Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Luns, 29 de novembro de 2021 Páx. 58090

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a relación das entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Antecedentes de feito:

No Diario Oficial de Galicia número 179, do 16 de setembro de 2021, publicouse a Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A). No artigo 3.2 da convocatoria establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Unha vez pechado o prazo de presentación de solicitudes, na data do 4 de novembro de 2021 publícase a Resolución do 29 de outubro de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda e as solicitudes en motivo de inadmisión, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos, establecendo un prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. Na data do 12 de novembro de 2021 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación, en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª da Resolución do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Na data do 12 de novembro de 2021 non figurando no procedemento outros feitos nin outras alegacións ou probas que as achegadas polos interesados, o órgano instrutor formula proposta de resolución definitiva.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, convocatoria para equipamento deportivo ás entidades deportivas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, ata un importe máximo de 1.910.000,00 € (un millón novecentos dez mil euros).

Fundamentos de dereito:

Primeiro. De conformidade co disposto na base 10ª, a Subdirección Xeral de Plans e Programas será o órgano competente para a instrución do procedemento e elevará proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segundo. De conformidade co disposto na base 14.4, poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados. Neste caso, a proposta de resolución formulada terá o carácter de definitiva.

Terceiro. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que se refiren as bases 11 e 12 da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 12 de novembro de 2021, vista a proposta formulada pola citada comisión, e con base na proposta de resolución do órgano instrutor do 12 de novembro de 2021, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas as entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal

Quinto. As entidades beneficiarias deberán presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa establecida segundo o disposto no artigo 15, Xustificación da subvención, da Resolución do 6 de setembro de 2021 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos.

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Concello

Investimento aprobado

Orzamento solicitado

Orzamento aprobado

Puntos

Federación Galega de Natación

G15137201

Coruña (A)
Furgoneta

20.500,00 €

10.000 €

77

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Coruña (A)

Dianas, parapetos

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

10.488,57 €

8.390,86 €

52

Federación Galega de Billar

G36680122

Vigo

Mesas de xogos e tapetes

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

8.474,00 €

6.779,20 €

52

Federación Galega de Balonmán

G36690832

Vigo

Campo exterior de minibalonmán

12.525,00 €

10.000 €

42

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

Vigo

Mesas de competición

Redes, robot, marcadores, pano recollepelotas, material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

9.135,40 €

7.308,32 €

41

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Vigo

Taboleiros

Termómetro

9.970,30 €

7.976,24 €

40

Federación Galega de Voleibol

V15067978

Coruña (A)

Redes, postes

Desfibrilador

8.780,00 €

7.024,00 €

40

Federación Galega de Montañismo

G36630259

Vigo

MPNS

Material de escalada, sistemas de seguridade, detectores vítimas avalanchas

Cronómetros

Termómetro

5.949,01 €

4.759,21 €

37

Federación Galega de Rugbi

G15111156

Coruña (A)

Escudos, bolsas tacleo, máquina de melés, protectores portarías

Marcador

Caixa de primeiros auxilios

12.705,00 €

10.000 €

37

Federación Galega de Colombicultura

G32133951

Ourense

Gaiolas

Aparellos de radiofrecuencia

3.214,10 €

2.571,28 €

37

Federación Galega de Birlos

V36650133

Vigo

Marcadores e sistema de cronometraxe

1.700,05 €

1.360,04 €

35

Federación Galega de Hóckei

G32172058

Ourense

MPNS

Material de porteiros

Material de adestramento, scouting e análise de vídeo

5.610,00 €

4.488,00 €

34

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

Ourense

Boias

Sistema de cronometraxe

3.530,00 €

2.824,00 €

32

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Vigo

Sistemas de cronometraxe e maletín

9.530,00 €

7.624,00 €

30

Federación Galega de Pelota

G15067002

Coruña (A)

Xogo de pelotas, palas e paleta de coiro

2.037,00 €

1.629,60 €

20

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Vigo

Embarcación

14.520,00 €

10.000 €

20

Total

102.734,75 €

b) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas:

Entidade

NIF

Concello

Investimento aprobado

Orzamento solicitado

Orzamento aprobado

Puntos

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Lugo

Máquina puntuación

2.989,00 €

2.391,20 €

77

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Narón

Equipos de música subacuática e rolos

Material de ximnasio

6.400,00 €

5.000,00 €

77

Ximnasio estudio Garapucho

G15716905

Coruña (A)

Cascos e petos electrónicos con equipamento para o seu manexo

Material de ximnasio

Desfibrilador

5.216,89 €

4.173,51 €

70

C.D. Centro deportivo D10

G27483023

Outeiro de Rei
Material de ximnasio e bicicletas

13.500,00 €

5.000,00 €

65

Ximnasia Coruña

G70074455

Coruña (A)

Barra de equilibrio

8.485,73 €

5.000,00 €

65

Sociedad deportiva Samertolameu

G36039808

Moaña

Embarcación de competición e remos

8.064,45 €

5.000,00 €

62

Club Balonmán Cañiza

G36320729

Cañiza (A)

Redes, conos e portarías

Material de ximnasio e calefactor portátil

Material anticovid inventariable

5.924,00 €

4.739,20 €

62

UMIA FC

G36039634

Ribadumia

MPNS

Conos, portarías, redes e proteccións

Material de adestramento, marcador e barreira de siluetas

4.921,93 €

3.937,54 €

60

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

Vilaboa

Embarcacións de competición

Desfibrilador

8.500,00 €

5.000,00 €

59

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Pontevedra

Cortacéspede

3.773,00 €

3.018,40 €

57

Centro Deportivo Couto, A.D.

G32269573

Ourense

Petos electrónicos

Material de adestramento

Desfibrilador

3.358,43 €

2.686,74 €

57

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Teo

Cascos, sistemas de protección, ring, saco

6.262,20 €

5.000,00 €

57

Club BKC Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

Coruña (A)

Material de ximnasio (máquinas de adutores, abdominais, etc.)

8.284,22 €

5.000,00 €

57

Escuela Ayude

G70159959

Melide

Sacos, sistemas de protección non electrónicos, pista con marcadores

Carro

6.300,00 €

5.000,00 €

57

Club Judo Base

G94125515

Estrada (A)

MPNS

Bonecos adestramento, gaiola de potencia, bancos de adestramento, barra seguridade

3.718,11 €

2.974,49 €

57

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Coruña (A)

Máquina de melés

Máquina de pintado

2.833,18 €

2.266,54 €

57

Cíes Squash

G27869437

Vigo

MPNS

Máquina lanza bólas

Marcadores, cadeira xuíz

Termómetro

3.288,00 €

2.630,40 €

57

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Pontevedra

Postes, redes

Marcadores, cadeiras para árbitros

5.120,00 €

4.096,00 €

57

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Pontecesures

Embarcacións

6.581,00 €

5.000,00 €

57

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

Ourense

Cadeira de rodas adaptada

8.000,00 €

5.000,00 €

57

Club de Remo Chapela

G36039915

Redondela

Furgoneta

20.900,00 €

5.000,00 €

57

Clube de Piragüismo C. P. Portonovo

G36397669

Sanxenxo

Material de adestramento

6.337,74 €

5.000,00 €

57

Club de Natación de Mos

G36448892

Mos

MPNS

Adaptador podium saídas natación, sistema cronometraxe

3.273,00 €

2.618,40 €

57

Club de Loita do Morrazo

G94019510

Bueu

Tapiz

4.700,00 €

3.760,00 €

57

Club do Mar Bueu

G36039501

Bueu

Ergómetros, remos, contrapás

Barra, discos

Termómetro

8.646,35 €

5.000,00 €

57

Club Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

Pontevedra

MPNS

Táboas de salvamento

Furgoneta

Desfibrilador

13.323,50 €

5.000,00 €

57

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Vilalba

Cascos e sistemas de protección

945,71 €

756,57 €

57

Club Náutico San Telmo Tui

G36297547

Tui

MPNS

Chalecos, esquís e táboas

1.051,37 €

841,10 €

57

Club Taekwondo Valeric

G27481399

Lugo

Petos, cascos, proteccións

Caixa de primeiros auxilios

1.220,00 €

976,00 €

57

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Avión

Lanchas pneumáticas

5.252,00 €

4.201,60 €

57

Victoria Club de Fútbol

G15109010

Coruña (A)

MPNS

Conos

Material de adestramento, carro transportamaterial

1.645,57 €

1.316,46 €

57

Silva Sociedad Deportiva

G15100191

Coruña (A)

MPNS

Portaría

Caixa de primeiros auxilios

2.500,00 €

2.000,00 €

57

Club Natación Ferrol

G15245038

Ferrol

MPNS

Banco e plataforma de saída de natación

Material de ximnasio

2.708,39 €

2.166,71 €

57

Judo Club Bergantiños

G70457411

Carballo

Tatami

Carro

Termómetro

4.400,00 €

3.520,00 €

57

Muralla Rugby Club

G27103423

Lugo

Máquina de melés, bolsas tacleo, escudos

5.013,42 €

4.010,74 €

57

Club Natación Coruña

G15115900

Coruña (A)

Corcheiras, equipos de música subacuática

Plataforma portátil, carro de tracción

5.950,00 €

4.760,00 €

57

Asociación Deportiva e Cultural Asumbal Mwaño O

G36535516

Meaño
Material de ximnasio

6.110,04 €

4.888,03 €

57

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Ourense

Portarías, proteccións e partes de canastras

Desfibrilador, dispensador de xel

10.415,08 €

5.000,00 €

57

Club Deportivo Choco

G36041994

Redondela

Portaría

Marcadores

6.674,55 €

5.000,00 €

57

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Coruña (A)

Portarías, canastras e redes

15.031,00 €

5.000,00 €

57

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Lugo

Portaría

Carro portamaterial, marcador eléctrico e material de ximnasio

Desfibrilador

6.347,96 €

5.000,00 €

57

Athletic Coruña Hockey club

G70124755

Coruña (A)

Proteccións
Cascos
Portaría
Redes

Bandas de hóckey e xaulas de transporte de material

6.660,00 €

5.000,00 €

57

Club Baloncesto O Meco

G36333904

Grove (O)

Carro de balóns, carro gardar material

Mampara covid

1.206,10 €

964,88 €

57

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Coruña (A)

MPNS

Canastras, protección para as canastras

Carros de transporte de material

1.980,00 €

1.584,00 €

57

Club Esc. Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Salceda de Caselas

Portarías, redes e proteccións para as portarías

Colchóns

Dispensador de xel

3.117,45 €

2.493,96 €

57

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Coruña (A)

Remos, ergómetros, partes de embarcacións

Remolque

10.795,00 €

5.000,00 €

55

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Vigo

Tatami ou tapiz, marcador electrónico de tocado, rulos, cables tirador-aparello

6.550,24 €

5.000,00 €

55

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Miño

Furgoneta

31.500,00 €

5.000,00 €

55

Club Deportivo Vigués

G36929511

Vigo

Máquina lanza bólas, sistema interactivo de adestramento

3.529,10 €

2.823,28 €

55

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Allariz

Lanchas pneumáticas, pas, embarcacións de competición

6.353,75 €

5.000,00 €

55

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Coruña (A)

Quitamedos, halteres e soporte, bancos suecos

3.122,04 €

2.497,63 €

55

Club Universitario de Ferrol

G15659261

Narón

Material de adestramento

Marcadores

6.808,52 €

5.000,00 €

55

Club Emeve

G27041490

Lugo

Material de ximnasio

8.274,86 €

5.000,00 €

55

Atlético Coruña Montañeros CF

G70420534

Coruña (A)

MPNS

Portarías, valos, conos, escaleiras de coordinación

1.972,50 €

1.578,00 €

55

Judo Club Cambre

G70133665

Cambre

Tatami ou tapiz, colchón quitamedos

2.220,00 €

1.776,00 €

55

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Friol

MPNS

Redes

Pesos, barra trampolin

Desfibrilador

2.280,00 €

1.824,00 €

55

Alondras CF

G36011187

Cangas

Portaría, redes

Bicicletas

2.291,99 €

1.833,59 €

55

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Ribadeo

Material de ximnasio

2.831,40 €

2.265,12 €

55

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Marín

Material de adestramento (bicicletas)

2.873,50 €

2.298,80 €

55

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

Sandiás

Cuadrilongo

3.004,00 €

2.403,20 €

55

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Lugo

Portaría, redes

Marcador electrónico

Caixa primeiro auxilios

4.922,00 €

3.937,60 €

55

R.C. Villalbés

G27119858

Vilalba

Portaría, postes, soporte redes, redes portaría

Máquina de pintado

Caixa de primeiros auxilios

5.150,00 €

4.120,00 €

55

Club Deportivo Areosa

G36690519

Vigo

Portaría, redes, conos, proteccións

Marcador electrónico

Caixa de primeiros auxilios

6.180,00 €

4.944,00 €

55

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Coruña (A)

Portarías e redes

cinta de correr, bicicleta estática, elíptica, pesas e material de ximnasio

6.200,00 €

4.960,00 €

55

Club Deportivo As Pontes

G15224116

Pontes de García Rodríguez (As)

Portarías e redes

6.240,00 €

4.992,00 €

55

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

Santiago de Compostela

Furgoneta

20.000,00 €

5.000,00 €

55

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

Ourense

Marcador portátil, sistema de cronometraxe

23.232,00 €

5.000,00 €

55

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Vigo

Conos

Material de adestramento

Padiola

6.250,66 €

5.000,00 €

55

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Vigo

Cortacéspede

11.616,00 €

5.000,00 €

55

Club Remo Vigo

G27852896

Vigo

Remos

Remolque embarcacións

8.900,00 €

5.000,00 €

55

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Ferrol

Furgoneta

7.260,00 €

5.000,00 €

55

Club La Mochila del Deporte

G70462189

Coruña (A)

Xavelinas, valos, pesos

Tacos de saída

Termómetro

1.025,39 €

820,31 €

55

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

Monforte de Lemos

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios, termómetros

1.203,35 €

962,68 €

55

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Coruña (A)

MPNS

Conos

Material anticovid inventariable

2.000,00 €

1.600,00 €

55

Club Korbis

G27448752

Monforte de Lemos

Postes, redes

Furgoneta

27.469,00 €

5.000,00 €

55

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

Narón

Redes

10.429,00 €

5.000,00 €

55

Gondomar Fútbol Base

G36905107

Gondomar

Portaría, conos, redes

Multifunción barras, pesos, calefactores

Dispensadores de xel, termómetros

10.318,00 €

5.000,00 €

55

Club Fluvial O Barco

G32132318

Barco de Valdeorras (O)

MPNS

Embarcacións, chalecos

Caixa de primeiros auxilios

6.208,60 €

4.966,88 €

54

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

Lugo

Pistola, diana, espada eléctrica, xogo galgas, folla espada, bicicleta

5.547,20 €

4.437,76 €

54

Club Loita Lugo

G27378520

Vilalba

MPNS

Tapiz

Caixa de primeiros auxilios

4.100,00 €

3.280,00 €

54

Club Natación Ponteareas

G36311363

Ponteareas

MPNS

Material de ximnasio, ergómetro

4.365,26 €

3.492,21 €

54

Club de Remo Mecos

G36048684

Grove (O)

Ergómetros

6.500,00 €

5.000,00 €

54

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Vigo

Barras, discos

2.259,12 €

1.807,30 €

54

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Vilagarcía de Arousa

Reloxos

2.500,00 €

2.000,00 €

54

Centro de Deportes Barco

G32033763

Barco de Valdeorras (O)

Portaría, redes, conos

Material de ximbasio (barras, halteras, esterillas…)

Caixa de primeiros auxilios

4.048,42 €

3.238,74 €

54

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

Ourense

Máquina de melés, portarías, proteccións de portarías, bolsas de tacleo, escudos

Caixa de primeiros auxilios

11.666,50 €

5.000,00 €

54

Club Hóckey Albor

G32031155

Ourense

Proteccións, bandas hóckey sala, material específico adestramento

Carro, bandas, sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

8.800,00 €

5.000,00 €

54

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Ourense

Cordas, arneses, mosquetóns e cascos

Material de ximnasio

10.025,00 €

5.000,00 €

54

Gimnasio Club Simón

G36886901

Vigo

Bicicleta estática, cinta de correr

4.351,45 €

3.481,16 €

52

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Boiro

Embarcacións de competición, pas

Material de adestramento (máquinas)

Caixa de primeiros auxilios

6.077,80 €

4.862,24 €

52

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

Pontevedra

Embarcacións de competición

7.562,50 €

5.000,00 €

52

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

Coruña (A)

Embarcacións de competición

4.940,00 €

3.952,00 €

52

Club Remo Puebla

G15203169

Pobra do Caramiñal (A)

Remos

7.140,00 €

5.000,00 €

52

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Soutomaior

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, petos electrónicos

Sacos adestramento

Xerador ozono, dispensadores de xel

6.528,20 €

5.000,00 €

52

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Ribeira

Cascos de protección

Furgoneta, ergómetros, pesos, discos

13.600,00 €

5.000,00 €

52

Meigarco

G36943876

Redondela

Dianas, brancos

Furgoneta

Termómetros, dispensador de xel

11.250,10 €

5.000,00 €

52

Club Bádminton As Neves

G36367662

Neves (As)

Postes, redes

6.500,00 €

5.000,00 €

52

Club Bádminton Tui

G94130242

Tui


Postes, redes

Caixa de primeiros auxilios

1.102,00 €

881,60 €

52

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Narón

Embarcacións e palas

2.866,62 €

2.293,30 €

52

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Narón

Mesas, redes

Material de adestramento

Desfibrilador

5.000,00 €

4.000,00 €

52

Club Míguez Team

G32455024

Ourense

Manoplas, paus, sacos de golpeo, cascos, tatami ou tapiz

Sistema de cronometraxe e material de ximnasio

5.233,94 €

4.187,15 €

52

Club de Remo Ribadeo

G27136704

Ribadeo

Embarcacións de competición

6.413,00 €

5.000,00 €

52

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

Santiago de Compostela

Cortacéspede

8.355,88 €

5.000,00 €

52

Club Atletismo Narón

G15215759

Narón

Pértegas, xavelinas, pesos

Pesos, balóns medicinais

1.474,80 €

1.179,84 €

52

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Lugo

Embarcacións de competición

8.712,00 €

5.000,00 €

52

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Ourense
Furgoneta e material de ximnasio

28.000,00 €

5.000,00 €

52

Club Balonmán Cangas

G36102705

Cangas

Material de adestramento

6.279,03 €

5.000,00 €

52

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Pontevedra

Cordas, arneses, mosquetóns, cascos, sistemas ou elementos de seguridade

1.194,08 €

955,26 €

52

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Vigo

Patíns

2.715,00 €

2.172,00 €

52

Club Natación Monforte

G27217389

Monforte de Lemos
Material de ximnasio e sistema de cronometraxe

2.815,00 €

2.252,00 €

52

Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia

G36942142

Vigo

Sistemas que formen parte da canastra

Bancos madeira, marcador portátil, marcadores manuais

3.012,53 €

2.410,02 €

52

Club Basquet Coruña

A15565054

Coruña (A)

Material de adestramento

4.222,90 €

3.378,32 €

52

Club Ourense Volei Playa

G32364978

Ourense

MPNS

Redes, postes, proteccións postes

Cadeira árbitro e carro transporte de material

4.604,96 €

3.683,97 €

52

Poio Bike Club

G94147659

Poio

Rolos

Material de adestramento

5.417,85 €

4.334,28 €

52

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Ferrol

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras

6.050,00 €

4.840,00 €

52

Viveiro Surfing Family

G27480276

Viveiro

Embarcacións de competición

Caixa de primeiros auxilios

6.058,04 €

4.846,43 €

52

Judo Club Lugokan

G27516202

Lugo

Furgoneta

25.000,00 €

5.000,00 €

52

Club Chan do Fento

G36114056

Meis

MPNS

Kits de golf, palos

Caixa de primeiros auxilios

7.002,96 €

5.000,00 €

52

Club TK Denodo

G70357439

Teo

Tatami, petos electrónicos

Colchóns, material psicomotricidade, airtrack, saco, mitts, paus, escudos, manoplas

12.388,08 €

5.000,00 €

52

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

Ames

Taboleiros, pezas, reloxos

1.757,60 €

1.406,08 €

52

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Estrada (A)

Portarías, redes e conos

Material de ximnasio

Sistema de toma de temperatura

1.879,75 €

1.503,80 €

52

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

Lugo

Portaría, redes, proteccións

2.486,94 €

1.989,55 €

52

Centro Budo-Castrelos

G36680106

Vigo

Tatami ou tapiz, petos electrónico, transmisor, receptor, software, cargadores

Caixa de primeiros auxilios, termómetro

2.871,53 €

2.297,22 €

52

Clube Balonmán Tui

G36272961

Tui

MPNS

Portaría, redes, conos

Material de adestramento, marcadores

3.502,00 €

2.801,60 €

52

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Xinzo de Limia

Desfibrilador

4.864,20 €

3.891,36 €

52

Escuela de Baloncesto Laracha

G15108772

Laracha (A)
Furgoneta, marcador portátil e sistema de cronometraxe, equipo de son

28.016,16 €

5.000,00 €

52

Club Baloncesto Burela

G27164680

Burela
Furgoneta

25.000,00 €

5.000,00 €

52

Asociación Deportiva Bosco Baloncesto

G32147357

Ourense

MPNS

Máquina lanza balóns
Portaría
Redes

Marcadores e sistemas de calefacción

Desfibrilador

10.310,00 €

5.000,00 €

52

Club Leam

G94179553

Ponteareas

Petos electrónicos, cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores, minitramp

7.461,47 €

5.000,00 €

52

Máster da Louriña

G27820000

Porriño (O)

Vehículo de transporte

9.000,00 €

5.000,00 €

50

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Vilalba

Tapiz

Material de tonificación, discos

Termómetro, caixa de primeiros auxilios

2.230,00 €

1.784,00 €

50

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Cambados

Embarcacións de competición

6.765,00 €

5.000,00 €

50

Club Patinaxe Artístico Coruxo

G27865831

Vigo

MPNS

Patíns

6.250,00 €

5.000,00 €

50

Club Bolos Portamean

V36970291

Baiona

Xogo de birlos

1.125,00 €

900,00 €

50

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Ferrol

MPNS

Ergómetros

Colchóns, tatami ou tapiz, material de ximnasio e adestramento

5.673,00 €

4.538,40 €

50

Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Ribeira

Remos, ergómetros

6.125,04 €

4.900,03 €

50

Escola Basket Xiria

G70045844

Carballo

Protectores canastra, protectores poste

Carros balóns baloncesto, material de ximnasio

Termómetros, dispensador de xel

4.999,99 €

3.999,99 €

50

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Coruña (A)

Velas

5.699,10 €

4.559,28 €

50

Nigrán Acro Club

G27868777

Nigrán

MPNS

Material de adestramento (barras, sacos, discos, kettlebell, TRX)

1.043,99 €

835,19 €

50

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

Boqueixón

Bicicleta estática

1.245,74 €

996,59 €

50

Judo Club Universidade da Coruña (UDCC)

G70345400

Coruña (A)

Tatami ou tapiz, marcador dixital

Colchóns, kettbells e balón medicinal, polea portátil e soporte

1.510,00 €

1.208,00 €

50

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

Vigo

Equipos de música subacuática

1.912,16 €

1.529,73 €

50

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Rosal (O)

Conos

Material de adestramento (elíptica, bicicleta, máquina de tonifición)

Caixa de primeiros auxilios

3.405,00 €

2.724,00 €

50

Club Hockei Barrocás

G32115792

Ourense

Proteccións de hóckey para gardametas

4.883,56 €

3.906,85 €

50

Club Escola Rosalía

G27827856

Vigo

Máquina lanza plumas

6.065,00 €

4.852,00 €

50

Club Biqueira

G94106325

Grove (O)

Tatami ou tapiz

6.763,90 €

5.000,00 €

50

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

Ferrol

Portaría, valos, conos

Material de ximnasio, cronómetro, colchóns

19.127,66 €

5.000,00 €

50

Club Ourense Baloncesto, S.A.D.

A32159287

Ourense

Furgoneta

7.850,00 €

5.000,00 €

50

Noia Fútbol Sala

G15359847

Noia

Material de adestramento

6.983,62 €

5.000,00 €

50

Club Pádel Bergantiños

G70533765

Carballo

MPNS

Material de adestramento, carro, cronómetro, colchóns

7.080,41 €

5.000,00 €

50

Balaídos CF

G36737724

Vigo

Portaría

Dispensador de xel

1.149,32 €

919,46 €

50

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Ourense

Portarías, conos

Termómetro

1.214,96 €

971,97 €

50

Club Deportivo Narón

G70455928

Narón

Barras, discos, balóns medicinais

1.305,02 €

1.044,02 €

50

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

Cuntis

Portarías

Pesos, barras, cinturón lastrado

Termómetro

1.458,12 €

1.166,50 €

50

Caldas Club de fútbol

G36199495

Caldas de Reis

MPNS

Redes e portarías

Caixa de primeiros auxilios

1.597,00 €

1.277,60 €

50

Club Hípico de Coles

G32363145

Coles

Cadeiras de montar

1.870,00 €

1.496,00 €

50

Sposrting Club San Mateo

G36371219

Ponteareas

MPNS

Redes, portarías

1.873,00 €

1.498,40 €

50

SDC Residencia

G27120310

Lugo

Portaría, conos

Dispensador de xel, termómetro

2.216,33 €

1.773,06 €

50

AD Ourense Hóckey

G32249419

Ourense

Cascos, proteccións

2.340,00 €

1.872,00 €

50

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Monforte de Lemos

Tatami ou tapiz

3.509,00 €

2.807,20 €

50

Agrupación Deportiva Cristo Rey Oleiros

G15137326

Oleiros

MPNS

Defensa inchable e portarías

Material de ximnasio e carro portamaterial

Caixa de primeiros auxilios

3.923,60 €

3.138,88 €

50

S.C.D.R. Galicia de Caranza

G15158215

Ferrol

Portaría, conos, redes, picas

4.530,00 €

3.624,00 €

50

Club Marina Ferrol

G15250244

Ferrol

Corcheiras

Sistemas de cronometraxe, material de ximnasio e adestramento

4.677,73 €

3.742,18 €

50

Club Deportivo Velle

G32147761

Ourense

Portaría

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

4.690,38 €

3.752,30 €

50

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Carballo

MPNS

Redes

Material de ximnasio

4.813,90 €

3.851,12 €

50

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

Ames

MPNS

Patíns, conos

Material ximnasio

4.965,00 €

3.972,00 €

50

Club Rítmica Coruña

G70606264

Coruña (A)

Tapiz

5.644,65 €

4.515,72 €

50

Betanzos, C.F.

G15384183

Betanzos

Portaría, redes

Dispensadores de xel

5.684,00 €

4.547,20 €

50

U.D. Ribera O Rosal

G36166213

Rosal (O)

Porterias, redes

Material de adestramento

6.135,90 €

4.908,72 €

50

Fútbol Club Meigas

G15928963

Ames

Furgoneta

30.000,00 €

5.000,00 €

50

Asoc. Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

Begonte

Redes, portaría

Bicicleta estática, disco, barras, carro material

Caixa de primeiros auxilios

6.393,22 €

5.000,00 €

50

Club Natación Vilagarcía, S.D.

G36475234

Vilagarcía de Arousa
Furgoneta

6.500,00 €

5.000,00 €

50

Club Baloncesto Noia

G15129588

Noia

Canastras, sistemas que forman parte da canastra, protectores canastras

Soporte marcador

11.555,09 €

5.000,00 €

50

BVB

G94156056

Pontevedra

Canastras, sistemas que formen parte da canastra, protectores canastras

16.537,30 €

5.000,00 €

50

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Tui

Ergómetros

Banco remo, aparatos, halteras, bicicleta

6.280,84 €

5.000,00 €

49

Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

Santiago de Compostela

Bicicleta, patín, zorra

6.150,00 €

4.920,00 €

49

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Ourense

Barras, discos, soportes

Máquinas de ximnasio, pesas, halteras

Cama de fisioterapia

3.632,96 €

2.906,37 €

49

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Ponteareas

Cinta adestramento, sacos adestramento

5.765,51 €

4.612,41 €

49

Club de Montaña y Piragüismo Quixos

G27255827

Monforte de Lemos

Embarcacións, pas

6.031,10 €

4.824,88 €

49

Club Bolos Camos

G36741395

Nigrán

Xogo de birlos

2.400,00 €

1.920,00 €

49

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Vigo

Ergómetro, lanchas pneumáticas

Bicicletas estáticas, cinta de correr

19.738,26 €

5.000,00 €

49

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

Catoira

Pas, empuñaduras pas, embarcacións

7.823,98 €

5.000,00 €

49

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Barco de Valdeorras (O)

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento

1.448,64 €

1.158,91 €

49

Club de Loita O Castro

G36707586

Vigo

Tatami ou tapiz

Marcador portátil e sistemas de cronometraxe

2.800,00 €

2.240,00 €

49

Peña Ciclista Moto Bike de Pontevedra

G36233062

Pontevedra

MPNS

Bicicletas e rolos

4.596,00 €

3.676,80 €

49

Club SSIU

G94182664

Bueu

Petos electrónicos, receptor wifi e cargadores, baterías e carga-baterías recargables

1.459,29 €

1.167,43 €

49

Club Gallaecia Raid

G15976558

Culleredo

Balizas e sensores

Marcadores

4.342,20 €

3.473,76 €

49

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Vilagarcía de Arousa

Squís e táboas de salvamento

Placas de xiro

Caixa de primeiros auxilios

5.670,00 €

4.536,00 €

49

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

Marín

Furgoneta

6.250,00 €

5.000,00 €

49

Beach Club
Surf & Coffee

G70538756

Ferrol

Embarcacións de competición, chalecos salvavidas

10.505,30 €

5.000,00 €

47

Club Remo do Miño

G36034999

Tui

Ergómetros

6.000,00 €

4.800,00 €

47

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

Poio

Embarcación, ergómetros, chalecos

6.217,50 €

4.974,00 €

47

Club Bolos Estivada

G27749407

Baiona

Xogo de birlos

1.125,00 €

900,00 €

47

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Pontevedra

Taboleiros visualizadores electrónicos, repetidores de sinal, maletíns

4.144,95 €

3.315,96 €

47

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Sanxenxo

Skis de salvamento, táboas de salvamento, pas, ergómetros

9.800,00 €

5.000,00 €

47

Club Orientación Coruña

G70355375

Coruña (A)

Sistemas de navegación e posicionamento, remos, chalecos, casco, frontais e baterías

4.900,00 €

3.920,00 €

47

Club Acuático Umia

G36291250

Caldas de Reis

Táboas de salvamento, pás

5.506,50 €

4.405,20 €

47

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Bergondo

Redes, postes, máquina lanza bólas

Cadeiras para xuíces, máquina de limpeza

Desfibrilador

8.010,00 €

5.000,00 €

47

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Embarcacións, pás, chalecos

8.706,50 €

5.000,00 €

47

Club Patins Lóstregos Lucus

G27267483

Lugo

Proteccións

6.500,00 €

5.000,00 €

47

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Coruña (A)

Mesas de competición

1.250,00 €

1.000,00 €

47

Asociación Cultural e Deportiva GAM Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

Meaño

Mesas de competición

Carro, marcador portatil, cadeira para árbitros

Caixa de primeiros auxilios

2.565,00 €

2.052,00 €

47

CDM Piragüismo Dumbría

G70078068

Dumbría

Embarcacións de competición

3.600,00 €

2.880,00 €

47

Club Rítmica Milenium

G70521778

Coruña (A)

Barras de ballet

Espaleiras dobres

4.137,76 €

3.310,21 €

47

Club Béisbol y Softboll Cambre

G15265473

Cambre

Equipamento de béisbol (bates, cascos, luvas…)

Material de ximnasio

4.993,71 €

3.994,97 €

47

Club Marítimo de Oza o Puntal

G15456163

Coruña (A)

Outros compoñentes de embarcacións

5.395,72 €

4.316,58 €

47

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

Vigo

Mesas de competición, valos, robot adestramento, pano recollepelotas

Cadeiras para xuíces

6.245,00 €

4.996,00 €

47

Club de Golf Lugo

G27421684

Lugo

Máquina recollebólas

Cortacéspede

Desfibrilador

14.094,00 €

5.000,00 €

47

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Vigo

Embarcacións

20.570,00 €

5.000,00 €

47

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

Pontevedra

Cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores, baterías e carga batería, boneco humano

Airtrack, grupos psicomotricidade, boneco saco

6.367,29 €

5.000,00 €

47

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Rianxo

Embarcacións de competición, ergómetros

6.334,80 €

5.000,00 €

47

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

Oleiros

Embarcacións competición, pas, lanchas pneumáticas, ergómetros, cascos

Remolque, furgoneta

34.100,00 €

5.000,00 €

47

Club Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

Ribadavia

Portaría

Furgoneta

Desfibrilador

25.954,34 €

5.000,00 €

47

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Ferrol

Redes, máquina lanza bólas

Dispensador xel

4.996,00 €

3.996,80 €

47

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Pontevedra

Quentador portátil, marcador portátil, máquina de tiro

9.447,00 €

5.000,00 €

47

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Santiago de Compostela

Conos

Carro, discos, pesos, cintas

1.111,65 €

889,32 €

47

Atlántico Hockey Club

G36684850

Vigo

Proteccións porteiro hóckey

1.416,64 €

1.133,31 €

47

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Pontevedra

Portaría, redes

Carro marca campo, colchón

1.517,44 €

1.213,95 €

47

Asociación Club Deportivo Hydra

G70589650

Curtis

Máquina lanza plumas

Marcador de mesa

2.561,00 €

2.048,80 €

47

Clube Surf Arteixo

G70585567

Arteixo

Táboas de surf, cascos

2.900,00 €

2.320,00 €

47

INNAE

G94183449

Cambados

Tatami ou tapiz

3.049,20 €

2.439,36 €

47

Asociación Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Rianxo

Protectores canastras

Marcadores, carros

3.500,00 €

2.800,00 €

47

Club Anfora de Patinaxe Artístico de Cangas

G36194900

Cangas

Spinner, arnés, patíns

4.210,80 €

3.368,64 €

47

Club Esmelle

G15322738

Ferrol

Rolos, bicicletas

4.360,00 €

3.488,00 €

47

Club Número Phi

G94185964

Caldas de Reis

Petos electrónicos, material de golpeo

6.064,00 €

4.851,20 €

47

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Ferrol

Redes, postes, máquina lanza bólas

Bicicleta, marcador portátil

6.250,00 €

5.000,00 €

47

Club Voleibol Maniotas

G36580736

Cangas

Postes, redes, máquina lanza balóns

Material de adestramento, cadeiras para árbitros

6.250,00 €

5.000,00 €

47

Monte Real Club de Yates

G36623346

Baiona

Embarcacións de competición, velas, lanchas pneumáticas

31.542,60 €

5.000,00 €

46

Extol MTB TEAM

G94130168

Lalín

Bicicletas

6.780,00 €

5.000,00 €

45

Yacar Racing

G70323266

Culleredo

Remolque

33.880,00 €

5.000,00 €

45

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Monforte de Lemos

Brancos

1.520,00 €

1.216,00 €

45

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Cangas

MPNS

Valos, xavelinas, pesos, discos, pértegas

Escaleiras coordinación, aros, balóns medicinais

Termómetro

1.714,00 €

1.371,20 €

45

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Gondomar

Mesas de competición, robots adestramentos, pano recollepelotas

6.245,00 €

4.996,00 €

45

Club de Piragüismo de Viveiro

G27210640

Viveiro

Embarcacións e palas

6.255,00 €

5.000,00 €

45

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Ourense

Equipos de música subacuática

4.719,00 €

3.775,20 €

45

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Lourenzá

Colchóns, valos

4.723,39 €

3.778,71 €

45

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Vedra

Rolos e soporte

Caixa de primeiros auxilios

6.250,00 €

5.000,00 €

45

Club de Remo Rianxo

G15087208

Rianxo

Ergómetros, lanchas pneumáticas

Banco olímpico, halteres

15.470,00 €

5.000,00 €

45

Club o Esteo Fútbol Sala

V15999899

Pontes de García Rodríguez (As)

Portaría
Redes
Conos
Proteccións

Caixa de primeiros auxilios

2.950,00 €

2.360,00 €

45

Club Balonmán Reconquista de Vigo

G27871375

Vigo

MPNS

Portarías e conos

Material de adestramento

Desfibrilador, termómetro, dispensadores de xel

3.254,37 €

2.603,50 €

45

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Viveiro

Tapiz

4.216,85 €

3.373,48 €

45

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

Pontevedra

Tatami, cascos de protección, máquina de esquivas e paus

4.975,00 €

3.980,00 €

45

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Coruña (A)

Reguladores e chalecos de mergullo

4.996,00 €

3.996,80 €

45

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Vigo

Portaría, redes, conos, xogo setas

5.696,44 €

4.557,15 €

45

Club de Golf Campomar

G15071087

Narón
Cortacéspedes e máquinas para coidado do céspede

6.565,00 €

5.000,00 €

45

Oroso TM

G70238886

Oroso

MPNS

Mesas de competición,valos separación campo, robot lanza pelotas

Cadeiras árbitro

Caixa de primeiros auxilios

6.320,40 €

5.000,00 €

45

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Cangas

Portaría

1.000,00 €

800,00 €

45

Escola Futsal Morrazo

G94097664

Pontevedra

Portaría

Colchóns, xogo pesos, soporte pesos

1.070,85 €

856,68 €

45

Club Deportivo Ourela

G32441065

Ourense

Patíns

1.080,00 €

864,00 €

45

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Oleiros

Equipos de música subacuática

1.091,00 €

872,80 €

45

Club Deportivo do CSCR de Beade

G36904530

Vigo

Xavelinas, pesos, discos, colchóns

1.096,00 €

876,80 €

45

Asociación Club Balonmano Arousa

G94186038

Vilagarcía de Arousa

Material de adestramento

1.194,33 €

955,46 €

45

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

Mos

Patíns

2.500,00 €

2.000,00 €

45

Hockey Oroso

G70593132

Oroso

Redes, proteccións, cascos, conos, patíns

Termómetro, dispensador de xel

2.810,00 €

2.248,00 €

45

Club Novobasket Vigo

G27791474

Vigo

MPNS
Marcador eléctrico e sistemas de cronometraxe

2.834,98 €

2.267,98 €

45

Puenteceso CD

G15320963

Ponteceso

Portaría

Material de ximnasio

2.972,06 €

2.377,65 €

45

Club Patiart Coristanco

G70346077

Coristanco

MPNS

Patíns

3.755,00 €

3.004,00 €

45

Clube Patinaxe Artístico Luar

G36202513

Ponteareas

MPNS

Patíns

Arnés patinaxe artística, step

Caixa de primeiros auxilios

4.032,00 €

3.225,60 €

45

Vilarousa Gimnasia

G94153442

Illa de Arousa (A)

Tatami ou tapiz

5.227,20 €

4.181,76 €

45

Club Hockey Oleiros

G70449889

Oleiros

Proteccións, cascos, patíns

Caixa de primeiros auxilios

6.000,00 €

4.800,00 €

45

Saraiba ED Poio

G36277861

Poio

Tatami ou tapiz

Caixa de primeiros auxilios

6.115,00 €

4.892,00 €

45

Goián F.C.-Tomiño

G36219830

Tomiño

Redes

Ergómetro, halteres, máquina de pesos

6.119,00 €

4.895,20 €

45

Club Hípico La Cruz

G27453042

Taboada
Furgoneta

10.000,00 €

5.000,00 €

45

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Pontevedra

Bolsas tacleo, escudos, protectores portarías, máquina de melés

Colchóns

Caixa de primeiros auxilios

13.026,08 €

5.000,00 €

45

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

Coruña (A)

Cascos, cordas, arneses, sistemas de seguridade, descensores, mosquetóns

Colchóns

6.436,00 €

5.000,00 €

45

Club Deportivo Unión

G15391865

Rianxo

Conos

Material de ximnasio e adestramento

7.072,67 €

5.000,00 €

45

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Vilagarcía de Arousa

Máquina de melés, portarías

6.504,00 €

5.000,00 €

45

Club Cios Vigo FS

G36795680

Vigo

MPNS

Portarías, redes, conos

Marcador, carro, material de ximnasio

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios

7.154,79 €

5.000,00 €

45

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Lugo

Carro de transporte de balóns, material de ximnasio

2.205,27 €

1.764,22 €

45

SDC Arrabaldo

G32278541

Ourense

MPNS

Radiadores portátiles

Cama de fisioterapia

3.150,00 €

2.520,00 €

45

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Redondela

Furgoneta

5.000,00 €

4.000,00 €

45

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Pontevedra

Tapiz

Bicicleta estática

7.600,00 €

5.000,00 €

44

Club Ciclista Rias Baixas

G36842946

Vigo

Rolo e bicicletas

Baca

12.000,00 €

5.000,00 €

44

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Ourense

Boias

Sistema de cronometraxe

7.000,00 €

5.000,00 €

44

Club Atletismo Santiago

G70389721

Santiago de Compostela

Pesos, martelos, pértegas e listón

Baca, material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

2.107,92 €

1.686,34 €

44

Lugo Running Club

G27462308

Lugo

Barras, discos, colchón

1.513,00 €

1.210,40 €

44

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Illa de Arousa (A)

Embarcacións de competición, motor foraborda

6.500,00 €

5.000,00 €

44

Sociedad Deportiva Atletismo San Miguel de Oya de Vigo

G36645018

Vigo

Pesos, xavelinas, discos, testemuños relevo

Topómetro, marcador electrónico

1.535,54 €

1.228,43 €

44

Club Tríatlon Compostela

G70287818

Santiago de Compostela

Rolos de adestramento, bicicletas

5.000,00 €

4.000,00 €

44

Club San Tirso S.D.

G15254774

Abegondo

Portaría

Barras, discos

Termómetro

6.070,00 €

4.856,00 €

44

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Vigo

Portaría, redes

Plataformas salto saída, barredora-secadora, pista

11.108,08 €

5.000,00 €

44

CTM Espedregada Oroso

G36207298

Oroso

Mesas de competición, máquina lanza pelotas

Caixa de primeiros auxilios

4.700,00 €

3.760,00 €

42

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Ponteareas

Rolos

Material de ximnasio e portabicicletas

4.721,23 €

3.776,98 €

42

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Mondariz

Embarcacións de competición, remos

6.297,10 €

5.000,00 €

42

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Vilagarcía de Arousa

Ergómetros

Desfibrilador

6.280,00 €

5.000,00 €

42

Club Deportivo Stadium

G15592850

Arteixo

Tatami ou tapiz

Bicicleta estática, cinta de correr, halteres

6.032,00 €

4.825,60 €

42

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Pontevedra

Embarcacións e ergómetros

7.964,00 €

5.000,00 €

42

Gondomar Acro Club

G27868801

Gondomar

MPNS

Colchón quitamedos

1.180,00 €

944,00 €

42

Club de Montaña Coruña

G70572359

Cambre

Cordas, arneses, mosquetóns, aseguradores, cascos

1.264,00 €

1.011,20 €

42

Leones de Oroso CBS

G70248281

Oroso

Máquina lanza bólas

Pesas, discos, barras

4.000,00 €

3.200,00 €

42

Club Karate-Do Carballo

G70319744

Carballo

Tatami, cascos e petos

Material de adestramento, paus, mitts

4.461,78 €

3.569,42 €

42

Club de Campo de Vigo

G36613685

Vigo

Redes

Cubos, bicicletas estáticas, bicicleta elíptica

4.904,99 €

3.923,99 €

42

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Pontes de García Rodríguez (As)

Ergómetros

Material de adestramento (cinta)

6.476,00 €

5.000,00 €

42

Clube de Remo Ría de Marín

G36049724

Marín

Embarcacións de competición

7.300,00 €

5.000,00 €

42

Motoclub VFM

G94110996

Vilagarcía de Arousa

Furgoneta

25.000,00 €

5.000,00 €

42

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Redondela

Furgoneta

25.000,00 €

5.000,00 €

42

Agrupación Deportiva CP de Zas

G15315187

Zas

Mesas de competición

Marcadores portátiles, sistemas de calefacción

Caixa de primeiros auxilios, desfibrilador

8.278,50 €

5.000,00 €

42

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Coruña (A)

Conos

Pesas, colchóns

Caixa de primeiros auxilios

2.422,00 €

1.937,60 €

42

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Vigo

Cordas, arneses, sistemas de seguridade

Colchóns quitamedos, presas

3.145,31 €

2.516,25 €

42

Club Náutico Firrete

G15080831

Pontedeume

Embarcacións, pas

6.385,00 €

5.000,00 €

42

AD Club Triatlón Oleiros

G70500962

Oleiros

Rolos, soporte multimedia, corcheiras

Cronómetros, metrónomo

1.238,90 €

991,12 €

42

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Arteixo

Taboleiros, pezas, reloxos

1.437,00 €

1.149,60 €

42

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

Tomiño

Tacos saída, valos

Material de adestramento

1.445,00 €

1.156,00 €

42

Club Polideportivo Alerta Navia

G36649283

Vigo

MPNS

Conos, portaría, postes e redes, bonecos inchables

Material de ximnasio

2.349,63 €

1.879,70 €

42

Santa Uxía Atletismo

G70146816

Ribeira

Pértegas

2.749,71 €

2.199,77 €

42

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Vigo

Mastros, botavaras, velas

Remolque

4.415,28 €

3.532,22 €

42

Clube Rugby Lalín

G36104685

Lalín

Máquina de melés, bolsa de tacleo, escudos, sacos

5.109,63 €

4.087,70 €

42

Unión Deportiva Mos

G36214179

Mos

Portaría

5.231,36 €

4.185,09 €

42

Club Hockey Compostela

G70160114

Santiago de Compostela

Proteccións, patíns

Mamparas, dispensador de xel, termómetro

5.522,13 €

4.417,70 €

42

Asociación Basket Ourense

G32215733

Ourense

Canastras

Carro almacenaxe, marcador portátil

Dispensador de xel, desfibrilador

5.818,61 €

4.654,89 €

42

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Sanxenxo

Portaría, redes

Marcador electrónico, barreiras móbiles

Desfibrilador, termómetros

6.246,05 €

4.996,84 €

42

Club Triatlón Coruña

G15246259

Oleiros

Rolos

Furgoneta

22.475,36 €

5.000,00 €

42

A Estrada Futsal

G36308625

Estrada (A)

Furgoneta

20.000,00 €

5.000,00 €

42

Balonmán Xallas FC

G70313499

Santa Comba

Furgoneta

25.553,87 €

5.000,00 €

42

Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Castro de Rei

Banco e cinta motorizada, barras e discos, halteras e bicicleta

6.302,00 €

5.000,00 €

42

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

Coruña (A)

Portarías

Marcadores, sistemas de cronometraxe

6.934,51 €

5.000,00 €

42

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

Muros

Embarcacións e ergómetros

Cintas de correr e bicicletas estáticas

41.990,63 €

5.000,00 €

42

Asociación Deportiva Real Club de Golf La Toja

G94126927

Grove (O)

Carros de transporte de material

1.100,00 €

880,00 €

42

Relampago de Elviña SD

G15118060

Coruña (A)

Portarías, redes

Baca

Desfibrilador

1.548,00 €

1.238,40 €

42

Club Baloncesto Santa Baia

G15364995

Boiro

Protectores e taboleiros para as canastras

Material de adestramento (bancos suecos)

2.264,94 €

1.811,95 €

42

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Ribadeo

Velas e mastros

4.986,84 €

3.989,47 €

42

XSM Clube Ciclista

G94189602

Marín

Furgoneta

7.000,00 €

5.000,00 €

40

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Cangas

Furgoneta

26.055,00 €

5.000,00 €

40

Parapente Ferrol

G70149497

Ferrol

Material de sinalización específico

4.400,00 €

3.520,00 €

40

Club Baloncesto Breogán Sociedad Anónima Deportiva

A27156496

Lugo


Furgoneta e material de ximnasio

47.859,80 €

5.000,00 €

40

Club Renbu-Kan

G15773112

Ferrol

MPNS

Material de preparación física

4.170,90 €

3.336,72 €

40

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

Ferrol

Embarcacións de competición

4.719,00 €

3.775,20 €

40

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Coruña (A)

Bicicletas adaptadas

11.308,00 €

5.000,00 €

40

Asociación Deportiva Falcata

G27775808

Vigo

Cascos e sistemas de protección de esgrima

2.409,00 €

1.927,20 €

40

Melmac Rally Factory

G70583414

Narón

Cascos e proteccións

Furgoneta

14.160,00 €

5.000,00 €

40

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

Tui

MPNS

Patíns, arnés patinaxe, esterillas

Caixa de primeiros auxilios

3.683,00 €

2.946,40 €

40

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Coruña (A)

Pelotas, cascos

1.992,30 €

1.593,84 €

40

Club Deportivo As Brigantias Roller Derby A Coruña

G70486519

Coruña (A)

Patíns, cascos, proteccións

2.165,61 €

1.732,49 €

40

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Vigo

Cascos de protección

Material de ximnasio

4.870,00 €

3.896,00 €

40

Club de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

Ribadeo

Embarcacións, pás e chalecos

6.173,26 €

4.938,61 €

40

Club Rítmica Xiada

G94030384

Pontevedra

MPNS

Tapiz

Colchón

6.200,00 €

4.960,00 €

40

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

Pazos de Borbén

MPNS

Obstáculos de adestramento de caza

11.555,08 €

5.000,00 €

40

Club Atletismo Sar

G15586548

Ames

Sistemas de cronometraxe individual

8.750,00 €

5.000,00 €

40

Club Escola Marítima Combarro

G94037512

Poio

Embarcacións de competición

7.108,75 €

5.000,00 €

40

Club Kayak Vigo

G36978559

Vigo

Embarcacións de competición, ergómetros

6.880,00 €

5.000,00 €

40

Club Voleibol Noia

G15318181

Noia

Redes, postes, proteccións postes

Cadeira árbitro, barras, discos

2.580,00 €

2.064,00 €

40

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Estrada (A)

Taboleiros, pezas

1.158,40 €

926,72 €

40

Milladoiro, S.D.

G15792401

Ames

MPNS

Redes e portarías

Material de ximnasio

1.231,00 €

984,80 €

40

Club Río Verdugo

G36050789

Pontevedra

Embarcacións de competición

1.537,50 €

1.230,00 €

40

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Guarda (A)

Taboleiros, reloxos

Caixa de primeiros auxilios

1.900,00 €

1.520,00 €

40

Club Arteixo Balonmán

G70382585

Arteixo

MPNS

Material de ximnasio

2.162,24 €

1.729,79 €

40

Club Pádel 8

G94150927

Tui

MPNS

Máquina lanza bólas

2.300,00 €

1.840,00 €

40

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

Guitiriz

Redes, conos

Marcado campo, material ximnasio

Termómetro, terminal control de presenza

2.390,00 €

1.912,00 €

40

C.D. Santo Cristo

G32027443

Ourense

Cascos, proteccións

2.400,00 €

1.920,00 €

40

Club Santiago Apóstol

G32033458

Ourense

Cascos, proteccións

2.400,00 €

1.920,00 €

40

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

Salceda de Caselas
Sistema de mellora do adestramento

7.562,50 €

5.000,00 €

40

Ames Atletismo

G70594940

Ames

Colchonetas e pértegas

4.177,77 €

3.342,22 €

40

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

Carballiño (O)

Portaría
Redes

Caixa de primeiros auxilios

4.939,00 €

3.951,20 €

40

C.D. Bball Ourense

G32475295

Ourense

MPNS

Canastras

Carro almacenaxe, marcador portátil

Padiola, dispensador de xel

4.999,44 €

3.999,55 €

40

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

Vigo

Portaría, redes, conos, proteccións

Marcador electrónico

Caixa de primeiros auxilios

6.180,00 €

4.944,00 €

40

Club do Mar de Cariño

G15109069

Cariño

Embarcacións de competición, velas e outros compoñentes de embarcacións

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

35.110,76 €

5.000,00 €

40

Oroso FS Clube Deportivo

G70345640

Oroso

MPNS

Conos, redes, proteccións

Discos, pesos

Termómetro

1.340,00 €

1.072,00 €

40

C.D. Soutomaior

G36129492

Soutomaior

MPNS

Portarías

2.160,00 €

1.728,00 €

40

Club Rítmica Kendra

G27513613

Monforte de Lemos

Tatami ou tapiz

3.810,23 €

3.048,18 €

40

C.D. Corgo

G27218452

Corgo (O)

Portaría, redes

Carro portabalóns, marcador electrónico

9.942,23 €

5.000,00 €

40

Club Louro Tameiga

G36238996

Mos

Material de ximnasio

16.979,92 €

5.000,00 €

40

Pontebike Team

G94200300

Ponteareas

Bicicletas

6.000,00 €

4.800,00 €

39

Gios Kiwi Atlántico

G27707652

Vigo

Furgoneta

6.300,00 €

5.000,00 €

39

Piragüismo Aldán

G94015567

Cangas

Embarcacións de competición

6.353,50 €

5.000,00 €

39

Club Ciclista Farto

G94052693

Pontevedra

Bicicletas, rolos

6.292,00 €

5.000,00 €

39

Club de Halterofilia Rías Baixas

G94150141

Pontevedra

Andeis de barras, discos

7.349,90 €

5.000,00 €

39

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Moaña

Embarcacións de competición, remos, ergómetro

Remolque

21.700,00 €

5.000,00 €

39

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Coruña (A)

Embarcacións de competición

4.477,00 €

3.581,60 €

39

Corrubedo Surfing Club

G70476056

Ribeira

Táboas de surf e inventos amarradeiras

5.300,00 €

4.240,00 €

39

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Mugardos

Contapadas, remos, lanchas pneumáticas

11.360,00 €

5.000,00 €

39

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Lugo

Furgoneta

8.349,00 €

5.000,00 €

39

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

Redondela

Embarcacións de competición

Caixa de primeiros auxilios

38.257,35 €

5.000,00 €

39

Escuela Ourensana de Piragüismo

G32262479

Ourense

Embarcacións de competición

8.379,00 €

5.000,00 €

39

Club Hércules XTRM

G70404967

Coruña (A)

Boias, rolos de adestramento

Marcador portátil

Desfibrilador

6.515,00 €

5.000,00 €

39

Club O Pasatempo

G70286968

Betanzos

Balizas e sensores

Rolo adestramento

Caixa de primeiros auxilios

5.598,98 €

4.479,18 €

37

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

Porriño (O)

Balizas, sensores, soporte balizas

5.052,00 €

4.041,60 €

37

Agolada Clube Náutico

G02771517

Agolada

Material acuático (sinalización e embarcación)

33.357,90 €

5.000,00 €

37

Club de Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Estrada (A)

Manequíns de arrastre

Tubo de rescate

1.055,01 €

844,01 €

37

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

Santiago de Compostela

Tatami

1.103,52 €

882,82 €

37

Club Xadrez Rianxo

G70141536

Rianxo

MPNS

Taboleiros, pezas, reloxos

3.000,40 €

2.400,32 €

37

Club Deportivo Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

Vilagarcía de Arousa

Mesas de competición

4.788,00 €

3.830,40 €

37

Casino Sociedad Deportiva Arzúa

G15384837

Arzúa
Furgoneta

6.500,00 €

5.000,00 €

37

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

Teo

Petos, cascos, receptores, transmisores electrónicos

6.371,99 €

5.000,00 €

37

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Gondomar

Valos, pértega iniciación, discos, pesas, martelo

Colchóns

Termómetro, dispensador de xel

1.593,63 €

1.274,90 €

37

Club Minauta

G36834240

Vigo

Embarcación de competición

6.050,00 €

4.840,00 €

37

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

Ribadumia

Bicicletas, rolos

Remolque

24.995,20 €

5.000,00 €

37

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Lugo

Taboleiros, pezas, reloxos

1.157,00 €

925,60 €

37

Club Waterpolo Cambre

G70520747

Cambre

MPNS

Portarías waterpolo

Marcador e material de ximnasio

1.380,00 €

1.104,00 €

37

Asociación Deportivo Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

Vilagarcía de Arousa

MPNS

Cascos, sistemas de protección, petos electrónicos

1.410,78 €

1.128,62 €

37

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

Campo Lameiro

Portaría, redes

1.605,06 €

1.284,05 €

37

Club marítimo Tambo de Marín

G36042182

Marín

Embarcacións de competición, palas e compoñentes de embarcacións

2.270,39 €

1.816,31 €

37

Club Deportivo Foz

G27126994

Foz

Desfibrilador

2.286,90 €

1.829,52 €

37

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

Tui

Conos, portaría, redes

Material de ximnasio

2.452,25 €

1.961,80 €

37

Hockey Club As Pontes

G70471545

Pontes de García Rodríguez (As)

Proteccións, patíns

3.000,00 €

2.400,00 €

37

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

Touro

Marcador

5.000,00 €

4.000,00 €

37

Marín C.F.

G36139376

Marín

MPNS

Portaría, conos

Marcador electrónico

Desfibrilador, termómetro, caixa primeiros auxilios

5.334,00 €

4.267,20 €

37

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

Ponteareas

Redes, maquina lanza bólas e de encordar

Caixa de primeiros auxilios

5.570,00 €

4.456,00 €

37

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Rosal (O)

Bicicletas

6.106,10 €

4.884,88 €

37

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Sanxenxo

Canastras

6.170,88 €

4.936,70 €

37

Sociedad Deportiva Nogueira de Ramuín

G32190761

Nogueira de Ramuín

MPNS

Portarías, redes

Cortacéspede, carro marcador de pintura

Termómetro

12.027,08 €

5.000,00 €

37

Centro Deportivo Mariñeiro de Mera

V15171127

Oleiros

Ergómetros e lanchas pneumáticas

7.500,20 €

5.000,00 €

37

Club de Remo Coruxo

G36726750

Vigo

Ergómetros, lanchas pneumáticas

Caixa primeiro auxilios

9.816,05 €

5.000,00 €

37

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Lalín

MPNS

Cadeiras de montar

Remolque, cortacéspede

Dispensador de xel

7.609,98 €

5.000,00 €

37

Club Deportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

Guarda (A)

MPNS

Mesas tenis de mesa, pás natación, aletas, tacos saída

Pesas, chalecos lastrados, colchóns

Termómetro

1.340,11 €

1.072,09 €

37

Club Atletismo Noia

G15123664

Noia

Colchóns, listón de altura, saltómetro, carro de valos

10.462,84 €

5.000,00 €

37

Cornelios

G36457901

Neves (As)

Balizas, sensores, remos, embarcacións de competición

2.940,00 €

2.352,00 €

35

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

Ferrol

Bicicleta adaptada

6.499,90 €

5.000,00 €

35

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Cangas

Embarcacións, pás e partes de embarcacións

6.520,00 €

5.000,00 €

35

Club Futevolei Vigo

G27848688

Vigo

MPNS

Redes, conos, marcacións de pista

2.696,00 €

2.156,80 €

35

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

Nogueira de Ramuín

Tatami

Desfibrilador

4.876,60 €

3.901,28 €

35

Club Depornáutico Arousa

G94138484

Vilagarcía de Arousa

Ergómetros

Remolque

6.735,20 €

5.000,00 €

35

Vigorienta

G27870690

Vigo

MPNS

Balizas e sensores

Sistema Sportident

4.360,00 €

3.488,00 €

35

Club Objetivo Trail

G27865104

Vigo

Balizas, sensores, cordas, arneses, cascos, aseguradores

Furgoneta

5.750,00 €

4.600,00 €

35

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Santiago de Compostela

Mesas de competición

1.700,00 €

1.360,00 €

35

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Chantada

Material de adestramento

3.580,39 €

2.864,31 €

35

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Vigo

Bicicletas, soporte multimedia

5.950,00 €

4.760,00 €

35

Club Triatlón Vilagarcía Atenas Running

G94091493

Vilagarcía de Arousa
Furgoneta

8.000,00 €

5.000,00 €

35

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

Monforte de Lemos

Cortacéspede

18.755,00 €

5.000,00 €

35

Atletismo Rúa

G32465312

Rúa (A)

MPNS

Valos, tacos de saída, lona protección foso e chave para martelo

Carro transporte de material

Termómetro

1.709,88 €

1.367,90 €

35

Club Hockey Burgas

G32142184

Ourense

Cascos, proteccións

1.200,00 €

960,00 €

35

Club ciclista barbanza

G15141344

Boiro

Bicicletas

2.000,00 €

1.600,00 €

35

ADC Sagrado Corazón

G27183631

Lugo

MPNS
Material de ximnasio

2.480,50 €

1.984,40 €

35

Club Patinatour

G32403917

Ourense

MPNS

Cascos

2.730,00 €

2.184,00 €

35

Club ciclista gacela

G70548144

Abegondo

MPNS

Bicicletas e rolos

4.450,00 €

3.560,00 €

35

Escudería Pontevedra 1984 TEAM

G94169984

Pontevedra

Chalecos protectores

Remolque

4.965,00 €

3.972,00 €

35

Unión Dena
C. de Fútbol

G36156305

Meaño

MPNS

Redes

Material de ximnasio

5.619,78 €

4.495,82 €

35

Clun Natación Xove

G27106749

Xove

Plataforma de saída

5.739,00 €

4.591,20 €

35

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

Pobra do Caramiñal (A)

Bicicletas adaptadas, mesas de xogo e tapete, xogo de chave

Máquina pesas, bicicleta elíptica

6.245,06 €

4.996,05 €

35

Club Lago Dvsport

G70563648

Pontes de García Rodríguez (As)

Furgoneta

10.000,00 €

5.000,00 €

35

Atlético Abuín

G27231786

Lugo

Portaría, conos

Dispensador xel, termómetro

1.459,93 €

1.167,94 €

35

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Vigo

MPNS

Desfibrilador

1.500,00 €

1.200,00 €

35

Outes Fútbol Club

G70248232

Outes

Marcadores portátiles, sistemas de cronometraxe, sistemas de calefacción portátil, bicicletas estáticas

6.250,00 €

5.000,00 €

35

Hockei Club Raxoi

G15165624

Santiago de Compostela

Proteccións, cascos e patíns

1.038,00 €

830,40 €

35

Club Deportivo Wai Pia/Grove Surf

G94056223

Grove (O)

MPNS

Embarcacións de competición, remos

3.890,00 €

3.112,00 €

35

Club Náutico Deportivo Barraña

G15966104

Boiro

Lanchas pneumáticas

12.002,00 €

5.000,00 €

35

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Pontevedra

Cascos, sistemas de protección no electrónicos

Material de ximnasio (máquinas, barras, pesos)

9.266,20 €

5.000,00 €

34

Club Remo Robaleira A Guarda

G36111300

Guarda (A)

Ergómetros, chalecos

6.460,00 €

5.000,00 €

34

Hércules Club de Golf

G15559594

Arteixo

Máquina de bólas

Cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

32.480,00 €

5.000,00 €

34

Mondariz Fútbol Club

G36150951

Mondariz

Portarías

1.844,00 €

1.475,20 €

34

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

Ourense

Redes, postes

2.183,92 €

1.747,14 €

34

Club Tenis de mesa Mos

G27873686

Mos

Mesas de competición e adaptadas

3.056,00 €

2.444,80 €

34

S.D. Juvenil Ponteareas

G36195550

Ponteareas

Marcadores

Termómetro

11.255,00 €

5.000,00 €

34

Club Alpino Manzaneda-Club Alpino Ourensán

G32010613

Ourense

MPNS

Material de montaña e espeleoloxía

Caixa de primeiros auxilios

4.100,59 €

3.280,47 €

34

Club de Remo de Tui

G94012671

Tui

Embarcacións de competición

12.500,00 €

5.000,00 €

32

Club Ciclista Vigues

G36650885

Vigo

MPNS

Cascos

Furgoneta

19.472,00 €

5.000,00 €

32

Club de Montaña O Veral

G27307792

Lugo

Elementos de seguridade, presas escalada, táboas multipresas

2.285,00 €

1.828,00 €

32

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Vigo

Mesas de competición, redes, robot

3.726,60 €

2.981,28 €

32

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Castrelo de Miño

Chalecos, táboa, embarcación de seguridade

Desfibrilador

4.761,05 €

3.808,84 €

32

Marín Futsal

G36213916

Marín

Furgoneta

7.865,00 €

5.000,00 €

32

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Porriño (O)

Bicicletas adaptadas

13.459,78 €

5.000,00 €

32

Patos Surf Club

G36796209

Nigrán

MPNS

Embarcacións, compoñentes de embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

1.150,00 €

920,00 €

32

Tenorio Fútbol Sala

G36579258

MPNS

Conos e redes

Material de ximnasio

Dispensadores de xel

1.514,00 €

1.211,20 €

32

Tambre Bike

G70389861

Oroso

Bicicletas

3.000,00 €

2.400,00 €

32

S.D. Outeiro de Rei

G27255918

Outeiro de Rei

MPNS

Redes
Portaría

Material de ximnasio

5.560,88 €

4.448,70 €

32

Club Entrenarunning

G06804306

Santiago de Compostela


Furgoneta

24.000,00 €

5.000,00 €

32

Atletismo Ría de Foz

G27495662

Foz

Xavelinas, pesos, valos, discos, martelos, tacos saída

Material de ximnasio, topómetro, cronómetro, zorra adestramento

6.384,00 €

5.000,00 €

32

Club Ciclista Carballiño

G32321051

Carballiño (O)

Rolos, conos, bases de adestramento

Furgoneta

22.355,47 €

5.000,00 €

32

Club Deportivo Castro

G27148980

Castro de Rei

MPNS

Portaría

Cortacéspede

10.779,90 €

5.000,00 €

32

Escudería Taboadela

G32503237

Taboadela

Sistema de comunicación

Furgoneta e remolque

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

12.031,38 €

5.000,00 €

31

My Surf Coach

G70569744

Carballo

Táboas de surf

Furgoneta

23.000,00 €

5.000,00 €

30

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

Vigo

MPNS

Cascos

Remolque

5.050,00 €

4.040,00 €

30

Manu Míguez Sport

G02801074

Santiago de Compostela


Equipamento karts

9.515,32 €

5.000,00 €

30

Escudería MRT

G70476775

Abegondo

Arneses, gaiola de automobilismo

Furgoneta

10.400,00 €

5.000,00 €

30

C.D. Ozono Boiro

G70422811

Boiro

Tatami ou tapiz

Zorra de arrastre, balón medicinal, pelota lanzamento

3.491,87 €

2.793,50 €

30

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Pontevedra

Equipos de música subacuática

Carro transporte de material

1.575,55 €

1.260,44 €

30

Club Xadrez Ramiro Sabell

G94100351

Ponteareas

MPNS

Taboleiros, pezas e reloxos

1.849,74 €

1.479,79 €

30

Club Tríatlon Muralla Lugo

G27263524

Lugo

Rolos

1.200,00 €

960,00 €

30

U.D. Somozas

G15473283

Somozas (As)

MPNS

Máquina pintado campo, material de ximnasio

3.268,40 €

2.614,72 €

30

Club Deportivo Lucus Rally

G16916603

Outeiro de Rei


Plataforma vehículos

4.800,00 €

3.840,00 €

30

S.D. Compostela

G70000385

Santiago de Compostela

Portaría

Bicicleta estática, bicicleta elíptica, barras, discos, halteres, peso rusa, caixón pliométrico, marcador electrónico

6.123,92 €

4.899,14 €

30

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

Moaña

Bicicletas

30.000,00 €

5.000,00 €

30

Palestra, S.D.

G70578430

Miño

Tatami ou tapiz, sacos e boneco de golpeo

Material de ximnasio

6.280,00 €

5.000,00 €

30

Club Ciclista Estradense

G36235935

Estrada (A)

Bicicletas, rolos

Portabicicletas, colchóns, material de ximnasio

6.290,00 €

5.000,00 €

30

S.D.C. Sanroque

G27114693

Lugo

Portarías, conos

Dispensador de xel

1.016,79 €

813,43 €

30

Club Sporting Zas

G15349152

Zas

MPNS

Conos e redes

Material de ximnasio e calefactor

Caixa de primeiros auxilios

1.074,91 €

859,93 €

30

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Oleiros

Redes

Colchóns, máquinas de pintado

Dispensadores de xel

1.156,38 €

925,10 €

30

Foz Contact Ari

G27503705

Foz

Tatami, proteccións

1.230,00 €

984,00 €

30

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

Ortigueira

Desfibrilador

2.413,95 €

1.931,16 €

30

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

Cangas

Redes, postes, máquina lanza bólas

2.439,93 €

1.951,94 €

30

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Carballo

MPNS

Rolos

2.496,00 €

1.996,80 €

30

Spartan Team Tomiño

G94126638

Tomiño

Ring

Sistemas de cronometraxe

3.021,00 €

2.416,80 €

30

Club Halterofilia Noia

G70506779

Noia

Discos, barras

Caixóns altos (Jerk), plataforma halterofilia

3.439,81 €

2.751,85 €

30

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Fene

MPNS

Redes

Máquina de pintado e cortacéspede

3.564,90 €

2.851,92 €

30

Peña Ciclista Lar

G27042373

Viveiro

Rolos

3.803,03 €

3.042,42 €

30

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

Chantada

Taboleiros, pezas, reloxos

4.510,00 €

3.608,00 €

30

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

Pol

Redes, portarías

Bicicleta estática, colchóns, máquina de pesas

5.000,00 €

4.000,00 €

30

Club de Tiro San Roque

G27135037

Viveiro

Cortacéspede

5.190,00 €

4.152,00 €

30

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Oia

Bicicletas, cascos

Furgoneta

5.346,15 €

4.276,92 €

30

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

Pastoriza (A)

Redes

Bicicleta estática, marcador dixital

6.110,50 €

4.888,40 €

30

Asociación Club Kiteboarding Galicia

G94126109

Illa de Arousa (A)

Velas, embarcacións de competición, compoñentes de embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

6.234,82 €

4.987,86 €

30

Peña Ciclista Bike O Non Vai

G36210086

Cangas

Rolos

6.488,05 €

5.000,00 €

30

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Padrón

Conos, redes, portaría

Marcadores, bancos suecos

Desfibrilador

9.610,40 €

5.000,00 €

30

Club Náutico de Sada

G15342074

Sada

Lanchas pneumáticas

26.000,00 €

5.000,00 €

30

Club de Halterofilia Centaurus

G02779361

Mos

Material de adestramento

Desfibrilador

10.016,22 €

5.000,00 €

30

Balonmán Rodeiro

G94105269

Rodeiro

Portarías

Furgoneta

Desfibrilador

25.490,00 €

5.000,00 €

30

Asociación Deportiva Grand Jete

G94127834

Cambados

Barra de ballet

23.333,70 €

5.000,00 €

30

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

Vigo

MPNS

Xavelinas, pesos, redes

Carro balóns, colchóns

Dispensador xel, medidor CO2

2.640,41 €

2.112,33 €

30

Escola de Rugby Asterix Viveiro

G27512805

Viveiro

Portarías, melero

Caixa de primeiros auxilios

5.004,00 €

3.015,70 €

30

Total

1.807.265,25 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

AEAT

Non está ao día das obrigas tributarias

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

MPNS

Material parcialmente non subvencionable. Admítese a tramitación con respecto á parte do material que é subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 5 de xaneiro de 2021

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación sede electrónica

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020

Anexo III

Non emenda/falta de presentación do anexo III

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta de presentación do anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

Beneficiaria en 2021

Beneficiaria na convocatoria de subvencións do ano 2021

Entidade

NIF

Motivo

Agrupación Deportiva e Cultural Abadiense de Vetaranos

G27483213

MNS

Amegrove Club de Remo

G36037950

AEAT

Asoc. Escola de Kick Boxing Cipri Gómez

G32352478

AEAT

Asociación Deportiva e Cultural A Capela

G15138480

MNS

Bs Rally Team

G01702075

MNS

Bueu Atlético Balonmán

G36039683

Beneficiaria en 2021

Club Arco Xeve

G94152352

Anexo IV con data anterior a convocatoria

Club Atletismo Millaraio

G70193313

AEAT

Club Balonmán Poio-Artai

G01856996

AEAT

Club Ciclista Compostelano

G15065642

MNS

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

AEAT

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Beneficiaria en 2021

Club Deportivo Dodro

G15789266

MNS, AEAT

Club Deportivo Flechas por un Tubo

G70583158

MNS

Club Deportivo Kung Tai

G94144490

MNS

Club Deportivo Seungsport

G27810761

MNS

Club Escuela Deportiva Cotobade

G36524411

MNS. Anexo IV e V. Anexo III incompleto

Club Marítimo de Panxón

G27853514

Atriga

Club Rugby Ferrol

G70176227

AEAT

Club Taboada Feminino F.S.

G27502723

MNS

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

AEAT

Congostra Team Sanxenxo

G36576346

MNS

Peña Veteranos de Fútbol de Maside

G32421919

MNS

Pontevedra C.F. S.A.D.

A36029577

AEAT

Sociedad Cultural e Deportiva Atlántida de Matamá

G36620854

AEAT

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

AEAT

Tomiño C.F. Feminino

G94015278

MNS

Vigo Mafia Surf Club

G27832534

AEAT

Vigo Rugby Club

G36680924

AEAT

ANEXO III

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

Entidade

NIF

Concello

Puntuación

Club Náutico Cangas

G36457877

Cangas

29

Club Boa Vila de Tiro con Arco

G36166759

Pontevedra

29

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Cervo

27

Asociación Xadrez Ourensan Universitario

G32314213

Ourense

27

Club Kick & Box Salceda

G94063633

Salceda de Caselas

27

Sociedad Deportiva Negreira

G15139942

Negreira

27

Club Deportivo Kickboxing Mos

G27827781

Mos

27

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Coruña (A)

27

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

Vilalba

27

Club Cabanas KDM

G70345970

Cabanas

27

Asociación Deportiva Nicrariense

G15561293

Negreira

27

Tenis In Oroso

G70576343

Oroso

27

Club Deportivo Atlantigas

G27867571

Vigo

27

Club Deportivo Valladares

G36629657

Vigo

25

Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Cambados

25

Club Náutico Umia

G36036150

Caldas de Reis

25

Virgentis Salvamento e Socorrismo Bergantiños (Virsal)

G70576483

Carballo

25

BTT Trasdeza

G94117108

Silleda

25

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Muxía

25

Fundación Celta de Vigo

G36810042

Vigo

25

O Incio Terra Brava C.F.

G27470392

Incio (O)

25

Fútbol Veteranos Lambruxos

G27413368

Sarria

25

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

Padrón

25

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Cospeito

25

Club Baloncesto Caselas

G36407385

Salceda de Caselas

25

S.D. Nuevo Nausti

G27509702

Vilalba

25

Ribadeo, F.C.

G27133818

Ribadeo

25

Club de Remo Celeiro

G27515683

Viveiro

25

Barbanza Rugby Club

G15723521

Rianxo

25

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Barreiros

25

Club Ciclista Insitu

G94150109

Guarda (A)

25

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

Vilalba

25

S.D. O Paramo

G27283902

Páramo (O)

25

Sociedade de Caza A Fornelense

G36158632

Lama (A)

25

Club de Montaña Buxán

G27505585

Pantón

25

Club Patín As Pontes

G70305693

Pontes de García Rodríguez (As)

25

Son do Mar Surf Club

G70598503

Oleiros

22

Toxiza Clube de Montaña

G27474212

Mondoñedo

22

Golf no Camiño

G42766741

Oroso

22

Club Náutico de Portonovo

G36190528

Sanxenxo

20

ADC Monte Breamo

G70125935

Pontedeume

20

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Poio

20

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

Viana do Bolo

20

Creacciona Cum Laude

G70514674

Santiago de Compostela

20

Club de Boxeo Vbox Ourense

G42948265

Ourense

20

Club Adeco-Dea

G15257645

Noia

20

Club Hockey Isla Pancha

G27472539

Ribadeo

20

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

Estrada (A)

20

J.F.R. Taekwondo

G02996957

Coruña (A)

20

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

Viveiro

20

C.D. Santaballés

G27142686

Vilalba

20

Mr Bikes

G27827880

Gondomar

20

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

Ferrol

20

Verín Club de Fútbol

G32010431

Verín

20

Motoclub Máis Gas Gondomar Morgadans

G27848563

Gondomar

20

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32262677

Carballiño (O)

20

F.C. Xinzo

G36122901

Ponteareas

20

S.D. Deixebre

G15461320

Oroso

20

Escuela Fútbol Base Amistade-Meiras

V70087523

Valdoviño

20

Club Ciclista Terra Chá Vilalba

G27446558

Vilalba

20

Baiona Conquerors American Football

G01883230

Baiona

20

S. de Cazadores Santa María de Barazon

G15414386

Santiso

20

Club Ciclista Sportbike

G70603600

Ribeira

20

Exodus TM

G27878610

Vigo

19

Escudería Surco

G36395788

Salvaterra de Miño

17

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Lugo

15

Club Actividades Subacuáticas Baixo dos Mares

G02803054

Vigo

15

Club Deportivo Andarue

G01676527

Xinzo de Limia

15

Roteiros de Lalín

G94190543

Lalín

15

C. Gondomar, C.F.

G36693794

Gondomar

15

Oroso Club Ciclismo

G01922442

Oroso

12

Club Teabikes

G94094430

Ponteareas

11

Asociación de Surf e Paddle Surf de Oleiros

G70453857

Oleiros

10

Mayli Jardines F.C. Veteranos

G15409667

Oroso

10

Atlético Orosino

G01754092

Oroso

10

Escuela Deportiva Sey

G27810266

Nigrán

10

Club Deportivo Rialto

G70199773

Coruña (A)

10

Club Petanca Negreira

G70606561

Negreira

10

Catoira, S.D.

G36312445

Catoira

10

Sección Deportiva da Asociación de Veciños Cristo da Victoria

G36622793

Vigo

10

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Boiro

10

Cordeiro Club de Fútbol Valga

G36108207

Valga

10

Rítmica Arnela

G27882182

Vilaboa

10

Sociedade de Caza O Coirego

G36397131

10

Club de Billar Adai

G06898399

Corgo (O)

10

PGM Motorsports

G06943955

Lugo

10

Club Hípico Amazonas

G36485118

Ponte Caldelas

10

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

Vimianzo

10

Escudería Masrally

G42927681

Laracha (A)

10

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Vigo

10

Club de Tiro Olímpico de Carral

G15617491

Carral

7

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

Foz

5