Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Venres, 19 de novembro de 2021 Páx. 56755

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

Mediante a Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2021 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG núm. 133, do 14 de xullo).

Segundo o artigo 18.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 16.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 17 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados ou mantidos segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 3.262.000 euros con cargo á aplicación 11.02.313B.470.0, código de proxecto 2021 00060, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Ao abeiro do establecido no artigo 22 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para as beneficiarias que así se especifica no anexo I, os efectos desta resolución quedan condicionados á presentación da renuncia ás axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega, así como, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibisen. Para estes efectos, outórgase un prazo de 10 días hábiles para acreditar que presentaron ante o correspondente órgano competente a renuncia e, se é o caso, o reintegro das axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega.

De acordo co establecido no artigo 21.1 das bases reguladoras (segundo a redacción dada pola Resolución do 27 de outubro de 2021), a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 10 de decembro de 2021. Dentro do dito prazo, as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da Carpeta cidadá da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo IV das bases reguladoras; este anexo está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida cando esta non supere os 18.000 euros; no caso de que os supere, prevese ademais o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por producirse algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución con anterioridade ao fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 15.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están financiadas nun 100 % con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, obxectivo temático 13: «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; prioridade de investimento 13.1: «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; obxectivo específico 13.1.1: «Apoiar o acceso ao mercado de traballo, a creación de postos de traballo e o emprego de calidade, así como o mantemento do emprego, incluído o emprego xuvenil, e o apoio aos traballadores por conta propia e aos emprendedores» e liña de actuación 124-Programa de emprendemento feminino de Galicia.

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046 en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica, e polo Regulamento (UE) 2020/2221.

Así mesmo, as empresas beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da subvención de que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado está financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 23 (Obrigas das beneficiarias) e 24 (Obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 25 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

g) Ao abeiro do establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso das agrupacións de persoas físicas sen personalidade (comunidades de bens, sociedades civís e entidades sen personalidade xurídica), os compromisos de execución asumidos por cada persoa membro da agrupación, así como o importe da subvención que se aplicará por cada unha delas, serán os derivados do grao de participación na entidade segundo conste no seu documento de constitución.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2021

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº de expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

Iniciativa

Puntos

Emprego feminino xerado e/ou mantido

Liña/s

Incentivo/s

Total

Observacións/condición sobre os efectos da resolución

SI429A-2021-00000330-00

A Despensa do Bubal, S.C.

Supermercado

28

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000423-00

Abuín González, Cristina

Construción

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000777-00

Academia Celma, S.C.

Academia de perrucaría

40

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000633-00

Alfaya Fernández, Begoña

Carpintaría metálica

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000090-00

Alonso Rial, Patricia Isabel

Café bar

35

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-promotoras

20.000
3.000

23.000

SI429A-2021-00001033-00

Álvarez Calvo, Andrea

Servizo de repartición

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000663-00

Álvarez Muíños, Krystel

Edición de libros

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001175-00

Álvarez Rodríguez, María Cristina

Café bar

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000430-00

Amarelas, S. Coop. Galega

Deseño de proxectos de desenvolvemento local e turismo

34

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00001324-00

Anainas, S. Coop. Galega

Venda en liña de produtos cosméticos

31

3 cta. propia

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000990-00

Animal Shop Vigo, E.S.P.J.

Tenda de produtos para mascotas

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000742-00

Arca Suárez, María Lucía

Perrucaría mascotas

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001149-00

Arias Trigo, Ana María

Residencia mascotas

33

1 cta. propia
2 cta. allea

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000705-00

Arza Río, Cristina

Asesoría de empresas

40

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00000028-00

Asesoría Energética de Galicia 2020, S.L.U.

Asesoramento enerxético a pemes

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000723-00

Ausum Asesores y Abogados, S.L.

Asesoría de empresas

45

1 cta. propia
11 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2021-00001050-00

Avivae Soluciones Estratégicas, S.L.

Consultora en turismo

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00001509-00

Balboa Rodríguez, María Elvira

Artes escénicas

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001446-00

Barrio Soto, Elena

Academia

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000462-00

Barrios Sánchez, Lucía

Deseño artístico

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001338-00

Baz González, Lucía

Centro de estética

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000216-00

Beauty Factory, O, E.S.P.J.

Perrucaría

25

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2021-00000218-00

Belasa Natural, S.C.

Parafarmacia

27

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2021-00001031-00

Bensalim Bouraika, Samia

Venda de peixes e mariscos

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001271-00

Bermúdez Rivera, Alba

Artes gráficas

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000869-00

Bezman Bezman, Tatiana

Transporte mercadorías

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000371-00

Bisson, Estelle

Tapiceira

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000632-00

Blanco Cambeiro, Sara

Ilustradora

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001349-00

Blanco Palmeiro, María Teresa

Carnizaría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000036-00

Blanco Romay, Sara

Parque de ocio infantil

49

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

Os postos das autónomas colaboradoras e o posto de carácter temporal non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.d) e artigo 7.2).

SI429A-2021-00000044-00

Blanco Santamarina, Patricia

Salón recreativo

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001186-00

Bouzas Allo, María Digna

Instalación de cociñas e solos

33

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2021-00000522-00

Bravo Tarrío, Luisa

Centro de estética

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

No caso de que o posto por conta allea que se compromete a crear sexa o subvencionado a través da axuda da Deputación da Coruña PEL-pemes 2021-creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda.

SI429A-2021-00001293-00

Brigantia Orfebres, S.C.

Deseño e fabricación de xoiaría

30

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00001372-00

Calvete Sisters, S.L.

Café bar

35

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00000943-00

Calvo López, Bárbara

Deseño de páxinas web e márketing

27

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2021-00001305-00

Campana de Cristal, S.L.

Cafetaría

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

Á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigos 5.3 e 9.2).

SI429A-2021-00001130-00

Campos Garrido, María Belén

Atención a persoas dependentes

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000999-00

Carballido Rodríguez, Olaya

Perrucaría

41

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000416-00

Carballo Carballeira, María Luz

Carpintaría

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001082-00

Caride Rocha, Laura

Perrucaría

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00001292-00

Carneiro da Silva, Ana Paula

Fabricación de artigos de madeira e coiro

29

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2021-00000518-00

Carreira Vázquez, Antía

Produtora de cine

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001283-00

Casanova Quiñoa, Erica

Atención a persoas dependentes

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2021-00001172-00

Castaño Tubío, Noelia María

Panadaría

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000437-00

Centro de día Rosales, S.L.

Centro de día

39

3 cta. propia

Activa

14.000

14.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2021-00001100-00

Centro Lingoreta, S.L.

Clínica logopedia e psicoloxía

40

2 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000888-00

Chicasaca Flores, Jakeline Karina

Consultoría

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-teletraballo

20.000
2.000

22.000

Non acredita o cumprimento dos requisitos da Liña Concilia-promotoras.

SI429A-2021-00001239-00

Chousa Almeida, Aránzazu

Actividades de telecomunicacións

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001403-00

Clínica Dental Periourense, S.L.P.

Clínica dental

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2021-00001204-00

Coco Bisutería y Sapone di Principessa, E.S.P.J.

Elaboración de artigos artesanais

39

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000614-00

Coello Pinto, Sonia

Servizos de análise e estudos de mercado

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001307-00

Coidando de Vos, S.L.

Centro de día

48

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

17.000
3.000
4.000

24.000

SI429A-2021-00000732-00

Collazo Mora, Rita Graciela

Adestradora persoal

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000857-00

Comesaña Rodríguez, María de las Mercedes

Electricista

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000131-00

Con-tacto Call Center, S.L.

Centro de atención de chamadas

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000780-00

Conde Rodríguez, Carmen

Albanelaría

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000524-00

Correa Álvarez, Leticia

Servizos relacionados coas tecnoloxías da información

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000907-00

Cortón Chao, Marina

Farmacia

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000505-00

Costa Amorín, Andrea

Organización de eventos

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

12.000
4.000

16.000

SI429A-2021-00001407-00

Costas López, Iria

Taxista

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001151-00

Costas Paz, Adriana

Fisioterapeuta

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000252-00

Covelo Lores, Teresa

Gardaría

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000468-00

Crespo González, Josefa

Fabricación e venda xoiaría

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000041-00

Crisman Fiorello, Yessica María

Construción

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000467-00

D3 Gestión, S.C.

Asesoría de empresas

40

3 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

O posto por conta allea cunha xornada inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e). Non acreditan o cumprimento dos requisitos da Liña Concilia-promotoras.

SI429A-2021-00001078-00

Dapena Gil, María Aránzazu

Asesoría de empresas

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001456-00

De Amorín Rivera, María Daniela

Creadora de contidos

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000480-00

De la Peña Álvarez, Brenda María

Psicóloga

31

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001035-00

De la Peña Costas, María del Mar

Creación de contidos audiovisuais

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000822-00

Del Blanco Liébana, Natalia

Albanelaría

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000892-00

Del Valle Hartman, Gema

Academia

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000898-00

Delgado Almuíña, Yolanda

Fabricación e venda de produtos de cosmética

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000523-00

Díaz Pena, María Milagros

Café bar

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

O posto por conta allea de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 6.2).

SI429A-2021-00001047-00

Dimec

Fabricación de pezas metálicas

35

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001301-00

Discotrompo, S.L.

Organización de espectáculos musicais

29

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000089-00

Domingues, Sara Filipa

Farmacia

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001129-00

El Trebol Natural, S.L.

Herbolario

31

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000209-00

Erias Rodríguez, María

Notaría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001317-00

Espacio Belleza, C.B.

Centro de estética

36

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000618-00

Exerfisium, S.C.P.

Clínica fisioterapia

39

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

17.000
3.000

20.000

SI429A-2021-00001006-00

Farmacia Sárdoma, C.B.

Farmacia

30

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00001192-00

Feal Fernández, María Magdalena

Traballos en pedra, mármore e granito

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

Os postos de traballo por conta allea que non están ocupados por mulleres non se teñen en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2021-00000966-00

Fernández Bastón, Estefanía

Programadora informática

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000297-00

Fernández di Donato, Melodi

Taxista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001364-00

Fernández Diéguez, Irene

Creación de contidos audiovisuais

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000472-00

Fernández Iglesias, María del Carmen

Tinturaría

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00001057-00

Fernández Padrisa, Encarnación

Café bar

40

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00001070-00

Fernández Rodríguez, María Angélica

Artes gráficas

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000835-00

Fernández Vázquez, Inés

Fabricación de artigos de madeira

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001499-00

Ferreira González, Carmen

Panadaría

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000093-00

Fiscopyme, S.L.

Asesoría de empresas

41

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2021-00001216-00

Fuentes González, Lorena

Fabricación de artigos de papelaría

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000415-00

Fustes López, María Jesús

Clínica medicina estética

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

12.000
4.000

16.000

SI429A-2021-00000779-00

García Andrade, María Susana

Artes escénicas

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000009-00

García García, Eva

Taxista

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001319-00

García García, María Carmen

Administración de loterías

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000601-00

García García, Natalia

E-commerce música electrónica

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000899-00

García Marful, María Ángeles

Atención a persoas dependentes

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000611-00

García Negreira, Noelia

Caddie

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000454-00

García Pardo, Ana

Artes gráficas

34

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2021-00000965-00

García Rodríguez, Lucía

Taxista

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000441-00

García San Isidro, María Teresa

Axente de seguros

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000884-00

Gestal López, María de los Ángeles

Fabricación pas/remos de madeira

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000655-00

Giráldez Rodríguez, Valeria

Café bar

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2021-00000889-00

Gómez Tesouro, Yolanda

Residencia canina

35

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000709-00

González Vidal, Inés María

Tecnoloxía educativa

34

1 cta. propia

ITEF

18.000

18.000

SI429A-2021-00001438-00

Gutiérrez González, Leticia

Centro de ocio infantil

61

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

SI429A-2021-00000500-00

Hermanas Arias Buján

Escola infantil

41

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000659-00

Hermida Lameiro, María Eugenia

Farmacia

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-acordo

16.000
4.000

20.000

SI429A-2021-00000122-00

Hostelería Saborsoda, S.C.

Café bar

28

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000986-00

Iglesias Costas, Marina

Dispensación de bebidas e servizo técnico de reparación

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000083-00

Iglesias Gómez, Verónica

Perrucaría

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000407-00

Iglesias Pérez, Aura

Gardaría

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000195-00

Inmobiliaria Chamorro, S.C.

Inmobiliaria

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000861-00

Innova Consultoría, Formación y Proyectos, S.L.

Formación

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00001380-00

Izquierdo Pombo, Silvia

Estudio de deseño de videoxogos

28

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2021-00001257-00

Kiwi, E.S.P.J.

Deseño e fabricación de xoiaría

34

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000563-00

La Cultural Marín

Café bar

27

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000983-00

Lago Campos, María Jesús

Construción

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000798-00

Lazos, Colegio Infantil, S.L.

Colexio infantil

41

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00001410-00

Lema Marcote, María Belén

Restaurante

40

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

No caso de que algún dos postos por conta allea que se imputan ao programa Emega sexan os mesmos que se subvencionan a través da axuda da Deputación da Coruña PEL-pemes 2021-creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda.

SI429A-2021-00001081-00

Lodeiro Señarís, Eva

Servizo de montaxe audiovisual

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000511-00

Lojo Ríos, Olalla

Ceramista

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000642-00

López Barciela, Almudena

Café bar

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00001519-00

López Figueiras, Alma

Consultoría e xestión comunicación

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento PR937A (autoemprego) e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2021-00000247-00

López Graterol, Heliana Antonieta

Traballos de pintura e revestimentos en papel

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001138-00

López Jerez, Beatriz

Xestión cultural

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001116-00

López Rivera, Sonia

Café bar

25

1 cta. propia
1 cta. allea

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000165-00

Lorenzo Caínzos, Rosa María

Farmacia

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000196-00

Los Pies de Nala, E.S.P.J.

Zapataría

25

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2021-00000161-00

Louzao Gato, Marta

Centro de estética

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00001134-00

Malditased, S.L.U.

Café bar

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Os dous postos por conta allea cunha xornada inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00000783-00

Malika Interiorismo, S.L.

Tenda de decoración e interiorismo

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000858-00

Maranatha, S.C.

Elaboración e venda de comida para levar

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001299-00

Martínez Brea, Lucía

Taxista

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000776-00

Mato Iglesias, Sara

Decoración e reforma de interiores

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000259-00

Mayva Estética, C.B.

Centro de estética

34

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

SI429A-2021-00001224-00

Míguez Espiño, Mónica

Transporte mercadorías

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00001330-00

Míguez Señarís, Sandra

Café bar

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000121-00

Molino de Papel

Libraría/papelaría

26

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2021-00000984-00

Monro, E.S.P.J.

Café bar

38

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00000230-00

Montero Perdomo, María Lorena

Café bar

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000634-00

Moreno López, Iria Flavia

Fabricación e venda en liña de artigos artesanais

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001432-00

Moscoso Alvedro, Patricia

Centro de día

42

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

17.000
3.000

20.000

SI429A-2021-00000312-00

Muíño Tarela, María

Taxista

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001202-00

Mundín Presas, María José

Centro médico estético

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00000607-00

Navuxil, S.L.

Centro de atención social

47

1 cta. propia
7 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000992-00

Noroeste Joyas de Autor, S.L.

Tenda obradoiro de xoiaría

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

12.000
3.000
4.000

19.000

SI429A-2021-00000995-00

Novas Canosa, Ana

Centro de estética

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

20.000
3.000
4.000

27.000

SI429A-2021-00001361-00

Novegil Souto, Julia María

Centro de estética e herboristaría

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000619-00

Nunan, Jean Marie

Academia

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Os postos por conta allea cunha xornada inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00001005-00

Ortiz González, Eva

Tenda de roupa

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000882-00

Osorio Agudo, Emilia

Elaboración de cosméticos

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000613-00

Osteomais, S.C.

Clínica fisioterapia e osteopatía

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000751-00

Oviedo García, Belinda

Supermercado

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2021-00000125-00

Ozores Nine, Rebeca María

Clínica dental

42

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Os dous postos por conta allea que non están ocupados por mulleres e os dous postos subvencionados pola Deputación da Coruña non se teñen en conta para a concesión (artigo 7.2 e 4.3).

SI429A-2021-00000865-00

Pacheco Vázquez, María Mercedes

Autora e editora de libros

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000402-00

Padín Montáns, María Elena

Servizos de xestión informática

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000937-00

Paez López, Rosa María

Farmacia

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00000722-00

Panadería de Rubín, S.C.

Panadaría

41

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00001120-00

Panadería de Vila de Cruces, S.L.

Panadaría

39

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000521-00

Parteluz Estudio, S.L.

Restauración e rehabilitación de bens culturais

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-teletraballo

12.000
3.000
1.000

16.000

SI429A-2021-00001352-00

Patiño Martínez, María del Mar

Café bar

31

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00001303-00

Patiño Rosa, Agustina Brenda

Consultora en xestión do patrimonio cultural

36

1 cta. propia

ITEF
Concilia-promotoras

18.000
3.000

21.000

SI429A-2021-00001321-00

Pena Fandiño, Eva

Ilustradora

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000395-00

Penedo García, Lucía

Servizo de comida para levar

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001505-00

Pérez Cao, Noelia

Fabricación carpintaría metálica

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00001259-00

Pérez González, Lorena

Panadaría

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00000551-00

Pérez Lago, Alicia

Taxista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001007-00

Pérez Pérez, Rosa María

Farmacia

42

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2021-00001190-00

Pérez Vizcaya, María Dolores

Café bar

35

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000401-00

Pico García, Ana

Produtora audiovisual

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000839-00

Portas Pacheco, María del Pilar

Protésica dental

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001206-00

Porto Maneiro, Rosario

Tenda de roupa

41

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2021-00000025-00

Porto Soto, Eva

Formación

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00001320-00

Pronorte Xestión Virtual, S.C.P.

Consultoría/asesoría

31

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

14.000
3.000
4.000

21.000

SI429A-2021-00000657-00

Pulleiro Miralle, Ivana Melisa

Cafetaría

42

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2021-00000797-00

Quintáns Portas, Kenia

Edición de libros

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000978-00

Quiroga García Boente, Blanca

Fabricación de xoguetes en madeira

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001508-00

Ramos Ons, Monserrat

Pastelaría

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

No caso de que algún dos postos por conta allea que se imputan ao programa Emega sexan os mesmos que se subvencionan a través da axuda da Deputación da Coruña PEL-pemes 2021-creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda. O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2021-00000895-00

Rancaño Ferreiros, María Vanesa

Axente de seguros

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000305-00

Recarey Consultores, S.L.

Asesoría de empresas

43

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-teletraballo

17.000
1.000

18.000

SI429A-2021-00000600-00

Redondo Fernández, Vanesa

Laboratorio biotecnolóxico

32

1 cta. propia

ITEF

18.000

18.000

SI429A-2021-00000223-00

Regateiro Castaño, Rosa María

Fabricación de artigos de aluminio

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000238-00

Represas Seoane, María Mar

Farmacia

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00000854-00

Rey Sucunza, María Belén

Intérprete musical

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000691-00

Richert, Angie Ariane

Transporte mercadorías

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000586-00

Roca Galdo, Verónica

Centro de estética

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000850-00

Rocha Álvarez, Lorna Verónica

Construción

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000050-00

Rodríguez Alejos, Aitana

Adestradora persoal

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001367-00

Rodríguez Álvarez, Noelia

Consultora en innovación

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000828-00

Rodríguez Bugallo, S.L.

Café bar

34

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00001059-00

Rodríguez Illanes, Concepción

Servizos de limpeza

37

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000491-00

Rodríguez Lareo, Lorena

Centro de estética

31

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

SI429A-2021-00000233-00

Rodríguez Martínez, Noelia

Parque de ocio infantil

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000166-00

Rodríguez Martínez, Sara

Artes escénicas

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000698-00

Rodríguez Rodríguez, Elvira

Atención a persoas dependentes

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000970-00

Rojo Varela, Carmen

Tenda/obradoiro de artes plásticas

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001436-00

Romera Álvarez, Nazaret

Realización de espectáculos ao aire libre

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000509-00

Romero Iturralde, Laura

Deseño de escenografía

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000481-00

Rúas García, Xerezade

Café bar

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2021-00000768-00

Sacido Rego, María Manuela

Perrucaría

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

A traballadora subvencionada no ano 2020 a través do procedemento TR349T non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2021-00000973-00

Salamo Otero, Rosa Flora

Café bar

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000271-00

Sánchez Campello, Natalia

Gardaría

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000801-00

Sánchez Castro, Karen

Centro de estética

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2021-00000403-00

Sandino Díaz, María Esperanza

Café bar

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2021-00000764-00

Sanjurjo Campo, María Isabel

Edición de libros

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001054-00

Sanjurjo Lodeiros, Lara

Casa niño

30

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2021-00001218-00

Santalices Amigo, Jimena

Aloxamento turístico

35

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-acordo

20.000
4.000

24.000

SI429A-2021-00000644-00

Seco Conde, Raquel

Fabricación de artigos de aluminio

29

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2021-00001018-00

Seijas Sequeiros, Amanda

Produtora audiovisual

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000800-00

Servicios Integrales de Formación, S.L.

Formación e organización actividades

41

2 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000701-00

Somolinos Olmo, Eva Cayetana

Artes escénicas

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000649-00

Souto Gregorio, Silvina

Transporte mercadorías

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2021-00000629-00

Suárez González, María del Carmen

Fabricación de artigos metálicos

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001128-00

Suárez Pérez, Raquel

Deseño e fabricación de xoiaría en 3D

45

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

ITEF

27.000

27.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 8.2).

SI429A-2021-00000048-00

Teixeira, S.C.

Café bar

31

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que a socia Laura presente a renuncia á axuda incompatible EmprendOU e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2021-00001246-00

Textinnova Global Content, S.L.

Servizos de tradución

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

SI429A-2021-00001297-00

Todosaúde Clínica Integral, S.L.

Centro sanitario

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000635-00

Torres Cao, Noelia

Construción

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001088-00

Trisquel Compostela I.S., S.L.

Colexio

37

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2021-00001496-00

TS Asesores Moaña, S.L.

Asesoría de empresas

42

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00000336-00

Ulla Uriz, María Monserrat

Taxista

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000359-00

Valiña de la Fuente, Jessica

Fabricación de artigos artesanais

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00001285-00

Varela Díaz, Patricia

Centro formación

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2021-00000314-00

Vázquez Escribano, Emma

Servizos administrativos a empresas

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000127-00

Vila González, Andrea

Centro fisioterapia

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2021-00001325-00

Vilariño García, Miriam

Venda de produtos agrícolas

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

No caso de que o posto por conta allea que imputa ao programa Emega sexa o mesmo que se subvenciona a través da axuda da Deputación da Coruña PEL-pemes 2021-creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda.

SI429A-2021-00000463-00

Villanueva Pellitero, María Cristina

Gabinete de comunicación

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2021-00001401-00

Villanueva Pose, Sonia

Servizos de limpeza

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

No caso de que o posto por conta allea que imputa ao programa Emega sexa o mesmo que se subvenciona a través da axuda da Deputación da Coruña PEL-pemes 2021-creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda.

SI429A-2021-00000994-00

Villaverde Fernández, Ana

Centro de ocio infantil

34

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2021-00000778-00

Xescomlab, S.L.

Parafarmacia

25

1 cta. propia
1 cta. allea

Activa

12.000

12.000

SI429A-2021-00000558-00

Yanel Fernández, Soraya

Arrendamento equipamento e artes escénicas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

ANEXO II

Lista de espera

Orde

Nº de expediente

Solicitante

Iniciativa

Puntos

Liña/s

1

SI429A-2021-00000641-00

Vivero Sedes, Nuria

Artes gráficas

25

Emprende

2

SI429A-2021-00000658-00

Daponte Buján, Sonia

Gravación e edición de vídeo e fotografía

25

Emprende

3

SI429A-2021-00000704-00

Voinea Voinea, Anisoara

Taxista

25

Emprende

4

SI429A-2021-00000807-00

Murgoitio Domínguez, Mireia

Programadora informática

25

Emprende

5

SI429A-2021-00000833-00

Estévez Grao, Julia

Construción

25

Emprende

6

SI429A-2021-00000867-00

Lopalco, Giovanna

Ceramista

25

Activa
Concilia-promotoras

7

SI429A-2021-00000912-00

Picallo Otero, Alba María

Fabricación e venda de mobiliario e materiais educativos en madeira

25

Emprende

8

SI429A-2021-00000940-00

Fernández Formoso, María Nieves

Enxeñeira informática

25

Emprende

9

SI429A-2021-00001460-00

Torralvo Costa Cadima, Cheila Liliana

Realización de espectáculos ao aire libre

25

Activa

10

SI429A-2021-00000211-00

Mosquera Gómez, Sonia

Ludoteca

25

Emprende

11

SI429A-2021-00000059-00

Suárez Rey, Águeda María

Servizos de naturopatía

24

Emprende

12

SI429A-2021-00000219-00

Gregorias, S.C.

Café bar

24

Emprende
Concilia-promotoras

13

SI429A-2021-00000246-00

Regueira Martínez, Marta

Fisioterapeuta

24

Activa

14

SI429A-2021-00000357-00

Álvarez Lago, María Cristal

Xoguetaría

24

Emprende
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

15

SI429A-2021-00000880-00

La Casita de Lu, S.C.

Tenda de roupa

24

Emprende

16

SI429A-2021-00000156-00

Fernández Paz, Ana Belén

Restaurante

24

Emprende

17

SI429A-2021-00000317-00

Por los Pelos Ribadeo

Perrucaría

24

Activa

18

SI429A-2021-00000348-00

Martínez Boullosa, Mariela

Clínica dental

24

Activa

19

SI429A-2021-00000419-00

CVV Inforaid, S.L.

Consultoría

24

Activa

20

SI429A-2021-00000440-00

Lagares Mosquera, Nicola

Tenda de roupa

24

Activa

21

SI429A-2021-00000609-00

Pereiro López, Patricia

Tenda de alimentación

24

Emprende

22

SI429A-2021-00000616-00

Ribeiro Rodríguez, Aránzazu

Perrucaría

24

Activa

23

SI429A-2021-00000665-00

Pereiro Couso, Vanesa

Zapataría

24

Activa
Concilia-promotoras

24

SI429A-2021-00000666-00

Izar Proyectos Empresariales, S.L.

Tenda 24 horas

24

Emprende

25

SI429A-2021-00000737-00

Souto López, Selene

Clínica podoloxía

24

Activa

26

SI429A-2021-00000754-00

Painceiras Martínez, Purificación Olimpia

Tenda de alimentación

24

Activa

27

SI429A-2021-00000825-00

Aguilera Plaza, Vera

Estudio de piercing

24

Emprende

28

SI429A-2021-00000948-00

Vizcaya Vázquez, Beatriz

Moblaría

24

Activa

29

SI429A-2021-00001103-00

Vázquez García, Juana María

Asesoría de empresas

24

Activa

30

SI429A-2021-00001106-00

Fernández Pérez, Rosa

Perrucaría

24

Activa

31

SI429A-2021-00001294-00

Fernández García, Patricia

Libraría

24

Activa

32

SI429A-2021-00000160-00

García Míguez, María Ángeles

Servizo de axuda a domicilio

24

Emprende

33

SI429A-2021-00001024-00

González Aguiar, María del Rosario

Atención a persoas dependentes

24

Emprende

34

SI429A-2021-00001254-00

Alonso Alonso, Cristina

Atención a persoas dependentes

24

Emprende

35

SI429A-2021-00000596-00

Ramírez Duque, Jenny Carolina

Asesoría de empresas

23

Activa

36

SI429A-2021-00000746-00

Suárez Rey, Thais

Dirección artística

23

Emprende

37

SI429A-2021-00000877-00

Mauss

Venda en liña de roupa

23

Emprende

38

SI429A-2021-00001049-00

Pérez Puga, Paula

Café bar

23

Emprende
Concilia-promotoras

39

SI429A-2021-00001155-00

Veiga Ledo, Carmen María

Café bar

23

Emprende
Concilia-acordo

40

SI429A-2021-00001233-00

Fernández Fuentes, Patricia

Perrucaría

23

Emprende

41

SI429A-2021-00001458-00

Barrio Soto, Estela

Asesoría de empresas

23

Activa

42

SI429A-2021-00000119-00

Mosquera Ferro, Julia María

Tenda de roupa

23

Emprende

43

SI429A-2021-00000207-00

Vigide y Souto, S.L.

Elaboración e venda de comida para levar

23

Emprende
Concilia-promotoras

44

SI429A-2021-00000285-00

Domínguez Sotelo, Laura

Fisioterapeuta

23

Emprende

45

SI429A-2021-00000337-00

Pérez Pérez, Paula

Tenda de bixutería

23

Emprende

46

SI429A-2021-00000588-00

Pereira Moreira, María Desiree

Floraría

23

Emprende

47

SI429A-2021-00001113-00

Fernández Alonso, María

Fisioterapeuta

23

Activa

48

SI429A-2021-00001142-00

Comesaña Fernández, María del Carmen

Hotel

23

Activa

49

SI429A-2021-00001358-00

Caamaño Núñez, María José

Tenda de artigos de puericultura

23

Activa

50

SI429A-2021-00001511-00

Docampo García, Soraya

Aloxamento turístico

23

Emprende

51

SI429A-2021-00000027-00

Carramal Barros, Jackeline

Centro de estética

23

Emprende

52

SI429A-2021-00000339-00

Ramírez Santiago, Carmen Elena

Bar

23

Emprende

53

SI429A-2021-00000577-00

Bravo Landolfi, Náyade

Elaboración e venda de kombucha

23

Activa

54

SI429A-2021-00000002-00

Fernández Martínez, Encarnación

Café bar

23

Emprende

55

SI429A-2021-00000004-00

Díaz García, Noemi

Centro de estética

23

Emprende

56

SI429A-2021-00000017-00

Breixo Gundín, Ana Belén

Libraría/papelaría

23

Emprende

57

SI429A-2021-00000024-00

Fernández Pumar, Alicia

Avogada

23

Emprende

58

SI429A-2021-00000032-00

Lorenzo Barreiro, Silvia

Fisioterapeuta

23

Emprende

59

SI429A-2021-00000035-00

Millán Anllo, Carlota

Perrucaría

23

Emprende

60

SI429A-2021-00000101-00

Flores, Yraida

Comercio por xunto de madeira

23

Emprende

61

SI429A-2021-00000111-00

Balsa Fernández, Francisca

Servizos de limpeza

23

Emprende

62

SI429A-2021-00000116-00

González Álvarez, Lía

Servizos técnicos de deseño

23

Emprende

63

SI429A-2021-00000180-00

Costa Neira, Rosa Ana

Axente de seguros

23

Emprende

64

SI429A-2021-00000198-00

Breijo Penabad, Ariadna

Mercería

23

Emprende

65

SI429A-2021-00000206-00

Fernández González, Iria

Centro de estética

23

Emprende

66

SI429A-2021-00000208-00

López Torreira, Alexandra

Tenda de roupa

23

Emprende

67

SI429A-2021-00000251-00

Núñez Oreiro, Maricarmen

Esteticista

23

Emprende

68

SI429A-2021-00000268-00

Adán Míguez, Ana María

Consultoría

23

Emprende

69

SI429A-2021-00000274-00

Giráldez Martínez, María Inés

Docente

23

Emprende

70

SI429A-2021-00000275-00

Fernández Henao, Natalia María

Docente

23

Emprende

71

SI429A-2021-00000280-00

González Pérez, Nuria

Centro de estética

23

Emprende

72

SI429A-2021-00000283-00

Mejías Bamio, Cristina

Fotografía e actividades artísticas

23

Emprende

73

SI429A-2021-00000304-00

Kohler, Franziska

Servizos de naturopatía

23

Emprende

74

SI429A-2021-00000322-00

Fernández de Sanmamed Maneiro, Elena María

Formación

23

Emprende

75

SI429A-2021-00000372-00

Rubio Hidalgo, Ana Isabel

Café bar

23

Emprende

76

SI429A-2021-00000379-00

Camiño Búa, Carmen

Tenda de produtos alimenticios

23

Emprende

77

SI429A-2021-00000381-00

Sumay López, María Aránzazu

Docente

23

Emprende

78

SI429A-2021-00000384-00

Támez de la Selva, Ana Lucía

Elaboración e venda de artigos para eventos

23

Emprende

79

SI429A-2021-00000389-00

García Irrazabal, Stephanie Micaela

Servizos forestais

23

Emprende

80

SI429A-2021-00000421-00

Ledo Freire, Cristina

Dietista

23

Emprende

81

SI429A-2021-00000428-00

Fernández Abuchdid, Lucía

Servizos de publicidade

23

Emprende

82

SI429A-2021-00000434-00

Alén Vallejo, María del Carmen

Café bar

23

Emprende

83

SI429A-2021-00000499-00

Cores Diz, Nuria

Centro de estética

23

Emprende

84

SI429A-2021-00000506-00

Martínez García, Alejandra

Perrucaría

23

Emprende

85

SI429A-2021-00000538-00

Díez Ferreira, Sandra

Dietista

23

Emprende

86

SI429A-2021-00000548-00

Barja de Quiroga Losada, Ana

Revista en liña

23

Emprende

87

SI429A-2021-00000582-00

Pita Martínez, María Jesús

Aloxamento turístico

23

Emprende

88

SI429A-2021-00000585-00

Majoizen, S.L.

Supermercado

23

Emprende

89

SI429A-2021-00000591-00

Martínez López, Eva María

Axente comercial

23

Emprende

90

SI429A-2021-00000595-00

Nebreda Calavia, Nora

Ceramista

23

Emprende

91

SI429A-2021-00000637-00

Vázquez Verao, Paula

Libraría/papelaría

23

Emprende
Concilia-promotoras

92

SI429A-2021-00000652-00

Carvajal Gutiérrez, Débora Victoria

Deseñadora gráfica

23

Emprende

93

SI429A-2021-00000662-00

García Pereira, Laura

Perrucaría

23

Emprende

94

SI429A-2021-00000679-00

Álvarez Sánchez, Fabiola

Aloxamento turístico

23

Emprende

95

SI429A-2021-00000689-00

Otero Agra, María del Carmen

Tenda de roupa

23

Emprende
Concilia-promotoras

96

SI429A-2021-00000808-00

Penela López, Mar

Arquitecta e formadora

23

Emprende

97

SI429A-2021-00000817-00

Senande Fernández, Iria

Perrucaría

23

Emprende
Concilia-promotoras

98

SI429A-2021-00000823-00

Canicoba Tacón, Natalia

Confección

23

Emprende

99

SI429A-2021-00000902-00

Froufe Fischer, Yasmin

Café bar

23

Emprende
Concilia-promotoras

100

SI429A-2021-00000911-00

Cives Grille, Sylvia Diana

Servizo de colocación e subministración de persoal

23

Emprende

101

SI429A-2021-00000913-00

Lacerda Pires, Isabel

Restaurante

23

Emprende

102

SI429A-2021-00000954-00

Reboredo Casal, María del Pilar

Confección

23

Emprende
Concilia-promotoras

103

SI429A-2021-00000988-00

Araújo Fernández, Paula

Servizos de limpeza

23

Emprende

104

SI429A-2021-00001056-00

Doldán Sousa, Estefanía

Café bar

23

Emprende

105

SI429A-2021-00001065-00

González Pardal, Uxía

Perrucaría

23

Emprende

106

SI429A-2021-00001083-00

Piñeiro Cortés, Ana Laura

Docente

23

Emprende

107

SI429A-2021-00001123-00

Da Silva Nunes, Cleide

Perrucaría

23

Emprende

108

SI429A-2021-00001160-00

Castro Rodríguez, Cristina

Deseñadora de moda

23

Emprende

109

SI429A-2021-00001171-00

Pazo Fernández, Alejandra

Servizos de publicidade e relacións públicas

23

Emprende

110

SI429A-2021-00001229-00

Ordas Prado, Rita

Esteticista

23

Emprende

111

SI429A-2021-00001279-00

Domínguez Durán, Sofía

Axente comercial

23

Emprende

112

SI429A-2021-00001280-00

Eutin Plus, S.L.

Servizos de limpeza

23

Emprende

113

SI429A-2021-00001313-00

Martínez Melgosa, María Concepción

Masaxista

23

Emprende

114

SI429A-2021-00001339-00

Amoedo Martín, María Mercedes

Aloxamento turístico

23

Emprende

115

SI429A-2021-00000820-00

Mosquera Sastre, María Luisa

Artesá

23

Emprende

116

SI429A-2021-00000029-00

Paderne Díaz, María del Carmen

Docente

22

Emprende

117

SI429A-2021-00000077-00

Muñiz Gerpe, Regina

Docente

22

Emprende

118

SI429A-2021-00000109-00

Méndez Santorun, Karina

Elaboración e venda de artigos de regalo

22

Emprende

119

SI429A-2021-00000113-00

Martínez Martínez, Ana Claudia

Comercio por xunto de produtos agrícolas

22

Emprende

120

SI429A-2021-00000117-00

Freitas, Morgana de Lisboa

Tenda de telefonía

22

Emprende

121

SI429A-2021-00000130-00

Espiña García, Aroa

Fabricación e venda de artigos artesanía

22

Emprende

122

SI429A-2021-00000134-00

Fariñas Gerpe, María Isabel

Servizos de limpeza

22

Emprende

123

SI429A-2021-00000150-00

Testa Grandal, María Jesús

Centro de estética/perrucaría

22

Emprende

124

SI429A-2021-00000197-00

Martínez Ares, Carolina

Servizos de publicidade e relacións públicas

22

Emprende

125

SI429A-2021-00000227-00

Taracido Pérez, María del Carmen

Servizos de limpeza

22

Emprende

126

SI429A-2021-00000228-00

Fernández Mojón, Rosa María

Food truck

22

Emprende

127

SI429A-2021-00000239-00

Castelao López, Mónica

Moblaría

22

Emprende

128

SI429A-2021-00000245-00

González Ruela, Rosa

Servizos forestais

22

Emprende

129

SI429A-2021-00000264-00

Conde Senlle, María Carina

Servizos de xestión administrativa

22

Emprende

130

SI429A-2021-00000277-00

López Díaz, Tania Lidia

Masaxista

22

Emprende

131

SI429A-2021-00000318-00

Vilariño Rivadulla, Margarita

Tenda de roupa

22

Emprende
Concilia-promotoras

132

SI429A-2021-00000324-00

Vila Vázquez, Cristina

Esteticista

22

Emprende

133

SI429A-2021-00000338-00

Taboada Losón, Laura

Dietista

22

Emprende

134

SI429A-2021-00000347-00

Carrillo Rodríguez, Verónica

Tenda de roupa

22

Emprende

135

SI429A-2021-00000387-00

Mouro Arroyo, María del Pilar

Axente comercial

22

Emprende

136

SI429A-2021-00000390-00

De la Fuente González, Nicole

Elaboración e venda de artigos para bebés

22

Emprende

137

SI429A-2021-00000392-00

Fernández Augusto, Milagros

Perrucaría

22

Emprende

138

SI429A-2021-00000396-00

Porteiro Ocampo, Andrea Fátima

Nutricionista

22

Emprende

139

SI429A-2021-00000432-00

Pousada Lobeira, Noelia

Servizos de tradución

22

Emprende

140

SI429A-2021-00000445-00

Otero Vaquero, Alejandra

Elaboración de produtos alimenticios

22

Emprende

141

SI429A-2021-00000487-00

Touceda Rey, Sara

Clínica podoloxía

22

Activa

142

SI429A-2021-00000488-00

González Iglesias, Desiree

Comercio en liña de artigos de regalo

22

Emprende
Concilia-promotoras

143

SI429A-2021-00000503-00

Calvo Otero, María del Carmen

Venda itinerante de produtos alimenticios

22

Emprende

144

SI429A-2021-00000525-00

Baz González, Sofía

Tenda de produtos alimenticios

22

Emprende

145

SI429A-2021-00000540-00

Pérez Brandón, Tania

Avogada

22

Emprende

146

SI429A-2021-00000542-00

De Lima Ferreira, Onoriza

Confección

22

Emprende

147

SI429A-2021-00000545-00

Pérez González, Noelia

Servizos de limpeza

22

Emprende

148

SI429A-2021-00000547-00

Seoane Martínez, Anabel

Axente comercial

22

Emprende

149

SI429A-2021-00000549-00

Penso Balseiro, Mercedes

Fisioterapeuta

22

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

150

SI429A-2021-00000604-00

Correia Rial, Mónica

Tenda de produtos alimenticios

22

Emprende

151

SI429A-2021-00000624-00

Souto Domínguez, Lucía

Clínica podoloxía

22

Emprende

152

SI429A-2021-00000668-00

Hernández Villasmil, Xiomara Margarita

Restaurante

22

Emprende

153

SI429A-2021-00000683-00

Guzmán López, Nuria Saleta

Administradora de fincas

22

Emprende

154

SI429A-2021-00000696-00

Blanco Vidal, María Soledad

Centro de estética

22

Activa

155

SI429A-2021-00000713-00

Atuesta Castro, Carolina

Elaboración de zumes e conservas vexetais

22

Emprende

156

SI429A-2021-00000726-00

Rial Lagoa, María del Pilar

Perrucaría

22

Emprende

157

SI429A-2021-00000730-00

Gómez Rodríguez, Ana Isabel

Naturópata

22

Emprende

158

SI429A-2021-00000736-00

Suárez Seijas, María

Servizos de tradución

22

Emprende

159

SI429A-2021-00000749-00

Logotherapy, S.C.

Centro de terapia ocupacional e logopedia

22

Activa

160

SI429A-2021-00000782-00

Franco Madsen, Violeta

Publicidade e relacións públicas

22

Emprende

161

SI429A-2021-00000813-00

Silveira Bermúdez, Isabel

Axencia de márketing

22

Emprende

162

SI429A-2021-00000834-00

Pardo Lopo, Regina

Farmacia

22

Emprende

163

SI429A-2021-00000844-00

Sánchez Rodríguez, María Micaela

Café bar

22

Activa

164

SI429A-2021-00000872-00

López García, María Urbana

Dietista

22

Emprende

165

SI429A-2021-00000878-00

Álvarez Cid, María Luisa

Docente

22

Emprende

166

SI429A-2021-00000885-00

Mosquera López, Laura

Tenda de artigos de decoración

22

Emprende

167

SI429A-2021-00000906-00

López Fernández, Danae

Deseñadora de moda

22

Emprende

168

SI429A-2021-00000942-00

Fontenla Paredes, Patricia

Tenda decoración interiores

22

Activa

169

SI429A-2021-00000946-00

Frieiro Bemposta, Sandra

Confección

22

Emprende

170

SI429A-2021-00000960-00

Martínez Sobrado, Verónica

Mercería

22

Emprende

171

SI429A-2021-00000974-00

Fraga Pereiro, Marta

Servizos fotográficos

22

Emprende

172

SI429A-2021-00000981-00

Mesejo Lamas, Maribel

Venda ambulante

22

Emprende

173

SI429A-2021-00000987-00

De Pablos Parra, Ana Josefa

Servizos de publicidade

22

Emprende

174

SI429A-2021-00001004-00

Ruiz Flores, Sandra Eliana

Tenda de roupa

22

Activa

175

SI429A-2021-00001008-00

Vázquez Rodríguez, María

Esteticista

22

Emprende

176

SI429A-2021-00001021-00

García Fernández, Tania

Zapataría

22

Emprende
Concilia-promotoras

177

SI429A-2021-00001029-00

Ventoso Lestón, Laura

Obradoiro de cerámica

22

Emprende

178

SI429A-2021-00001041-00

Garam, Kim

Docente

22

Emprende

179

SI429A-2021-00001048-00

Pérez Belón, Eva

Perrucaría

22

Activa

180

SI429A-2021-00001117-00

Formación 3.0

Formación

22

Activa

181

SI429A-2021-00001137-00

Canedo Pena, María del Carmen

Artesá

22

Emprende

182

SI429A-2021-00001140-00

Rodríguez Gómez, Raquel

Servizos forestais

22

Emprende

183

SI429A-2021-00001144-00

Ramos Benavides, Leydi Yulisa

Distribuidora de bebidas

22

Emprende
Concilia-promotoras

184

SI429A-2021-00001156-00

Pérez Rancaño, Raquel

Axente de seguros

22

Emprende

185

SI429A-2021-00001267-00

Núñez Rodríguez, Lucía

Axente de seguros

22

Emprende

186

SI429A-2021-00001346-00

Cabana Rodríguez, Leticia

Estudio de deseño

22

Emprende

187

SI429A-2021-00001355-00

Xia, Xuyan

Bazar

22

Emprende

188

SI429A-2021-00001397-00

Fernández Jorge, Inés

Perrucaría

22

Activa
Concilia-promotoras

189

SI429A-2021-00001427-00

Refojos Díaz, Barbara

Perrucaría

22

Activa

190

SI429A-2021-00001475-00

Sánchez López, Josefa

Confección

22

Emprende

191

SI429A-2021-00001495-00

Márquez Flores, Johanis Carolina

Café bar

22

Emprende

192

SI429A-2021-00001498-00

Losada Vilanova, María Mercedes

Servizo de comida para levar

22

Emprende

193

SI429A-2021-00000003-00

Pereira Álvarez, Cristina

Centro de estética

21

Emprende

194

SI429A-2021-00000023-00

Rivas Cordero, Yadira Bárbara

Café bar

21

Emprende

195

SI429A-2021-00000040-00

García Cayón, Nerea

Venda de vehículos

21

Emprende

196

SI429A-2021-00000068-00

Reigosa Fernández, Elena

Fotógrafa

21

Emprende

197

SI429A-2021-00000072-00

Quilis Monteiro, María del Mar

Tenda de produtos alimenticios

21

Emprende

198

SI429A-2021-00000103-00

Sequeiros Pérez, María Asunción

Pastelaría/xeadaría

21

Emprende

199

SI429A-2021-00000106-00

Galante Bacarini, Fernanda

Docente

21

Emprende

200

SI429A-2021-00000115-00

Dos Santos Andrade, María Rosete

Esteticista

21

Emprende

201

SI429A-2021-00000120-00

Galego Vázquez, Laura

Clínica dental

21

Emprende

202

SI429A-2021-00000123-00

Iglesias Castaño, Marta

Redactora e copywriter

21

Emprende

203

SI429A-2021-00000136-00

Ferradáns Ferradas, Miriam

Docente

21

Emprende

204

SI429A-2021-00000142-00

González Fernández, Ana María

Venda en liña de xoaría

21

Emprende

205

SI429A-2021-00000173-00

Agreda Casas, Elena

Clínica fisioterapia

21

Activa

206

SI429A-2021-00000176-00

Piedra Villar, María Jesús

Paisaxista

21

Emprende

207

SI429A-2021-00000183-00

Sineiro Romay, María Amelia

Centro de estética

21

Emprende

208

SI429A-2021-00000188-00

Cucala Mesa, María Jesús

Docente

21

Emprende

209

SI429A-2021-00000242-00

Iglesias García, Carolina

Servizos de publicidade

21

Emprende

210

SI429A-2021-00000276-00

Doce Gabeiras, María José

Servizos de limpeza

21

Emprende

211

SI429A-2021-00000279-00

López Rodríguez, Ana Cristina

Tenda de roupa

21

Emprende

212

SI429A-2021-00000308-00

Naya Varela, Lucía

Servizos de publicidade

21

Emprende

213

SI429A-2021-00000316-00

Un Paso Adelante Escuela de Baile, S.L.

Actividades deportivas

21

Emprende

214

SI429A-2021-00000356-00

Rodríguez Leyenda, María Cristina

Moblaría

21

Emprende

215

SI429A-2021-00000373-00

Filipova Rouycheva-Santos, Violeta

Instrutora deportiva

21

Emprende

216

SI429A-2021-00000377-00

Lopes Santana Ferreira, Lidia María

Venda de produtos téxtiles

21

Emprende

217

SI429A-2021-00000444-00

Martínez Pillado, Raquel

Fotógrafa

21

Emprende

218

SI429A-2021-00000494-00

Castro Carballo, Sabela

Axente de seguros

21

Emprende

219

SI429A-2021-00000529-00

Saa Lagos, Sara

Perrucaría

21

Emprende

220

SI429A-2021-00000530-00

Freiría Rodríguez, Bárbara María

Tenda de roupa

21

Emprende

221

SI429A-2021-00000584-00

Fernández Arenaz, Mónica

Docente

21

Emprende

222

SI429A-2021-00000587-00

García Guiu, Laura

Estudio de tatuaxe

21

Emprende

223

SI429A-2021-00000612-00

Soto Bastos, Beatriz

Servizos agrícolas e gandeiros

21

Emprende

224

SI429A-2021-00000627-00

Luma, S.C.

Pastelaría

21

Emprende

225

SI429A-2021-00000639-00

Doval Sayar, Ángela

Venda de produtos alimentación e bebidas

21

Emprende

226

SI429A-2021-00000728-00

González Olveira, Josefa

Axente inmobiliaria

21

Emprende

227

SI429A-2021-00000760-00

González Zaera González, María Cristina

Albergue

21

Emprende

228

SI429A-2021-00000775-00

Gamallo Muradas, Rosa María

Elaboración e venda de comida para levar

21

Emprende

229

SI429A-2021-00000795-00

Arias Mira, Consuelo

Servizos forestais

21

Emprende

230

SI429A-2021-00000799-00

Rodríguez Feliz, Gabriela Angélica

Tenda de alimentación

21

Emprende

231

SI429A-2021-00000814-00

Vázquez Martínez, Rocío

Confección

21

Emprende

232

SI429A-2021-00000826-00

González Martínez, Analy

Perrucaría

21

Emprende

233

SI429A-2021-00000891-00

Cabral Vázquez, Begoña

Venda de artigos para sector naval

21

Emprende

234

SI429A-2021-00000923-00

González Pérez, Montserrat

Servizos de anelado e tatuaxe

21

Emprende

235

SI429A-2021-00000926-00

Gómez Dorado, María del Rocío

Confección

21

Emprende

236

SI429A-2021-00000957-00

Sanabria Cañete, Pablina Elizabeth

Tenda de roupa

21

Emprende

237

SI429A-2021-00001036-00

Rodríguez Lagos, Amaya

Libraría/papelaría

21

Activa

238

SI429A-2021-00001039-00

Docampo Gacio, Berta Irene

Avogada

21

Emprende

239

SI429A-2021-00001040-00

Jara Andrés, Lidia María

Axente comercial

21

Emprende

240

SI429A-2021-00001052-00

López Reboredo, Tatiana

Docente

21

Emprende

241

SI429A-2021-00001072-00

Cidras Estévez, Sara

Arquitecta

21

Emprende

242

SI429A-2021-00001112-00

Vázquez Barros, Beatriz

Perrucaría canina

21

Emprende

243

SI429A-2021-00001114-00

Riobó Coya, Silvia

Aloxamento turístico

21

Emprende

244

SI429A-2021-00001136-00

Rodríguez Pereira, Verónica

Elaboración de produtos alimenticios

21

Emprende

245

SI429A-2021-00001157-00

Xanela, C.B.

Tenda de roupa

21

Activa

246

SI429A-2021-00001174-00

Pérez Fernández, Lucía

Terapeuta ocupacional

21

Emprende

247

SI429A-2021-00001182-00

Noya Campos, María Elena

Tenda de roupa

21

Emprende

248

SI429A-2021-00001200-00

Calvo López, María Mercedes

Compravenda de produtos de droguería e perfumaría

21

Emprende

249

SI429A-2021-00001208-00

García Iglesias, Rosana

Estanco

21

Activa

250

SI429A-2021-00001230-00

Nude, E.S.P.J.

Tenda de roupa

21

Emprende
Concilia-promotoras

251

SI429A-2021-00001263-00

Gómez Bayón, Natalia

Centro deportivo

21

Activa
Concilia-acordo

252

SI429A-2021-00001286-00

Taborda Rubio, Johana Alejandra

Arquitecta

21

Emprende

253

SI429A-2021-00001289-00

Abad Bautista, María Isabel

Locutorio

21

Emprende

254

SI429A-2021-00001295-00

Pérez Iglesias, María del Carmen

Docente

21

Emprende

255

SI429A-2021-00001314-00

Martínez da Torre, Sara

Academia

21

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

256

SI429A-2021-00001350-00

Entrelazadas, C.B.

Perrucaría

21

Activa

257

SI429A-2021-00001360-00

Cervecería Tourís Barcelo, S.L.

Café bar

21

Activa

258

SI429A-2021-00001476-00

Mayzu, S.C.

Tenda de artigos para o fogar

21

Activa

259

SI429A-2021-00001478-00

Gallego Jiménez, Nancy Mardely

Axente comercial

21

Emprende

260

SI429A-2021-00001482-00

Ansolabehere Prado, Estela Inés

Pastelaría

21

Emprende

261

SI429A-2021-00001510-00

Bolboreta Santa Cruz, S.C.

Papelaría/xoguetería

21

Emprende

262

SI429A-2021-00000005-00

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

Enxeñeira agrícola

20

Activa

263

SI429A-2021-00000007-00

Moll Pérez, María Elisa

Libraría

20

Emprende
Concilia-acordo

264

SI429A-2021-00000008-00

Buñuel Jiménez, Naiara

Café bar

20

Emprende

265

SI429A-2021-00000014-00

Buiturón Meijide, Ana Isabel

Tenda de alimentación

20

Emprende

266

SI429A-2021-00000020-00

Vázquez Castro, Uxía

Avogada

20

Activa

267

SI429A-2021-00000022-00

Pico Expósito, Tamara

Café bar

20

Emprende

268

SI429A-2021-00000049-00

López González, María Luisa

Comercio por xunto de produtos cárnicos

20

Emprende

269

SI429A-2021-00000052-00

Bernardo García, Belén

Docente

20

Emprende

270

SI429A-2021-00000055-00

Alcalá Sánchez, Beatriz Fátima

Cafetaría

20

Emprende

271

SI429A-2021-00000062-00

López Martínez, María José

Venda de produtos zoosanitarios e fitosanitarios

20

Emprende

272

SI429A-2021-00000070-00

Martínez Dopozo, Natalia

Servizos de publicidade

20

Emprende

273

SI429A-2021-00000078-00

Bastón Paz, Mercedes

Dietista

20

Emprende

274

SI429A-2021-00000099-00

García Xavier, Gloria

Clínica podoloxía

20

Emprende

275

SI429A-2021-00000100-00

Barreiro Fernández, Dolores Montserrat

Asesoría de empresas

20

Emprende

276

SI429A-2021-00000110-00

Elvira García, Gabriela

Fabricación de produtos de pastelaría

20

Emprende

277

SI429A-2021-00000114-00

Barro Casabella, Isabel Mª

Mercería

20

Activa

278

SI429A-2021-00000162-00

Aubert, Claire-Marie Jeanne Emilienne

Deseño e venda de camisetas

20

Emprende
Concilia-promotoras

279

SI429A-2021-00000192-00

Paredes Bouzos, Araceli

Zapataría

20

Emprende

280

SI429A-2021-00000215-00

Padín González, Eva

Esteticista

20

Emprende

281

SI429A-2021-00000240-00

Rodríguez Míguez, Georgina

Café bar

20

Activa

282

SI429A-2021-00000262-00

Souto Maceira, Verónica

Floraría

20

Activa

283

SI429A-2021-00000265-00

Bevel Consultoría y Servicios Profesionales, S.L.

Formación

20

Activa

284

SI429A-2021-00000267-00

Rodríguez Alonso, María Peregrina

Docente

20

Emprende

285

SI429A-2021-00000270-00

Grille Canosa, Sonia

Perrucaría

20

Emprende

286

SI429A-2021-00000286-00

Lata Díaz, María Isabel

Docente

20

Emprende

287

SI429A-2021-00000289-00

Magava, S.C.

Elaboración e venda de comida para levar

20

Activa

288

SI429A-2021-00000315-00

Cándida de Sousa, Lucelia

Café bar

20

Emprende

289

SI429A-2021-00000332-00

Castro Morandeira, María José

Axente comercial

20

Emprende

290

SI429A-2021-00000340-00

Ferreyra, Vanesa Carla

Café bar

20

Activa
Concilia-promotoras

291

SI429A-2021-00000355-00

Sanz Roibás, María

Escola de música

20

Activa
Concilia-promotoras

292

SI429A-2021-00000365-00

Rial Gorgal, Albina

Tenda de alimentación

20

Activa

293

SI429A-2021-00000380-00

Fernández Mosquera, Elisabet

Profesional do sector téxtil

20

Emprende

294

SI429A-2021-00000400-00

López Teijeiro, Concepción

Zapataría

20

Activa

295

SI429A-2021-00000425-00

Hermida Pérez, Carmen María

Axente de seguros

20

Emprende

296

SI429A-2021-00000429-00

Dapena Morgade, Patricia

Axente de seguros

20

Emprende

297

SI429A-2021-00000443-00

Mage y Vero Estilistas, E.S.P.J.

Perrucaría

20

Emprende

298

SI429A-2021-00000469-00

Campo Macía, Inés

Tenda de roupa

20

Emprende

299

SI429A-2021-00000473-00

Carrera González, Ana

Venda en liña de calzado

20

Emprende
Concilia-promotoras

300

SI429A-2021-00000489-00

Taynatur, S.L.

Herbolario

20

Emprende

301

SI429A-2021-00000502-00

Knafo Muchnik, Yael

Servizos de publicidade

20

Emprende

302

SI429A-2021-00000507-00

Grupo Inversiones Iamen, S.L.

Servizos administrativos a empresas

20

Emprende

303

SI429A-2021-00000515-00

Názara Vilavedra, Vanessa

Compravenda de artigos usados

20

Emprende

304

SI429A-2021-00000534-00

Nogueira Rodríguez, María Montserrat

Servizos de limpeza

20

Emprende

305

SI429A-2021-00000539-00

Caride Otero, Antía

Profesora de baile

20

Emprende

306

SI429A-2021-00000544-00

Toro Ramírez, Leonor

Reparación de automóbiles

20

Emprende

307

SI429A-2021-00000562-00

Prado Fernández, Lucía

Páxina web información Val Miñor

20

Emprende

308

SI429A-2021-00000590-00

Mouriño Cernadas, Alba

Axencia de publicidade

20

Emprende

309

SI429A-2021-00000598-00

Varela Barizo, María Dolores

Asesoría de empresas

20

Activa

310

SI429A-2021-00000626-00

Sales Estévez, Lucía

Clínica dental

20

Activa

311

SI429A-2021-00000631-00

Da Cunha Prieto, Rosa María

Servizos de limpeza

20

Emprende

312

SI429A-2021-00000673-00

Rodríguez Campo, María José

Café bar

20

Activa

313

SI429A-2021-00000678-00

Penas Vázquez, Marta

Perrucaría

20

Emprende

314

SI429A-2021-00000682-00

Fercasir 2021, S.L.

Servizos forestais

20

Emprende

315

SI429A-2021-00000697-00

Román Guindal, Andrea

Logopeda

20

Emprende

316

SI429A-2021-00000706-00

Álvarez Pousa, María Trinidad

Café bar

20

Emprende

317

SI429A-2021-00000719-00

Mariño Costales, Mónica

Acupuntora

20

Emprende

318

SI429A-2021-00000740-00

Gulín Rodríguez, Irina

Masaxista

20

Emprende

319

SI429A-2021-00000770-00

Muñoz Raña, Patricia

Guía de turismo

20

Activa

320

SI429A-2021-00000791-00

Martínez Lema, Helenca

Docente

20

Activa

321

SI429A-2021-00000803-00

Naya Camarero, Paula

Deseñadora gráfica

20

Activa

322

SI429A-2021-00000812-00

Pérez Casas, Ana Belén

Servizos de xestión administrativa

20

Emprende

323

SI429A-2021-00000868-00

Gómez Domínguez, María

Axencia de publicidade

20

Activa

324

SI429A-2021-00000893-00

Clean and Shine by FSL, S.C.

Servizos de limpeza

20

Emprende

325

SI429A-2021-00000896-00

Xeados Conxeito, S.L.

Xeadaría

20

Emprende

326

SI429A-2021-00000909-00

Da Cruz Blanco, Bárbara

Axente de seguros

20

Activa

327

SI429A-2021-00000916-00

Calo Lapido, Renata

Docente

20

Emprende

328

SI429A-2021-00000939-00

Menduíña Paredes, Tania

Perrucaría

20

Emprende
Concilia-promotoras

329

SI429A-2021-00000947-00

Darriba Estévez, Estela

Arquitecta

20

Emprende

330

SI429A-2021-00000959-00

Pena Rodríguez, Susana

Droguería

20

Emprende

331

SI429A-2021-00000993-00

Blanco Graña, María

Centro de estética

20

Activa

332

SI429A-2021-00001011-00

C.R.C. Estila Eventos, S.L.

Organización de eventos

20

Activa

333

SI429A-2021-00001013-00

Joga Abollo, Tamara

Panadaría

20

Activa
Concilia-acordo

334

SI429A-2021-00001026-00

Rodríguez Vergara, Graci Carolina

Esteticista

20

Emprende

335

SI429A-2021-00001027-00

Herrera Bruzos, Tamara

Docente

20

Emprende

336

SI429A-2021-00001045-00

Dos Santos dos Anjos, Cristina

Perrucaría

20

Activa

337

SI429A-2021-00001051-00

Rodríguez Fernández, Rosa María

Tenda de electrodomésticos

20

Activa

338

SI429A-2021-00001062-00

García Rodríguez, Mercedes

Servizos de xestión administrativa

20

Emprende

339

SI429A-2021-00001068-00

García Casal, María Luisa

Confección

20

Emprende

340

SI429A-2021-00001090-00

Rodríguez Carral, Uxía

Venda de artigos deportivos

20

Emprende

341

SI429A-2021-00001105-00

Barja Rodríguez, Laura

Estanco

20

Emprende

342

SI429A-2021-00001143-00

Villarreal Salazar, Gabriela del Socorro

Decoradora

20

Emprende

343

SI429A-2021-00001146-00

Soares dos Anjos, Steffane

Servizos de limpeza

20

Emprende

344

SI429A-2021-00001147-00

López Rodríguez, Silvia

Arquitecta

20

Activa

345

SI429A-2021-00001154-00

Fernández Estévez, Sandra

Centro de estética

20

Activa

346

SI429A-2021-00001158-00

Souto Rodríguez, Patricia

Venda e reparación de maquinaria

20

Emprende

347

SI429A-2021-00001164-00

Pou González, Laura María

Restaurante

20

Emprende

348

SI429A-2021-00001167-00

Cid Pérez, Raquel

Servizos de xardinaría

20

Emprende

349

SI429A-2021-00001183-00

Codesido Mateo, María Teresa

Tenda de roupa

20

Activa

350

SI429A-2021-00001209-00

Fuentefría Rodríguez, María Fe

Academia

20

Activa

351

SI429A-2021-00001210-00

Fernández Varela, Inés

Fisioterapeuta

20

Activa

352

SI429A-2021-00001226-00

Fonseca Rodríguez, María del Mar

Servizos de apoio a empresas

20

Emprende

353

SI429A-2021-00001228-00

Cruz Jiménez, Adriana Milena

Centro de ioga

20

Emprende

354

SI429A-2021-00001255-00

González Nocelo, Marta

Esteticista

20

Activa

355

SI429A-2021-00001274-00

Otero Mazoy, Iria

Elaboración de viños

20

Activa

356

SI429A-2021-00001300-00

Baleirón Crujeiras, María Isabel

Logopeda

20

Emprende

357

SI429A-2021-00001302-00

Iglesias Losada, Angélica Beatriz

Formación

20

Emprende

358

SI429A-2021-00001311-00

Carballo Nogueira, Raquel

Café bar

20

Activa

359

SI429A-2021-00001312-00

Díaz Pérez, Beatriz

Libraría/papelaría

20

Emprende

360

SI429A-2021-00001326-00

Álvarez Reyes, Mariana

Restaurante

20

Activa

361

SI429A-2021-00001333-00

Moufer Global Markets, S.L.U.

Venda en liña de produtos para audición

20

Emprende

362

SI429A-2021-00001362-00

Silva Martínez, Rebeca

Servizos de ecografía 5D

20

Emprende
Concilia-promotoras

363

SI429A-2021-00001377-00

Portasany Fernández, María Rita

Elaboración e venda de comida para levar

20

Activa

364

SI429A-2021-00001379-00

Peñaloza Quintero, Yenny Yumaira

Tenda de alimentación

20

Activa

365

SI429A-2021-00001382-00

A Tenda da Caldeirería, S.C.

Tenda de alimentación

20

Activa

366

SI429A-2021-00001384-00

Conectores Digitales, S.L.

Servizos de publicidade e relacións públicas

20

Activa

367

SI429A-2021-00001391-00

Cerqueiras Pérez, Lorena

Centro de estética

20

Emprende

368

SI429A-2021-00001393-00

Fast Premium, S.L.

Restaurante

20

Activa

369

SI429A-2021-00001444-00

Almazaen de Yoya, S. Coop. Galega

Centro de ioga

20

Activa

370

SI429A-2021-00001491-00

Oubiña Paz, Erica

Deseñadora de moda

20

Emprende

371

SI429A-2021-00000875-00

Amado Ceán, Tania

Axencia de publicidade

20

Emprende

372

SI429A-2021-00000021-00

Dopazo Costa, Beatriz

Cafetaría

19

Emprende

373

SI429A-2021-00000046-00

Cavalli de Souza, Valdineia

Café bar

19

Emprende

374

SI429A-2021-00000060-00

De Llano Currás, Andrea

Axente de seguros

19

Emprende
Concilia-promotoras

375

SI429A-2021-00000079-00

Cambeses Álvarez, Gema

Docente

19

Emprende

376

SI429A-2021-00000085-00

Fragoso López, Ana

Tenda de roupa

19

Emprende
Concilia-promotoras

377

SI429A-2021-00000086-00

Tobares Quevedo, Gemma María

Tenda de roupa

19

Activa

378

SI429A-2021-00000095-00

Lage Cancela, Patricia

Comercio en liña de roupa

19

Emprende

379

SI429A-2021-00000097-00

Sobreira Patiño, Carmen

Barbaría

19

Emprende

380

SI429A-2021-00000135-00

Campo Míguez, Karina

Docente

19

Emprende

381

SI429A-2021-00000141-00

Allo Recarey, Beatriz

Tenda de roupa

19

Emprende

382

SI429A-2021-00000145-00

Iglesias Ríos, María José

Servizos de limpeza

19

Emprende

383

SI429A-2021-00000149-00

Jiménez Crofot, Divi Esperanza

Servizo de perrucaría a domicilio

19

Emprende

384

SI429A-2021-00000158-00

Suárez Gómez, Estela

Fotógrafa

19

Activa

385

SI429A-2021-00000164-00

Alvaredo López, Mónica

Servizos de publicidade

19

Emprende
Concilia-promotoras

386

SI429A-2021-00000168-00

Pardal Barreto, Gleica

Clínica dental

19

Activa

387

SI429A-2021-00000174-00

Rodríguez Álvarez, Ana Isabel

Herbolario

19

Emprende

388

SI429A-2021-00000191-00

Uribe Escobar, Paula Andrea

Centro de estética

19

Emprende

389

SI429A-2021-00000193-00

Marchetta, Laura Valeria

Fisioterapeuta

19

Emprende

390

SI429A-2021-00000194-00

Agulleiro Pérez, María Jesús

Servizos de limpeza

19

Emprende

391

SI429A-2021-00000217-00

Fernandes Gomes, Bárbara

Perrucaría

19

Emprende

392

SI429A-2021-00000226-00

Arnejo Grille, Sandra María

Tenda de roupa

19

Emprende

393

SI429A-2021-00000231-00

Ribeiro Lopes, María Manuela

Mercería

19

Emprende

394

SI429A-2021-00000254-00

Lista García, María Lourdes

Confección

19

Emprende

395

SI429A-2021-00000269-00

Pose Muñiz, Cristina

Panadaría

19

Emprende

396

SI429A-2021-00000290-00

Leiro Agra, Cristina

Tenda de roupa

19

Emprende
Concilia-promotoras

397

SI429A-2021-00000300-00

Gómez Domínguez, Itziar

Servizos de tradución

19

Emprende

398

SI429A-2021-00000302-00

Ocampo López, Ana Belén

Lavandaría

19

Emprende

399

SI429A-2021-00000303-00

Araújo da Silva Valado, Ainhoa

Fotógrafa

19

Activa

400

SI429A-2021-00000323-00

González Domínguez, Rosario

Lavandaría

19

Activa

401

SI429A-2021-00000346-00

Pazos Díaz, Fátima

Tenda de roupa

19

Emprende

402

SI429A-2021-00000358-00

Gómez Blanco, Mónica Aurora

Tenda de produtos agrícolas

19

Emprende

403

SI429A-2021-00000360-00

Rojo Novo, Lorena

Confección

19

Emprende

404

SI429A-2021-00000394-00

Camblor Pérez, Vanessa María

Confección

19

Emprende

405

SI429A-2021-00000397-00

Pérez Rodríguez, Lorena

Axente comercial

19

Activa

406

SI429A-2021-00000399-00

Castaño Gómez, María

Tenda de roupa

19

Emprende

407

SI429A-2021-00000405-00

Rodríguez Bernárdez, María Dolores

Axente comercial

19

Activa

408

SI429A-2021-00000420-00

Gándara Camiña, Yolanda

Distribución de bebidas

19

Emprende

409

SI429A-2021-00000426-00

Pastoriza Ares, Marta

Servizos de tradución

19

Emprende

410

SI429A-2021-00000427-00

López González, Ester

Deseño de produtos e experiencias turísticas

19

Emprende

411

SI429A-2021-00000436-00

Morgade Pinar, Laura María

Escola de música

19

Activa

412

SI429A-2021-00000447-00

Bartomé Herbón, Belén

Perrucaría canina

19

Emprende

413

SI429A-2021-00000453-00

Pampín Varela, Mercedes

Inmobiliaria

19

Emprende

414

SI429A-2021-00000455-00

Medrano Gómez, Karla Nazareth

Tenda de roupa

19

Emprende

415

SI429A-2021-00000458-00

Salcidos Lorenzo, Beatriz

Masaxista

19

Emprende

416

SI429A-2021-00000470-00

Pino Prieto, Vanesa

Perrucaría

19

Emprende

417

SI429A-2021-00000482-00

Díaz Urbieta, María Belén

Café bar

19

Emprende

418

SI429A-2021-00000483-00

Méndez Rodríguez, Laura

Servizos de publicidade

19

Emprende

419

SI429A-2021-00000490-00

Fernández Alonso, Sandra María

Intermediaria de produtos de estética

19

Emprende

420

SI429A-2021-00000492-00

Alonso Lago, Almudena

Docente

19

Emprende

421

SI429A-2021-00000496-00

Gómez Sánchez, Ana María

Comercio por xunto de produtos de perrucaría e estética

19

Emprende

422

SI429A-2021-00000536-00

Carballeira Pérez, Nuria

Compravenda de vehículos

19

Emprende

423

SI429A-2021-00000537-00

Rey Rivas, Isabel

Venda de candeas

19

Emprende

424

SI429A-2021-00000541-00

Bannykh, María

Servizos de publicidade

19

Emprende

425

SI429A-2021-00000543-00

Lozano López, Priscila Pasiphae

Café bar

19

Emprende

426

SI429A-2021-00000557-00

Bas Fernández, Andrea

Adestradora persoal

19

Emprende

427

SI429A-2021-00000559-00

Vázquez Maneiro, Yesenia

Clases en liña de ioga e pilates

19

Emprende

428

SI429A-2021-00000578-00

Marques Barbosa, Ana María

Venda de produtos de cosméticos

19

Emprende

429

SI429A-2021-00000579-00

Vieito Agra, Ana Belén

Docente

19

Emprende

430

SI429A-2021-00000583-00

Vallejo Lorenzo, María Teresa

Axente comercial

19

Emprende

431

SI429A-2021-00000605-00

Mella Otero, Ana María

Docente

19

Emprende

432

SI429A-2021-00000617-00

Valiñas Conde, María

Coaching nutricional

19

Emprende
Concilia-promotoras

433

SI429A-2021-00000622-00

Brito Saavedra, María Belén Luisa

Axente inmobiliaria

19

Emprende

434

SI429A-2021-00000636-00

Blanco García, Silvia

Servizos de publicidade e relacións públicas

19

Emprende

435

SI429A-2021-00000646-00

Otero Justo, Aravela

Pedagoga

19

Activa

436

SI429A-2021-00000675-00

Omil Pastoriza, María Natividad

Perrucaría

19

Emprende

437

SI429A-2021-00000687-00

Vidal Vaamonde, Mirian

Perrucaría

19

Emprende

438

SI429A-2021-00000695-00

Pereira Mariño, María

Servizos de publicidade

19

Emprende

439

SI429A-2021-00000699-00

Valeiro Temprano, Eva

Fisioterapeuta

19

Emprende

440

SI429A-2021-00000700-00

Martínez Avilés, Bárbara

Confección

19

Emprende

441

SI429A-2021-00000717-00

Barcia Grille, Lorena

Axente de seguros

19

Emprende

442

SI429A-2021-00000725-00

Domínguez Míguez, Beatriz

Tenda de roupa

19

Emprende

443

SI429A-2021-00000731-00

Balado Cabaleiro, María Jesús

Perrucaría

19

Emprende

444

SI429A-2021-00000735-00

Montilla Guidicelli, Giannina Gabriella

Esteticista

19

Emprende

445

SI429A-2021-00000748-00

Pombo Cid, Gloria

Servizos de tradución

19

Emprende

446

SI429A-2021-00000755-00

Casal Lamata, Iria

Formación

19

Emprende

447

SI429A-2021-00000758-00

Alencar da Silveira, Denise

Café bar

19

Emprende

448

SI429A-2021-00000765-00

González Jano, Lucía

Fisioterapeuta

19

Emprende

449

SI429A-2021-00000772-00

Sotelo Gómez, Lorena

Docente

19

Emprende

450

SI429A-2021-00000773-00

Alonso Bouza, Salomé

Panadaría

19

Emprende

451

SI429A-2021-00000784-00

Vilanova González, Mónica

Droguería

19

Emprende

452

SI429A-2021-00000790-00

Fernández Orizales, Lucía

Nutricionista

19

Emprende

453

SI429A-2021-00000793-00

Queirao Dias Valadares, Iasmini

Perrucaría

19

Emprende
Concilia-promotoras

454

SI429A-2021-00000804-00

Girón Girón, María Soledad

Confección

19

Emprende

455

SI429A-2021-00000805-00

Ballesteros Leboráns, Patricia

Tenda de roupa

19

Emprende

456

SI429A-2021-00000806-00

Sierra Villar, María Sisel

Docente

19

Emprende

457

SI429A-2021-00000838-00

López Graña, Lucía

Academia

19

Activa
Concilia-promotoras

458

SI429A-2021-00000843-00

Tapia Paz, Tania María

Docente

19

Emprende

459

SI429A-2021-00000846-00

Pérez Sobral, Josefa

Venda ambulante de produtos alimenticios

19

Emprende

460

SI429A-2021-00000849-00

Cabezas Vila, Nerea

Floraría

19

Emprende

461

SI429A-2021-00000853-00

Bernárdez Zúñiga, Beatriz

Tenda de roupa

19

Emprende

462

SI429A-2021-00000856-00

Lorenzo Pérez, Silvia

Deseñadora gráfica

19

Emprende

463

SI429A-2021-00000863-00

Rodríguez López, Begoña Inmaculada

Peixaría

19

Emprende

464

SI429A-2021-00000874-00

Pais Romero, María Jesús

Docente

19

Emprende

465

SI429A-2021-00000883-00

Villalón Míguez, Lidia

Servizos de publicidade e relacións públicas

19

Emprende

466

SI429A-2021-00000886-00

Tajes Méndez, Cristina Viviana

Tenda de alimentación

19

Emprende

467

SI429A-2021-00000887-00

Pereira Varela, Elisa

Formación artística

19

Activa

468

SI429A-2021-00000903-00

Legido Villamar, Ana Belén

Tenda de alimentación

19

Emprende

469

SI429A-2021-00000921-00

Iglesias Lodeiro, María Eugenia

Servizo integral coidado saúde

19

Emprende

470

SI429A-2021-00000925-00

Barcia Garaventa, María Yanela

Perrucaría

19

Activa

471

SI429A-2021-00000927-00

Lopes Antunes, Elisabete

Esteticista

19

Emprende

472

SI429A-2021-00000928-00

Gil Estévez, Beatriz

Guía de turismo

19

Emprende
Concilia-promotoras

473

SI429A-2021-00000930-00

Domínguez Gayón, María Dolores

Perrucaría

19

Activa

474

SI429A-2021-00000935-00

Nara Rogofski, Sandra

Venda de madeira para fabricación de portas

19

Emprende

475

SI429A-2021-00000949-00

Costas Barreiro, Desiree Ana

Tenda de roupa

19

Emprende

476

SI429A-2021-00000951-00

Vázquez Sánchez, María del Carmen

Óptica

19

Emprende

477

SI429A-2021-00000956-00

Garea Núñez, María Jesús

Delineante

19

Emprende

478

SI429A-2021-00000971-00

Rosario Castillo, Karina

Servizos de limpeza

19

Emprende

479

SI429A-2021-00000982-00

Morales Ramírez, Laura Gisela

Venda en liña de produtos alimenticios

19

Emprende

480

SI429A-2021-00000998-00

Iglesias Fernández, María Jesús

Masaxista

19

Emprende

481

SI429A-2021-00001000-00

Graña Caramés, Lucía

Psicóloga

19

Emprende

482

SI429A-2021-00001003-00

García Bouzas, María del Carmen

Tenda de roupa

19

Emprende

483

SI429A-2021-00001010-00

Doycar Representaciones, S.L.

Axencia de representación de fabricantes

19

Emprende
Concilia-promotoras

484

SI429A-2021-00001012-00

Lavandeira Casais, Lucía

Confección

19

Emprende

485

SI429A-2021-00001015-00

Fraga Rodríguez, María Jesús

Venda de materiais de construción

19

Emprende

486

SI429A-2021-00001020-00

Miras Vázquez, Irene

Nutricionista

19

Activa

487

SI429A-2021-00001023-00

Domínguez Romero, Magdalena

Aluguer de autocaravanas

19

Activa

488

SI429A-2021-00001025-00

Pintos Navas, María Dolores

Mercería

19

Emprende

489

SI429A-2021-00001073-00

Bao Sousa, Sheila

Perrucaría canina

19

Activa

490

SI429A-2021-00001074-00

Alvite Sieira, María

Café bar

19

Activa

491

SI429A-2021-00001076-00

Yang, Zuomiao

Bazar

19

Activa

492

SI429A-2021-00001092-00

Lata Rumbo, María Genoveva

Floraría

19

Emprende

493

SI429A-2021-00001102-00

Caramés Bueno, Lourdes

Fisioterapeuta

19

Emprende

494

SI429A-2021-00001119-00

González Martínez, Yurenna

Tenda de roupa

19

Emprende

495

SI429A-2021-00001125-00

Táboas Alonso, Beatriz

Axente comercial

19

Emprende

496

SI429A-2021-00001126-00

Farto Rodríguez, Marta

Axente comercial

19

Emprende
Concilia-promotoras

497

SI429A-2021-00001141-00

Varela Amado, Nuria

Venda de artigos artesanais

19

Emprende

498

SI429A-2021-00001191-00

Arteche Herault, María Estíbaliz

Axente comercial

19

Emprende

499

SI429A-2021-00001231-00

Fernández Cendoya, Maite

Lavado e engraxamento de vehículos

19

Activa

500

SI429A-2021-00001234-00

Álvarez Fernández, María Vanessa

Perrucaría

19

Emprende

501

SI429A-2021-00001236-00

Carballo Vázquez, Raquel

Nutricionista

19

Emprende

502

SI429A-2021-00001248-00

Villar Soliño, Sandra

Arquitecta

19

Emprende

503

SI429A-2021-00001251-00

Rosendo Filgueira, Noelia

Perrucaría

19

Emprende

504

SI429A-2021-00001253-00

Merino Boubeta, Susana

Panadaría

19

Emprende

505

SI429A-2021-00001256-00

Rodríguez Pereira, Sandra

Xeadaría

19

Emprende

506

SI429A-2021-00001270-00

Tallón García, María José

Transformación de produtos ecolóxicos

19

Activa

507

SI429A-2021-00001281-00

Bóo Montes, María Jesús

Distribución de produtos alimenticios e bebidas

19

Activa

508

SI429A-2021-00001344-00

Domínguez Pereira, Ana María

Asesoría de empresas

19

Emprende

509

SI429A-2021-00001381-00

Núñez Hernández, Rocío Edith

Café bar

19

Emprende

510

SI429A-2021-00001462-00

Tubío Rodríguez, Paula María

Psicóloga

19

Activa

511

SI429A-2021-00001464-00

Fragio Vázquez, María Victoria

Venda de flores

19

Emprende

512

SI429A-2021-00001470-00

Riveiro Sarceda, Amparo

Venda de produtos de pastelaría

19

Emprende

513

SI429A-2021-00001474-00

Barral Arias, Antía

Venda en liña de produtos alimenticios

19

Emprende

514

SI429A-2021-00001503-00

Escudero Andrade, Noa

Deseñadora gráfica

19

Emprende

515

SI429A-2021-00001516-00

Luna Villamizar, Natacha Neylin

Axente de seguros

19

Emprende

516

SI429A-2021-00000006-00

Oreiro Pérez, Yesica

Venda de artigos de regalo

18

Emprende

517

SI429A-2021-00000026-00

Blanco Velázquez, Claudia

Estudio de tatuaxe

18

Emprende

518

SI429A-2021-00000039-00

Brañas Iglesias, Alba

Axente de seguros

18

Emprende
Concilia-promotoras

519

SI429A-2021-00000043-00

Cancio Zambrano, Mónica Patricia

Perrucaría

18

Emprende

520

SI429A-2021-00000045-00

Pérez Fernández, María

Docente

18

Emprende

521

SI429A-2021-00000047-00

Díaz Méndez, Lucía

Dietista

18

Emprende

522

SI429A-2021-00000058-00

Otero Varela, María Lucrecia

Venda de produtos para perrucaría

18

Emprende

523

SI429A-2021-00000061-00

Martínez-Risco Ulloa, Marta

Tenda de produtos alimenticios

18

Emprende

524

SI429A-2021-00000073-00

González Álvarez, Carla Inmaculada

Asesora lactación materna

18

Emprende
Concilia-promotoras

525

SI429A-2021-00000080-00

Novoa Vázquez, Susana

Economista

18

Emprende

526

SI429A-2021-00000082-00

Pardo González, Irene

Barbaría

18

Emprende

527

SI429A-2021-00000084-00

Fernández Corvo, María Teresa

Servizos de publicidade

18

Emprende

528

SI429A-2021-00000092-00

Alonso Fernández, Nélida María

Xestión integral de obras

18

Emprende

529

SI429A-2021-00000102-00

Rivas Candal, Sonia María

Tenda de roupa

18

Emprende

530

SI429A-2021-00000108-00

Wlodare, Paulina Katarzyna

Fisioterapeuta

18

Emprende
Concilia-promotoras

531

SI429A-2021-00000118-00

Martínez Gándara, Onaira

Fisioterapeuta

18

Emprende

532

SI429A-2021-00000128-00

Pousa Rodríguez, Susana

Tenda de roupa

18

Emprende

533

SI429A-2021-00000139-00

León Martínez, María Magdalena

Café bar

18

Emprende

534

SI429A-2021-00000147-00

Sangil Santamaría, Beatriz

Formación

18

Emprende

535

SI429A-2021-00000157-00

Pascariu, Ioana Cosmina

Servizos de publicidade

18

Emprende

536

SI429A-2021-00000172-00

Prada Fernández, Raquel

Venda en liña de produtos cosméticos

18

Emprende
Concilia-promotoras

537

SI429A-2021-00000178-00

Méndez Martínez, Sara

Confección

18

Emprende

538

SI429A-2021-00000189-00

Pardo Rodríguez, Cristina María

Servizos bancarios

18

Emprende

539

SI429A-2021-00000202-00

Zambrano de Rodríguez, Gladys Corina

Tenda de alimentación

18

Emprende

540

SI429A-2021-00000204-00

Debasa Díaz, Rocío

Perrucaría

18

Emprende

541

SI429A-2021-00000221-00

García Rivela, Antía

Fisioterapeuta

18

Emprende

542

SI429A-2021-00000229-00

Costas Vila, María Belén

Economista

18

Emprende

543

SI429A-2021-00000236-00

Lorente Martín, Nieves

Docente

18

Emprende
Concilia-promotoras

544

SI429A-2021-00000248-00

Filgueiras Carballeira, Maite

Café bar

18

Emprende

545

SI429A-2021-00000249-00

Arqued Calvo, María Inés

Psicóloga

18

Emprende

546

SI429A-2021-00000281-00

Laurel León, María del Mar

Centro de estética

18

Emprende

547

SI429A-2021-00000287-00

Randulfe Portela, Jesica

Perrucaría

18

Emprende

548

SI429A-2021-00000292-00

Hernández González, Lianet

Esteticista

18

Emprende

549

SI429A-2021-00000294-00

Lorenzo Costas, Catalina

Xeadaría

18

Emprende

550

SI429A-2021-00000295-00

García Chacón, Rosaura

Aluguer de automóbiles

18

Emprende

551

SI429A-2021-00000313-00

Iglesias Gallego, Andreia

Servizos bancarios

18

Emprende

552

SI429A-2021-00000321-00

Sobrado Subiela, Sila

Docente

18

Emprende

553

SI429A-2021-00000327-00

Montaos Arnoso, Rosa María

Café bar

18

Emprende

554

SI429A-2021-00000329-00

Novoa González, Alba

Servizos de publicidade

18

Emprende

555

SI429A-2021-00000344-00

Gómez Montero, María Sonia

Compravenda de artigos usados

18

Emprende

556

SI429A-2021-00000353-00

Antunes Alfredo, Beatriz

Café bar

18

Emprende

557

SI429A-2021-00000361-00

Paredes Montáns, María Cristina

Axente inmobiliaria

18

Emprende

558

SI429A-2021-00000366-00

Teijeiro Abelleira, Águeda

Servizos de publicidade

18

Emprende

559

SI429A-2021-00000367-00

Pérez Torres, María Victoria

Café bar

18

Emprende

560

SI429A-2021-00000391-00

Rodríguez Torres, Patricia

Polbeira

18

Emprende

561

SI429A-2021-00000404-00

García Vázquez, Yessica

Carnizaría

18

Emprende
Concilia-promotoras

562

SI429A-2021-00000406-00

Lista Rodríguez, María Jesús

Tenda de produtos alimenticios

18

Emprende

563

SI429A-2021-00000408-00

Rodríguez Hermida, Noelia

Perrucaría

18

Emprende

564

SI429A-2021-00000410-00

Cofrade Remigio, Cristina

Tatuadora

18

Emprende

565

SI429A-2021-00000438-00

Fernández Montero, Alicia

Café bar

18

Emprende

566

SI429A-2021-00000442-00

Fernandes Rodrigues, Samantha

Profesora de ioga

18

Activa

567

SI429A-2021-00000449-00

Álvarez Rodríguez, Ana Isabel

Centro de estética

18

Emprende

568

SI429A-2021-00000461-00

Pérez Rodríguez, Paula

Tenda de roupa

18

Emprende

569

SI429A-2021-00000466-00

Rubio Casal, Paula

Servizos de tradución

18

Emprende

570

SI429A-2021-00000484-00

Cid Fernández, Patricia

Servizos de publicidade

18

Emprende

571

SI429A-2021-00000493-00

Iglesias Castaño, Agar

Centro de estética

18

Emprende

572

SI429A-2021-00000498-00

Sendón Comesaña, Estela

Masaxista

18

Emprende

573

SI429A-2021-00000508-00

Neves de Lima, Karla

Perrucaría

18

Emprende

574

SI429A-2021-00000519-00

Moimenta Abal, Lourdes Rosalía

Panadaría

18

Emprende
Concilia-promotoras

575

SI429A-2021-00000528-00

Gómez Gómez, María Inés

Café bar

18

Emprende
Concilia-promotoras

576

SI429A-2021-00000532-00

Valduciel Álvarez, Carolina

Café bar

18

Emprende

577

SI429A-2021-00000535-00

Gutiérrez Rodríguez, Laura

Venda en liña de accesorios personalizados

18

Emprende

578

SI429A-2021-00000550-00

Castro García, María del Mar

Confección

18

Emprende

579

SI429A-2021-00000554-00

Araújo Otero, Uxía

Aloxamento turístico

18

Emprende

580

SI429A-2021-00000555-00

Rodríguez Nájera, María Antonia

Venda de artigos téxtiles para o fogar

18

Emprende

581

SI429A-2021-00000560-00

Vázquez Martínez, María de los Ángeles

Deseño e venda en liña de roupa

18

Emprende

582

SI429A-2021-00000565-00

Abelleira Méndez, María Isabel

Psicóloga

18

Emprende

583

SI429A-2021-00000567-00

Barreras Viso, Susana María

Asesora en recursos humanos

18

Emprende

584

SI429A-2021-00000593-00

Ferreira González, Laura

Servizos de publicidade

18

Emprende
Concilia-promotoras

585

SI429A-2021-00000594-00

Domínguez López, María Teresa

Inmobiliaria

18

Emprende

586

SI429A-2021-00000620-00

Couto Gándara, Begoña

Lenzaría

18

Emprende

587

SI429A-2021-00000630-00

Palacios Soriano, María Josefa

Tenda de produtos alimenticios

18

Emprende

588

SI429A-2021-00000638-00

De Matos, Morgana Aparecida

Servizos de tradución

18

Emprende

589

SI429A-2021-00000647-00

Ferreira Pereira, María Margarita

Asesoría de empresas

18

Activa

590

SI429A-2021-00000648-00

Gaiteiro Pichel, Katia

Servizos de limpeza

18

Emprende

591

SI429A-2021-00000660-00

Álvarez Labrador, Montserrat

Panadaría

18

Emprende

592

SI429A-2021-00000661-00

Fernández Macías, Noelia

Confección

18

Emprende

593

SI429A-2021-00000667-00

Otero Fernández, Susana

Carnizaría

18

Emprende

594

SI429A-2021-00000671-00

Medrano Relinque, Esperanza Macarena

Deseñadora gráfica

18

Emprende

595

SI429A-2021-00000674-00

Iglesias Abalde, Begoña

Café bar

18

Emprende

596

SI429A-2021-00000677-00

Marzabal Arca, María Yolanda

Docente

18

Emprende

597

SI429A-2021-00000686-00

Moral Abuide, Laura

Arquitecta

18

Emprende

598

SI429A-2021-00000707-00

Martíns da Costa, Hillene

Esteticista

18

Emprende

599

SI429A-2021-00000710-00

Barciela Casares, María Sagrario

Perrucaría canina

18

Emprende

600

SI429A-2021-00000714-00

Blasco Alia, Bárbara

Adestradora persoal

18

Emprende

601

SI429A-2021-00000715-00

Vázquez Cortizo, María Jesús

Docente

18

Emprende

602

SI429A-2021-00000724-00

Rodríguez Manso, Estefanía

Perrucaría

18

Activa

603

SI429A-2021-00000727-00

Patricio Rojo, Noemi

Estanco

18

Emprende

604

SI429A-2021-00000729-00

Falguera Pérez, Marta

Fisioterapeuta

18

Emprende

605

SI429A-2021-00000739-00

Jiménez Pino, Tatiana Margarita

Perrucaría

18

Emprende

606

SI429A-2021-00000747-00

Canda Neira, Salema

Profesora de ioga

18

Emprende

607

SI429A-2021-00000766-00

Lago Figueroa, Lucía

Centro de estética

18

Emprende

608

SI429A-2021-00000785-00

Gómez López, Elena

Mercería

18

Emprende

609

SI429A-2021-00000787-00

Majidi, Samira

Restaurante

18

Emprende

610

SI429A-2021-00000794-00

Rego dos Santos, Elisangela

Esteticista

18

Emprende

611

SI429A-2021-00000815-00

Casal Rodríguez, Ana

Venda en liña de artigos relacionados co turismo galego

18

Emprende

612

SI429A-2021-00000827-00

Escudeiro Tilve, Paula

Axencia de viaxes

18

Emprende

613

SI429A-2021-00000831-00

Dorrego Tejada, Sheila

Servizos de publicidade

18

Emprende

614

SI429A-2021-00000845-00

Sieiro Lutrario, Mariana Franchesca

Venda en liña de produtos alimenticios

18

Emprende

615

SI429A-2021-00000855-00

González Álvarez, Cora

Café bar

18

Emprende

616

SI429A-2021-00000870-00

Romera López, Isabel María

Guía de turismo

18

Emprende

617

SI429A-2021-00000873-00

Mateos Alonso, Andrea

Esteticista

18

Emprende

618

SI429A-2021-00000879-00

Montes Castillo, Lara

Centro de estética

18

Emprende

619

SI429A-2021-00000900-00

Fanjul Vega, Laura

Mercería

18

Emprende
Concilia-promotoras

620

SI429A-2021-00000908-00

Mhimdate, Wisal

Venda e elaboración de doces

18

Emprende

621

SI429A-2021-00000915-00

González Souto, Eva

Asesora lactación materna

18

Emprende

622

SI429A-2021-00000917-00

López Sande, Alma María

Psicóloga

18

Emprende

623

SI429A-2021-00000922-00

Rodríguez Parada, María de las Mercedes

Tenda de produtos de droguería, froitas e agrícolas

18

Emprende

624

SI429A-2021-00000936-00

Alonso Suárez, María

Avogada

18

Emprende
Concilia-promotoras

625

SI429A-2021-00000941-00

García Campos, Elvira Ayari

Venda de peixes e mariscos

18

Emprende

626

SI429A-2021-00000944-00

López Baltar, Ana María

Axente de seguros

18

Emprende

627

SI429A-2021-00000952-00

Giráldez Lage, Paula

Perrucaría

18

Emprende

628

SI429A-2021-00000962-00

Soares de Carvalho, Sandra de Jesús

Masaxista

18

Emprende

629

SI429A-2021-00000968-00

Sánchez Pena, Melina

Servizos fotográficos

18

Emprende

630

SI429A-2021-00000980-00

Martínez Jorge, Iria

Perrucaría

18

Emprende

631

SI429A-2021-00000989-00

Amores Brandt, Eva María

Consultora en igualdade de xénero

18

Emprende

632

SI429A-2021-00001022-00

Iglesias González, Sandra Lucía

Servizos de limpeza

18

Emprende

633

SI429A-2021-00001034-00

Álvarez Rotela, Claudia Estefanía

Servizo de cátering

18

Emprende

634

SI429A-2021-00001064-00

Machado Calles, Lara

Esteticista

18

Emprende

635

SI429A-2021-00001066-00

Viéitez Mirón, Saleta

Esteticista

18

Emprende

636

SI429A-2021-00001077-00

Vilas Varela, Susana

Servizos de comunicación e relacións públicas

18

Emprende

637

SI429A-2021-00001079-00

Rodríguez Vázquez, Carla Isabel

Tenda de alimentación

18

Emprende

638

SI429A-2021-00001085-00

Arzúa da Silva, Emilia

Axencia de publicidade

18

Emprende

639

SI429A-2021-00001086-00

Carrera Soengas, Silvia

Artesá

18

Emprende

640

SI429A-2021-00001099-00

Picos Sánchez, Isabel Mercedes

Confección

18

Emprende

641

SI429A-2021-00001107-00

García da Silva, Estefanía

Servizos de coaching emocional

18

Emprende

642

SI429A-2021-00001121-00

Landín Moreno, Candelaria

Axente de seguros

18

Emprende

643

SI429A-2021-00001124-00

Ameijeiras Besada, María Tibisay

Inmobiliaria

18

Emprende

644

SI429A-2021-00001131-00

Devesa Valledor, Erea

Docente

18

Emprende

645

SI429A-2021-00001132-00

Estévez Bugarín, Sara

Avogada

18

Emprende

646

SI429A-2021-00001139-00

Pomar Goberna, Susana María

Centro de estética

18

Emprende

647

SI429A-2021-00001150-00

Cruz Rodríguez, Ana Beatriz

Axente inmobiliaria

18

Emprende

648

SI429A-2021-00001153-00

González Padilla, Carolina María

Intermediaria financeira

18

Emprende

649

SI429A-2021-00001162-00

Seijo Villar, Sabela

Centro de estética

18

Emprende
Concilia-promotoras

650

SI429A-2021-00001163-00

Aznar Blasco, Marina

Nutricionista

18

Emprende

651

SI429A-2021-00001173-00

González Alarcón, Dorotea

Formación

18

Emprende

652

SI429A-2021-00001177-00

Gómez Estévez, Valeria

Confección

18

Emprende

653

SI429A-2021-00001189-00

Ferro Silvarrey, Mónica

Venda de produtos alimenticios

18

Emprende

654

SI429A-2021-00001193-00

Llano Rial, María Victoria

Confección

18

Emprende

655

SI429A-2021-00001198-00

Salvarredi Coll, María de la Macarena

Masaxista

18

Emprende

656

SI429A-2021-00001222-00

Rodríguez Acosta, Antonella

Academia

18

Emprende

657

SI429A-2021-00001223-00

Delmas Filgueira, Pilar

Espazo coworking

18

Emprende

658

SI429A-2021-00001238-00

González Martínez, Myrian

Tenda de roupa

18

Emprende

659

SI429A-2021-00001249-00

Piñeiro Barros, Nébeda

Profesora de baile tradicional

18

Emprende

660

SI429A-2021-00001250-00

Carlini, Gabriela

Servizos de tradución

18

Emprende

661

SI429A-2021-00001266-00

Camba Matos, Elena María

Creación e venda de complementos de moda

18

Emprende

662

SI429A-2021-00001278-00

Martínez Maceira, María del Carmen

Deseño e confección de roupa

18

Emprende

663

SI429A-2021-00001334-00

Neres Duarte, Enilda

Café bar

18

Emprende

664

SI429A-2021-00001340-00

Rodríguez Tobón, Carmen Paola

Axente inmobiliaria

18

Emprende

665

SI429A-2021-00001341-00

Ces López, Iria

Escola de danza

18

Emprende

666

SI429A-2021-00001347-00

Mateo Rodríguez, Teguise

Perita

18

Emprende

667

SI429A-2021-00001357-00

Villanueva Filloy, Tatiana

Esteticista

18

Emprende

668

SI429A-2021-00001359-00

Sánchez Blanco, Fátima

Arqueóloga

18

Emprende

669

SI429A-2021-00001387-00

Artiaga Candia, Rocío

Docente

18

Emprende

670

SI429A-2021-00001406-00

Calvo Alonso, Marta María

Axente comercial

18

Emprende

671

SI429A-2021-00001415-00

Suárez Carreira, María del Carmen

Café bar

18

Emprende

672

SI429A-2021-00001473-00

Ladouy Ladouy, Rachida

Tenda de alimentación

18

Emprende

673

SI429A-2021-00001487-00

Rincón Peralta, Vicenta Irina

Panadaría

18

Emprende

674

SI429A-2021-00001497-00

Castillo Vázquez, Rosalba

Perrucaría

18

Emprende

675

SI429A-2021-00000107-00

Cobas Vilas, María Goretti

Tenda de telefonía

17

Emprende

676

SI429A-2021-00000210-00

Martínez Fernández, Raquel

Terapeuta

17

Emprende

677

SI429A-2021-00000260-00

Piñeiro Gómez, María del Pilar

Tinturaría

17

Activa

678

SI429A-2021-00000307-00

Vidal Abuín, María Teresa

Venda de artigos para bebés

17

Emprende

679

SI429A-2021-00000310-00

Esperón Borrageiros, Marta

Reposteira

17

Emprende

680

SI429A-2021-00000368-00

Adón Gallego, Maira Daniela

Perrucaría canina

17

Emprende

681

SI429A-2021-00000446-00

Muñoz Orta, Marina

Actividades de xardinaría

17

Activa

682

SI429A-2021-00000486-00

Atlanta Foreign Trade, S.L.

Consultoría e intermediación comercial

17

Activa

683

SI429A-2021-00000516-00

Portela Martínez, Cecilia

Arquitecta

17

Activa

684

SI429A-2021-00000694-00

Triñanes López, Andrea

Asesoría de empresas

17

Activa

685

SI429A-2021-00000741-00

Costas Cea, Estefanía

Esteticista

17

Emprende

686

SI429A-2021-00000796-00

Pal, María

Café bar

17

Emprende

687

SI429A-2021-00000969-00

Ríos Lago, María Asunción

Café bar

17

Emprende

688

SI429A-2021-00001017-00

Fernández Lorenzo, Diana

Café bar

17

Emprende

689

SI429A-2021-00001028-00

Fernández Pereira, Vanessa

Café bar

17

Emprende
Concilia-promotoras

690

SI429A-2021-00001063-00

Martínez Pérez, María Elena

Centro de terapias holísticas

17

Activa

691

SI429A-2021-00001214-00

Maquieira Vales Villamarín, María

Mentoring artístico

17

Activa

692

SI429A-2021-00001291-00

Albarín Alón, S.L.

Servizos de cátering

17

Activa

693

SI429A-2021-00001323-00

Clavo Acevedo, Jair

Psicóloga

17

Emprende

694

SI429A-2021-00000012-00

Martínez Silva, Alfonsina

Elaboración de comida para levar

16

Emprende

695

SI429A-2021-00000153-00

Alonso Vázquez, Gemma María

Xoguetaría

16

Emprende

696

SI429A-2021-00000154-00

Díaz Pereira, María Natalia

Asesoría de empresas

16

Activa

697

SI429A-2021-00000167-00

Lago Lamas, María Elena

Bar

16

Activa

698

SI429A-2021-00000171-00

Avendaño Núñez, Paula

Axente de seguros

16

Emprende

699

SI429A-2021-00000181-00

Grau Castillo, Cristina

Libraría/papelaría

16

Emprende
Concilia-promotoras

700

SI429A-2021-00000190-00

Cabot Gil, Adriana

Elaboración de produtos de pastelaría

16

Activa

701

SI429A-2021-00000201-00

Gendra Álvarez, Sabina

Tenda de roupa

16

Activa

702

SI429A-2021-00000220-00

Destouesse, Fabienne

Docente

16

Emprende

703

SI429A-2021-00000255-00

Álvarez Guisado, Yessica

Fisioterapeuta

16

Emprende

704

SI429A-2021-00000266-00

Rego Suárez, Ruth

Deseñadora de interiores

16

Emprende

705

SI429A-2021-00000299-00

García Andrés, Verónica

Naturópata

16

Emprende

706

SI429A-2021-00000319-00

Dopico Fanego, Caridad

Tenda de roupa

16

Emprende

707

SI429A-2021-00000345-00

González Fernández, Beatriz

Perrucaría

16

Emprende

708

SI429A-2021-00000350-00

Alonso Pereira, María Isabel

Aloxamento turístico

16

Activa

709

SI429A-2021-00000354-00

Moreira Eiroa, Lorena

Tenda de alimentación

16

Emprende

710

SI429A-2021-00000418-00

Silva Caaveiro, Áurea María

Servizos de publicidade

16

Emprende
Concilia-promotoras

711

SI429A-2021-00000439-00

Mera Constenla, María

Servizos de publicidade e representación

16

Emprende
Concilia-promotoras

712

SI429A-2021-00000448-00

Valiñas Cerviño, Ana

Axente inmobiliaria

16

Emprende

713

SI429A-2021-00000460-00

García Malvido, Tatiana

Lavandaría

16

Activa

714

SI429A-2021-00000476-00

Eiras Campos, Eva María

Fisioterapeuta

16

Emprende

715

SI429A-2021-00000566-00

Nogueira González, Fátima

Herbolario

16

Emprende

716

SI429A-2021-00000599-00

Cambón Lourido, Almudena

Perrucaría

16

Emprende

717

SI429A-2021-00000651-00

Correa Pérez, Arantza

Perrucaría

16

Activa

718

SI429A-2021-00000688-00

Salmerón Pacheco, Janeth Celeste

Xestión inmobiliaria

16

Activa

719

SI429A-2021-00000718-00

Araújo Rubianes, María del Rocío

Intermediaria de comercio

16

Activa

720

SI429A-2021-00000720-00

Viéitez Fontaíña, María Belén

Dietista

16

Activa

721

SI429A-2021-00000721-00

Lago Freaza, María Ángeles

Perrucaría

16

Emprende

722

SI429A-2021-00000750-00

Fernández Iriarte, Natalia

Centro de estética

16

Emprende

723

SI429A-2021-00000753-00

Mata Ares, Sandra María

Logopeda

16

Activa

724

SI429A-2021-00000769-00

Gago Domínguez, María Purificación

Economista

16

Activa

725

SI429A-2021-00000771-00

Casal Martínez, Ana Belén

Droguería

16

Activa

726

SI429A-2021-00000810-00

Ledo Díaz, Olaia Margarita

Axencia de publicidade

16

Emprende

727

SI429A-2021-00000816-00

González Pedraza, Silvia

Xoguetaría

16

Activa

728

SI429A-2021-00000832-00

Simón Castro, Marta

Axente comercial

16

Emprende

729

SI429A-2021-00000847-00

Docio Rodríguez, Sandra

Tenda de artigos de regalo

16

Activa

730

SI429A-2021-00000918-00

Pérez Martínez, Adriana

Perrucaría

16

Emprende

731

SI429A-2021-00000945-00

Cabanas Fandiño, Iria María

Café bar

16

Emprende

732

SI429A-2021-00000964-00

Viéitez Bautista, Vanesa

Esteticista

16

Emprende

733

SI429A-2021-00000985-00

Rodríguez Martínez, Begoña

Zapataría

16

Activa

734

SI429A-2021-00000991-00

Fernández Jardón Sánchez, Aránzazu

Fabricación de pezas de roupa de punto

16

Emprende

735

SI429A-2021-00001009-00

Global Santa Cruz, S.L.

Adestradora persoal

16

Emprende

736

SI429A-2021-00001168-00

Novas Menduíña, Patricia

Guía de turismo

16

Emprende

737

SI429A-2021-00001179-00

Pérez Piñeiro, Laura

Tenda de roupa

16

Emprende

738

SI429A-2021-00001180-00

Iglesias Graña, Victoria Eugenia

Avogada

16

Activa

739

SI429A-2021-00001188-00

Iglesias Graña, Carmen María

Servizos de publicidade

16

Activa

740

SI429A-2021-00001203-00

Sánchez Canedo, Ana Vanessa

Perita

16

Activa

741

SI429A-2021-00001258-00

Boubeta Chapela, Esther

Servizos de xestión administrativa

16

Emprende

742

SI429A-2021-00001265-00

Gutiérrez de la Concha Martínez, María Teresa

Formación

16

Activa
Concilia-promotoras

743

SI429A-2021-00001277-00

Marín Martínez, Raquel

Axente de seguros

16

Emprende

744

SI429A-2021-00001310-00

Piñeiro Martínez, Ana María

Centro de estética

16

Activa

745

SI429A-2021-00001329-00

Svetlichnaia, Elena

Clínica dental

16

Emprende

746

SI429A-2021-00001332-00

Peláez Martínez, Sara

Venda en liña de produtos alimenticios

16

Emprende

747

SI429A-2021-00001336-00

Kokua 2021, S.L.

Consultora en xestión empresarial

16

Emprende
Concilia-promotoras

748

SI429A-2021-00001343-00

Casas Pita, María Dolores

Axente comercial

16

Activa

749

SI429A-2021-00001351-00

Recarey Castro, Susana

Esteticista

16

Emprende

750

SI429A-2021-00001365-00

Hu, Lingling

Restaurante

16

Emprende

751

SI429A-2021-00001366-00

Oliva, Daniela Beatriz

Tenda de alimentación

16

Emprende

752

SI429A-2021-00001433-00

Salgueiro Zabala, María Laura

Café bar

16

Emprende

753

SI429A-2021-00001481-00

Frantchouk Ogintseva, María Borissovna

Asesoría de empresas

16

Activa

754

SI429A-2021-00001483-00

Escobar Campos, Susana Yiriday

Tenda de roupa

16

Emprende

755

SI429A-2021-00001485-00

Portela González, Noelia

Fisioterapeuta

16

Activa

756

SI429A-2021-00000013-00

Arias López, Lucía Blanca

Servizos de xestión administrativa

15

Emprende
Concilia-teletraballo

757

SI429A-2021-00000034-00

Dapena Gómez, Marta

Fisioterapeuta

15

Emprende

758

SI429A-2021-00000051-00

García Campos, Marta

Psicóloga

15

Activa

759

SI429A-2021-00000094-00

García Maceda, Sandra de la Caridad

Café bar

15

Emprende

760

SI429A-2021-00000096-00

Veiga Roca, Zeltia

Psicóloga

15

Emprende

761

SI429A-2021-00000104-00

Castro Nogueira, Catarina

Asesoría de empresas

15

Activa

762

SI429A-2021-00000124-00

Fernández Vázquez, María Catalina

Servizos da propiedade inmobiliaria

15

Emprende

763

SI429A-2021-00000133-00

Llorente Díaz, Alicia

Nutricionista

15

Activa
Concilia-promotoras

764

SI429A-2021-00000140-00

Candal Romero, Belén

Formadora

15

Emprende

765

SI429A-2021-00000148-00

Fernández del Prado, Aida

Venda en liña de produtos artesanais

15

Activa

766

SI429A-2021-00000175-00

Del Río Escobar, Beatriz

Axente comercial

15

Emprende

767

SI429A-2021-00000199-00

Taibo Rama, Loreto

Avogada

15

Emprende

768

SI429A-2021-00000232-00

Pereira Fernández, Isabel

Café bar

15

Emprende

769

SI429A-2021-00000244-00

Armada Iglesias, Patricia

Arquitecta

15

Activa

770

SI429A-2021-00000250-00

Rueda Rincón, Valeria Andreina

Docente

15

Activa
Concilia-promotoras

771

SI429A-2021-00000253-00

Pérez Sánchez, Virginia

Mercería

15

Emprende

772

SI429A-2021-00000261-00

Valverde Cea, Gemma

Perrucaría

15

Emprende

773

SI429A-2021-00000296-00

López Vila, Alba

Deseñadora de interiores

15

Emprende

774

SI429A-2021-00000309-00

Neira Pasarín, Mónica

Venda de produtos para a crianza

15

Emprende

775

SI429A-2021-00000311-00

Muller Bustelo, Isa

Tenda de roupa

15

Emprende

776

SI429A-2021-00000333-00

Aguasca, Virginie

Docente

15

Emprende

777

SI429A-2021-00000369-00

Rodríguez Neira, Isabel María

Deseño e fabricación de artigos artesanais

15

Emprende

778

SI429A-2021-00000375-00

Conde Filgueira, María Eugenia

Venda de artigos artesanais

15

Emprende

779

SI429A-2021-00000376-00

Bugallo Fernández, María Vanesa

Froitaría

15

Emprende

780

SI429A-2021-00000414-00

Gracia Padilla, Nancy Daniela

Perrucaría

15

Activa

781

SI429A-2021-00000456-00

Córdoba Maginzali, Solange Mariel

Centro de estética

15

Emprende

782

SI429A-2021-00000464-00

Castro Salas, Heidi Violeta

Pastelaría

15

Emprende
Concilia-promotoras

783

SI429A-2021-00000478-00

Ramos Rizos, Matilde

Venda de artigos artesanais

15

Activa

784

SI429A-2021-00000510-00

Eco Traductores, S.L.N.E.

Servizos de tradución

15

Activa

785

SI429A-2021-00000512-00

Vaz Luis, Belén

Arquitecta

15

Activa

786

SI429A-2021-00000514-00

Neira Veiga, Cristina

Xoguetaría

15

Activa

787

SI429A-2021-00000520-00

Fernández Pérez, Ángela María

Centro de estética

15

Emprende

788

SI429A-2021-00000569-00

Gil Lamas, Mary Sofía

Servizo de repartición

15

Emprende

789

SI429A-2021-00000570-00

Rodríguez García, Marta

Avogada

15

Emprende

790

SI429A-2021-00000573-00

Boquete Vilariño, Alba

Confección e venda de roupa

15

Activa

791

SI429A-2021-00000575-00

Pita Gutiérrez, Lucía

Servizos de publicidade e relacións públicas

15

Emprende

792

SI429A-2021-00000602-00

Seoane Ramil, María

Servizos de xestión empresarial

15

Emprende

793

SI429A-2021-00000615-00

Otero Crespo, Ana María

Intermediaria de comercio

15

Emprende

794

SI429A-2021-00000623-00

Arroyo López, Mónica

Consultoría

15

Activa

795

SI429A-2021-00000628-00

De Cassia Santana, Vanessa

Café bar

15

Emprende

796

SI429A-2021-00000670-00

Valea Noroeste, S.L.

Asesoría de empresas

15

Activa
Concilia-promotoras

797

SI429A-2021-00000680-00

Riola Gómez, Raquel

Venda en liña de arranxos florais

15

Emprende

798

SI429A-2021-00000692-00

Fernández Blanco, Beatriz

Asesoría de empresas

15

Activa

799

SI429A-2021-00000702-00

López Rey, Nuria

Froitaría

15

Emprende

800

SI429A-2021-00000708-00

Martelo Cao, Gloria María

Xestoría administrativa

15

Activa

801

SI429A-2021-00000712-00

Yovenko, Viktoriya

Tenda de produtos alimenticios

15

Emprende

802

SI429A-2021-00000734-00

Fernández Murados, Helena

Avogada

15

Activa

803

SI429A-2021-00000745-00

Chaudarcas Borrajo, Nuria

Xoguetaría

15

Emprende

804

SI429A-2021-00000762-00

Estévez Prol, Gemma

Fisioterapeuta

15

Activa

805

SI429A-2021-00000786-00

Sánchez Taboada, Alejandra

Axente comercial

15

Emprende

806

SI429A-2021-00000792-00

Abril Guldrís, María Belén

Venda a granel de produtos de limpeza e hixiene

15

Activa

807

SI429A-2021-00000830-00

Aragesvi, S.L.

Xestión de débedas entre empresas

15

Activa

808

SI429A-2021-00000836-00

Sánchez Carballido, Yraymis

Masaxista

15

Emprende

809

SI429A-2021-00000837-00

Loureiro Neira, Irma María

Ximnasio

15

Activa

810

SI429A-2021-00000841-00

Gonçalves Fernandes, Denise

Tenda de roupa

15

Emprende

811

SI429A-2021-00000842-00

Posada Alonso, Milagros

Tenda de alimentación

15

Activa

812

SI429A-2021-00000851-00

Maldonado Méndez, María Verónica de la Cruz

Perrucaría canina

15

Activa

813

SI429A-2021-00000864-00

Pires de Macedo, Giselly

Centro de estética

15

Emprende

814

SI429A-2021-00000897-00

Figuera Figuera, Blanger Yanyimira

Esteticista

15

Emprende

815

SI429A-2021-00000901-00

Blanco Vázquez, Beatriz

Perrucaría

15

Emprende

816

SI429A-2021-00000905-00

Digamarketing MFV, S.L.

Servizos de publicidade

15

Emprende

817

SI429A-2021-00000924-00

Vázquez Fernández, Belén

Perrucaría

15

Emprende

818

SI429A-2021-00000958-00

González Rial, Sandra Arrate

Arquitecta

15

Activa

819

SI429A-2021-00000961-00

González Comesaña, Mirian

Froitaría

15

Activa

820

SI429A-2021-00000972-00

Carrasco Berrio, María Dolores

Deseñadora gráfica

15

Emprende
Concilia-promotoras

821

SI429A-2021-00000975-00

Fernández Álvarez, Paula

Avogada

15

Activa
Concilia-promotoras

822

SI429A-2021-00000976-00

Novoa Aira, María Jesús

Avogada

15

Activa

823

SI429A-2021-00000979-00

Negreira Rial, Silvia

Tenda de artigos de regalo

15

Emprende

824

SI429A-2021-00001001-00

Mosquera Fontán, Iria

Perrucaría

15

Emprende

825

SI429A-2021-00001016-00

Álvarez Currás, Gabriela

Axente comercial

15

Emprende

826

SI429A-2021-00001075-00

Torre Gómez, María

Sexóloga

15

Activa

827

SI429A-2021-00001094-00

Vilariño Otero, Paula

Perrucaría

15

Emprende

828

SI429A-2021-00001111-00

Padín Doval, Nuria

Clínica podoloxía

15

Activa

829

SI429A-2021-00001118-00

Facal Grobas, Loreto

Arquitecta

15

Emprende
Concilia-promotoras

830

SI429A-2021-00001135-00

Commons, Ann Marie

Docente

15

Emprende

831

SI429A-2021-00001145-00

Fernández Rodríguez, María José

Avogada

15

Emprende

832

SI429A-2021-00001148-00

Álvarez Canle, María Raquel

Servizo de cátering

15

Activa

833

SI429A-2021-00001152-00

Gulias Otero, Paola

Restaurante

15

Activa

834

SI429A-2021-00001199-00

Albela González, Isabel

Servizos fotográficos e artes gráficas

15

Emprende

835

SI429A-2021-00001205-00

Elduferr, S.L.

Cafetaría

15

Activa

836

SI429A-2021-00001217-00

García Carrara, María Cecilia

Docente

15

Activa
Concilia-promotoras

837

SI429A-2021-00001220-00

Correa Pérez, Vanessa

Café bar

15

Activa

838

SI429A-2021-00001221-00

González Ortiz, Yanira Elizabeth

Droguería

15

Activa

839

SI429A-2021-00001227-00

Mestre Jiménez, María

Fabricación de candeas

15

Activa

840

SI429A-2021-00001237-00

Gómez Sertal, Nuria

Dietista

15

Emprende

841

SI429A-2021-00001276-00

Cotelo Cobelo, Lorena

Terapeuta ocupacional

15

Activa

842

SI429A-2021-00001284-00

Dámaso López, Lucero

Formación

15

Activa

843

SI429A-2021-00001288-00

Peixes e Mariscos Ferroliño, S.L.

Venda de peixes e mariscos

15

Emprende

844

SI429A-2021-00001309-00

Rent-A-Brain Consultores Sector Público, S.L.

Consultoría

15

Activa

845

SI429A-2021-00001328-00

Rigo Hermida, Ana Isabel

Tenda de roupa

15

Activa

846

SI429A-2021-00001378-00

Sestayo Tajes, Cristina

Fisioterapeuta

15

Emprende

847

SI429A-2021-00001389-00

Rial Suárez, Cristina

Peixaría

15

Emprende

848

SI429A-2021-00001394-00

González Freire, Cristina

Psicóloga

15

Emprende

849

SI429A-2021-00001402-00

Wang, Jiaodi

Bazar

15

Emprende

850

SI429A-2021-00001411-00

Platas Novoa, Silvia Susana

Confección

15

Activa

851

SI429A-2021-00001414-00

García Delgado, Paloma

Servizos de enmarcación

15

Activa

852

SI429A-2021-00001423-00

García Cid, Alba

Herbolario

15

Activa

853

SI429A-2021-00001425-00

Ferreira Nunes, María Elizabeth

Café bar

15

Activa

854

SI429A-2021-00001434-00

Pérez Lorenzo, María Josefa

Asesoría de empresas

15

Activa

855

SI429A-2021-00001441-00

Abreu Estévez, Lorena

Docente

15

Emprende

856

SI429A-2021-00001447-00

Castro Bravo, Jeimy Karolina

Clínica dental

15

Activa

857

SI429A-2021-00001450-00

Barros Patiño, Beatriz

Docente

15

Emprende

858

SI429A-2021-00001479-00

Carré Otero, Elena Dafne

Servizos de publicidade e tradución

15

Emprende

ANEXO II

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº de expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

Liña/s

Causa

SI429A-2021-00000914-00

A Parra, E.S.P.J.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000363-00

A Vosa Escola, S.L.

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00001386-00

Aboavida Gourmet, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000388-00

Adrián Martínez y Lara Rodríguez, S.C.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000288-00

Aguilar Botero, Maritza

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000306-00

Aguín Álvarez, Bárbara Patricia

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000654-00

Alba Ochoa, Victoria Marlen

Emprende

Liña Emprende: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social formalizouse con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 6.1.d). Liña Activa: o inicio da actividade económica non se produciu con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 7.1.a).

SI429A-2021-00000383-00

Alejos Rodríguez, Carmen Virmania

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000033-00

Alfonso Villamil, María

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001213-00

Aló na Alfándega, S.L.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000763-00

Alonso Alonso, Estrella

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001095-00

Alonso Carpintero, María Concepción

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000526-00

Alonso Crespo, Carina

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000656-00

Alonso Figueiras, Mercedes

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000320-00

Álvarez Alonso, Trinidad

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001426-00

Álvarez Crespo, María del Pilar

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001185-00

Álvarez Mira, Sara

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000159-00

Álvarez Pérez, Raquel

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000533-00

Álvarez Vicente, Silvia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001067-00

Alves Pimenta, Ana María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001422-00

Alves, Aline

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000398-00

Ameijeiras Doval, María Dolores

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000184-00

Amuchastegui, Nora Lidia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000967-00

Ananda Holidays, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001466-00

Anfer Corporativa, S.L.

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000789-00

Aporta Consultores Estratégicos, S.L.

ITEF

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000862-00

Aquino Roque, Marlin Franchesca

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000409-00

Araújo Fernandes, Daiane

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000011-00

Arboleda Pérez, Nancy Stela

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001463-00

Arias Fernández, Paz

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001418-00

Artiaga Candia, Rocío

ITEF

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001368-00

Artigo 14, S. Coop. Galega

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001269-00

Asesoría Terra de Galicia, S.L.U.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001110-00

Astrolabio Pescados, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000362-00

B4B Integral Management, S.L.

Activa

Liña Activa: o inicio da actividade económica da S.L. solicitante non se produciu con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 7.1.a). Liña Emprende: a alta no correspondente réxime da Seguridade Social das promotoras é anterior ao 1.8.2020 (artigo 6.1.d).

SI429A-2021-00000759-00

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000386-00

Balsa Pensado, Sandra

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001161-00

Barbosa Losada, Mercedes

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001523-00

Barca Landeira, María del Carmen

Activa

Solicitude presentada fóra de prazo: artigo 10.1 das bases reguladoras, artigo 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e artigo 3 do Decreto 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021.

SI429A-2021-00001058-00

Barcala Rodríguez, Diana

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001429-00

Barquilleiro, S.L.

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001454-00

Barreira Fernandes, Tamara

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000087-00

Barreiro Lazare, Sara

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000756-00

Barreiro Otero, María José

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001430-00

Bautista Rodríguez, Ana Belén

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000475-00

Bayón García, Lidia

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001443-00

Baz Rodríguez, Ana Laura

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000010-00

Becerra López, Isabel

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000608-00

Bellas Beceiro, Sara

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000589-00

Bello Calvo, Rita

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000819-00

Bernaola Mayta, Talía

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2019.

SI429A-2021-00000351-00

Besada Martínez, Giovanna

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000258-00

Besada Reiriz, Andrea

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000411-00

Billar Olivera, Sylvia Fernanda

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001306-00

Blanco Díaz, María Paz

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001518-00

Blanco Rivadulla, María Elvira

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000063-00

Blanco Roca, Ana

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000568-00

Blanco Villar, Yolanda

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000272-00

Blasco Colom, Cecilia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001388-00

BLS6 Future, S.L.

Activa

Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

SI429A-2021-00000263-00

Borcuk Cardoso, Sarah Jane

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000781-00

Borrajo Fernández, Josefa

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001061-00

Breakand Bread Barco, C.B.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001417-00

Buesa Gómez de Manzanilla, Carolina

Emprende

Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

SI429A-2021-00001273-00

Buján Pereiras, Marta

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001507-00

Burgo Gómez, Manuela

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000643-00

Cadaya Fernández, Tamara

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001376-00

Cafetería o Farelo, S.L.

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00001354-00

Calvete López, S.L.

Activa

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001038-00

Camba Rodríguez, Fátima

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000143-00

Cameán Pensado, Eva

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000413-00

Campo Rancaño, Saray

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000225-00

Can de Leira, E.S.P.J.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000840-00

Candal González, María Ángeles

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000212-00

Canoura Sánchez, Lucía

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2018.

SI429A-2021-00000576-00

Capeáns Pérez, Karen

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001308-00

Carballude Recimil, Noelia María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000186-00

Caride Rey, Sandra

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001398-00

Carpintería de Aluminio Galusa, S.L.

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001489-00

Castro Ares, Paula

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000465-00

Castro Bea, Graciela

Activa

Liña Activa: o inicio da actividade laboral da promotora non se produciu con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 7.1.a). Liña Emprende: non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001096-00

Cela Prado, Verónica

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000767-00

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Nuestra Señora de la Esperanza, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000352-00

Centro Kangaroo International Language Services, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000282-00

Chao Pérez, Luca

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00000177-00

Charlín Paz, María del Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000038-00

Chicasaca, Yoselin Luzmila

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001435-00

Cid Abad, Estrella

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000342-00

CK Aponte, S.C.

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: unha das promotoras non acredita estar ao día no pagamento das obrigas coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000802-00

Claudia Gomes

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001514-00

Concheiro Varela, Olalla

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001471-00

Conlon, Siobhan

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001093-00

Cortizo Álvarez, María Elena

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais e da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000382-00

Costa Rey, Marta

ITEF

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000592-00

Couselo Ferreiro, Natalia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001395-00

Couto Pereiras, Nieves

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001419-00

Covela Otero, Isabel

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000931-00

Crespo Álvarez, Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001442-00

Cruz de Martínez, Juana

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001452-00

Dacuña Sousa, Sandra

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000645-00

Danis Priegue, María Carmen Pilar

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000435-00

De la Calle González, Helena

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000422-00

De la Fuente Figueira, Sonia María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001197-00

De Martino, Leticia Fabiana

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001019-00

De Miguel Gutiérrez, Esther

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000580-00

Delgado Pérez, Ana María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001420-00

Díaz López, Alba

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001440-00

Díaz Touza, María José

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000224-00

Distribuciones Moneat, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000015-00

Diz Fontán, Cristina

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001097-00

Diz Millán, María Begoña

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000497-00

Domato Outón, María Dolores

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001194-00

Domínguez González, Ana María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001060-00

Domínguez López, María Luisa

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000018-00

Domínguez Romero, Carolina

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000325-00

Dorta Travieso, Marían Zulima

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001071-00

Durán Romero, Vanesa

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000037-00

Eda Asesores Tributarios, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000752-00

Eirín Sánchez, Paula María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000809-00

Eixo Sostenibilidad, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001416-00

El Olivo Consultorio Viguesa de Farmacia, S.L.U.

Activa

Liña Activa: o inicio da actividade económica da sociedade solicitante non se produciu con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 7.1.a). Liña Emprende: o inicio da actividade laboral da promotora é anterior ao 1.8.2020 (artigo 6.1.d).

SI429A-2021-00001247-00

El Rocío 2.0, S.L.

Activa

Liña Activa: o inicio da actividade económica da S.L. solicitante non se produciu con anterioridade ao 1.8.2020 (artigo 7.1.a). Liña Emprende: a alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora é anterior ao 1.8.2020 (artigo 6.1.d).

SI429A-2021-00000474-00

Elías Santos, Luciana

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001287-00

Enami Europe Karting, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001356-00

Enríquez Abollo, Soraya

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta no correspondente réxime da Seguridade Social produciuse con posterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria.

SI429A-2021-00000071-00

Enterríos Lombardía, Servanda

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001405-00

Eseaele Marketing Diferencial, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001215-00

Esnatu Zinema, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000848-00

Estévez Estévez, Leticia

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000938-00

Estevo Lenzini, Ana María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000485-00

Euse Álvarez, Anggie Daniela

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000364-00

Fachal Rial, Mónica

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001184-00

Feijoo Blanco, Celsa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001304-00

Fernández Arrabal, María Luisa

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000743-00

Fernández Baña, Raquel

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000676-00

Fernández Caderno, Xulia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000066-00

Fernández Coutado, Lucía

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000824-00

Fernández de Almeida, Tania

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001316-00

Fernández Fernández, María Josefa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001335-00

Fernández Fondevila, Guadalupe

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001232-00

Fernández Fuentes, Jennifer

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000234-00

Fernández Gallego, Paula

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001043-00

Fernández García, Andrea

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras. Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00001437-00

Fernández Losada, Ana María

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001159-00

Fernández Miranda, María Virginia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001385-00

Fernández Palomo, Ariana Nieves

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001290-00

Fernández Pastoriza, María Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001108-00

Fernández Rivadulla, Ana

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001465-00

Fernández Rodríguez, Susana

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres. Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001404-00

Fernández Sánchez, Natalia

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial. Artigo 7.1.a): non acredita que o inicio da actividade económica se producira con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00001055-00

Ferreira Pérez, Josefa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000451-00

Filgueira Hermida, María del Mar

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000950-00

Fojo Trigo, Sandra

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000213-00

Fonseca Fervenza, Zeltia

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000433-00

Fontán Suárez, Ana Belén

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000129-00

Forma Consultora, S. Coop. Galega

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000744-00

Formoso Paradela, Ashelem

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001512-00

Fraguas Moledo, Beatriz

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000552-00

Frías Paul, Nicha Hilda

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000235-00

Gago Cruz, Paula

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001484-00

Gallardo Villar, Soledad

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000278-00

Gallego Cerviño, María Adelina

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00001513-00

García Calo, María Victoria

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000513-00

García Crespo, Raquel

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001262-00

García de Buciños Novoa, Uxía

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001327-00

García de Queiroz, Suzeli

Activa

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001468-00

García Díaz, María Isabel

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000919-00

García Duro, Rosa María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001412-00

García Estévez, Isabel Carmen

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000904-00

García Moure, Silvia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000997-00

García Pillo, María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000200-00

Gasalla Consultores, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001242-00

Gil Rey, Cristina

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2019.

SI429A-2021-00000273-00

Giráldez Abal, Iria

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000298-00

Golán Otero, Lidia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000664-00

Gómez Fernández, Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000774-00

Gómez Pérez, Yolanda

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000640-00

Gómez-Reino Varela, Rosa María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000597-00

Gómez, Silvia Lorena

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000561-00

González Bello, Katherine Alexandra

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000459-00

González de Ramírez, Neuris Amparo

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001501-00

González Domínguez, Eva

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001448-00

González Freire, Avelina

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001207-00

González García, Sandra María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000606-00

González Gómez, María Manuela

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001451-00

González González, María Isabel

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial. Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais e da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001080-00

González López, Verónica

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000871-00

González Martínez, Estefanía

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001449-00

González Parente, María del Carmen

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000672-00

González Pasarín, Cyntia

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001196-00

González Vicente, Tamara

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001044-00

Graciela Velo, S.L.

Activa

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000393-00

Granvaz A Merca, S.L.

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000934-00

Guisande González, Vanessa

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000953-00

Guzmán Abeal, Sonia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000471-00

Hermida Estévez, Emilia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001392-00

Hermida Vázquez, Concepción

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001493-00

Hermo Picallo, Patricia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000301-00

Herrera Mesa, María Jimena

Emprende

Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

SI429A-2021-00000341-00

IDLAB Technologies, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000527-00

Iglesias Alonso, María Pilar

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000610-00

Iglesias Andrade, Tamara

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000057-00

Iglesias Rodríguez, Sara

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001409-00

Iglesias Sánchez, Belén

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000495-00

Illanes Cota, Sandra

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001337-00

Integral Vetter Medicina Veterinaria Integrativa, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001396-00

Inuentorum, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000222-00

Irigoyen Vázquez, Beatriz

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000144-00

Izarra Dobarro, Paola

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001428-00

Jácome Rodríguez, Yolanda

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001480-00

Jiménez Pedras, Inés

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001109-00

Jiménez Soto, Jennifer

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001243-00

Joga González, María Dolores

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000546-00

Kadyrova, Antonina

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000963-00

La Caseta, E.S.P.J.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001370-00

La Olímpica Coffee Shop, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres nin a administración da empresa está exercida por mulleres.

SI429A-2021-00000042-00

Lage Prieto, Julia

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras)

SI429A-2021-00000788-00

Laundry LT, S.C.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001133-00

Lavandería Autoservicio de Amaia, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000370-00

Ledo Lorenzo, Sandra María

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000030-00

Lema González, Carolina

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001101-00

Letuse Galán, Marianela

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000074-00

Lima Marques Correia, María Margarida

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000067-00

Linos Lara, Covadonga

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000977-00

Liñares García, Silvana María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000257-00

Lois Correa, Lara

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas autonómicas.

SI429A-2021-00000054-00

Lojo Rodríguez, Ana

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2020.

SI429A-2021-00000910-00

López Díaz, Alicia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000069-00

López García, María Carmen Francisca

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001087-00

López González, Beatriz

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000385-00

López Gorostiaga, María José

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000214-00

López López, Belén

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001030-00

López Salgado, Aurora

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000450-00

Loureiro Pérez, Ana

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001170-00

Luengo Rodríguez, Beatriz

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000431-00

Macías Lema, Isabel

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000479-00

Magariños Villaverde, María Elisa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000098-00

Magdalena Sobral, Inmaculada Concepción

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000859-00

Maldonado Galvis, Leydi Graciela

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001383-00

Mandolina Moda, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001211-00

Manjares Caseros, S.C.

Activa

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000076-00

Manzaneda Serrano, Yolanda

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000625-00

Mañana Varela, Dolores

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001322-00

Maracaibo, C.B.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001373-00

Marina Náutica Arousa, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000203-00

Mariño Sixto, Verónica

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000996-00

Martens, Lara

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001477-00

Martín Funes, María Mercedes

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2019.

SI429A-2021-00000955-00

Martínez Álvarez, Alba María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001235-00

Martínez Casesmeiro, Myriam

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000151-00

Martínez Rodríguez, Laura

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000256-00

Martínez Salgado, María Isabel

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000132-00

Martínez Vázquez, Tania

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001472-00

Martínez Vilar, María

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000241-00

Martíns Siqueira, Tatianne

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001469-00

Menta Fernández, María Antonella

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001502-00

Mera y Gil, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001375-00

Mesón Lembranzas, S.C.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000155-00

Míguens Blanco, Antía

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000876-00

Millar Villalobos, María Virginia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000553-00

Mima T, S.C.

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: a S.C. solicitante non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais e autonómicas e da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000761-00

Misión Emprende, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001187-00

Mola Gofre, S.L.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000001-00

Moll Pérez, María Elisa

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00001363-00

Montani, Estela Susana

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000088-00

Monteagudo Martínez, Mercedes

Emprende

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000064-00

Montecelo Mahía, Silvia

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001467-00

Montero Martínez, Andrea

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000821-00

Monzón Frasquet, Montserrat

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001046-00

Morais Oliveira, Karoene

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001371-00

Morales Sánchez, Io

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000185-00

Mosquera Barreiro, Carolina

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001457-00

Mourelo Pérez, Mónica

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000031-00

MVM Abogados y Asesores

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000517-00

Navarro Loaiza, Natalia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000477-00

Neira Dopazo, Rosa María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001115-00

Neodomo Ewe, S.L.

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000137-00

Nogueira Rodríguez, Basilisa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001459-00

Novo González, Marisol

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001219-00

O Teu Lar Lucus, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001178-00

Ohana Dental, S.L.

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001453-00

Ojea Freiría, Cristina

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00000053-00

Ollamos por ti na casa, S.L.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001053-00

Ontiveros García, Susana

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2020.

SI429A-2021-00001032-00

Orixepulperia, S.C.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000929-00

Otero Santiago, María Carmen

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000091-00

Pacín Cardeiro, Alma María

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000650-00

Palleiro González, Laura

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001353-00

Pardo Ruzo, María Cristina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001264-00

Parraga Mendoza, Winnifer Shezal

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000571-00

Pastor López, Adriana

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001272-00

Patasdepeixe Editora, S.L.

Activa

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela. Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con posterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00000334-00

Pato Group, S.C.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001201-00

Peluquería Mya, S.C.

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00000716-00

Peque Monsters, S.L.

Activa

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: non acredita que todas as promotoras estean vinculadas laboralmente á empresa.

SI429A-2021-00001104-00

Pereira Martínez, María Luz

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000818-00

Pérez Araújo, Marta

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001098-00

Pérez Carou, Rita

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000417-00

Pérez Castro, Ana Belén

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000284-00

Pérez González, Paula

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001122-00

Pérez Pazos, Nuria

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001374-00

Pérez Rodríguez, María Felicidad

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000349-00

Pérez Valiño, Vanesa

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001241-00

Pérez Vázquez, Eila

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001268-00

Pérez-Santalla Fraga, Mercedes

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000187-00

Pesado Cuadrado, Vanesa María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001037-00

Picos Sánchez, Marina Mercedes

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001318-00

Pingota Comunicación, S. Coop. Galega

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001084-00

Pinto González, María Aurora

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001042-00

Pinto Vázquez, María Inmaculada

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000733-00

Piñeiro Rey, Ana María

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00000293-00

Piñero, Jacqueline Carmen

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001390-00

Piruchas, S.L.

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000081-00

Pita Caneiro, Melisa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001455-00

Ponte, S.C.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000693-00

Porcel Herrera, Sandra

Emprende

Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

SI429A-2021-00000179-00

Portela Ferreiroa, Sara

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000075-00

Pumares Núñez, Rocío

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001195-00

Qualia Comunicación, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000504-00

Quintas Núñez, Áurea Asunción

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001212-00

Quintero Huertas, Wendy Tatiana

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000829-00

Quintero Rondón, María Ysabel

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000603-00

Ramos Bringas, Yamirka

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001369-00

Ramos Santandre, Margarita

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000374-00

Ratel Rouco, Noelia

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001445-00

Reboredo Orgeira, Ariana

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000424-00

Rego Estévez, Marina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000343-00

Rilo Canle, Laura

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000684-00

Riveiro Arjomil, Fátima

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000703-00

Rivero Jiménez, María Lourdes

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001002-00

Roa Sánchez, María Mercedes

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001244-00

Robledo Rivera, Sarah

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000056-00

Rodríguez Fernández, María Silvia

Emprende

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000243-00

Rodríguez Formoso, Alba

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001506-00

Rodríguez Graña, María del Pilar

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000237-00

Rodríguez Piñeiro, María de los Remedios

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000182-00

Rodríguez Rellán, Vanesa

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000621-00

Rodríguez Rial, Antía

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000653-00

Rodríguez Rodríguez, Patricia

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00001431-00

Rodríguez Rodríguez, Pilar

Activa

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000933-00

Rodríguez Salguero, Patricia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001399-00

Rojo Gómez, Irene Xosé

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001282-00

Roman, Viorica Claudia

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000016-00

Romero Ferrío, Remedios

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000331-00

Romero Lorenzo, Sonia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000852-00

Samoilova, Elvira

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000146-00

Sampayo David, María del Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000335-00

Samyser, S.C.

Emprende

Unha das promotoras desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00001166-00

Sánchez Chacón, Maricruz

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000881-00

Sánchez Cortés, María Vanesa

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000890-00

Sanisidro Parada, Ariadna

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001091-00

Sanmartín Cambón, Ana

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000065-00

Santeliz Mora, Yuslandia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000669-00

Santiago Martínez, María del Pilar

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001504-00

Santiago y Alonso Asesores, C.B.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000685-00

Schwarz Seguias, Federica

Emprende

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2021-00000572-00

Seara Seara, Mónica

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001252-00

Segade Chantada, Cristina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001500-00

Segade Couto, María del Carmen

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001486-00

Seijas Rosende, Carmen

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00001260-00

Seijas Rosende, Marina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001089-00

Seijo Fontán, Mónica

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000152-00

Seijo Noya, Erea

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000457-00

Senalxia Fisioterapia, S.L.P.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000328-00

Senra Lamela, Ana Beatriz

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000105-00

Seoane Castromil, Mónica

Activa

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu unha axuda do programa Emega no ano 2019.

SI429A-2021-00000112-00

Serra Manzano, Roser

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000860-00

Shi, Luwei

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001296-00

Showroomnaron, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000291-00

Silva Iborra, Ana Karina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001342-00

Silva y Rúa Asociados, S.L.U.

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000690-00

Sixto Ferreiro, Beatriz

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00000531-00

Sogagestan, S.L.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001494-00

Sonalia, C.B.

Activa

Artigo 5.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: non acredita a representación para formular a solicitude en nome da sociedade solicitante. Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais e autonómicas e da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000711-00

Soriano Pereda, Paloma

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000866-00

Sosa Santiago, Marta

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001515-00

Sotelo Martínez, María

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001127-00

Soto Álvarez de Sotomayor, María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001400-00

STRS Ventas Formación y Selección España, S.L.

Activa

Artigo 5.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: non acredita a representación para formular a solicitude en nome da solicitante.

SI429A-2021-00000581-00

Suárez Domínguez, Fátima Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000326-00

Suárez Pérez, Irene

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001413-00

Suma y Sigue Peluquería, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000681-00

Supermercados Álvarez Rocha, C.B.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000163-00

Taboada Rodríguez, Ana Belén

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000757-00

Taboada Silva, Ana María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001345-00

Teijeiro Campello, María Manuela

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001522-00

Tirado Ruiz, Blanca Janeth

Activa

Solicitude presentada fóra de prazo: artigo 10.1 das bases reguladoras, artigo 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e artigo 3 do Decreto 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021.

SI429A-2021-00001492-00

Torrealba Castillo, Kenia Karelia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000564-00

Touceda García, Yaiza María

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000894-00

Transportes Camariñas Brigantium, S.L.

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000205-00

Trevo Consulting, S.L.

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000019-00

Trobo Maseda, Miriam

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001517-00

Ubeira Consultores, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001408-00

Uvedos 2009, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001240-00

Valerie Bio Salón, S.C.

Activa

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001348-00

Valladares Zulueta, Alejandra Cristina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000126-00

Varela Bao, María José

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001424-00

Varela da Silva, Mary Luz

Emprende

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2021-00000738-00

Varela Dafonte, Mª del Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000574-00

Varela Gendra, María del Carmen

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000811-00

Varela Gómez, Alejandra

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000556-00

Varela Hall, Caetana

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001181-00

Varela Rendueles Suárez Pumariega, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001261-00

Vázquez Sánchez, Margarita

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001331-00

Vega Suárez, Laura

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001315-00

Veiga González, Nazaret

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00001275-00

Velasco Sanz, Raquel

Emprende

Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

SI429A-2021-00001298-00

Verdes Fernández, Selena

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001439-00

Vermelho, María da Natividade

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial. Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas estatais para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000378-00

Vero & Moni Estilistas, S.C.

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001014-00

Viaxes Cinco Rías, S.L.

Emprende

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2020.

SI429A-2021-00000920-00

Vicente Castro, Cristina

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000501-00

Vidal Domínguez, Natalia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001069-00

Vidal Peso, Verónica

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001521-00

Vigo Sunrise, S.L.

Activa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00000169-00

Vila Arias, Amelia

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00000412-00

Vilarelle Figueroa, Lucía

Emprende

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2021-00001421-00

Vilas Ribao, Eva

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001488-00

Vilela Pérez, María Yolanda

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001461-00

Villanueva Romero, María Celia

Activa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou de mellora empresarial.

SI429A-2021-00001520-00

Villate García, Leyre

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001169-00

Villaverde Cruz, María del Carmen

Emprende

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 9 de setembro de 2021 (DOG núm. 181, do 20 de setembro).

SI429A-2021-00001176-00

Wunderbar, E.S.P.J.

Emprende

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2021-00000138-00

XB Xestoría Administrativa 2018, S.L.

Activa

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.