Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57896

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Campo Lameiro (36/PARI01/21).

Antecedentes:

Primeiro. Conforme o previsto no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 22.5 para as zonas de actuación prioritaria e urxente por existir unha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens nos casos de incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión de biomasa vexetal, poderán declararse perímetros de alto risco de incendios (PARI), con carácter non permanente, baseados na información histórica e nos datos estatísticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo fronte á erosión, aqueles lugares en que o estado de abandono signifique un alto risco de propagación de incendios forestais, mediante resolución da persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de prevención de incendios forestais, contando cos oportunos informes previos.

Segundo. De acordo cos criterios establecidos no devandito artigo da Lei 3/2007, do 9 de abril, a resolución conterá, ademais da descrición do perímetro, as medidas de xestión da biomasa que se terán que levar a cabo para a prevención de incendios forestais. Os traballos planificaranse en marxes de pistas, en áreas devasa e noutras actuacións encamiñadas a romper a continuidade dos combustibles forestais, actuando sobre a biomasa tanto por medios manuais como mecánicos ou mediante queimas controladas.

Terceiro. No marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en aplicación do disposto na cláusula sétima e no número 2.e), que foi engadido coa 3ª addenda asinada o 28 de maio de 2020, o Concello de Campo Lameiro realizou unha solicitude atendendo á posibilidade que se recolle nel de realización material de actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros por concello e ano nos concellos adheridos.

Por estar adherido ao convenio, o Concello de Campo Lameiro propuxo, dentro deses máximos, os puntos quilométricos en que se delimitará un PARI, de conformidade co procedemento establecido no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, no cal realizar actuacións de roza e corta de especies non permitidas, incluíndo as seguintes actuacións:

– Xestión da biomasa nos 4 metros a cada lado porque o concello non é zona de alto risco (ZAR) segundo a Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

– Retirada de piñeiros, acacias e eucaliptos neses 4 metros.

Cuarto. O 16 de xuño de 2021, o subdirector xeral de Prevención emitiu un informe favorable sobre a declaración do PARI nas vías de Campo Lameiro con código 36PARI01/21 e con carácter non permanente que afecta unha superficie de 7,7558 hectáreas repartidas polas parcelas cuxa referencia catastral se sinala no anexo desta resolución, situadas nas parroquias de Fragas (Santa Mariña), Montes (San Isidro), Morillas (Santiago) e O Campo (San Miguel) no concello de Campo Lameiro da provincia de Pontevedra. Dentro destas parroquias afecta os lugares de Reboredo, Bustaranga, Santo Antoniño de Penalba, Praderrei, Alto de Fonte Seixiña, Os Castrelos e Porta Señada, e as coordenadas de situación son as seguintes:

Punto situado máis ao norte: 542.462 X, 4.713.799 Y.

Punto situado máis ao sur: 537.996 X, 4.708.037 Y.

Punto situado máis ao leste: 544.085 X, 4.709.915 Y.

Punto situado máis ao oeste: 536.109 X, 4.710.596 Y.

Punto situado no centro xeográfico (aproximado): 539.533 X, 4.710.441 Y.

O PARI comprende a vía que discorre entre as parcelas do anexo e unha franxa lateral de 4 metros a cada lado desta, contados desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da vía.

O informe baséase na avaliación do risco para as persoas e os bens que se considera globalmente alto, tendo en conta o estado da vexetación, a orografía, a exposición aos ventos dominantes e o risco debido á proximidade a núcleos de poboación e edificacións illadas destinadas ás persoas. Así mesmo, infórmase que se sitúa nunha zona onde houbo incendios forestais recorrentes no pasado, cunha media de 1,7 lumes/ano rexistrados no concello nos derradeiros 10 anos. En canto aos antecedentes de grandes incendios forestais na zona, cabe destacar que na última década, no distrito forestal XIX: Caldas-O Salnés, no cal se inclúe o concello de Campo Lameiro, rexistráronse dous incendios que queimaron un total de 1.757,50 hectáreas. Tamén neste período se produciron neste distrito seis situacións de risco para as persoas e bens non forestais.

As actuacións propostas consisten na xestión da vexetación mediante a roza e a eliminación de piñeiros, eucaliptos e acacias, incluíndo o abatemento, tronzado, saca e amoreamento da madeira, a recolla e eliminación de restos nas faixas laterais das vías de titularidade municipal delimitadas polo PARI.

Quinto. De conformidade co artigo 12.4 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril, os titulares dos predios ou dos dereitos de aproveitamento en que teñan que realizarse os traballos preventivos dispoñerán dun prazo de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da notificación para realizalos e, no caso de non o faceren, a consellería con competencias en materia de prevención de incendios poderá realizalos con cargo aos seus orzamentos, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias.

De conformidade coa proposta,

RESOLVO:

– Declarar o perímetro de alto risco de incendio nas vías de Campo Lameiro (36PARI01/21) no concello de Campo Lameiro (Pontevedra), con carácter non permanente, coa descrición e o establecemento das medidas de xestión de biomasa recollidas no punto cuarto dos antecedentes desta resolución.

– Publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do Concello de Campo Lameiro a presente resolución, así como notificarllela aos titulares catastrais dos predios afectados, indicando os labores que deberán realizar os titulares dos predios ou dos seus dereitos de aproveitamento para diminuír o risco de incendios forestais.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO

Referencias catastrais das parcelas afectadas polo PARI
nas vías de Campo Lameiro 36PARI01/21

1

36007A005000210000DE

41

36007A005001510000DS

2

36007A005000270000DA

42

36007A005001520000DZ

3

36007A005000280000DB

43

36007A005001530000DU

4

36007A005000290000DY

44

36007A005001540000DH

5

36007A005000300000DA

45

36007A005001550000DW

6

36007A005000310000DB

46

36007A005001560000DA

7

36007A005000320000DY

47

36007A005001600000DB

8

36007A005000330000DG

48

36007A005001610000DY

9

36007A005000340000DQ

49

36007A005001620000DG

10

36007A005000350000DP

50

36007A005001630000DQ

11

36007A005000360000DL

51

36007A005001640000DP

12

36007A005000380000DF

52

36007A005001650000DL

13

36007A005000390000DM

53

36007A005001660000DT

14

36007A005000400000DT

54

36007A005001670000DF

15

36007A005000410000DF

55

36007A005001680000DM

16

36007A005000420000DM

56

36007A005001690000DO

17

36007A005000450000DR

57

36007A005001700000DF

18

36007A005000460000DD

58

36007A005001830000DS

19

36007A005000470000DX

59

36007A005001840000DZ

20

36007A005000480000DI

60

36007A005001850000DU

21

36007A005000550000DZ

61

36007A005001860000DH

22

36007A005001230000DW

62

36007A005001900000DW

23

36007A005001240000DA

63

36007A005001910000DA

24

36007A005001250000DB

64

36007A005001920000DB

25

36007A005001260000DY

65

36007A005001970000DL

26

36007A005001320000DP

66

36007A005001980000DT

27

36007A005001330000DL

67

36007A005001990000DF

28

36007A005001340000DT

68

36007A005002000000DF

29

36007A005001350000DF

69

36007A005002440000DE

30

36007A005001360000DM

70

36007A005002460000DZ

31

36007A005001370000DO

71

36007A005002470000DU

32

36007A005001380000DK

72

36007A005002480000DH

33

36007A005001410000DK

73

36007A005002490000DW

34

36007A005001420000DR

74

36007A005002500000DU

35

36007A005001430000DD

75

36007A005002510000DH

36

36007A005001450000DI

76

36007A005002520000DW

37

36007A005001460000DJ

77

36007A005002530000DA

38

36007A005001470000DE

78

36007A005002540000DB

39

36007A005001480000DS

79

36007A005002550000DY

40

36007A005001500000DE

80

36007A005002560000DG

81

36007A005002570000DQ

121

36007A006000150000DF

82

36007A005002580000DP

122

36007A006000160000DM

83

36007A005002590000DL

123

36007A006000170000DO

84

36007A005002600000DQ

124

36007A006000180000DK

85

36007A005002610000DP

125

36007A006000190000DR

86

36007A005002620000DL

126

36007A006000200000DO

87

36007A005002630000DT

127

36007A006000210000DK

88

36007A005002640000DF

128

36007A006000220000DR

89

36007A005002650000DM

129

36007A006000230000DD

90

36007A005002680000DR

130

36007A006000240000DX

91

36007A005002690000DD

131

36007A006000250000DI

92

36007A005002700000DK

132

36007A006000260000DJ

93

36007A005002710000DR

133

36007A006000270000DE

94

36007A005002750000DJ

134

36007A006000280000DS

95

36007A005002810000DZ

135

36007A006000290000DZ

96

36007A005002820000DU

136

36007A006000320000DZ

97

36007A005002830000DH

137

36007A006000350000DW

98

36007A005002840000DW

138

36007A006000360000DA

99

36007A005002850000DA

139

36007A006000370000DB

100

36007A005002860000DB

140

36007A006000380000DY

101

36007A005002870000DY

141

36007A006000390000DG

102

36007A005002900000DY

142

36007A006003090000DX

103

36007A005002990000DK

143

36007A006003100000DR

104

36007A005003000000DK

144

36007A006003110000DD

105

36007A005003010000DR

145

36007A006003220000DH

106

36007A005003020000DD

146

36007A006003240000DA

107

36007A005003030000DX

147

36007A006003460000DJ

108

36007A005090020000DM

148

36007A006004350000DK

109

36007A005090030000DO

149

36007A006004440000DE

110

36007A005090050000DR

150

36007A006004460000DZ

111

36007A005090060000DD

151

36007A006004470000DU

112

36007A006000050000DB

152

36007A006004610000DP

113

36007A006000060000DY

153

36007A006004730000DX

114

36007A006000080000DQ

154

36007A006004740000DI

115

36007A006000090000DP

155

36007A006004750000DJ

116

36007A006000100000DG

156

36007A006004760000DE

117

36007A006000110000DQ

157

36007A006004770000DS

118

36007A006000120000DP

158

36007A006004790000DU

119

36007A006000130000DL

159

36007A006004800000DS

120

36007A006000140000DT

160

36007A006004810000DZ

161

36007A006004820000DU

201

36007A021012830000DP

162

36007A006005070000DS

202

36007A021012840000DL

163

36007A006005080000DZ

203

36007A021012870000DM

164

36007A006005090000DU

204

36007A021012880000DO

165

36007A006005100000DS

205

36007A021012890000DK

166

36007A006005110000DZ

206

36007A021012900000DM

167

36007A006005120000DU

207

36007A021012910000DO

168

36007A006005450000DH

208

36007A021012920000DK

169

36007A006005460000DW

209

36007A021013700000DH

170

36007A006005470000DA

210

36007A021013720000DA

171

36007A006005480000DB

211

36007A021013770000DP

172

36007A006005490000DY

212

36007A021013780000DL

173

36007A006005500000DA

213

36007A021013790000DT

174

36007A006005510000DB

214

36007A021013800000DP

175

36007A006005520000DY

215

36007A021014580000DS

176

36007A006005530000DG

216

36007A021014640000DH

177

36007A006005540000DQ

217

36007A021090110000DB

178

36007A006005550000DP

218

36007A021090120000DY

179

36007A006006020000DJ

219

36007A021090130000DG

180

36007A006006030000DE

220

36007A022004040000DH

181

36007A006090050000DL

221

36007A022004050000DW

182

36007A006090060000DT

222

36007A022004060000DA

183

36007A008000820000DZ

223

36007A022004070000DB

184

36007A008001120000DZ

224

36007A022004080000DY

185

36007A008001660000DR

225

36007A022004090000DG

186

36007A008001670000DD

226

36007A022004100000DB

187

36007A008001680000DX

227

36007A022004360000DH

188

36007A008090010000DD

228

36007A022004680000DH

189

36007A008090020000DX

229

36007A022005710000DB

190

36007A008090040000DJ

230

36007A022005720000DY

191

36007A008090050000DE

231

36007A022005750000DP

192

36007A009000020000DG

232

36007A022005790000DM

193

36007A009000040000DP

233

36007A022006560000DS

194

36007A009090010000DT

234

36007A022006570000DZ

195

36007A021009840000DL

235

36007A022006580000DU

196

36007A021009940000DD

236

36007A022006590000DH

197

36007A021010830000DW

237

36007A022090010000DK

198

36007A021010840000DA

238

36007A022090020000DR

199

36007A021010890000DP

239

36007A022090030000DD

200

36007A021010900000DG

240

36007A025090010000DJ

241

36007A035000370000DZ

281

36007A039001740000DA

242

36007A035001660000DZ

282

36007A039001750000DB

243

36007A035001690000DW

283

36007A039001760000DY

244

36007A035001700000DU

284

36007A039001770000DG

245

36007A035090020000DH

285

36007A039001780000DQ

246

36007A035090120000DP

286

36007A039001850000DF

247

36007A036001390000DS

287

36007A039001860000DM

248

36007A036001410000DE

288

36007A039001880000DK

249

36007A036001430000DZ

289

36007A039002560000DX

250

36007A036001510000DB

290

36007A039002820000DF

251

36007A036001520000DY

291

36007A039002830000DM

252

36007A036090010000DX

292

36007A039090030000DH

253

36007A036090030000DJ

293

36007A039090040000DW

254

36007A036090040000DE

294

36007A039090050000DA

255

36007A037001960000DP

295

36007A039090100000DY

256

36007A037008350000DL

296

36007A040000010000DG

257

36007A037090010000DF

297

36007A040000020000DQ

258

36007A037090040000DK

298

36007A040000030000DP

259

36007A038000230000DD

299

36007A040000040000DL

260

36007A038000250000DI

300

36007A040000050000DT

261

36007A038000260000DJ

301

36007A040000080000DO

262

36007A038000270000DE

302

36007A040000090000DK

263

36007A038000960000DZ

303

36007A040000100000DM

264

36007A038000970000DU

304

36007A040000110000DO

265

36007A038000980000DH

305

36007A040000120000DK

266

36007A038000990000DW

306

36007A040000190000DS

267

36007A038001000000DW

307

36007A040000210000DE

268

36007A038001020000DB

308

36007A040000220000DS

269

36007A038001030000DY

309

36007A040000680000DL

270

36007A038001040000DG

310

36007A040090020000DM

271

36007A038001080000DT

272

36007A038001100000DL

273

36007A038001110000DT

274

36007A038090010000DY

275

36007A038090020000DG

276

36007A038090030000DQ

277

36007A038090040000DP

278

36007A038090060000DT

279

36007A039000510000DG

280

36007A039001570000DR