Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Xoves, 28 de outubro de 2021 Páx. 52859

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 18 do outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

O Decreto 110/2020, do 6 de setembro, establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG nº 181, do 7 de setembro).

O Decreto 130/2020, do 17 de setembro (DOG nº 190, do 18 de setembro), polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, establece, no artigo 6, a Secretaría Xeral de Política Lingüística como órgano superior da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Dentro das competencias e funcións da Secretaría Xeral de Política Lingüística baixo a súa dirección, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ten a función de promover a formación e capacitación de universitarios, a través de convocatorias públicas para investigación e estudo de programas no ámbito das humanidades.

Así, mediante a Orde do 5 de xullo de 2021 apróbanse as bases que rexen o concurso público de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG nº 136, do 19 de xullo).

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, no uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 9 de febreiro de 2021, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na disposición derradeira primeira da orde da convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor –realizada con base no informe da Comisión de Valoración debidamente motivado– e conceder as 11 bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros ao mes, por todos os conceptos, incluídos os custos da Seguridade Social, durante o período comprendido entre o 1.12.2021, data de incorporación ao centro, e o 30.11.2023.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistencia propia, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá segundo o disposto na Orde do 9 de febreiro de 2021, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG nº 31, do 16 de febreiro) ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2021

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Beltrán López

Isabel

***8213**

12,1000

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

9,4198

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

García García

Nuria

***0635**

11,3660

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

9,4500

García Díaz

Noelia

***8752**

9,3575

Vázquez Ulloa

Nerea

***1439**

9,3300

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

9,1025

Bará Louro

María

***6372**

9,0614

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Sánchez Castro

Laura

***0942**

8,4388

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

8,3525

Azaustre Lago

Antonio

***8633**

8,3075

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,1625

Vilar Millán

Paulo

***6276**

8,0266

San Millán López

Rut

***6934**

7,9325

Montero López

Juan Manuel

***1863**

7,8425

Cochón Falcón

Alba

***6218**

7,7713

López González

Mª del Mar

***6111**

7,6927

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

7,5514

García Conde

Uxía

***1116**

7,3750

Casás Fuentes

Yolanda

***3720**

7,3038

Caamaño Lariño

Sabela

***3825**

7,0950

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Mayo López

Álvaro Manuel

***8652**

11,4725

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

10,9429

Terzado López

Cristina

***9258**

10,5410

Paz Díaz

Xián

***9024**

10,4300

García Cid

Andrés

***5631**

9,9400

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

9,4198

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Azaustre Lago

Antonio

***8633**

11,7075

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

13,4388

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

12,6273

García García

Nuria

***0635**

10,4660

Cochón Falcón

Alba

***6218**

10,0213

García Díaz

Noelia

***8752**

9,8575

Bará Louro

María

***6372**

9,0614

López González

Mª del Mar

***6111**

8,9927

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,3625

García Conde

Uxía

***1116**

8,1750

Vilar Millán

Paulo

***6276**

8,0266

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

11,4388

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

García García

Nuria

***0635**

12,8660

Casás Fuentes

Yolanda

***3720**

11,0538

Bará Louro

María

***6372**

11,0114

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

10,9525

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

10,4500

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

9,1025

García Pardavila

Paula Marina

***5272**

9,0622

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,5330

Azaustre Lago

Antonio

***8633**

8,3075

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,1625

San Millán López

Rut

***6934**

8,0825

Montero López

Juan Manuel

***1863**

8,0425

Cochón Falcón

Alba

***6218**

8,0213

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

7,5514

Caamaño Lariño

Sabela

***3825**

7,0950

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

6. Proxecto Informes de literatura.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

García Díaz

Noelia

***8752**

8,6575

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

García García

Nuria

***0635**

12,8660

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

10,0654

Rei Martiz

Antía

***0696**

7,9625

San Millán López

Rut

***6934**

7,9325

García Conde

Uxía

***1116**

7,4750

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

10,0654

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Andrés Padín

Tamara

***1930**

15,1300

García García

Nuria

***0635**

12,8660

Sánchez Castro

Laura

***0942**

12,0388

Cochón Falcón

Alba

***6218**

10,0213

Bará Louro

María

***6372**

8,9114

López González

Mª del Mar

***6111**

8,7927

García Díaz

Noelia

***8752**

8,6575

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Vilar Millán

Paulo

***6276**

8,3266

San Millán López

Rut

***6934**

7,9325

García Conde

Uxía

***1116**

7,4750

Caamaño Lariño

Sabela

***3825**

6,9950

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Salgado Loureiro

José Ángel

***8765**

14,5250

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

12,8773

Azaustre Lago

Antonio

***8633**

12,5575

Ferreiro Cendán

María de la Paz

***5565**

11,8750

Cela Álvarez

Brais

***4432**

11,4480

Combarro Guzmán

Carlos Hugo

***1493**

11,3413

Prada Piñeiro

Nereida

***5061**

11,2175

García García

Nuria

***0635**

10,3660

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

9,6025

Goce Veiga

Martín

***8869**

8,8925

García Díaz

Noelia

***8752**

8,5575

Sánchez Castro

Laura

***0942**

8,5388

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,4154

Portela Santos

Alba

***8214**

8,3709

Valiño Vázquez

Noelia

***1157**

8,3475

Rei Martiz

Antía

***0696**

7,9625

San Millán López

Rut

***6934**

7,9325

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

7,9275

Montero López

Juan Manuel

***1863**

7,8425

Vilar Millán

Paulo

***6276**

7,7266

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

7,5514

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

9. Proxecto Bibliografía de referencia do Arquivo Galicia medieval.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

15,7273

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Salgado Loureiro

José Ángel

***8765**

13,7750

Azaustre Lago

Antonio

***8633**

13,3075

Méndez Sánchez

Almudena María

***7230**

12,5900

Ferreiro Cendán

María de la Paz

***5565**

12,1750

Combarro Guzmán

Carlos Hugo

***1493**

11,5913

Cela Álvarez

Brais

***4432**

11,4480

Montero López

Juan Manuel

***1863**

11,4425

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

10,8525

Terzado López

Cristina

***9258**

10,5410

García García

Nuria

***0635**

10,1160

García Díaz

Noelia

***8752**

9,2575

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

9,0654

Bará Louro

María

***6372**

9,0114

Goce Veiga

Martín

***8869**

8,9925

Prada Piñeiro

Nereida

***5061**

8,9675

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

8,6775

Portela Santos

Alba

***8214**

8,6209

Valiño Vázquez

Noelia

***1157**

8,3475

Rei Martiz

Antía

***0696**

7,9625

Gómez Paz

Noelia

***2842**

7,2200

Vázquez Ulloa

Nerea

***1439**

6,8300

10. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Vicente Iglesias

Gemma

***2981**

12,4315

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Vázquez Ramos

José Javier

***4670**

11,7463

11. Proxecto Legados literarios.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Andrés Padín

Tamara

***1930**

15,1300

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

García García

Nuria

***0635**

12,8660

Sánchez Castro

Laura

***0942**

12,0388

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

10,0654

Cochón Falcón

Alba

***6218**

10,0213

Bará Louro

María

***6372**

8,9114

López González

Mª del Mar

***6111**

8,7927

García Díaz

Noelia

***8752**

8,6575

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Vilar Millán

Paulo

***6276**

8,3266

Rei Martiz

Antía

***0696**

7,9625

García Conde

Uxía

***1116**

7,4750

Caamaño Lariño

Sabela

***3825**

6,9950

ANEXO B

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Balboa Pazo

Olaia

***7038**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Peiteado Alonso

Ariana

***6883**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Rodríguez Rama

Adriana

***5238**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Cela Álvarez

Brais

***4432**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Combarro Guzmán

Carlos Hugo

***1493**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Del Río Canedo

Verónica

***4549**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Ferreiro Cendán

María de la Paz

***5565**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Flórez Díaz

Javier

***5901**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Méndez Sánchez

Almudena María

***7230**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Prada Piñeiro

Nereida

***5061**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

Rodríguez Rama

Adriana

***5238**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

San Millán López

Rut

***6934**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Valiño Vázquez

Noelia

***1157**

Non cumpre os requisitos específicos indicados na convocatoria (latín)

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Balboa Pazo

Olaia

***7038**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gómez Paz

Noelia

***2842**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

Non cumpre os requisitos específicos

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Balboa Pazo

Olaia

***7038**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

6. Proxecto Informes de literatura.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

García Blanco

Andrea

***2236**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Peiteado Alonso

Ariana

***6883**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Rodríguez Rama

Adriana

***5238**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

9. Proxecto Bibliografía de referencia do Arquivo Galicia medieval.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Rodríguez Rama

Adriana

***5238**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

10. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Castro

Laura

***0942**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

11. Proxecto Legados literarios.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Basalo Bembibre

Pedro

***3525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

García Blanco

Andrea

***2236**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Montero López

Juan Manuel

***1863**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Portela Santos

Alba

***8214**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Nicolás

Adrián

***2544**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Rodríguez Rama

Adriana

***5238**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos (base cuarta da convocatoria)