Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Luns, 15 de novembro de 2021 Páx. 56083

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021, da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 2 de novembro de 2021, a Comisión nomeada pola Resolución do 17 de xullo de 2020, modificada pola Resolución do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 152, do 30 de xullo do 2020, e 145, do 30 de xullo de 2021) para cualificar o proceso que se cita no sumario, convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021 (DOG núm. 94, do 21 de maio) para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia pertencente a diversas categorías, mediante o seu cambio de vínculo xurídico,

ACORDOU:

Primeiro. De conformidade co disposto na base II.1 da resolución de convocatoria, superaron a proba tipo test as persoas aspirantes que obtiveron a cualificación de apto. Para estes efectos, nos criterios de superación da proba aprobados pola Comisión no Acordo do 17 de setembro de 2021, en cumprimento da potestade de determinación do criterio de superación do exercicio e publicados no portal web da Xunta de Galicia funcionpublica.xunta.gal, estableceuse que terían a cualificación de apto as persoas aspirantes que acadasen vinte e catro (24) respostas correctas, tendo en conta que as respostas incorrectas non descontan e que as preguntas non contestadas non penalizan nin reciben puntuación.

Segundo. Unha vez feita a corrección en sesión do 2 de novembro de 2021, publícanse as cualificacións obtidas polas persoas aspirantes presentadas á proba tipo test do proceso de funcionarización que se cita no portal web da Xunta de Galicia funcionpublica.xunta.gal, ás cales se poderá acceder a través do seguinte enderezo: https://www.xunta.gal/funcion-publica/funcionarizacion

Terceiro. De acordo co disposto na base II.3.8 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas con relación ás cualificacións no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. De conformidade co disposto na base III.9 da resolución de convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2021

Rubén Plaza Martínez
Presidente da Comisión