Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 27 de outubro de 2021 Páx. 52720

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2021 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo) e modificado pola Orde do 13 de marzo de 2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo), e realizados os actos de elección de destino provisional previstos na Resolución do 16 de xuño 2021 (DOG núm. 120, do 25 de xuño) e na Resolución do 27 de setembro de 2021 (DOG núm. 193, do 6 de outubro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgr.

Niv.

Titulación

Formación

Observ.

1

***4539**

Núñez Fernández, Lorena

7

MRC992005527560004

Xefatura sección C (Sarria)

MR

Oficina de Sarria

Servizos periféricos

Sarria

A1, A2

22

 

 

 

2

***4177**

Toirán López, Francisco

10

MRC992011032090001

Xefatura área de servizos agrarios

MR

Área do Barco de Valdeorras-A Pobra de Trives

Servizos periféricos

O Barco de Valdeorras

A1, A2

26

 

 

 

3

***0323**

Quintana Rodríguez, Mª Luisa

19

MR3010030115080028

Xefatura secc. form. e exp. agraria

MR

Centro de Formación de Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; enxeñaría de Montes; enxeñaría técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial

4

***7246**

Dorado Vázquez, Mª del Mar

13

MR3010030115080022

Xefatura secc. form. e exp. agraria -X. internado

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; enxeñaría de Montes; enxeñaría técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial

5

***0345**

García Morrondo, David

20

MR3010030115080035

Xefatura secc. form. e exp. agraria

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Bergondo

A1, A2

22

Enxeñaría Agrónoma; enxeñaría de Montes; enxeñaría técnica Agrícola

Experiencia en formación agraria (mérito)

Xornada especial

6

***1915**

González Jar, Mª José

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

7

***2841**

Mosquera Val, Mª Belén

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

8

***5102**

Estévez Alonso, Mª Ángeles

4

MRC991030132001009

Xefatura sección

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2

25