Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Xoves, 28 de outubro de 2021 Páx. 52875

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2021 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 10 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento ED481B e IN606B).

A Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG número 17, do 27 de xaneiro de 2021), modificada pola Orde do 29 de abril de 2021 (DOG número 90, do 14 de maio), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Pola Resolución do 10 de xuño de 2021 (DOG número 118, do 23 de xuño), concedéronse as axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I da citada resolución.

O artigo 17 da orde de convocatoria establece que no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción da relación laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicala á Secretaría Xeral de Universidades ou á Gain (segundo sexa o caso), e que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza dentro do prazo de tres meses a partir da data de publicación da resolución de concesión.

No mesmo artigo tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da lista de espera do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións durante o tempo de aproveitamento da axuda.

A competencia para adxudicar unha nova axuda correspóndelle á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no caso de novas incorporacións procedentes da lista de espera das universidades do SUG, de acordo co artigo 19.5 da Orde do 31 de decembro de 2020.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Universidade,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias ás axudas de formación posdoutoral que se indican a seguir:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

Data de renuncia

ED481B-2021-039

UDC

Muñoz

Ibáñez

Andrea

Non asinou contrato

ED481B-2021-014

USC

Ares

Legaspi

Adrián

8.9.2021

ED481B-2021-071

USC

Varela

Rodríguez

Joel

31.8.2021

ED481B-2021-123

UVigo

Rueda

Ruzafa

Lola

Non asinou contrato

Segundo. Aceptar as renuncias á lista de agarda que se indican a seguir:

Nº de orde

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

02

ED481B-2021-037

USC

Quiroga

García

Gabriela

03

ED481B-2021-109

UVigo

Algarra

Cajide

Iago

04

ED481B-2021-146

UVigo

Herrero

Alonso

Diego

05

ED481B-2021-073

UDC

Meilán

Vila

Andrea

07

ED481B-2021-110

UDC

Paz

Méndez

Javier

09

ED481B-2021-116

UVigo

Penín

Sánchez

Lucía

Terceiro. Conceder as axudas correspondentes ás entidades e persoas candidatas da lista de espera das universidades do SUG que se indican no anexo I.

Cuarto. Conceder as axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2020 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución.

Quinto. Declarar extinguida a lista de espera.

Sexto. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as universidades beneficiarias segundo as renuncias e as novas adxudicacións:

Univ.

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

UDC

8

116.950,00

337.800,00

343.300,00

157.350,00

955.400,00

USC

20

386.550,00

881.000,00

837.000,00

312.450,00

2.417.000,00

UVigo

12

246.100,00

536.700,00

478.200,00

188.100,00

1.449.100,00

 

40

749.600,00

1.755.500,00

1.658.500,00

657.900,00

4.821.500,00

Sétimo. A data de comezo dos contratos será o 16 de novembro de 2021, cunha duración de tres anos.

Oitavo. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Noveno. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Axudas concedidas procedentes da lista de espera

Universidade da Coruña

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2021-090

UDC

Terán

Baamonde

Javier

Ciencias

Non

1.5.2023 ao 31.10.2023

1

 

 

83

ED481B-2021-088

UDC

Rivadulla

Costa

Diego

Artes e Humanidades

Non

1.4.2022 ao 30.9.2022

1

1.3.2023 ao 31.8.2023

2

 1.4.2024 ao 30.9.2024

2

80

Universidade de Santiago de Compostela

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2021-003

USC

Fernández

Villar

Zulema

Ciencias

Non

17.1.2022 ao 16.1.2024

2

81

ED481B-2021-027

USC

Arosa

Lobato

Yago

Ciencias

Non

1.1.2022 ao 31.12.2023

2

81