Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57905

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Pantón (27/PARI02/21).

Antecedentes:

Primeiro. Conforme o previsto no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 22.5 para as zonas de actuación prioritaria e urxente por existir unha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens nos casos de incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión de biomasa vexetal, poderán declararse perímetros de alto risco de incendios (PARI), con carácter non permanente, baseados na información histórica e nos datos estatísticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo fronte á erosión, aqueles lugares en que o estado de abandono signifique un alto risco de propagación de incendios forestais, mediante resolución da persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de prevención de incendios forestais, contando cos oportunos informes previos.

Segundo. De acordo cos criterios establecidos no devandito artigo da Lei 3/2007, do 9 de abril, a resolución conterá, ademais da descrición do perímetro, as medidas de xestión da biomasa que se terán que levar a cabo para a prevención de incendios forestais. Os traballos planificaranse en marxes de pistas, en áreas devasa e noutras actuacións encamiñadas a romper a continuidade dos combustibles forestais, actuando sobre a biomasa tanto por medios manuais como mecánicos ou mediante queimas controladas.

Terceiro. No marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en aplicación do disposto na cláusula sétima e no punto 2.e), que foi engadido coa 3ª addenda asinada o 28 de maio de 2020, o Concello de Pantón realizou unha solicitude atendendo á posibilidade que se recolle neste de realización material de actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros por concello e ano nos concellos adheridos.

Por estar adherido ao convenio, o Concello de Pantón propuxo dentro deses máximos, os puntos quilométricos en que se delimitará un PARI de conformidade co procedemento establecido no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, no cal realizar actuacións de roza e corta de especies non permitidas, incluíndo as seguintes actuacións:

– Xestión da biomasa nos 4 metros a cada lado porque o concello non é zona de alto risco (ZAR) segundo a Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

– Retirada de piñeiros, acacias e eucaliptos neses 4 metros.

Cuarto. O 16 de xuño de 2021, o subdirector xeral de Prevención emitiu un informe favorable sobre a declaración do PARI nas vías de Pantón con código 27PARI02/21 e con carácter non permanente que afecta unha superficie de 6,5789 hectáreas repartidas polas parcelas cuxa referencia catastral se sinala no anexo desta resolución, situadas nas parroquias de Castillón (Santiago), Deade (San Vicente), Eiré (San Xulián), Espasantes (Santo Estevo), Ferreira de Pantón (Santa María), San Vicente de Castillón (San Vicente), Serode (San Xulián) e Vilar de Ortelle (Santiago) no concello de Pantón da provincia da Lugo. Dentro destas parroquias afecta os lugares de Pereiro, Vilar, Pedroagude, A Estrada, Rodiz, Casebio, Campo de Outeiro, As Nogueiras, Casdoncende, Comide e Vilanova e as coordenadas de situación son as seguintes:

Punto situado máis ao norte: 610.877 X, 4.711.482 Y.

Punto situado máis ao sur: 613.473 X, 4.704.429 Y.

Punto situado máis ao leste: 613.768 X, 4.708.973 Y.

Punto situado máis ao oeste: 609.562 X, 4.711.381 Y.

Punto situado no centro xeográfico (aproximado): 611.445 X, 4.708.855 Y.

O PARI comprende a vía que discorre entre as parcelas do anexo e unha franxa lateral de 4 metros a cada lado desta, contados desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da vía.

O informe baséase na avaliación do risco para as persoas e os bens que se considera globalmente moi alto, tendo en conta o estado da vexetación, a orografía, a exposición aos ventos dominantes e o risco debido á proximidade a núcleos de poboación e edificacións illadas destinadas ás persoas. Así mesmo, infórmase que se sitúa nunha zona onde houbo incendios forestais recorrentes no pasado, cunha media de 17,8 lumes/ano rexistrados no concello nos derradeiros 10 anos. Neste período producíronse no distrito forestal VIII: Terra de Lemos, en que se inclúe o concello de Pantón, catro situacións de risco para as persoas e bens non forestais.

As actuacións propostas consisten na xestión da vexetación mediante a roza e a eliminación de piñeiros, eucaliptos e acacias, incluíndo o abatemento, tronzado, saca e amoreado da madeira, a recollida e eliminación de restos nas faixas laterais das vías de titularidade municipal delimitadas polo PARI.

Quinto. De conformidade co artigo 12.4 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril, os titulares dos predios ou dos dereitos de aproveitamento en que teñan que realizarse os traballos preventivos dispoñerán dun prazo de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da notificación para realizalos e, no caso de non o faceren, a consellería con competencias en materia de prevención de incendios poderá realizalos con cargo aos seus orzamentos, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias.

De conformidade coa proposta,

RESOLVO:

– Declarar o perímetro de alto risco de incendio nas vías de Pantón (27PARI02/21) no concello de Pantón (Lugo), con carácter non permanente, coa descrición e o establecemento das medidas de xestión de biomasa, recollidas no punto cuarto dos antecedentes desta resolución.

– Publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do Concello de Pantón a presente resolución, así como notificarlla aos titulares catastrais dos predios afectados, indicando os labores que deberán realizar os titulares dos predios ou dos seus dereitos de aproveitamento para diminuír o risco de incendios forestais.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO

Referencias catastrais das parcelas afectadas polo PARI
nas vías de Pantón 27PARI02/21

1

000902900PH10G0001MD

41

27041A005001530000AU

2

000903000PH10G0001TD

42

27041A005001540000AH

3

001400900PH10E0001XK

43

27041A005001550000AW

4

27041A005000010000AG

44

27041A005001560000AA

5

27041A005000040000AL

45

27041A005001570000AB

6

27041A005000050000AT

46

27041A005001580000AY

7

27041A005000060000AF

47

27041A005001590000AG

8

27041A005000070000AM

48

27041A005001600000AB

9

27041A005000080000AO

49

27041A005001760000AX

10

27041A005000090000AK

50

27041A005001770000AI

11

27041A005000100000AM

51

27041A005001820000AE

12

27041A005000110000AO

52

27041A005001840000AZ

13

27041A005000120000AK

53

27041A005001850000AU

14

27041A005000140000AD

54

27041A005001860000AH

15

27041A005000160000AI

55

27041A005001870000AW

16

27041A005000170000AJ

56

27041A005001890000AB

17

27041A005000700000AP

57

27041A005001920000AB

18

27041A005001050000AO

58

27041A005001930000AY

19

27041A005001090000AX

59

27041A005001970000AL

20

27041A005001100000AR

60

27041A005002140000AZ

21

27041A005001110000AD

61

27041A005002940000AL

22

27041A005001210000AU

62

27041A005002960000AF

23

27041A005001220000AH

63

27041A005002980000AO

24

27041A005001230000AW

64

27041A005002990000AK

25

27041A005001240000AA

65

27041A005003000000AK

26

27041A005001320000AP

66

27041A005003130000AH

27

27041A005001330000AL

67

27041A005003140000AW

28

27041A005001340000AT

68

27041A005003150000AA

29

27041A005001350000AF

69

27041A005003160000AB

30

27041A005001360000AM

70

27041A005003170000AY

31

27041A005001370000AO

71

27041A005003180000AG

32

27041A005001380000AK

72

27041A005003190000AQ

33

27041A005001390000AR

73

27041A005003200000AY

34

27041A005001460000AJ

74

27041A005003210000AG

35

27041A005001470000AE

75

27041A005003230000AP

36

27041A005001480000AS

76

27041A005003250000AT

37

27041A005001490000AZ

77

27041A005003740000AS

38

27041A005001500000AE

78

27041A005003790000AA

39

27041A005001510000AS

79

27041A005003810000AW

40

27041A005001520000AZ

80

27041A005003820000AA

81

27041A005003840000AY

121

27041A005007140000AK

82

27041A005003850000AG

122

27041A005007160000AD

83

27041A005003860000AQ

123

27041A005007590000AH

84

27041A005003880000AL

124

27041A005007600000AZ

85

27041A005003890000AT

125

27041A005007610000AU

86

27041A005003920000AT

126

27041A005007620000AH

87

27041A005003930000AF

127

27041A005007630000AW

88

27041A005003940000AM

128

27041A005007640000AA

89

27041A005003950000AO

129

27041A005007650000AB

90

27041A005003960000AK

130

27041A005007660000AY

91

27041A005003970000AR

131

27041A005007670000AG

92

27041A005004710000AS

132

27041A005007690000AP

93

27041A005004720000AZ

133

27041A005007700000AG

94

27041A005004730000AU

134

27041A005007810000AK

95

27041A005004740000AH

135

27041A005008540000AZ

96

27041A005006560000AI

136

27041A005090050000AR

97

27041A005006570000AJ

137

27041A005090060000AD

98

27041A005006580000AE

138

27041A005090080000AI

99

27041A005006590000AS

139

27041A005090090000AJ

100

27041A005006610000AE

140

27041A005090110000AI

101

27041A005006630000AZ

141

27041A005090130000AE

102

27041A005006640000AU

142

27041A005090140000AS

103

27041A005006650000AH

143

27041A007004200000AJ

104

27041A005006660000AW

144

27041A007004210000AE

105

27041A005006670000AA

145

27041A007004220000AS

106

27041A005006680000AB

146

27041A007004230000AZ

107

27041A005006930000AE

147

27041A007004240000AU

108

27041A005006940000AS

148

27041A007004250000AH

109

27041A005006950000AZ

149

27041A007004260000AW

110

27041A005007030000AG

150

27041A007004270000AA

111

27041A005007040000AQ

151

27041A007004280000AB

112

27041A005007050000AP

152

27041A007004290000AY

113

27041A005007060000AL

153

27041A007004300000AA

114

27041A005007070000AT

154

27041A007004310000AB

115

27041A005007080000AF

155

27041A007004350000AP

116

27041A005007090000AM

156

27041A007004630000AB

117

27041A005007100000AT

157

27041A007004640000AY

118

27041A005007110000AF

158

27041A007004650000AG

119

27041A005007120000AM

159

27041A007004660000AQ

120

27041A005007130000AO

160

27041A007004670000AP

161

27041A007004680000AL

201

27041A007090050000AA

162

27041A007004690000AT

202

27041A007090060000AB

163

27041A007004700000AP

203

27041A007090080000AG

164

27041A007004720000AT

204

27041A008006920000AH

165

27041A007004750000AO

205

27041A008006930000AW

166

27041A007004760000AK

206

27041A008007200000AZ

167

27041A007004790000AX

207

27041A008007210000AU

168

27041A007004800000AR

208

27041A008007220000AH

169

27041A007004810000AD

209

27041A008007230000AW

170

27041A007005020000AT

210

27041A008007240000AA

171

27041A007005070000AR

211

27041A008007250000AB

172

27041A007005080000AD

212

27041A008007260000AY

173

27041A007005090000AX

213

27041A008007270000AG

174

27041A007005100000AR

214

27041A008007280000AQ

175

27041A007005110000AD

215

27041A008007290000AP

176

27041A007005120000AX

216

27041A008007830000AS

177

27041A007005130000AI

217

27041A008007840000AZ

178

27041A007005140000AJ

218

27041A008007850000AU

179

27041A007005150000AE

219

27041A008007860000AH

180

27041A007005160000AS

220

27041A008008350000AK

181

27041A007005170000AZ

221

27041A008008360000AR

182

27041A007005180000AU

222

27041A008008380000AX

183

27041A007005190000AH

223

27041A008008390000AI

184

27041A007005200000AZ

224

27041A008008400000AD

185

27041A007005210000AU

225

27041A008008410000AX

186

27041A007005570000AB

226

27041A008008420000AI

187

27041A007005590000AG

227

27041A008008430000AJ

188

27041A007005600000AB

228

27041A008008440000AE

189

27041A007005620000AG

229

27041A008010820000AE

190

27041A007005630000AQ

230

27041A008010830000AS

191

27041A007005640000AP

231

27041A008010840000AZ

192

27041A007005650000AL

232

27041A008010850000AU

193

27041A007005660000AT

233

27041A008010880000AA

194

27041A007005670000AF

234

27041A008010890000AB

195

27041A007005680000AM

235

27041A008010900000AW

196

27041A007005720000AO

236

27041A008010910000AA

197

27041A007005730000AK

237

27041A008010920000AB

198

27041A007005740000AR

238

27041A008010930000AY

199

27041A007005780000AJ

239

27041A008010940000AG

200

27041A007005930000AY

240

27041A008010950000AQ

241

27041A008010960000AP

281

27041A030000980000AA

242

27041A008010970000AL

282

27041A030000990000AB

243

27041A008010980000AT

283

27041A030001000000AB

244

27041A008011150000AU

284

27041A030001010000AY

245

27041A008090010000AD

285

27041A030001040000AP

246

27041A008090030000AI

286

27041A030001050000AL

247

27041A008090040000AJ

287

27041A030001090000AO

248

27041A008090080000AU

288

27041A030001100000AF

249

27041A008090150000AB

289

27041A030001130000AK

250

27041A030000140000AM

290

27041A030001140000AR

251

27041A030000150000AO

291

27041A030001150000AD

252

27041A030000160000AK

292

27041A030001160000AX

253

27041A030000170000AR

293

27041A030001170000AI

254

27041A030000180000AD

294

27041A030090030000AL

255

27041A030000190000AX

295

27041A030090100000AO

256

27041A030000320000AH

296

27041A034004330000AO

257

27041A030000330000AW

297

27041A034004350000AR

258

27041A030000370000AG

298

27041A034004360000AD

259

27041A030000390000AP

299

27041A034004370000AX

260

27041A030000560000AJ

300

27041A034004380000AI

261

27041A030000570000AE

301

27041A034004390000AJ

262

27041A030000600000AE

302

27041A034007130000AP

263

27041A030000610000AS

303

27041A034007300000AJ

264

27041A030000620000AZ

304

27041A034007310000AE

265

27041A030000630000AU

305

27041A034007380000AB

266

27041A030000640000AH

306

27041A034007400000AA

267

27041A030000650000AW

307

27041A034007410000AB

268

27041A030000660000AA

308

27041A034007420000AY

269

27041A030000670000AB

309

27041A034007430000AG

270

27041A030000690000AG

310

27041A034007440000AQ

271

27041A030000700000AB

311

27041A034007450000AP

272

27041A030000710000AY

312

27041A034007460000AL

273

27041A030000720000AG

313

27041A034007470000AT

274

27041A030000730000AQ

314

27041A034007500000AT

275

27041A030000870000AI

315

27041A034007520000AM

276

27041A030000880000AJ

316

27041A034007530000AO

277

27041A030000900000AI

317

27041A034007540000AK

278

27041A030000910000AJ

318

27041A034007960000AS

279

27041A030000930000AS

319

27041A034008650000AW

280

27041A030000940000AZ

320

27041A034008660000AA

321

27041A034008670000AB

361

27041A051002010000AT

322

27041A034008680000AY

362

27041A051002020000AF

323

27041A034008690000AG

363

27041A051002030000AM

324

27041A034008700000AB

364

27041A051002040000AO

325

27041A034008710000AY

365

27041A051002050000AK

326

27041A034090040000AL

366

27041A051090050000AO

327

27041A048000500000AR

367

27041A051090130000AI

328

27041A048001290000AG

368

27041A052000190000AO

329

27041A048001330000AQ

369

27041A052000200000AF

330

27041A048001360000AT

370

27041A052000220000AO

331

27041A048001380000AM

371

27041A052000260000AX

332

27041A048001400000AF

372

27041A052000270000AI

333

27041A048001410000AM

373

27041A052000280000AJ

334

27041A048003950000AF

374

27041A052000290000AE

335

27041A048003960000AM

375

27041A052000300000AI

336

27041A048003970000AO

376

27041A052000410000AA

337

27041A048090160000AS

377

27041A052000490000AF

338

27041A048090230000AW

378

27041A052000530000AM

339

27041A048090300000AG

379

27041A052000540000AO

340

27041A049090090000AF

380

27041A052000550000AK

341

27041A051000370000AP

381

27041A052000600000AD

342

27041A051000380000AL

382

27041A052000610000AX

343

27041A051000390000AT

383

27041A052000630000AJ

344

27041A051000400000AP

384

27041A052000640000AE

345

27041A051000480000AD

385

27041A052000650000AS

346

27041A051000490000AX

386

27041A052000680000AH

347

27041A051000500000AR

387

27041A052000690000AW

348

27041A051000510000AD

388

27041A052000710000AH

349

27041A051000520000AX

389

27041A052000760000AG

350

27041A051000530000AI

390

27041A052000770000AQ

351

27041A051000540000AJ

391

27041A052000950000AJ

352

27041A051000550000AE

392

27041A052000980000AZ

353

27041A051000560000AS

393

27041A052000990000AU

354

27041A051000570000AZ

394

27041A052001000000AU

355

27041A051001920000AW

395

27041A052001010000AH

356

27041A051001940000AB

396

27041A052001060000AG

357

27041A051001950000AY

397

27041A052001130000AT

358

27041A051001960000AG

398

27041A052001140000AF

359

27041A051001990000AL

399

27041A052001470000AM

360

27041A051002000000AL

400

27041A052001480000AO

401

27041A052001490000AK

441

27041A088003220000AS

402

27041A052001500000AM

442

27041A088003230000AZ

403

27041A052001520000AK

443

27041A088003240000AU

404

27041A052001640000AU

444

27041A088003250000AH

405

27041A052001650000AH

445

27041A088003260000AW

406

27041A052002960000AA

446

27041A088003610000AW

407

27041A052002980000AY

447

27041A088003920000AH

408

27041A052002990000AG

448

27041A088003930000AW

409

27041A052003000000AG

449

27041A088003950000AB

410

27041A052003400000AF

450

27041A088003960000AY

411

27041A052003990000AL

451

27041A088003970000AG

412

27041A052004020000AF

452

27041A088004170000AZ

413

27041A052004030000AM

453

27041A088004180000AU

414

27041A052004040000AO

454

27041A088004190000AH

415

27041A052004050000AK

455

27041A088004210000AU

416

27041A052004080000AX

456

27041A088004220000AH

417

27041A052004090000AI

457

27041A088004230000AW

418

27041A052004100000AD

458

27041A088004320000AP

419

27041A052004110000AX

459

27041A088004330000AL

420

27041A052004120000AI

460

27041A088004340000AT

421

27041A052090070000AL

461

27041A088004350000AF

422

27041A052090080000AT

462

27041A088004390000AR

423

27041A052090100000AL

463

27041A088004400000AO

424

27041A076002020000AM

464

27041A088004410000AK

425

27041A076090040000AO

465

27041A088004420000AR

426

27041A088002030000AY

466

27041A088004450000AI

427

27041A088002040000AG

467

27041A088004500000AE

428

27041A088002090000AF

468

27041A088004510000AS

429

27041A088002100000AL

469

27041A088004520000AZ

430

27041A088002180000AX

470

27041A088004530000AU

431

27041A088002190000AI

471

27041A088004540000AH

432

27041A088002570000AS

472

27041A088004550000AW

433

27041A088002610000AZ

473

27041A088004560000AA

434

27041A088002620000AU

474

27041A088004570000AB

435

27041A088002630000AH

475

27041A088004580000AY

436

27041A088002640000AW

476

27041A088004630000AQ

437

27041A088002680000AG

477

27041A088004640000AP

438

27041A088002700000AY

478

27041A088004650000AL

439

27041A088002710000AG

479

27041A088004660000AT

440

27041A088002720000AQ

480

27041A088004670000AF

481

27041A088004690000AO

482

27041A088004700000AF

483

27041A088004720000AO

484

27041A088004730000AK

485

27041A088004750000AD

486

27041A088004760000AX

487

27041A088004780000AJ

488

27041A088004800000AI

489

27041A088004810000AJ

490

27041A088004820000AE

491

27041A088004850000AU

492

27041A088004870000AW

493

27041A088004880000AA

494

27041A088005000000AF

495

27041A088005060000AX

496

27041A088005620000AL

497

27041A088005630000AT

498

27041A088005640000AF

499

27041A088005680000AR

500

27041A088006680000AI

501

27041A088006710000AI

502

27041A088006720000AJ

503

27041A088006730000AE

504

27041A088006750000AZ

505

27041A088006760000AU

506

27041A088090010000AW

507

001900100PH10E0001ZK

508

27041A052005670000AR

509

27041A052005680000AD

510

27041A052005690000AX