Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57917

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Crecente (36/PARI02/21).

Antecedentes:

Primeiro. Conforme o previsto no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 22.5 para as zonas de actuación prioritaria e urxente por existir unha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens nos casos de incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión de biomasa vexetal, poderán declararse perímetros de alto risco de incendios (PARI), con carácter non permanente, baseados na información histórica e nos datos estatísticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo fronte á erosión, aqueles lugares en que o estado de abandono signifique un alto risco de propagación de incendios forestais, mediante resolución da persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de prevención de incendios forestais, contando cos oportunos informes previos.

Segundo. De acordo cos criterios establecidos no devandito artigo da Lei 3/2007, do 9 de abril, a resolución conterá, ademais da descrición do perímetro, as medidas de xestión da biomasa que se terán que levar a cabo para a prevención de incendios forestais. Os traballos planificaranse en marxes de pistas, en áreas devasa e noutras actuacións encamiñadas a romper a continuidade dos combustibles forestais, actuando sobre a biomasa tanto por medios manuais como mecánicos ou mediante queimas controladas.

Terceiro. No marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en aplicación do disposto na cláusula sétima e no punto 2.e), que foi engadido coa 3ª addenda asinada o 28 de maio de 2020, o Concello de Crecente realizou unha solicitude atendendo á posibilidade que se recolle nel de realización material de actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros por concello e ano nos concellos adheridos.

Por estar adherido ao convenio, o Concello de Crecente propuxo, dentro deses máximos, os puntos quilométricos en que se delimitará un PARI, de conformidade co procedemento establecido no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, no cal realizar actuacións de roza e corta de especies non permitidas, incluíndo as seguintes actuacións:

– Xestión da biomasa nos 6 metros a cada lado porque o concello é zona de alto risco (ZAR) segundo a Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

– Retirada de piñeiros, acacias e eucaliptos neses 6 metros.

Cuarto. O 16 de xuño de 2021, o subdirector xeral de Prevención emitiu un informe favorable sobre a declaración do PARI nas vías de Crecente con código 36PARI02/21 e con carácter non permanente que afecta unha superficie de 11,9151 hectáreas repartidas polas parcelas cuxa referencia catastral se sinala no anexo desta resolución, situadas nas parroquias de Albeos (San Xoán), Crecente (San Pedro), Quintela (San Caetano), Ribeira (Santa Mariña) e Vilar (San Xorxe) no concello de Crecente da provincia de Pontevedra. Dentro destas parroquias afecta os lugares do Regueiro, A Ponte Regadil, A Chan da Ribeira, Monte da Rola, Paredes, A Estrada, A Ribeira de Abaixo, A Leira, A Fonte Rastrada, O Cabo de Aldea, Vilapide, O Cesteiro, Paradela, O Outeiro de Albeos, Monte de Miranda e Moganga e as coordenadas de situación son as seguintes:

Punto situado máis ao norte: 562.754 X, 4.667.255 Y.

Punto situado máis ao sur: 563.361 X, 4.665.196 Y.

Punto situado máis ao leste: 565.718 X, 4.666.562 Y.

Punto situado máis ao oeste: 559.903 X, 4.666.071 Y.

Punto situado no centro xeográfico (aproximado): 562.642 X, 4.666.213 Y.

O PARI comprende a vía que discorre entre as parcelas do anexo e unha franxa lateral de 6 metros a cada lado dela, contado desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da vía.

O informe baséase na avaliación do risco para as persoas e os bens que se considera globalmente alto, tendo en conta o estado da vexetación, a orografía, a exposición aos ventos dominantes e o risco debido á proximidade a núcleos de poboación e edificacións illadas destinadas ás persoas. Así mesmo, infórmase que se sitúa nunha zona onde houbo incendios forestais recorrentes no pasado, cunha media de 4,7 lumes/ano rexistrados no concello nos derradeiros 10 anos. En canto aos antecedentes de grandes incendios forestais na zona, cabe destacar que na última década, no distrito forestal XVII: O Condado-A Paradanta en que se inclúe o concello de Crecente, rexistráronse cinco incendios que queimaron un total de 15.145,00 hectáreas. Tamén neste período producíronse neste distrito, 11 situacións de risco para as persoas e bens non forestais.

As actuacións propostas consisten na xestión da vexetación mediante a roza e a eliminación de piñeiros, eucaliptos e acacias, incluíndo o abatemento, tronzado, saca e amoreado da madeira, a recollida e eliminación de restos nas faixas laterais das vías de titularidade municipal delimitadas polo PARI.

Quinto. De conformidade co artigo 12.4 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril, os titulares dos predios ou dos dereitos de aproveitamento en que teñan que realizarse os traballos preventivos dispoñerán dun prazo de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da notificación para realizalos e, no caso de non o faceren, a consellería con competencias en materia de prevención de incendios poderá realizalos con cargo aos seus orzamentos, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias.

De conformidade coa proposta,

RESOLVO:

– Declarar o perímetro de alto risco de incendio nas vías de Crecente (36PARI02/21) no concello de Crecente (Pontevedra), con carácter non permanente, coa descrición e o establecemento das medidas de xestión de biomasa, recollidas no punto cuarto dos antecedentes desta resolución.

– Publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do Concello de Crecente a presente resolución, así como notificarlla aos titulares catastrais dos predios afectados, indicando os labores que deberán realizar os titulares dos predios ou dos seus dereitos de aproveitamento para diminuír o risco de incendios forestais.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO

Referencias catastrais das parcelas afectadas polo PARI
nas vías de Crecente 36PARI02/21

1

36014A001000120000YR

41

36014A005003490000YY

2

36014A001000150000YI

42

36014A005003500000YA

3

36014A001000200000YE

43

36014A005003510000YB

4

36014A001000210000YS

44

36014A005004490000YP

5

36014A001000320000YG

45

36014A005004500000YG

6

36014A001000330000YQ

46

36014A005004510000YQ

7

36014A001000520000YE

47

36014A005090120000YJ

8

36014A001001500000YS

48

36014A011001390000YE

9

36014A001001510000YZ

49

36014A011001550000YQ

10

36014A001001760000YI

50

36014A011002430000YH

11

36014A001001880000YB

51

36014A011002440000YW

12

36014A001001890000YY

52

36014A011002710000YE

13

36014A001001910000YB

53

36014A011002780000YB

14

36014A001001920000YY

54

36014A011002800000YA

15

36014A001001930000YG

55

36014A011002810000YB

16

36014A001001940000YQ

56

36014A011002840000YQ

17

36014A001001950000YP

57

36014A011002900000YT

18

36014A001001960000YL

58

36014A011003060000YW

19

36014A001001970000YT

59

36014A011003070000YA

20

36014A001001990000YM

60

36014A011003150000YP

21

36014A001002000000YM

61

36014A011003160000YL

22

36014A001002010000YO

62

36014A011003280000YI

23

36014A001002140000YU

63

36014A011003290000YJ

24

36014A001002170000YA

64

36014A011003320000YJ

25

36014A001002470000YH

65

36014A011003610000YD

26

36014A001002500000YH

66

36014A011003700000YZ

27

36014A001090010000YM

67

36014A011003710000YU

28

36014A001090020000YO

68

36014A011003720000YH

29

36014A001090030000YK

69

36014A011003770000YG

30

36014A003002190000YD

70

36014A011003810000YQ

31

36014A003002200000YK

71

36014A011090010000YD

32

36014A003002210000YR

72

36014A011090020000YX

33

36014A003002230000YX

73

36014A011090030000YI

34

36014A003002250000YJ

74

36014A011090070000YZ

35

36014A003004230000YU

75

36014A011090130000YW

36

36014A005000610000YW

76

36014A012000330000YY

37

36014A005002940000YL

77

36014A012002720000YR

38

36014A005002950000YT

78

36014A012002730000YD

39

36014A005002960000YF

79

36014A012002930000YQ

40

36014A005002970000YM

80

36014A012002940000YP

81

36014A012003000000YO

121

36014A014004980000YG

82

36014A012090090000YI

122

36014A014004990000YQ

83

36014A014002040000YW

123

36014A014005000000YQ

84

36014A014003380000YQ

124

36014A014005010000YP

85

36014A014003490000YR

125

36014A014005020000YL

86

36014A014003500000YO

126

36014A014005030000YT

87

36014A014003510000YK

127

36014A014005040000YF

88

36014A014003520000YR

128

36014A014005050000YM

89

36014A014003530000YD

129

36014A014005840000YS

90

36014A014003540000YX

130

36014A014006170000YH

91

36014A014003550000YI

131

36014A014006180000YW

92

36014A014003560000YJ

132

36014A014006190000YA

93

36014A014003570000YE

133

36014A014006300000YP

94

36014A014003580000YS

134

36014A014006380000YD

95

36014A014003590000YZ

135

36014A014006410000YD

96

36014A014003600000YE

136

36014A014090010000YS

97

36014A014004230000YS

137

36014A014090060000YA

98

36014A014004260000YH

138

36014A014090070000YB

99

36014A014004270000YW

139

36014A014090110000YY

100

36014A014004280000YA

140

36014A014090120000YG

101

36014A014004490000YI

141

36014A014090130000YQ

102

36014A014004530000YJ

142

36014A015000090000YI

103

36014A014004540000YE

143

36014A015000120000YI

104

36014A014004550000YS

144

36014A015000290000YL

105

36014A014004560000YZ

145

36014A015000300000YQ

106

36014A014004570000YU

146

36014A015000430000YX

107

36014A014004610000YH

147

36014A015005660000YA

108

36014A014004620000YW

148

36014A015006770000YK

109

36014A014004630000YA

149

36014A015006790000YD

110

36014A014004650000YY

150

36014A015006820000YD

111

36014A014004660000YG

151

36014A015006970000YY

112

36014A014004670000YQ

152

36014A015006980000YG

113

36014A014004840000YI

153

36014A015006990000YQ

114

36014A014004850000YJ

154

36014A015007000000YQ

115

36014A014004860000YE

155

36014A015007020000YL

116

36014A014004870000YS

156

36014A015007030000YT

117

36014A014004890000YU

157

36014A015007040000YF

118

36014A014004910000YZ

158

36014A015007360000YF

119

36014A014004930000YH

159

36014A015007370000YM

120

36014A014004970000YY

160

36014A015007380000YO

161

36014A015007400000YM

201

36014A015009180000YY

162

36014A015007410000YO

202

36014A015009190000YG

163

36014A015007420000YK

203

36014A015009200000YB

164

36014A015007460000YI

204

36014A015009210000YY

165

36014A015008520000YH

205

36014A015009220000YG

166

36014A015008530000YW

206

36014A015009230000YQ

167

36014A015008540000YA

207

36014A015009240000YP

168

36014A015008560000YY

208

36014A015009250000YL

169

36014A015008570000YG

209

36014A015009260000YT

170

36014A015008580000YQ

210

36014A015009270000YF

171

36014A015008590000YP

211

36014A015009490000YB

172

36014A015008600000YG

212

36014A015009500000YW

173

36014A015008610000YQ

213

36014A015009510000YA

174

36014A015008630000YL

214

36014A015009520000YB

175

36014A015008650000YF

215

36014A015009530000YY

176

36014A015008660000YM

216

36014A015009700000YD

177

36014A015008670000YO

217

36014A015009710000YX

178

36014A015008690000YR

218

36014A015009720000YI

179

36014A015008700000YO

219

36014A015009730000YJ

180

36014A015008860000YA

220

36014A015010010000YP

181

36014A015008900000YB

221

36014A015010020000YL

182

36014A015008920000YG

222

36014A015010030000YT

183

36014A015008930000YQ

223

36014A015010040000YF

184

36014A015008940000YP

224

36014A015010050000YM

185

36014A015008950000YL

225

36014A015010060000YO

186

36014A015008960000YT

226

36014A015010080000YR

187

36014A015008970000YF

227

36014A015010090000YD

188

36014A015008980000YM

228

36014A015010100000YK

189

36014A015008990000YO

229

36014A015010160000YE

190

36014A015009000000YO

230

36014A015010170000YS

191

36014A015009020000YR

231

36014A015010180000YZ

192

36014A015009030000YD

232

36014A015010190000YU

193

36014A015009040000YX

233

36014A015010230000YH

194

36014A015009090000YZ

234

36014A015010240000YW

195

36014A015009100000YE

235

36014A015010250000YA

196

36014A015009110000YS

236

36014A015010260000YB

197

36014A015009120000YZ

237

36014A015010270000YY

198

36014A015009150000YW

238

36014A015010280000YG

199

36014A015009160000YA

239

36014A015010290000YQ

200

36014A015009170000YB

240

36014A015010300000YY

241

36014A015010310000YG

281

36014A015012930000YT

242

36014A015010320000YQ

282

36014A015012940000YF

243

36014A015010330000YP

283

36014A015012950000YM

244

36014A015010340000YL

284

36014A015012960000YO

245

36014A015010350000YT

285

36014A015012970000YK

246

36014A015010440000YD

286

36014A015013150000YY

247

36014A015010450000YX

287

36014A015013160000YG

248

36014A015010460000YI

288

36014A015013170000YQ

249

36014A015010470000YJ

289

36014A015013180000YP

250

36014A015010480000YE

290

36014A015013190000YL

251

36014A015010690000YM

291

36014A015013200000YQ

252

36014A015010790000YJ

292

36014A015013220000YL

253

36014A015010920000YA

293

36014A015013240000YF

254

36014A015010940000YY

294

36014A015014900000YO

255

36014A015010950000YG

295

36014A015015620000YE

256

36014A015010960000YQ

296

36014A015015630000YS

257

36014A015011010000YF

297

36014A015015640000YZ

258

36014A015011120000YJ

298

36014A015015650000YU

259

36014A015011130000YE

299

36014A015015660000YH

260

36014A015011140000YS

300

36014A015015670000YW

261

36014A015011150000YZ

301

36014A015015680000YA

262

36014A015011170000YH

302

36014A015015690000YB

263

36014A015011180000YW

303

36014A015015700000YW

264

36014A015012070000YE

304

36014A015015720000YB

265

36014A015012530000YY

305

36014A015015740000YG

266

36014A015012550000YQ

306

36014A015015750000YQ

267

36014A015012560000YP

307

36014A015015760000YP

268

36014A015012590000YF

308

36014A015015770000YL

269

36014A015012600000YL

309

36014A015015890000YI

270

36014A015012610000YT

310

36014A015015910000YX

271

36014A015012620000YF

311

36014A015015920000YI

272

36014A015012780000YH

312

36014A015015970000YU

273

36014A015012790000YW

313

36014A015016000000YW

274

36014A015012800000YU

314

36014A015016170000YD

275

36014A015012810000YH

315

36014A015016180000YX

276

36014A015012820000YW

316

36014A015016290000YW

277

36014A015012850000YY

317

36014A015090010000YR

278

36014A015012860000YG

318

36014A015090020000YD

279

36014A015012900000YQ

319

36014A015090040000YI

280

36014A015012920000YL

320

36014A015090050000YJ

321

36014A015090060000YE

361

36014A016011420000YF

322

36014A015090070000YS

362

36014A016011430000YM

323

36014A015090090000YU

363

36014A016011440000YO

324

36014A015090110000YZ

364

36014A016011480000YX

325

36014A015090130000YH

365

36014A016011540000YE

326

36014A015090150000YA

366

36014A016011550000YS

327

36014A015090180000YG

367

36014A016011560000YZ

328

36014A015090200000YY

368

36014A016011570000YU

329

36014A015090230000YP

369

36014A016011580000YH

330

36014A016002540000YW

370

36014A016011590000YW

331

36014A016002550000YA

371

36014A016011600000YU

332

36014A016002560000YB

372

36014A016011870000YS

333

36014A016002570000YY

373

36014A016011880000YZ

334

36014A016002620000YQ

374

36014A016011890000YU

335

36014A016002750000YX

375

36014A016011900000YS

336

36014A016003970000YO

376

36014A016011920000YU

337

36014A016003980000YK

377

36014A016012010000YP

338

36014A016004000000YR

378

36014A016012020000YL

339

36014A016004010000YD

379

36014A016013090000YJ

340

36014A016004530000YQ

380

36014A016013100000YX

341

36014A016006340000YU

381

36014A016013290000YT

342

36014A016006450000YP

382

36014A016014130000YU

343

36014A016006500000YT

383

36014A016014140000YH

344

36014A016006700000YH

384

36014A016014150000YW

345

36014A016006710000YW

385

36014A016021030000YY

346

36014A016006730000YB

386

36014A016090040000YM

347

36014A016006740000YY

387

36014A016090110000YD

348

36014A016006750000YG

388

36014A017000360000YH

349

36014A016006760000YQ

389

36014A017000370000YW

350

36014A016009260000YB

390

36014A017000470000YL

351

36014A016009460000YI

391

36014A017000480000YT

352

36014A016009470000YJ

392

36014A017002070000YT

353

36014A016009480000YE

393

36014A017002510000YD

354

36014A016009490000YS

394

36014A017002520000YX

355

36014A016009500000YJ

395

36014A017002560000YS

356

36014A016009520000YS

396

36014A017002670000YG

357

36014A016009530000YZ

397

36014A017002680000YQ

358

36014A016009570000YA

398

36014A017002730000YL

359

36014A016011400000YL

399

36014A017003580000YA

360

36014A016011410000YT

400

36014A017003770000YD

401

36014A017004570000YY

441

36014A017010070000YW

402

36014A017004580000YG

442

36014A017010080000YA

403

36014A017004590000YQ

443

36014A017010090000YB

404

36014A017005100000YJ

444

36014A017010100000YW

405

36014A017005170000YA

445

36014A017010110000YA

406

36014A017005400000YX

446

36014A017010120000YB

407

36014A017005420000YJ

447

36014A017010130000YY

408

36014A017005550000YG

448

36014A017010150000YQ

409

36014A017005720000YX

449

36014A017010160000YP

410

36014A017005770000YZ

450

36014A017010740000YW

411

36014A017005780000YU

451

36014A017011250000YX

412

36014A017006200000YG

452

36014A017011260000YI

413

36014A017006250000YF

453

36014A017011320000YS

414

36014A017006260000YM

454

36014A017011330000YZ

415

36014A017006810000YA

455

36014A017011340000YU

416

36014A017006820000YB

456

36014A017011350000YH

417

36014A017007040000YZ

457

36014A017011440000YQ

418

36014A017007050000YU

458

36014A017011450000YP

419

36014A017007060000YH

459

36014A017011460000YL

420

36014A017007170000YL

460

36014A017011470000YT

421

36014A017007190000YF

461

36014A017011480000YF

422

36014A017007200000YL

462

36014A017011490000YM

423

36014A017007210000YT

463

36014A017011540000YK

424

36014A017007220000YF

464

36014A017011580000YI

425

36014A017007230000YM

465

36014A017011660000YU

426

36014A017007240000YO

466

36014A017011670000YH

427

36014A017007260000YR

467

36014A017011840000YM

428

36014A017007270000YD

468

36014A017090020000YB

429

36014A017007300000YD

469

36014A017090030000YY

430

36014A017007310000YX

470

36014A017090040000YG

431

36014A017007490000YL

471

36014A017090050000YQ

432

36014A017007500000YQ

472

36014A017090080000YT

433

36014A017007700000YS

473

36014A017090090000YF

434

36014A017008210000YO

474

36014A017090110000YT

435

36014A017008240000YD

475

36014A017090120000YF

436

36014A017008250000YX

476

36014A018004370000YP

437

36014A017008310000YE

477

36014A018004690000YP

438

36014A017008440000YQ

478

36014A018005390000YO

439

36014A017008470000YT

479

36014A018005400000YF

440

36014A017010010000YJ

480

36014A018005410000YM

481

36014A018005420000YO

521

36014A049007980000YE

482

36014A018006160000YZ

522

36014A049008010000YZ

483

36014A049004790000YS

523

36014A049008020000YU

484

36014A049004800000YJ

524

36014A049013440000YO

485

36014A049005950000YF

525

36014A049013450000YK

486

36014A049005960000YM

526

36014A049090070000YL

487

36014A049005970000YO

488

36014A049005980000YK

489

36014A049005990000YR

490

36014A049006030000YI

491

36014A049006160000YY

492

36014A049006180000YQ

493

36014A049006230000YL

494

36014A049006240000YT

495

36014A049006250000YF

496

36014A049006280000YK

497

36014A049006370000YE

498

36014A049006710000YJ

499

36014A049006720000YE

500

36014A049006730000YS

501

36014A049006740000YZ

502

36014A049007520000YL

503

36014A049007530000YT

504

36014A049007540000YF

505

36014A049007550000YM

506

36014A049007560000YO

507

36014A049007570000YK

508

36014A049007590000YD

509

36014A049007640000YI

510

36014A049007670000YS

511

36014A049007680000YZ

512

36014A049007740000YW

513

36014A049007750000YA

514

36014A049007760000YB

515

36014A049007790000YQ

516

36014A049007850000YT

517

36014A049007910000YO

518

36014A049007920000YK

519

36014A049007940000YD

520

36014A049007960000YI