

687,59

67,75

492

Concello de Mazaricos

15046A071000610000AP

71

61

Prados Rusos

Matogueira

550,49

54,67

493

Antelo Martínez Antonio

15046A071000630000AT

71

63

Pallagueira

Piñeiral madeireiro

11,29

24,35

494

Cernadas Trillo Domingo

15046B505002590000RL

505

259

Mataqueixos

Matogueira

60,32

495

Descoñecido

15046B505002580000RP

505

258

Mataqueixos

Matogueira

416,37

496

Antelo Antelo Manuel

15046B505002570000RQ

505

257

Mataqueixos

Matogueira

692,78

497

Blanco Suárez Manuel

15046A071000850000AA

71

85

Capillas

Prados ou pradarías

216,35

25,64

498

Antelo Martínez Antonio

15046A071000180000AA

71

18

Capillas

Prados ou pradarías

1.139,19

112,62

499

Blanco Alvite Antonio

15046A071000190000AB

71

19

Capillas

Prados ou pradarías

362,97

500

Blanco Alvite Antonio

15046A071000170000AW

71

17

Capillas

Prados ou pradarías

1.589,40

219,50

8,30

501

Antelo Trillo Dolores

15046B505002440000RE

505

244

Fieiteira

Prados ou pradarías

1.128,59

1.74,01

502

Antelo Rodríguez Lucía

15046B505021140000RR

505

2114

Fieiteira

Matogueira

871,99

69,48

503

Ferreiro Antelo Antonia Dolores

15046B505002450000RS

505

245

Fieiteira

Prados ou pradarías

326,38

504

Concello de Mazaricos

15046A071000640000AF

71

64

Monte Vello

Prados ou pradarías

0,33

505

Descoñecido

15046A082090020000AD

82

9002

Pista Braña Salgueiro

Vía de dominio público

3,23

505a

Descoñecido

15046B505090200000RH

505

9020

Pista de Gatiñeira

Vía de dominio público

7,94

505b

Traba Atán Francisco

15046A082000060000AR

82

6

Brañas da Aleixo

Prados/pradarías

0,06

506

Rodríguez Antelo José

15046A071000770000AS

71

77

Prado da Serva

Prados ou pradarías

270,85

507

Trillo Blanco José
Trillo Blanco Florentina
Trillo Blanco Blanca
Trillo Blanco Esperanza
Antelo Trillo Manuel
Trillo Blanco Manuela

15046A071000780000AZ

71

78

Prado da Serva

Eucaliptos

1.331,95

508

Martínez Blanco José

15046A071000790000AU

71

79

Prado da Serva

Labor ou labradío secaño

55,78

1,72

716,86

509

Martínez Blanco José

15046A071000800000AS

71

80

Prado da Serva

Labor ou labradío secaño

P-07

(79 %)

284,97

666,46

1,82

687,37

510

Carreira Lema José Ramón
Dosil Martínez María

15046A071000870000AY

71

87

Prado da Serva

Matogueira

P-07

(14 %)

48,80

640,05

44,89

104,70

0,63

511

Domínguez Louro Domingo

15046A071000810000AZ

71

81

Prado da Serva

Matogueira

994,90

87,60

16,73

57,15

512

López Carballo Carmen

15046A071000820000AU

71

82

Prado da Serva

Matogueira

1.183,11

203,02

286,81

313,61

513

Blanco Moledo José Manuel
Blanco Moledo María Belén
Blanco Moledo José Antonio

15046A071000830000AH

71

83

Cova do Patron

Prados ou pradarías

742,78

62,39

126,03

377,83

514

Pereira Trillo Preciosa

15046A071000010000AM

71

1

Cova do Patrón

Piñeiral madeireiro

232,58

16,65

515

Pereira Trillo María

15046A071000020000AO

71

2

Cova do Patrón

Prados ou pradarías

412,52

29,48

516

Carreira Domínguez José Antonio

15046A071000040000AR

71

4

Cova do Patrón

Prados ou pradarías

759,77

88,45

517

Lago Lema José

15046A071000050000AD

71

5

Cova do Patrón

Prados ou pradarías

234,65

27,87

518

Martínez Blanco Manuel
Martínez Blanco José

15046A071000060000AX

71

6

Cova do Patrón

Prados ou pradarías

133,90

16,87

519

Alvite Alvite José

15046A071000070000AI

71

7

Cova do Patrón

Prados ou pradarías

158,09

5,97

520

Alvite Tuñas José Manuel Antonio
Alvite Tuñas Lucinda

15046A071000080000AJ

71

8

Cova do Patrón

Matogueira

20,93

521

Descoñecido

15046A081090040000AH

81

9004

Pista forestal Mazaricos

Vía de dominio público

105,56

0,03

522

Trillo Arcos Manuel

15046A081000010000AD

81

1

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

194,49

0,05

523

Traba Atán Francisco

15046A081000020000AX

81

2

Braña Salgueiro

Prados pradarías

484,45

524

Traba Atán Ramón Domingo

15046A081000030000AI

81

3

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

442,93

525

Traba Atán Francisco

15046A081000040000AJ

81

4

Braña Salgueiro

Prados/pradarías

170,23

526

Traba Rodríguez Dolores
Traba Rodríguez Juan
Traba Rodríguez Consuelo
Traba Rodríguez Dorinda

15046A081000050000AE

81

5

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

143,05

527

Rodríguez Baña Jesús

15046A081000060000AS

81

6

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

78,36

528

Descoñecido

15046A081090030000AU

81

9003

Pista Braña Salgueiro

Vía de dominio público

1.287,36

145,24

529

Cambeiro Pereira Josefina

15046A082000130000AJ

82

13

Braña Salgueiro

Labor ou labradío secaño

1.869,03

316,02

530

Rey Romero José

15046A082000150000AS

82

15

Braña Salgueiro

Matogueira

862,25

40,57

531

Pena Lema Francisco José

15046A082000140000AE

82

14

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

868,56

103,07

532

Descoñecido

15046A082090010000AR

82

9001

Camiño Brañas de Aleixo

Vía de dominio público

47,27

4,65

533

Peón González María Ubaldina

15046A503002700000PA

503

270

Tras do Cortello

Matogueira

667,91

180,41

534

Villargrille, S.C.

15046A503002690000PY

503

269

Tras do Cortello

Matogueira

3.819,03

302,36

535

Descoñecido

15046A503002650000PH

503

265

Tras do Cortello

Matogueira

351,82

3,89

536

Descoñecido

15046A503090420000PG

503

9042

Camiño A Bouzas

Vía de dominio público

1.660,10

55,39

537

González García Edelio

15046A503010420000PZ

503

1042

Tras do Cortello

Prados ou pradarías

187,81

538

Rodríguez Varela Benedicto

15046A503002670000PA

503

267

Prado do Cortello

Labor ou labradío secaño

325,96

108,60

539

González García José

15046A503002640000PU

503

264

Tras do Cortello

Prados ou pradarías

213,72

540

Villar Bouzas Jesús

15046A503002660000PW

503

266

Tras do Cortello

Piñeiral madeireiro

646,21

541

Otero Otero Manuel
Riomayor Blanco María

15046A503010430000PU

503

1043

Tras do Cortello

Matogueira

824,79

250,10

542

Villar Peón Desiderio
Grille Louro Manuela

15046A503009030000PH

503

903

Tras do Cortello

Labor ou labradío secaño

579,55

543

Cuns Antonio

15046A503010030000PI

503

1003

Tras do Cortello

Labor ou labradío secaño

748,70

247,81

544

Villar Peón Desiderio

15046A503002630000PZ

503

263

Prado de Bouzas

Prados ou pradarías

455,61

545

Deputación da Coruña

15046A503090460000PT

503

9046

Estrada de Foxas

Vía de dominio público

2.334,46

31,69

546

Villargrille, S.C.

15046A503010180000PQ

503

1018

Prado de Bouzas

Prados ou pradarías

844,79

7,90

547

Sanchiño Maneiro Hermosinda

15046A503010580000PM

503

1058

Prado da Xesteira

Prados ou pradarías

307,46

165,96

548

Sanchiño Maneiro María

15046A503002600000PJ

503

260

Prados da Xesteira

Labor ou labradío secaño

878,07

278,32

549

Villar Bouzas Pedro

15046A503002610000PE

503

261

Prado de Bouzas

Labor ou labradío secaño

1.460,82

550

Otero Otero Manuel

15046A503002620000PS

503

262

Prado de Bouzas

Prados ou pradarías

226,92

551

Concello de Mazaricos

15046A503000700000PE

503

70

Prado de Bouzas

Labor ou labradío secaño

356,56

552

Espiña Fontenla Francisco
Maceira Figueira Olga

15046A503010600000PF

503

1060

Prado da Xesteira

Labor ou labradío secaño

2.367,05

508,46

553

Xunta de Galicia

15046A085090010000AE

85

9001

Estrada
AC-403

Vía de dominio público

5.095,56

587,78

554

Xunta de Galicia

15046A086090030000AD

86

9003

Estrada
AC-403

Vía de dominio público

348,94

555

Bouzas Cacheiro José Manuel
Martínez Sanchiño Aurea

15046A503010570000PF

503

1057

Prado da Xesteira

Prados ou pradarías

59,22

41,93

556

Concello de Mazaricos

15046A084001420000AQ

84

142

Fonte Grande

Matogueira

P-08

359,68

2.680,70

15.217,44

1.537,37

8.942,71

4.481,47

556a

Rey Domínguez María Carmen

15046A503051290000PT

503

5129

Prados da Xesteira

Prados ou pradarías

0,41

556b

Otero Otero Manuel

15046B505002430000RJ

505

243

Monte Vello

Prados ou pradarías

0,75

557

Descoñecido

15046A084090030000AY

84

9003

Pista A Cova

Vía de dominio público

633,70

558

Rodríguez Carreira Manuel

15046A084001240000AI

84

124

Sotorraneo

Prados ou pradarías

121,80

559

Esperante Rodríguez Juan

15046A084001250000AJ

84

125

Sotorraneo

Prados ou pradarías

342,87

561

Novio Bermúdez María
Novio Bermúdez José

15046A085000020000AD

85

2

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

2.113,94

137,26

562

Rodríguez Caamaño Benigno

15046A085000030000AX

85

3

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

221,83

27,29

563

Descoñecido

15046A085000040000AI

85

4

Braña Salgueiro

Matogueira

800,48

104,98

564

Bermúdez Casais Gamelino

15046A085000050000AJ

85

5

Braña Salgueiro

Matogueira

113,91

15,44

565

Rodríguez Sendón Francisco

15046A085000060000AE

85

6

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

112,33

15,20

566

Bermúdez Alvite Ventura

15046A085000070000AS

85

7

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

312,16

41,99

567

Bermúdez Alvite Ventura

15046A085000080000AZ

85

8

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

249,54

16,81

568

Bermúdez Alvite Ventura

15046A085000090000AU

85

9

Braña Salgueiro

Piñeiral madeireiro

2,38

569

Concello de Mazaricos

15046A086001660000AO

86

166

Braña Salgueiro

Matogueira

P-09

359,68

2.680,67

17.433,52

1.844,79

9.414,70

5.503,46

570

Rodríguez Moledo Carlos Alberto

15046A086000150000AE

86

15

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

0,60

15,00

571

Fernández Trillo José Luis

15046A086001700000AK

86

170

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

13,88

13,25

572

Rodríguez Casais Domingo

15046A086000160000AS

86

16

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

27,00

8,54

573

Ferreiro Vilar José María

15046A086000170000AZ

86

17

Braña Salgueiro

Matogueira

82,71

20,86

574

Rodríguez Tomé Manuela
Rodríguez Tomé José Jesús

15046A086000180000AU

86

18

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

94,18

27,15

575

Sendón García Manuel

15046A086000190000AH

86

19

Braña Salgueiro

Prados ou pradarías

82,04

30,65

576

Caamaño Oreiro Manuel

15046A086000200000AZ

86

20

Casteliño

Piñeiral madeireiro

105,84

41,02

577

Caamaño Esperante José Antonio

15046A086000210000AU

86

21

Casteliño

Labor ou labradío secaño

101,07

50,24

578

Sendón Rodríguez Julián

15046A086000220000AH

86

22

Casteliño

Prados ou pradarías

166,86

53,84

579

Sendón Rodríguez Juan

15046A086001690000AD

86

169

Casteliño

Piñeiral madeireiro

77,62

20,61

580

Rodríguez Rodríguez Argimiro

15046A086000230000AW

86

23

Casteliño

Prados ou pradarías

134,71

35,12

581

Riomayor Arcos Manuel

15046A086000240000AA

86

24

Casteliño

Matogueira

132,90

35,05

582

Antelo Oreiro Manuel

15046A086000250000AB

86

25

Casteliño

Piñeiral madeireiro

232,61

91,03

583

Trillo Otero Florentina

15046A086000260000AY

86

26

Casteliño

Piñeiral madeireiro

89,64

35,84

584

Regueira Riomayor Jesús

15046A086000270000AG

86

27

Casteliño

Prados ou pradarías

185,45

67,34

585

Alvite Lago Laura

15046A086000280000AQ

86

28

Casteliño

Piñeiral madeireiro

209,88

35,62

7,39

586

Alvite Lago Laura

15046A086000290000AP

86

29

Casteliño

Prados ou pradarías

199,57

30,46

31,92

587

Sanchiño Maneiro Hermosinda
Martínez Sanchiño Aurea

15046A086000310000AQ

86

31

Casteliño

Labor ou labradío secaño

434,47

64,70

39,12

588

Ferreiro Vilar José María

15046A086000320000AP

86

32

Casteliño

Matogueira

479,00

68,11

65,71

589

Rodríguez Tomé José Jesús

15046A086000340000AT

86

34

Casteliño

Piñeiral madeireiro

1.110,44

271,96

590

Promocions G&R Mazaricos, S.L.

15046A085000390000AS

85

39

Eiriñas

Matogueira

199,07

591

Descoñecido

15046A085090050000AH

85

9005

Cño. Cova do Busto

Vía de dominio público

662,51

592

Concello de Mazaricos

15046A085000830000AB

85

83

Parzubeiras

Matogueira

701,05

593

Descoñecido

15046A085090070000AA

85

9007

Pista Monte da Corbe

Vía de dominio público

156,00

594

Descoñecido

15046A087090060000AO

87

9006

Cno.Alminteiro

Vía de dominio público

506,18

8,97

292,15

286,63

595

Concello de Mazaricos

15046A087000360000AG

87

36

Alto do Peón

Prados ou pradarías

P-10

359,68

2.564,45

978,75

82,40

7.865,07

440,51

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polas vías polas que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante el período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.