Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Luns, 15 de novembro de 2021 Páx. 55953

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se resolve a adxudicación para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Mediante Orde do 14 de xullo de 2021 (DOG nº 140, do 23 de xullo), a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, convocou unha liña de subvencións para o ano 2021, que establecía as bases reguladoras para a adxudicación de equipamento de emerxencia, en réxime de concorrencia competitiva, aos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Vista a proposta da comisión avaliadora, con data do 3 de novembro de 2021 e en aplicación dos artigos 9, 10 e 11 da referida orde,

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar aos concellos, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos que se relacionan no anexo I o equipamento de emerxencia que se indica no dito anexo I, de acordo coa puntuación total obtida polos solicitantes. No anexo II consígnanse as solicitudes excluídas.

Este equipamento está sendo adquirido co programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, eixe 5 «Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos» e prioridade do investimento, 5.2 «Fomento do investimento para facer fronte a riscos específicos, garantindo unha resiliencia fronte a catástrofes desenvolvendo sistemas de xestión de catástrofes».

Segundo. Establecer unha lista de reserva conformada por todos os solicitantes admitidos co fin de redistribuír o equipamento non adxudicado por renuncia dalgún beneficiario ou pola posible nova adquisición de máis equipamento. Esta redistribución será, de ser o caso, elevada posteriormente ao órgano competente para resolver.

Na repartición deste material terase en conta a puntuación total acadada por cada entidade e a non obtención de equipamento da mesma especie na primeira adxudicación, en todo caso, esta segunda asignación non afectará a distribución inicial do equipamento entre as entidades solicitantes.

Terceiro. De conformidade co disposto no artigo 12.e) da Orde do 14 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2021 para a adxudicación de equipamentos de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, o/a alcalde/sa do concello, presidente/a da mancomunidade ou representante da agrupación de concellos, ao cal se lle conceda o equipamento solicitado, disporá dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da recepción da comunicación individual da resolución favorable, para a súa aceptación ou renuncia.

Unha vez manifestada por parte da entidade beneficiaria a aceptación da subvención en especie concedida nesta resolución, asinarase a acta de cesión do equipamento concedido.

O prazo estimado para a sinatura da acta de cesión do equipamento será de tres meses contados dende a data de recepción daquel.

Non obstante, este prazo podería verse incrementado en función dos prazos de entrega do equipamento previstos nos correspondentes contratos, derivados do procedemento para a contratación da subministración de equipamento para as emerxencias destinado aos concellos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupación de voluntarios de protección civil, expediente de contratación número 2021-SUEI 01-02-03-04-05/EM (núm. de referencia contable 2021-05-00631), procedemento ordinario, por importe de 1.022.600 euros (IVE incluído).

No caso de que a subministración do expediente de contratación 2021-SUEI 01-02-03-04-05/EM (núm. de referencia contable 2021-05-00631) non chegase a ser entregada total ou parcialmente, o órgano adxudicante poderá ditar nova resolución indicando o equipamento que non sería adxudicado. Neste caso as entidades locais afectadas perderán o dereito recoñecido na presente resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2021

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral de Emerxencias e Interior

ANEXO I

Provincia

Entidade local

Equipamento 2021

A Coruña

Ames

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Boimorto

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Boiro

Liña 5: esparexedor de sal

Camariñas

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Carballo

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Carnota

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

Carral

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Cedeira

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Cerceda

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Culleredo

Liña 5: esparexedor de sal

Dumbría

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Lousame

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Mazaricos

Liña 5: esparexedor de sal

Ordes

Liña 5: esparexedor de sal

Padrón

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Pobra do Caramiñal, A

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Santa Comba

Liña 5: esparexedor de sal

Valdoviño

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Lugo

Burela

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Cervantes

Liña 4: coitela para retirada de neve

Meira

Liña 4: coitela para retirada de neve

Saviñao, O

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Vicedo, O

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Ourense

Allariz

Liña 4: coitela para retirada de neve

Bande

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Baños de Molgas

Liña 4: coitela para retirada de neve

Barbadás

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Beariz

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

Blancos, Os

Liña 5: esparexedor de sal

Boborás

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Calvos de Randín

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Carballeda de Avia

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Cartelle

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Castro Caldelas

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Celanova

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

Cortegada

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Entrimo

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Gomesende

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Lobios

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Mancomunidade do Ribeiro

Liña 5: esparexedor de sal

Mezquita, A

Liña 5: esparexedor de sal

Paderne de Allariz

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Petín

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Riós

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Rúa, A

Liña 4: coitela para retirada de neve

San Cristovo de Cea

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

San Xoán de Río

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

Sandiás

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Sarreaus

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

Toén

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Vilamarín

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Vilamartín de Valdeorras

Liña 4: coitela para retirada de neve

Vilar de Barrio

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Vilariño de Conso

Liña 4: coitela para retirada de neve

Xinzo de Limia

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Xunqueira de Ambía

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Xunqueira de Espadanedo

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Pontevedra

Catoira

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Lalín

Liña 4: coitela para retirada de neve

Meis

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Ponteareas

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Rosal, O

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Salceda de Caselas

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Soutomaior

Liña 3: tenda de campaña para emerxencias

Tui

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Vila de Cruces

Liña 1: vehículo todo terreo tipo pick-up

Vilanova de Arousa

Liña 2: remolque para a atención ás emerxencias

ANEXO II

Entidade local

Motivo de exclusión

Trabada

Non acadar o 15 % da puntuación máxima outorgada no total de puntuación

Vilaboa

Non acreditar o seguro de accidentes dos voluntarios de protección civil vixente para o ano 2021