Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 29 de outubro de 2021 Páx. 53185

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de execución e se reaxustan as anualidades previstas na Resolución do 6 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a empresas titulares de orquestras, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU500B).

O 9 de outubro de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 205 a Resolución do 6 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a empresas titulares de orquestras, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU500B). A devandita resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a empresas titulares de orquestras, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021.

A referida resolución dispón no seu artigo 1.2 que son gastos subvencionables os que respondan á natureza e ao obxecto da actividade subvencionada e se realicen desde o 1 de outubro de 2020 ata o 31 de outubro de 2021; o prazo para presentar a documentación xustificativa remataría o 15 de novembro de 2021, de acordo co referido no artigo 20.2 das bases reguladoras.

Do mesmo xeito, o punto 3 do devandito artigo 20 sinala que os gastos xustificados deberán ter correspondencia clara coas partidas do orzamento aceptadas na resolución de concesión da subvención e responder, de xeito indubidable, á natureza da actividade subvencionada. Sen necesidade de instar procedemento de modificación da subvención, a Axencia Turismo de Galicia poderá aceptar variacións nas partidas de gasto aprobadas, coa condición de que as variacións non superen en conxunto o 20 % do orzamento, que non aumenten o importe total do gasto aprobado e que non desvirtúen as características do proxecto e as condicións que se tiveron en conta para a resolución de concesión.

Así mesmo, o segundo parágrafo do mesmo punto sinala que se o beneficiario xustifica conceptos e elementos subvencionables aprobados que representen menos do 60 % do importe da actuación subvencionable, entenderase que non acadou os obxectivos propostos na solicitude e, polo tanto, perderá o dereito de cobramento da subvención. Se a xustificación é superior ao 60 %, pero sen acadar o 100 % do investimento subvencionable, o beneficiario percibirá a subvención proporcional correspondente ao investimento xustificado admisible, sempre que cumpra o resto das condicións de concesión e a finalidade ou obxectivos para os que se concedeu a axuda.

Con data do 1 de febreiro de 2021 adxudicáronse as axudas por importe de 1.079.600 € para a anualidade 2021. Por outra banda, con base na previsión de anticipo da subvención concedida establecida no artigo 21.3 da citada convocatoria, tramitouse o pagamento de varios anticipos solicitados por un total de 234.880 €.

Mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARSCoV-2, que foi prorrogado pola Resolución do 29 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, e mantivo a súa vixencia ata ás 00.00 horas do día 9 de maio de 2021.

O estado de alarma declarado para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e as súas prórrogas, así como as medidas adoptadas para o control da pandemia, afectaron de xeito directo todas as empresas de entretemento, e especialmente ás orquestras, que viron reducidas ou canceladas as súas actuacións neste ano 2021, polo que se fai preciso adoptar determinadas medidas que posibiliten o cumprimento dos requisitos establecidos nas correspondentes bases reguladoras por parte das persoas beneficiarias das subvencións e ampliar o prazo de execución dos proxectos imputables á anualidade 2021 ata o 15 de maio de 2022, e o prazo de xustificación, ata o 30 de maio de 2022.

Con carácter xeral, o artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, indica que a Administración poderá conceder, de oficio ou por instancia de parte, unha ampliación dos prazos establecidos que non exceda a metade destes, sempre que se produza antes do vencemento do prazo de que se trate e se as circunstancias así o aconsellan.

Por outra banda, o artigo 45.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro), establece a posibilidade de que o órgano concedente das subvencións outorgue, salvo precepto en contra contido nas bases reguladoras, unha ampliación do prazo establecido para presentar a xustificación, que non excederá a metade deste e sempre que con iso non se prexudiquen os dereitos de terceiros.

Do mesmo xeito, o artigo 26 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece que na convocatoria da subvención se deberá indicar a contía máxima da subvencións e a súa distribución por anualidades atendendo ao momento en que se prevexa realizar o gasto derivado das subvencións que se concedan.

Procede realizar, por tanto, unha ampliación dos prazos de execución e xustificación previstos nas bases reguladoras da convocatoria, así como un reaxuste das anualidades da contía restante dos anticipos concedidos ata o total da subvención concedida, sen incremento do gasto total e respectando os límites que establece o artigo 58 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ampliar os prazos de execución e de xustificación dos proxectos presentados ao abeiro da Resolución do 6 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a empresas titulares de orquestras, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU500B), ao 15 de maio de 2022 e ao 30 de maio de 2022, respectivamente.

Segundo. Modificar a porcentaxe recollida no artigo 20.3, parágrafo primeiro, da Resolución do 6 de outubro de 2020, en relación coas variacións nas partidas de gasto aprobadas sen necesidade de instar o procedemento de modificación da subvención, que pasa do 20 % ao 40 %.

Terceiro. Modificar a porcentaxe recollida no artigo 20.3, parágrafo segundo, da Resolución do 6 de outubro de 2020, en relación co importe mínimo da actuación subvencionable para entender que acadaron os obxectivos propostos na solicitude, que pasa do 60 % ao 20 %.

Cuarto. Incrementar na anualidade 2022, tras o correspondente reaxuste das anualidades, os créditos reservados para a anualidade de 2021, polo importe de 844.720 €, con cargo aos orzamentos da Axencia Turismo de Galicia para o ano 2022, na seguinte aplicación orzamentaria e contía:

Aplicacion orzamentara

Total adxudicado

Anticipo

Importe reaxuste anualidade 2022

11.A2.761A.770.0

C.P. 2018 00002

1.079.600 €

234.880 €

844.720 €

De tal xeito que as contías anticipadas aos solicitantes con cargo aos créditos do ano 2021 se manteñen para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención.

Quinto. Esta modificación, unha vez publicada no Diario Oficial de Galicia, non implicará a apertura dun novo prazo para presentar novas solicitudes.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2021

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia