Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Luns, 29 de novembro de 2021 Páx. 58018

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 26 de novembro de 2021 pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 30 de novembro de 2021.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

O sindicato Comisiones de base (Co.bas) comunicou unha convocatoria de folga para todo o persoal fixo e temporal do sector público autonómico galego, que se desenvolverá a partir das 00.00 horas do día 30 de novembro de 2021 e finalizará ás 23.59 dese mesmo día.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan nesta orde.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos na presente orde tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018, así como a sentenza núm. 415/2019, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o devandito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que esas sentenzas foron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz desta convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Pola súa banda, na actualidade atópase vixente a folga indefinida convocada pola Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas para todo o persoal funcionario e laboral das distintas administracións públicas de todo o Estado desde as 00.00 horas do día 4 de outubro de 2021.

Co obxecto de fixar os servizos mínimos para a devandita folga, ditouse o Decreto 128/2021, do 30 de setembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga indefinida convocada pola Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas, que comeza o día 4 de outubro de 2021 (DOG núm. 190, do 1 de outubro).

Tendo en conta que na actualidade están vixentes a referida folga indefinida e os servizos mínimos que se fixaron para garantir os servizos esenciais durante a súa duración e que a folga que agora se convoca se vai desenvolver nun día laborable, cómpre manter os servizos mínimos fixados polo Decreto 128/2021, do 30 de setembro respecto dun día laborable.

Non obstante, cómpre ter presente que no ámbito do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Dirección Xeral de Defensa do Monte, na actualidade atopámonos nunha época de baixo risco de incendio polo que, neste ámbito, redúcense os servizos mínimos.

No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) ten ao seu cargo diariamente 90 deportistas residentes menores de idade e 12 deportistas residentes maiores de 18 anos, baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 58 deportistas externos e 27 adestradores/as. Ademais, o CGTD dá servizo a 18 clubs e 1345 deportistas da zona que, dadas as circunstancias actuais, son das poucas instalacións deportivas que poden dar servizo (cos protocolos antiCOVID-19 aprobados) aos deportes autorizados.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios para o martes 30 de novembro, lectivo a todos os efectos, para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, ao seren tres edificios diferenciados e distanciados entre eles, cunha superficie de 30.000 metros cadrados. Así mesmo, no almorzo, no xantar e na cea, polos protocolos COVID existentes e polo volume de usuarios do servizo, repartiuse o servizo en dúas quendas de acceso e anulouse o autoservizo dos deportistas, polo que o persoal responsable ten que dispensar a alimentación a cada un dos usuarios.

Á vista da folga convocada para o vindeiro 30 de novembro, tívose en conta para o establecemento dos servizos mínimos indispensables, a circunstancia de que a actividade desenvolvida é moi elevada. A actividade comeza ás 7.30 horas e remata ás 23.00 horas co peche das instalacións deportivas; a esa hora queda só a actividade na residencia de deportistas, polo que é precisa a supervisión destes e que se verifique que se atopen ben e o cumprimento dos períodos de descanso, así como a supervisión dos residentes maiores de idade. En consecuencia, polo que se refire á xornada de noite, establécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as cales obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Para o desenvolvemento das súas funcións Retegal conta con seis (6) centros emisores:

– San Marcos-O Pedroso-Santiago de Compostela (A Coruña), A Bailadora-Ares (A Coruña), Domaio-Moaña (Vigo), O Xistral-Vilalba (Lugo), O Páramo-Sarria (Lugo), A Meda-Montederramo (Ourense) e cun Centro de Xestión e Atención de Rede (Cexar).

Os traballadores prestan servizos nestes centros, ininterrompidamente, 24 horas ao día, os 365 días do ano, en horario presencial no Cexar. Nos centros emisores, préstanse servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, e parte son en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Resulta necesario a presenza ou atendemento (dispoñibilidade) dos referidos centros permanentemente coa finalidade de asegurar as prestacións de servizos contratadas.

A maior abastanza, Retegal, contractualmente, ten cláusulas de penalización por indispoñibilidades na prestación dos servizos que realiza.

Polos servizos esenciais que presta Retegal, que non son obxecto de discrepancia, e que se xustifican na nota da SETSI sobre a folga xeral do 29 de setembro de 2010, no centro de San Marcos, nas oficinas centrais de Retegal, os sábados, domingos e festivos sempre hai un/unha enxeñeiro/a do departamento técnico de garda (soporte nivel 2), imprescindible para atender as incidencias que non poden ser resoltas polo persoal dos centros emisores.

A inclusión de catro técnicos/as no Cexar obedece a que o horario da xornada de folga comeza ás 00.00 horas, e inclúese, por tanto, o persoal que inicia a súa xornada o día anterior ás 22.30 horas.

No ámbito da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, para garantir as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puidesen acontecer.

A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, creou a Axencia Galega de Emerxencias configurándoa como un ente instrumental para a xestión das emerxencias segundo as instrucións emanadas do órgano administrativo que ten as facultades para a xestión das emerxencias e a protección civil, con natureza de ente público con personalidade xurídica propia que somete a súa actuación ao ordenamento xurídico privado, tal e como se describe no artigo 12.1º.1.b) do Real decreto lexislativo 1/1999, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, con patrimonio propio e plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fins.

Así mesmo, o Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da Axega, configúraa como un ente instrumental para a xestión das emerxencias, con natureza de ente público con personalidade xurídica propia, que depende orgánica e funcionalmente da consellería competente en materia de protección civil e xestión de emerxencias.

O artigo 18 da Lei de emerxencias de Galicia, entre as funcións da Axega, dispón que lle corresponde xestionar o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a asistencia requirida pola cidadanía a través del, ou dar traslado, segundo se estableza regulamentariamente, daquelas que corresponda atender a outros organismos competentes na materia.

No ano 2017 inaugurouse o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, na localidade da Estrada-Pontevedra. Con esta aposta, a Xunta de Galicia dá resposta á necesidade de realizar unha xestión integrada das emerxencias, e involucre a todos os organismos implicados no proceso de resolución destas.

O servizo prestado desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia ten carácter indispensable e esencial para a comunidade.

O capítulo III do estatuto da Axega regula o seu persoal e no artigo 14 describe os tipos de persoal, que poderá ser persoal contratado pola Axega en réxime de dereito laboral e persoal funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma.

Os postos de traballo da Axega son os definidos no cadro de persoal aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 e publicado en virtude da Resolución do 5 de abril de 2011 (DOG núm. 72, do 12 de abril).

Tendo en conta a natureza dos postos que se desempeñan na Axega, que se desenvolven con carácter unipersoal, as súas funcións non poden ser desenvolvidas por ningún outro persoal, excepto os ocupados polo persoal laboral temporal da Axega, que poderán substituírse un ao outro.

Os postos de xerente, xefe da Área do CAE 112 e técnico de operacións e loxística son postos relevantes para o desenvolvemento do CIAE 112 Galicia, que funciona de xeito ininterrompido as 24 horas do día, 7 días á semana os 365 días do ano. Polo tanto, poden desenvolver as súas funcións tanto en quenda de mañá como de tarde (e incluso de noite).

O posto de secretaria xeral desenvolve as súas funcións en quenda de mañá e xeralmente tamén de tarde, dadas as características das súas funcións e o volume de traballo que hai que desempeñar nesta unidade.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Para a fixación dos servizos mínimos, a Administración ten en conta igualmente os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa ditada na materia.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medias precautorias ou de permisos extraordinarios polo Xulgado de Menores; autorización de entrada en domicilio, medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; autorización para internamento, medidas cautelares para protección de incapaz, restitución ou retorno de menores nos supostos de subtracción internacional polos xulgados de familia; a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social; medidas por dereitos fundamentais da Sala do Contencioso-Administrativo do TSX.

Na fixación dos servizos mínimos preténdese, pois, unha proporcionalidade entre o servizo esencial que cómpre prestar e a garantía do exercicio do dereito de folga dos traballadores e traballadoras. Neste sentido, o establecemento do persoal mínimo para garantir os ditos servizos esenciais ten en consideración os seguintes criterios, que se expoñen a continuación de forma xeral, con independencia da xustificación concreta que, para cada tipo de órgano ou xurisdición, se especifique en cada suposto.

Para garantir a prestación dos devanditos servizos esenciais, por tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan a seguir, para o que se teñen en conta a extensión territorial e as diferentes dotacións de persoal en función do órgano concreto, as distintas funcións dos distintos corpos, de ser o caso, así como as distintas localizacións dos órganos nos edificios xudiciais segundo a localidade e a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Neste sentido, tense en conta, igualmente, a distinción entre órganos xurisdicionais e aqueles órganos que non o son, órganos nos cales, ou ben non se establecen servizos mínimos, como é o caso dos servizos comúns de atención á cidadanía, ou ben os servizos que se fixan son inferiores aos establecidos nos primeiros, por canto estes atenden os bens xuridicamente obxecto de maior protección. Igualmente, dentro dos órganos xurisdicionais faise unha distinción, en función dos bens xurídicos protexidos, que en síntese consiste na distinción entre aqueles órganos que atenden asuntos relativos á xurisdición penal (como os xulgados do penal, vixilancia penitenciaria, violencia sobre a muller ou os xulgados mixtos) dos que non os atenden; pártese, por tanto, da prestación dun maior número de servizos esenciais durante a folga naqueles órganos que garanten bens xurídicos especialmente protexidos polo ordenamento xurídico e, esencialmente, bens personalísimos e primarios como, entre outros, a liberdade das persoas; o número de efectivos fixados nestes órganos é superior aos fixados naqueles outros órganos, que seguirán a pauta xeral.

Ademais, as diferenzas de dotacións existentes nos órganos xudiciais, en función das distintas ordes xurisdicionais, das necesidades destes e das funcións que atenden, ou da súa localización nas distintas localidades, entre outras razóns, xustifican que non exista unha uniformidade total na fixación do número de funcionarios que deben constituír os mencionados servizos mínimos.

Así mesmo, as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal funcionario dos distintos corpos, imprescindibles para garantir estes servizos esenciais. Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, caso do Imelga ou xulgados de paz; ou ben esta Administración entende suficiente, case na totalidade dos restantes supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naqueles supostos en que, ben por existir un único órgano por xurisdición ou na localidade ben polas materias que este atende, como violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Hai que sinalar, así mesmo, que nos xulgados de primeira instancia e instrución se fai un tratamento individualizado, diferenciando aqueles partidos xudiciais con dous, tres ou catro xulgados, fixando dotacións mínimas para cada caso; establécese así que a persoa funcionaria de auxilio xudicial será compartida para todos os xulgados, sexan estes partidos de tres ou catro xulgados e mesmo compartido o auxilio xudicial do xulgado de garda, no suposto de partidos xudiciais con dous xulgados.

Por outra banda, e en prol da maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración, con respecto do persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, considerou que o servizo mínimo, naqueles órganos onde poderían atenderse os servizos esenciais coa presenza dunha única persoa funcionaria, que son a regra xeral, podería designarse tanto dun corpo como doutro; con carácter excepcional, establécese a necesidade dunha persoa funcionaria tanto do corpo de xestión como de tramitación, como sucede nos xulgados do penal, vixilancia penitenciaria ou violencia sobre a muller, por canto os asuntos que atenden afectan os bens xurídicos máis protexidos polo ordenamento vixente, como pode ser a liberdade. Hai que sinalar, por último, ao respecto, que se ben nos rexistros civís exclusivos non se considerou necesaria na dotación o persoal funcionario de auxilio xudicial, si se considera precisa a designación de dous xestores/as ou tramitadores/as tanto para as funcións relacionadas con defuncións como para as restantes actuacións de carácter urxente consideradas servizo esencial, polo volume dos servizos deste carácter que prestan os citados órganos.

En conclusión, por tanto, como regra xeral esta Administración, en prol da protección do dereito de folga, non fixou servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais e, naqueles que si os atenden, estableceu as dotacións mínimas que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos ou se comparte este persoal por distintos órganos xudiciais e, con respecto do persoal funcionario do corpos de xestión ou tramitación establécese, como norma xeral, a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa.

En relación coa Consellería de Facenda e Administración Pública, no ámbito da Axencia Tributaria de Galicia cómpre a fixación de servizos mínimos para garantir o funcionamento do sistema de cita previa, tanto nos servizos centrais como nas delegacións da axencia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, xa que o día da folga pode coincidir co último día para:

– A presentación dos impostos que xestiona esta axencia (ISD ten seis meses ou un mes segundo os casos para presentarse, ITPAXD ten un mes para presentarse) que necesariamente, segundo a normativa vixente, ten que realizarse para os suxeitos pasivos non obrigados a relacionarse electrónicamente coa Atriga, de xeito presencial nas nosas delegacións e non cabe a súa presentación por Rexistro Xeral segundo regulan as súas ordes.

– Achegar un certificado de estar ao corrente coas obrigas coa Xunta de Galicia en relación con solicitudes de axudas, subvencións ou procedementos de contratación, que se emiten de xeito presencial unicamente nas dependencias desta axencia.

No ámbito da Dirección Xeral da Función Pública, o servizo de listas de contratación temporal precisa dispoñer diariamente polo menos do 50 % dos seus efectivos, xa que presta servizos públicos de carácter esencial, consistentes en seleccionar persoal para a cobertura de postos que xurdan nos matadoiros, residencias de maiores, centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social e menores.

En canto á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia está aberto permanentemente, polo que é necesario dispoñer deste persoal por se houber algunha emerxencia cos visitantes ou os usos autorizados nel. Finalizada a tempada de verán, xa non opera o servizo público de transporte regular ás illas, polo que para garantir os desprazamentos do persoal é preciso fixar servizos mínimos na tripulación.

Cómpre, pola súa vez, establecer servizos mínimos no ámbito da modelización numérica asociada ao servizo que presta Meteogalicia, co fin de garantir a execución de modelos matemáticos para elaborar a predición metereolóxica. Estes modelos execútanse dúas veces ao día, polo que é necesario fixar quenda de mañá e de tarde.

En relación coa Subdirección Xeral de Residuos, fíxanse os servizos mínimos necesarios para atender GaIA, plataforma electrónica a través da cal se realizan os traslados de residuos de Galicia. Ningún residuo pode ser trasladado dunha instalación a outra sin ser comunicado previamente a esta plataforma. É un servizo esencial, xa que, de non dar resposta ás incidencias que poidan xurdir no uso da aplicación informática, os produtores e xestores non poderían mover os residuos da instalación co prexuízo que iso comporta, non só de carácter económico senón tamén ambiental.

Nos distintos distritos ambientais, que abarcan os territorios provinciais, resulta necesario garantir a atención ante calquera incidencia na xestión dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dos recursos cinexéticos e piscícolas, e dispoñibilidade ante a localización de fauna silvestre ferida.

Nos parques naturais das Fragas do Eume e Corrubedo, Monte Aloia, Invernadeiro, Serra Enciña da Lastra e Baixa Limia-Xurés, ao tratarse de espazos naturais abertos que poden recibir visitantes, resulta esencial dispoñer do persoal proposto para poder atender calquera emerxencia que se poida producir.

Nos centros de recuperación de fauna, así como as piscifactorías e instalacións anexas é necesario garantir en todo momento a debida atención e benestar dos animais silvestres ingresados para a súa recuperación e mesmo os posibles novos ingresos, polo que resulta imprescindible contar co persoal indicado, co fin de asegurar este servizo.

No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no ámbito de educación seguen vixentes os servizos mínimos fixados no Decreto 128/2021, do 30 de setembro (DOG do 1 de outubro), para unha folga indefinida iniciada o 4 de outubro de 2021 e que non consta desconvocada. Para os efectos de seguridade xurídica reprodúcense nesta orde a motivación e os servizos mínimos fixados nese ámbito no dito decreto.

Debe comezarse por ter presente que o dereito á educación é un dereito fundamental, recoñecido no artigo 27 da Constitución. O exercicio do dereito de folga, que tamén é un dereito fundamental, queda condicionado, de acordo co artigo 28.2 da Constitución, ao mantemento dos servizos esenciais, definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG do 20 de xuño), entre os que se atopa a educación.

O servizo esencial da educación non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Polo tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/da director/a ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e, polo tanto, están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal competen respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade, debemos incluír a súa alimentación. En relación con isto, cómpre afirmar que cando se asume esta responsabilidade non se pode desatender, o que motiva que deba garantirse nos centros educativos o mantemento do servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e a hixiene daqueles que, por teren diminuídas as súas capacidades, necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte dos coidadores do alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios.

Se o que acabamos de dicir son razóns que sosteñen a necesidade de fixar servizos mínimos ante calquera convocatoria de folga no ámbito dos centros docentes non universitarios, neste caso atopámonos, como é notorio para todos, ante unhas circunstancias extraordinarias e graves en materia de saúde pública. Referímonos, como é obvio, a situación sanitaria en que nos encontramos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.

O artigo 43.1 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, mentres que o punto 2 dese artigo sinala que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas. Pois ben, os servizos mínimos que se deben fixar para esta convocatoria de folga deben ser tales que permitan o cumprimento efectivo das medidas preventivas fixadas polos diferentes instrumentos regulatorios aprobados polas autoridades, pois con eles non só se protexe a saúde dos usuarios do servizo público educativo senón a toda a poboación en xeral, como medidas destinadas a evitar a propagación da pandemia, evitar a propagación do coronavirus SARS-CoV-2 e con iso a infección pola COVID-19. Entre eses instrumentos regulatorios cómpre salientar a Orde comunicada da ministra de Sanidade do 4 de xuño de 2021, ditada ao abeiro do artigo 65 da Lei 26/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e a versión do 6.7.2021 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/22, publicado na páxina web corporativa da Consellería de Cultura, Educación, e Universidade. Destes instrumentos regulatorios cómpre mencionar medidas preventivas tales como a limitación dos contactos, mediante a distancia social ou mediante o mantemento de grupos de convivencia estable; medidas de prevención persoal, como a hixiene de mans, que o alumnado menor de idade ou con necesidades educativas especiais non realizará por iniciativa propia, senón que precisará o estímulo e vixilancia do persoal do centro; ou as medidas de limpeza, desinfección e ventilación do centro.

Pois ben, tendo presente o anterior, consideramos que neste contexto debe acudir a cada centro educativo, como servizos mínimos, ademais do titular da dirección ou de quen o substitúa, un profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teña prevista actividade lectiva no tempo da folga. Consideramos isto imprescindible para o cumprimento das medidas relativas á limitación de contactos ou de hixiene persoal no alumnado e para o cumprimento das medidas relativas á ventilación, así como para continuidade necesaria na impartición do currículo. Tales funcións deben reforzarse no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, para os cales o nivel de protección debe ser absoluto, razón que nos leva a fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal auxiliar coidador.

No mesmo contexto, ademais das medidas de hixiene individual, resultan tamén imprescindibles o mantemento da limpeza, a desinfección e a ventilación do centro, razón pola cal resulta necesario fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal de limpeza. Do protocolo antes mencionado recollemos algunhas da medidas que xustifican tales servizos mínimos:

«4. Medidas xerais de limpeza nos centros.

[...]

4.1.1. Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario (mesas e outras superficies de contacto, etc). No caso de que se establecesen quendas nas aulas, comedor ou outros espazos, cando cambie o alumnado, indícase a limpeza, desinfección e ventilación entre quenda e quenda.

4.1.2. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de, polo menos, dúas veces ao día.

4.1.3. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.

4.1.4. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos existirán xaboneiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

[...]

1.7. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental».

En relación coa ventilación, en que están implicados diferentes profesionais do centro, recóllese o seguinte no devandito protocolo:

«4.2. Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

4.2.1. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.

4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior.

4.3. Se unha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/a de maneira consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha ventilación axeitada».

Ao ser necesario o mantemento do servizo de comedor, no dito contexto de medidas preventivas para a propagación da pandemia, entendemos necesario fixar como servizo mínimo o 100 % do persoal de comedores. Ao fío do anterior, do protocolo citado cómpre salientar as seguintes medidas:

«14.8. Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada cando menos 15 minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas permanecerán abertas e, se as circunstancias meteorolóxicas o permiten, manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo.

14.9. Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A auga poderá servirse nunha soa xerra, pero deberá servila sempre unha mesma persoa. Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc...

[...]

14.15. Será necesario ventilar o comedor tras cada quenda un mínimo de 15 minutos.

[...]

14.19. O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. O uso de luvas non é recomendable de forma xeral, pero si nas tarefas de limpeza».

En relación cos servizos mínimos citados ata agora respecto dos centros educativos non universitarios, cómpre dicir que son semellantes aos propostos nunha situación epidemiolóxica máis grave ca actual; así e todo, consideramos oportuno manter aqueles. Tales servizos mínimos son necesarios malia que a incidencia da pandemia non estea neste momento nun nivel álxido, sendo isto así grazas ao proceso de vacinación e ao cumprimento pola maior parte da sociedade das medidas preventivas vixentes; agora ben, con todo e con iso, a situación sanitaria consecuencia da pandemia continúa, e posto que isto é así e dado que mantela controlada é consecuencia do cumprimento das medidas preventivas, non podemos relaxar o seu cumprimento no contexto dos centros educativos, en que hai unha asistencia masiva de persoas, entre usuarios e profesionais, polo que o efectivo cumprimento daquelas nos centros educativos constitúe unha garantía para manter a incidencia da pandemia nos niveis actuais ou mesmo menores. Ao fío dito, téñase presente tamén que precisamente aos centros educativos acode cada día un colectivo significativo de persoas que non están vacinadas, en concreto o alumnado menor de 12 anos.

No ámbito da Consellería de Emprego e Igualdade tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza de persoal técnico en seguridade e saúde laboral que garanta o inmediato desprazamento e as actuacións necesarias para a investigación no caso de recibir comunicación dun sinistro laboral grave ou mortal e de conformidade co sistema preestablecido de gardas provinciais, por ter carácter esencial.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral de Galicia.

A dotación que prestará os servizos mínimos correspóndelle aos/ás funcionarios/as que presten o servizo de garda.

No ámbito da Consellería de Sanidade, os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a consellería, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Tales servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación, que baixo ningún concepto pode quedar desasistida, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente impón.

No marco da actual situación sanitaria consecuencia da pandemia da COVID-19, os servizos deben garantir o seguimento da situación epidemiolóxica e da inmunización colectiva seguindo os protocolos establecidos.

No ámbito da planificación sanitaria e aseguramento resulta necesario garantir a atención aos cidadáns en centros de saúde, especialmente no actual contexto da pandemia xerada pola COVID-19 e do proceso de vacinación, garantindo a presenza de persoal, en quenda de mañá e de tarde, no servizo de tarxeta sanitaria.

No ámbito da protección da saúde pública e inspectora, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental e alimentaria.

No Laboratorio de Saúde Pública cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade para as mostraxes realizadas no marco do control oficial da saúde pública.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación- incluídas as necesidades urxentes de seguimento de casos positivos da COVID-19 e de contactos- e requiran a toma de medidas inmediatas.

En canto á Consellería de Política Social, tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza dos efectivos imprescindibles que garantan o funcionamento dos centros, tendo en conta dúas premisas fundamentais.

Primeira. O colectivo en situación de extrema vulnerabilidade que é atendido polos centros desta consellería (maiores, menores, discapacitados, nenos e nenas entre cero e tres anos, etc.).

Segunda. A situación sanitaria en que nos atopamos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19, tendo en conta as medidas adoptadas no ámbito da Comunidade Autónoma e os protocolos que hai que cumprir para facer fronte á situación epidemiolóxica por mor da COVID-19, fai necesaria a fixación duns servizos mínimos que permitan, cando menos, a apertura dos centros nunhas condicións que garantan a protección dos usuarios, así como do persoal traballador e ao mesmo tempo que posibiliten a prestación dunha atención adecuada a aquelas persoas usuarias que carecen doutra alternativa para a súa atención, destacando a necesidade de dar resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

O antedito trae como consecuencia a imprescindible presenza dun número de efectivos suficiente para garantir, en última instancia, a saúde de usuarios e persoal traballador, tendo en conta a imprescindible necesidade de crear espazos seguros.

Na Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), polo sistema de traballo multidisciplinar e volume de traballo da Fundación, faise precisa a asistencia ao posto de traballo do número de empregados que se indica, xa que debe estar garantida a asistencia a tutelados por parte do departamento de traballo social (fíxanse dúas empregadas de servizos mínimos das sete que compoñen o cadro de persoal), a atención telefónica e tramitación de transferencias bancarias e outros trámites de urxencia por parte dos traballadores administrativos (fíxanse dous de oito) e a asistencia xurídica aos tutelados e atención aos requirimentos xudiciais que ese día se poidan recibir (fíxanse dous asesores xurídicos dos oito do cadro de persoal).

No Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar:

Centros de atención a persoas maiores.

Hai que ter en conta que se trata de centros de atención a persoas maiores dependentes e, por tanto, propóñense uns servizos mínimos ante a necesidade de manter a continuidade e estabilidade na asistencia terapéutica dos residentes e usuarios de centros de atención diúrna en favor do seu beneficio físico e psíquico, co obxectivo de alongar o máximo tempo posible o mantemento de capacidades necesarias para a realización das actividades da vida diaria, minorando o ritmo da súa deterioración física e cognitiva. Así pois, para a elaboración, a execución e o seguimento dos programas terapéuticos dirixidos aos maiores dependentes, é fundamental o traballo de diferentes técnicos especializados no traballo con persoas deste perfil, técnicos que forman parte do persoal dos centros. Hai que ter en conta que son centros de atención continuada, tanto os de atención diúrna como os residenciais, que non interrompen a súa actividade en ningunha época do ano.

Escolas infantís.

O Protocolo COVID-19 nas escolas infantís basea a estratexia de prevención nos grupos estables de convivencia. Deben establecerse uns servizos mínimos que garantan a apertura de todas as aulas existentes para que os centros sigan funcionando con esas unidades estables de convivencia, porque, de non facerse así, se estaría rachando por completo a dinámica de prevención prevista para todo o ámbito de 0 a 3 anos, que se basea, case en exclusiva, no mantemento destes grupos estables de convivencia. Asemade, faise tamén necesaria a presenza da figura dun/dunha traballador/a persoal de limpeza ou un/unha PSX para garantir as limpezas puntuais que require o propio protocolo, para manter as instalacións cun mínimo de garantía.

En relación coa Consellería de Medio Rural, no ámbito do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Dirección Xeral de Defensa do Monte, debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo da situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior desenvolvemento do operativo, redúcense os servizos mínimos e fíxanse os efectivos de persoal previstos para calquera domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios.

Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

Nos centros de formación e experimentación agroforestais dependentes desta axencia é preciso nomear polo menos un responsable da apertura do centro para garantir o dereito de asistencia das persoas usuarias. Os centros que teñen o servizo de internado (Sergude e Lourizán) deberán dispoñer polo menos dun/dunha cociñeiro/a e, de ser o caso, de persoal de limpeza que permita garantir o cumprimento dos protocolos COVID-19. Ademais, naqueles centros que teñen gando ao seu coidado (Sergude e Pedro Murias) deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o seu coidado e atención.

Nos centros de investigación e estacións experimentais dependentes que, polo seu carácter e actividades propias, teñen actividades de investigación agraria en curso e gando ao seu coidado, deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o mantemento dos cultivos e gando.

En relación con Xenética Fontao, S.A., a xustificación dos servizos mínimos fixados é a seguinte:

No que respecta ao persoal da explotación gandeira establécense os mínimos necesarios para o coidado dos animais dos que dispoñen.

Polo que respecta ao persoal de laboratorio, os laboratorios de Xenética Fontao traballan con mostras biolóxicas (ADN) que se atopan nun procesamento continuo e poden estragarse. Se se perden esas mostras, pódense perder liñas xenéticas de todas as especies, o cal sería irreparable.

Os servizos mínimos están case ao 50 % dos efectivos para non causar danos irreparables ás diferentes asociacións de todo o Estado e tamén da acuicultura.

En canto á Consellería do Mar, a proposta de servizos mínimos que se consideran necesarios para garantir o funcionamento dos servizos esenciais que a consellería está obrigada a prestar está baseada nos seguintes motivos:

a) Centros de ensino:

Nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería en que se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol teñen, durante o día da folga, por ser día lectivo, servizo de residencia e comedor.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo por quendas, de luns a venres, en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia, faise necesario garantir que polo menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para o control e o servizo do alumnado residente durante a xornada de folga.

b) Servizo de Gardacostas de Galicia:

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producírense no día da folga, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un/unha patrón/oa, un/unha mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas bases operativas da Coruña, Celeiro e Pontevedra.

c) Ente público Portos de Galicia:

Os portos, que comezaron como puntos de descarga de mercadorías e pesca, evolucionaron ata converterse nuns complexos industriais e mercantís onde se desenvolven numerosas actividades produtivas e administrativas e que, así mesmo, realizan unha función de desenvolvemento rexional, permitindo a localización e promoción doutras industrias, e social, en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

En Galicia, o funcionamento e a evolución do sistema portuario teñen unha especial importancia, xa que as actividades relacionadas co mar representan un factor fundamental na súa estrutura socioeconómica e non en van máis do 60 por cento da poboación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con instalacións portuarias, e unha gran parte desa poboación desenvolve actividades directa ou indirectamente relacionadas co sector marítimo.

Os portos autonómicos teñen unha forte actividade comercial, pesqueira e náutico-recreativa, tales como os de Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño, Laxe, Brens-Cee, A Pobra do Caramiñal e Ribeira, que teñen unha forte actividade comercial, están suxeitos ao código internacional de protección de instalacións portuarias e buques fronte a actos terroristas e de atentado a instalación críticas, código PBIP, e tamén portos pesqueiros de primeira orde e instalacións náuticas ao longo de toda a franxa costeira galega, que atinxe a máis de 65 concellos; todo o anterior implica o control do tránsito de buques, embarcacións e pasaxeiros exteriores. Todas elas son actividades portuarias con relevante impacto na área de influencia das comarcas da zona de influencia destes portos e que exixen que o responsable, xefe/a de zona, se relacione con diversos departamentos da Xunta e doutras administracións, concellos, capitanías marítimas dependentes da Dirección Xeral de Mariña Mercante ou cos diferentes concesionarios e empresariado en relación cos servizos portuarios; ademais, considerando o elevado número de portos de cada zona territorial de portos e a súa dispersión en centos de quilómetros, resulta preciso que os xefes de zona sexa asistidos por un mínimo de persoal gardapeiraos que garanta a posibilidade de desprazarse aos portos de xeito presencial para efectos de control e policía administrativa da actividade destes. Polo tanto, considérase esencial que se manteña desde a xefatura, co mínimo apoio dun máximo de 2 gardapeiraos na Zona Centro e Sur e de 1 na Zona Norte, a capacidade de relación e decisión e inspección in situ dos portos ante calquera incidencia que afecte os portos xestionados por Portos de Galicia.

d) Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia).

A Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Intecmar, designa este como o instrumento oficial da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, de aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar e de asesoría técnico-científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunidade Autónoma, contribuíndo á súa protección e mellora e á aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar.

Considéranse funcións de carácter esencial as de aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar, en concreto, o control das poboacións fitoplanctónicas e as biotoxinas mariñas e da contaminación microbiolóxica para garantir a seguridade alimentaria imprescindible para o abastecemento alimentario.

Os servizos esenciais da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. establécense en virtude dos sectores e actividades cuxa regulación e competencia poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

A fixación dos servizos mínimos adoptados na CRTVG xustifícase en razón das seguintes circunstancias:

1. O carácter esencial que revisten os servizos de comunicación audiovisual, non só pola determinación expresa do lexislador (Lei 9/2011, do 9 de novembro) senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir información veraz por calquera medio de difusión (art. 20.1.d) da CE ); a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, que reserva por norma o carácter de servizo esencial para o servizo público de comunicación audiovisual.

A condición de servizo esencial, distinto deste último de servizos de interese xeral, resérvase na actualidade para o servizo público de comunicación audiovisual (artigo 40 da Lei 7/2010), isto é, para aqueles servizos de comunicación audiovisual que son de titularidade pública.

En plena concordancia co indicado, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, establece que o servizo público de radio e televisión de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é un servizo esencial para a comunidade.

En consecuencia, concorren no presente caso os presupostos normativos establecidos no artigo 10 do Real decreto lei 17/1977 só para aquelas folgas que son declaradas en empresas encargadas da prestación de calquera xénero de servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade.

O feito en que poden imporse medidas limitadoras componse de dous elementos: un, a cualificación do servizo («servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade») e outro, de carácter circunstancial («e concorran circunstancias de especial gravidade»), que debe concorrer en ambos os termos da alternativa do primeiro elemento. Non abonda así coa cualificación do servizo para xustificar as medidas limitativas, senón que estas, de ser o caso, deben axustarse ás circunstancias, que deben ser non só graves senón de especial gravidade, como a urxencia de non asegurar a emisión e a comunicación informativa relevante cando é o único medio audiovisual de titularidade pública de Galicia.

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado e aqueles outros aspectos que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen mingua do interese xeral da comunidade.

De modo que a consideración dun servizo como esencial non pode supoñer a supresión do dereito de folga dos traballadores/as que tiveran que prestalo, senón a necesidade de dispoñer das medidas precisas para o seu mantemento ou, dito doutra forma, para asegurar a prestación dos traballos que sexan necesarios para a cobertura mínima dos dereitos, liberdades ou bens que satisfai dito servizo, sen que esixa alcanzar o nivel de rendemento habitual nin asegurar o seu funcionamento normal.

No fío deste interese público indispensable de carácter informativo, que dota a Corporación RTVG da cualificación de servizo esencial, entra á hora da determinación destes servizos mínimos a proporcionalidade, elixindo tan só o mínimo esencial para asegurar a emisión das canles de comunicación e a retransmisión da información de carácter esencial.

Esta proporcionalidade ponse de manifesto coa propia cuantificación destes efectivos mínimos, sendo o persoal con horario habitual de traballo un día comparable de programación ordinaria duns 650 efectivos e o persoal que atende ás tarefas cualificadas como servizos mínimos son 144 efectivos.

En consecuencia, estímase necesario:

A. Garantir a produción e emisión dos programas informativos, que son considerados imprescindibles para o mantemento dos servizos públicos esenciais de información á comunidade.

A «programación informativa» que sexa establecida con dito carácter de servizo esencial esixirá que queden debidamente expresadas ou identificadas as seguintes circunstancias ou datos, de feito que demostren en dita ‘programación informativa’ o cumprimento destas dúas esixencias que seguen:

– Por un lado, a súa «necesidade» para garantir, no mínimo que resulta esixible, os dereitos fundamentais de liberdade de expresión e de información do artigo 20 da Constitución; neste sentido, os efectivos que se presentan nesta resolución fan referencia aos mínimos indispensables para asegurar a emisión, produción e continuidade dos espazos considerados de contido informativo esencial. En servizos mínimos encóntranse os efectivos precisos para a emisión das noticias esenciais, de relevancia, ou que precisen inmediatez e con valor informativo. O número de efectivos determínase para unha duración inferior á habitual destes espazos informativos, polo que no caso de asistencia á folga da totalidade do cadro de persoal se garanta esta duración reducida como información esencial.

En concreto, na programación actual dos medios de comunicación que conforman a Corporación:

• Na Televisión de Galicia:

Bos días, espazo informativo matinal diario. Trátase dun espazo que é o primeiro avance do día de noticias aos galegos/as.

Galicia Noticias, informativo de proximidade comarcal e local que ten unha importancia estrutural con atención informativa diferenciada e a referencia no ámbito comarcal.

Telexornal Mediodía, espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo, é o informativo de referencia en Galicia.

Telexornal Serán, espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo; actualiza e repasa a información da xornada.

• Na Radio Galega:

Galicia por diante, espazo matinal radiofónico no que se tratan contidos informativos e de actualidade.

A Crónica das 14:00, espazo informativo do mediodía.

A Crónica das 20:00, espazo informativo de noite.

– Os boletíns horarios, pequenos espazos duns 4 minutos ao longo do día que se mantéñense como información mínima.

O número de efectivos convocados en mínimos pretende garantir o carácter esencial informativo ao longo do día para os oíntes da Radio Galega.

A convocatoria de servizos mínimos permite a elaboración destes espazos informativos na TVG e na Radio Galega, e a súa duración será determinada polo seguimento da folga por parte do persoal.

• Na canle G2, a redifusión dos espazos informativos mínimos da primeira canle con posterioridade á súa emisión, como é habitual. Ao ser unha redifusión, non precisa efectivos en servizos mínimos para a creación de dito contido, pero si para a parte de emisión técnica.

• Nas canles dixitais, que nos últimos anos se converteron no modo de acceso á información de parte importante da poboación mais nova, disporase dun mínimo para actualizar a información de carácter esencial na xornada.

• Os programas non informativos, directos ou gravados, non se dotan de servizos mínimos, así como tampouco están en servizos mínimos as informacións de deportes ou do tempo; en cambio si podería estar a información meteorolóxica en caso que na xornada de folga se torne unha información relevante. Cando non sexa posible a emisión dun espazo polo seguimento da folga, emitirase en redifusión un programa xa emitido con anterioridade.

– E, por outro, a súa «proporcionalidade», isto é, que a actividade informativa mantida como servizo mínimo comporta unha diminución, non só da total actividade televisiva ou radiofónica de calquera clase de contido que é desenvolvida en circunstancias de normalidade, senón tamén nunha apreciable redución da actividade audiovisual que é realizada nesas mesmas circunstancias de normalidade. A afectación da folga será mais ou menos visible en función do seguimento por parte do persoal.

Con estas dúas consideracións, a decisión de cara ao 30 de novembro de 2021, de, no caso de seguimento maioritario da folga, redución dos programas informativos mencionados e a supresión doutros de carácter eminentemente informativo e de actualidade, producirase unha diminución da actividade informativa habitual, proporcionando unha visibilidade notable do seguimento da folga e producíndose unha variación total da programación habitual diaria no caso de alto seguimento.

Como norma xeral, en canto ao número concreto de efectivos en cada unha das unidades orgánicas que conforman a Corporación, convocouse en servizos mínimos un efectivo por categoría profesional preciso para a execución das tarefas que fan posible a emisión, soporte e a creación informativa por cada quenda de traballo (mañá, tarde e noite), a excepción de determinadas categorías profesionais que pola súa relevancia nos servizos informativos ou as tarefas específicas a desenvolver precisan de máis dun profesional para garantir a cobertura esencial informativa e técnica.

Estes casos excepcionais concretos son:

1. Informadores de TVG en San Marcos: inclúe persoal das categorías profesionais redactores, locutores de TVG e RG e auxiliares de redacción, precisos para sacar adiante a información de carácter esencial da xornada nas quendas de mañá, tarde e noite do 30 de novembro, sendo estes:

a. Bos días: o programa informativo da mañá na súa franxa informativa precisa o traballo dun redactor/a e do presentador habitual en servizos mínimos para actualizar as noticias do primeiro espazo informativo de referencia no día na TVG.

b. Galicia Noticias: a comunicación de proximidade, e en concreto a que emprega a comarca como unidade de referencia, ten unha importancia estrutural en Galicia. Trátase dun telexornal líder na súa franxa na comunidade autónoma, e por ser o único en Galicia que transmite esta información fronte ao ámbito máis xeralista dos outros formatos, Galicia Noticias ten un interese real e expreso en apartarse do partidismo e propiciar a participación cidadá centrándose no ámbito social e informativo da comunidade.

Neste senso, son precisos 2 redactores de quenda de mañá para poder realizar esta aproximación á información local da comunidade galega; o presentador deste espazo non está en mínimos.

c. TeleXornal 1: o espazo de referencia informativa en Galicia para desenvolver a información esencial de carácter prioritaria para a comunidade precisa do presentador habitual, 3 informadores na redacción e 2 en exteriores para as coberturas que se fagan precisas ao longo da mañá.

d. TeleXornal 2: a actualización informativa de última hora precisa un equipo mínimo de 5 informadores en redacción e 1 en exteriores da quenda de tarde.

e. En cada un dos centros de traballo convócase en servizos mínimos un informador por quenda, é dicir, un de mañá e outro de tarde, para garantir a cobertura básica informativa de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol, Pontevedra-Vigo; e un informador na quenda de mañá na delegación de Madrid.

Ademais, os informadores van acompañados para as coberturas por reporteiros gráficos que toman a imaxe e son co fin de elaborar as pezas informativas para alimentar estes programas. Para cubrir estas informacións, traballando en conxunto cos informadores, son precisos 7 reporteiros gráficos (6 de mañá e 1 de tarde) no centro de traballo de San Marcos e un por quenda (mañá e tarde) en cada delegación (A Coruña, Vigo, Ourense e Lugo).

A parte de documentación e arquivo é precisa para poder ilustrar a información esencial que poda cubrirse na xornada de folga. Para isto os traballadores/as convocados teñen que cubrir o horario de atención e produción dos informativos para garantir as validacións e peticións dos redactores sobre o sistema de xestión do arquivo (tedial). É preciso a convocatoria de dous documentalistas na quenda de mañá e un na quenda de tarde para cubrir a franxa horaria de produción e emisión dos espazos informativos mencionados.

2. Informadores da Radio Galega en San Marcos: os redactores, locutores de radio ou auxiliares de redacción precisos para sacar adiante os programas informativos de carácter esencial da mañá, o mediodía e a noite do día 30 de novembro, son:

a. Galicia por Diante: é preciso convocar ao coordinador da quenda de madrugada que pon en marcha o servizo mínimo informativo deste formato.

b. Boletíns horarios informativos: é preciso convocar 3 informadores (un por cada quenda: mañá, tarde e noite) para poder preparar e locutar os boletíns informativos para garantir a peza emitida cada hora que inclúen a información básica de servizo público.

c. A Crónica das 14:00: é o programa informativo do mediodía na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar a coordinadora e presentadora, e un informador para a elaboración das noticias.

d. A Crónica das 20:00: é o programa informativo da tarde na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar o coordinador do mesmo e presentador, e un informador para a elaboración das noticias.

e. En cada unha das delegacións convócase en servizos mínimos a un informador para garantir a cobertura básica de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol e Pontevedra-Vigo.

3. A realización do contido informativo descrito precisa un soporte tecnolóxico de medios de produción, tanto na TVG como na Radio Galega, para poder emitir. Con carácter xeral, convócase un efectivo de cada unha das categorías profesionais de ámbito tecnolóxico ou técnico por cada unha das quendas, a excepción do que se explica máis adiante.

Nesta convocatoria de servizos mínimos, e co propósito de asegurar a emisión dos informativos é tan só a cobertura da información esencial do día, os medios técnicos precisos para o mesmo vense reducidos de cara a prescindir de certos efectivos que achegan calidade e profesionalidade ao formato, prevendo que cos efectivos convocados se faga un formato máis sinxelo e básico.

Polo cal precísanse:

a. TVG: para a execución dos servizos informativos mínimos establecidos é preciso dispoñer dun plató con medios técnicos e efectivos para asegurar a gravación, produción, iluminación, fondos e rótulos das noticias, o son, a realización e demais parte técnica de produción informativa.

Os casos concretos de colectivos que precisan convocar máis dun colectivo por quenda obedece a que:

Na área de grafismo é preciso dispoñer de dous grafistas por quenda debido a que durante a emisión dos servizos informativos un deles ten que estar na denominada «librería», onde se executa a inxesta de gráficos, e outro no control que lanza os gráficos nos directos. Sen estas dúas figuras traballando simultaneamente en localizacións separadas e con diferentes tarefas non sería posible lanzar titulares ou rótulos durante os programas informativos. Ademais para o cumprimento das directrices legais en día de folga e non modificar as funcións habituais de cada traballador/a, é preciso contar co responsable de grafismo do programa Galicia Noticias.

Na área de produción, os traballadores/as convocados en servizos mínimos fan os labores de produción esenciais para a emisión dos programas informativos, como vías, sinais, permisos, descargas, escaleta de produción, etc. En concreto, os 3 efectivos da quenda de mañá están asignados a: coordinar o informativo do programa Bos Días, a coordinación das saídas dos reporteiros gráficos e a coordinar o informativo TeleXornal1. O produtor convocado na quenda de tarde é o coordinador do TeleXornal 2.

O mesmo ocorre co colectivo dos realizadores e axudantes de realización, na mañá son precisos os realizadores habituais do Bos Días, o Galicia Noticias e o Telexornal1, e na tarde o do TeleXornal2, cos seus axudantes de realización correspondentes que asumen as súas funcións habituais cada un no programa ao que está asignado.

O colectivo dos operadores montadores de vídeo especializouse tras o proceso de dixitalización da TVG. Os operadores de PAM son os que atenden especificamente os sinais e directos que se gravan para os informativos, é habitual que entren ata 7-8 sinais en simultáneo, polo que son precisos 2 operadores de PAM por quenda para o control e envío. Os operadores de MAM traballan co departamento de documentación preparando o material que lles solicita informativos e facendo a inxesta de materiais externos. Son precisos dous efectivos na quenda da mañá para poder atender as pezas dos informativos. Os operadores de media son os xestores do sistema de produción de entradas e envío a controis das pezas dos informativos; son precisos 2 efectivos por quenda para poder manter os fluxos de produción.

b. Radio Galega: na radio, a parte técnica dos informativos realízaa a categoría profesional dos técnicos de control. A Radio Galega, para poder emitir, ten que ter as 24 horas ao menos un técnico de control; debido aos horarios asignados aos técnicos é preciso convocar 4 efectivos para cubrir a xornada (noite, mañá e tarde) xa que se non quedaría desprovista sen técnico algunha franxa horaria, e outro técnico máis para atender durante a mañá as gravacións e edicións dos cortes das noticias dos servizos informativos.

B. Asegurar a continuidade das emisións radiofónicas e televisivas, co obxecto de que por razóns de máxima urxencia e necesidade deba cubrirse algún acontecemento de actualidade que pola súa premura obrigue a súa cobertura coa maior axilidade posible. Tal garantía esixe do persoal necesario de emisións e continuidade, e que se establezan servizos mínimos na parte técnica para a eventual cobertura ante incidencias de calquera ámbito.

Neste sentido, o soporte e mantementos das emisións inclúe efectivos dos departamentos de:

– Continuidade: nesta área crítica para a retransmisión televisiva establécense dous operadores de continuidade de xeito permanente necesarios para poder axustar as redifusións e programas da TVG, tanto os previstos como as variacións que se teñan que facer durante o día por posibles efectos do seguimento da folga, e tamén o canle G2. Debido aos horarios asignados a cada traballador/a é preciso convocar a 7 efectivos para facer esta cobertura con 2 operadores de continuidade e non deixar horarios desprovistos.

– Emisións: é preciso un mínimo de 3 traballadores/as durante a xornada, xa que cada un deles teñen asignados funcións e o control da emisión de cada unha das canles nas que se retransmite o contido informativo esencial como responsables da elaboración do minutado, a segmentación e a comprobación técnica da grella para emitir sen incidencia.

– Operacións, emisións e mantemento técnico: na parte do control central, o núcleo onde se fai o control dos sinais, é preciso ter un técnico electrónico por quenda para cubrir as franxas de emisión dos programas informativos de información esencial. Na área de explotación, que é operacións técnicas, é imprescindible a presenza de 2 técnicos por quenda, xa que é un servizo que ten que estar cuberto 24 horas para a emisión e os técnicos teñen que atender 2 salas de traballo diferentes para manter as máquinas en uso e poder dar soporte ás consolas de mestura nos controis e os dispositivos electrónicos: a de operacións técnicas e a sala RAC.

Existen ademais outras áreas que son precisas de cara a dar soporte en caso de incidencias a cada un dos departamentos, son os servizos xerais:

– Servizo de sistemas: onde é fundamental dar un soporte informático ao persoal. Tras o proceso de dixitalización acontecido na TVG a finais de año 2018, todos os fluxos de traballo e ferramentas mudaron para adaptar o traballo ao novo sistema. Este traballo de dar soporte é clave neste momento, xa que a plataforma de dixitalización aínda se está a estabilizar e é preciso un servizo de apoio aos traballadores/as ante calquera incidencia técnica que lles impida realizar as súas tarefas.

– O Grupo Soporte é unha unidade dependente do servizo de sistemas. É unha unidade de soporte tecnolóxico da plataforma dixital da TVG, calquera incidencia neste aspecto ten que ser solventada para a correcta emisión na televisión. É unha unidade de soporte crítica que resolve as incidencias da redacción de informativos. Pola mañá, que é a quenda de maior produción informativa, son precisos 3 efectivos de cara a poder garantir a resolución en tempo das casuísticas técnicas habituais da plataforma dixital na CRTVG.

– Instalacións e almacéns: así mesmo, é preciso ter un almacenista por quenda para poder abrir os almacéns de cámaras e material técnico para poder subministrar os equipos precisos para desenvolver o seu traballo ao resto de traballadores/as en servizos mínimos.

– Mantemento: o persoal deste departamento, entre outras tarefas, atende incidencias relacionadas coa electricidade, xa que o mantemento da instalación eléctrica de alta e baixa tensión da CRTVG é imprescindible para garantir a emisión en caso de incidencia en cada unha das quendas (mañá, tarde e noite), ou tarefas propias de mantemento para resolver calquera incidencia.

E, en fin, C) a consideración da extensión xeográfica e temporal da convocatoria de folga que afecta á xestión dos servizos públicos esenciais de radiodifusión sonora e televisión.

Na adopción de tales medidas que garantan o mantemento dos servizos débese ponderar a extensión territorial e persoal, a duración prevista e as demais circunstancias concorrentes na folga, así como as concretas necesidades do servizo e a natureza dos dereitos ou bens constitucionalmente protexidos sobre os que aquela repercute.

Neste caso, a folga do 30 de novembro de 2021 é unha folga nivel autonómico convocada por unha sección sindical. A CRTVG é o único medio de comunicación audiovisual de carácter público con cobertura autonómica, polo tanto o único medio coa obriga e posibilidade de asegurar este servizo informativo esencial.

A duración temporal da convocatoria da folga é de 24 horas, o que obriga a convocar en servizos mínimos persoal de diferentes quendas (mañá, tarde, noite) para cubrir unha mesma tarefa ou cobertura técnica. A convocatoria en servizos mínimos efectúase de xeito que non supoña cambio de horario, de funcións, tarefas habituais e outras circunstancias do persoal.

En consecuencia, oídos os comités de folga e en virtude das facultades que me confire o artigo 1 do Decreto 233/2012, do 5 de decembro, polo que se determinan a organización, funcións e competencias desta Vicepresidencia da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único.

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

CENTRO

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

4

CAMAREIRA-LIMPADORA

2 DE MAÑÁ E 2 DE TARDE

2

SUBALTERNO/A

1 DE MAÑÁ E 1 DE TARDE

2

OFICIAL COCIÑA

1 DE MAÑÁ E 1 DE TARDE

3

PRECEPTOR / AS

1 DE MAÑÁ, 1 DE TARDE E 1 DE NOITE

CENTRO EMISOR SAN MARCOS

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR SAN MARCOS

1

TÉCNICO/OFICIAL

TARDE

CENTRO EMISOR DE BAILADORA

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR DE BAILADORA

1

TÉCNICO/OFICIAL

EN GARDA (TARDE)

CENTRO EMISOR DE XISTRAL

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR DE XISTRAL

1

TÉCNICO/OFICIAL

TARDE

CENTRO EMISOR DE PÁRAMO

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR DE PÁRAMO

1

TÉCNICO/OFICIAL

TARDE

CENTRO EMISOR DE MEDA

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR DE MEDA

1

TÉCNICO/OFICIAL

TARDE

CENTRO EMISOR DE DOMAIO

1

TÉCNICO/OFICIAL

MAÑÁ

CENTRO EMISOR DE DOMAIO

1

TÉCNICO/OFICIAL

TARDE

CEXAR

1

OFICIAL COMUNICACIÓNS

NOITE ANTERIOR

CEXAR

1

OFICIAL COMUNICACIÓNS

MAÑÁ

CEXAR

1

OFICIAL COMUNICACIÓNS

TARDE

CEXAR

1

OFICIAL COMUNICACIÓNS

NOITE POSTERIOR

SAN MARCOS OFICINA

1

ENXEÑEIRO

EN GARDA (24H)

1.2. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

1.2.1. Servizos mínimos.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

OFICINA DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA E REXISTRO E PAQUETARÍA EN SAN CAETANO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

32 INCLUÍNDO PAQUETARÍA

1 PERSOA EN CADA QUENDA

MAÑÁ E TARDE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA

105

3

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO XERAL DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑA

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO XERAL DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑA

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO PARA

O EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA

CORUÑA

MAÑÁ

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FERROL

13

3

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO DA OFICINA DE FERROL

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO DA OFICINA DE FERROL

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO PARA A OFICINA DE FERROL

MAÑÁ

OFICINA COMARCAL DE ORDES

2

1

1 FUNCIONARIO/A DA OFICINA

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

51

3

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE OURENSE

1

1

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO XERAL

MAÑÁ

1

1

1 PERSOA PARA O MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE OURENSE

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA. REXISTRO E INFORMACIÓN.

24

2

XEFATURA SECCIÓN/ XEFATURA NEGOCIADO

1 MAÑÁ;

1 TARDE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA. MANTEMENTO.

1

1

XEFE/A DO SERVIZO DE OBRAS

HORARIO

ESPECIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO. REXISTRO E INFORMACIÓN.

31

2

XEFATURA NEGOCIADO/

XEFATURA GRUPO

1 MAÑÁ;

1 TARDE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO. MANTEMENTO

1

1

XEFATURA SECCIÓN

HORARIO

ESPECIAL

AXEGA

1

1

XERENTE

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

SECRETARIA XERAL

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

XEFE DE AREA 112

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

TECNICO OPERACIÓNS E LOXÍSTICA

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

2

1

PERSOAL ADMINISTRACIÓN

MAÑÁ

1.2.2. Servizos mínimos da Dirección Xeral de Xustiza.

1.2.2.1. Tribunal Superior de Xustiza.

Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Oficina de Rexistro e Repartición do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Secretaría de Goberno:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.2.2. Audiencias provinciais.

Seccións civís das audiencias provinciais:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada unha das respectivas seccións, e 1 funcionario/a de auxilio por cada 2 seccións ou fracción.

Seccións penais e mixtas das audiencias provinciais:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio por cada unha das respectivas seccións.

Oficinas de rexistro e repartición das audiencias provinciais:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

1.2.2.3. Xulgados.

Xulgados que actúen de garda:

Terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

Rexistros civís exclusivos:

2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para a sección de defuncións, e 2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para o resto das funcións do rexistro.

Xulgados de primeira instancia:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de familia, 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio; e nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de rexistro civil, 1 xestor/a e 1 tramitador/a.

Xulgados do mercantil (exclusivos):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgados de instrución:

– Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

– No resto de xulgados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción. Nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller a dotación será 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados do penal:

1 xestor/a e 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgado de menores:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Xulgados do contencioso-administrativo:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgados do social:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgado de vixilancia penitenciaria:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados exclusivos de violencia sobre a muller:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados de primeira instancia e instrución de cada localidade:

Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

No resto do xulgados:

– En localidades con 2 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado, e 1 auxilio compartido co xulgado de garda.

– En localidades con 3 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado e 1 auxilio compartido para os 2 xulgados que non estean de garda.

– En localidades con 4 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado e 1 auxilio para os 3 xulgados que non estean de garda.

1.2.2.4. Servizos.

Oficinas de rexistro e repartición dos decanatos:

– A Coruña e Vigo: 3 de xestión ou de tramitación e 1 auxilio.

– Santiago, Ourense e Pontevedra: 2 de xestión ou de tramitación e 1 auxilio.

– Ferrol e Lugo: 1 de xestión ou 1 de tramitación e 1 auxilio.

– Nos decanatos dos xulgados de primeira instancia e instrución que realizan as ditas funcións, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima:

1 de xestión ou 1 tramitador/a.

Servizos comúns de actos de comunicación e execución:

1 de xestión, 1 de tramitación e 1 auxilio.

1.2.2.5. Fiscalías.

Ademais do persoal a que lle corresponda ao servizo de garda:

– Fiscalía da Comunidade Autónoma: 1 xestor/a ou tramitador/a e 1 auxilio.

– Fiscalías provinciais: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio; e a maiores, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para a Fiscalía de Menores.

– Fiscalías de área: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

– Seccións territoriais da Fiscalía: 1 funcionario/a.

1.2.2.6. Instituto de Medicina Legal de Galicia.

En cada subdirección do Imelga, o equipo do persoal que presta o servizo de garda e 1 tramitador/a.

1.2.2.7. Xulgados de paz.

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.3. Consellería de Facenda e Administración Pública.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

SERVIZO DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

6

3

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (A CORUÑA)

3

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (LUGO)

2

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (OURENSE)

2

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN LISTAS (PONTEVEDRA)

3

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

ATRIGA - SSCC

58

1

1 RECADACIÓN

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DA CORUÑA

95

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE LUGO

49

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE OURENSE

58

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE PONTEVEDRA

57

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE VIGO

67

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-

TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

4

AXENTES

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-

TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

PATRÓN

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-

TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

MARIÑEIRO

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-

TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

MECÁNICO

DÍA COMPLETO

SUBDIRECCION XERAL DE METEOROLOXIA E CAMBIO CLIMATICO

9

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MAÑÁ

SUBDIRECCION XERAL DE METEOROLOXIA E CAMBIO CLIMATICO

9

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TARDE

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RESIDUOS

10

1

XEFATURA DE SECCIÓN

MAÑÁ

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RESIDUOS

10

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL I-FERROL

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL I-FERROL

12

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL II -BERGANTIÑOS/ AS MARIÑAS CORUÑESAS

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL II -BERGANTIÑOS/ AS MARIÑAS CORUÑESAS

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL III SANTIAGO/ MESETA INTERIOR

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL III SANTIAGO/ MESETA INTERIOR

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL IV-NOIA

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL IV-NOIA

12

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL V-FISTERRA

7

1

AXENTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

13

1

VIXIANTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

13

1

VIXIANTE

TARDE

PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

11

1

VIXIANTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

11

1

VIXIANTE

TARDE

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE OLEIROS

10

1

CAPATAZ

MAÑÁ

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE OLEIROS

10

1

VIXIANTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VI-A MARIÑA LUCENSE

17

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VI-A MARIÑA LUCENSE

17

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VII-A FONSAGRADA/OS ANCARES

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VII-A FONSAGRADA/OS ANCARES

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VIII-TERRA DE LEMOS

13

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VIII-TERRA DE LEMOS

13

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL – SARRIA/LUGO

9

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL – SARRIA/LUGO

9

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL X-A TERRA CHÁ

7

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL X-A TERRA CHÁ

7

1

AXENTE

TARDE

COMPLEXO AMBIENTAL O VERAL

6

1

CAPATAZ/PEÓN

MAÑÁ

COMPLEXO AMBIENTAL O VERAL

6

1

CAPATAZ/PEÓN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XI-RIBEIRO/ARENTEIROS

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XII-MIÑO/ ARNOIA

12

1

AXENTES/VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XII-MIÑO/ ARNOIA

6

1

AXENTES/VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XIII-VALDEORRAS/ TRIVES

6

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XIV-VERIN/ VIANA

8

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XV-A LIMIA

7

1

AXENTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL DO XURÉS

20

1

AXENTES/VRN

MAÑÁ

PARQUE NATURAL DO XURÉS

20

1

AXENTES/VRN

TARDE

PARQUE NATURAL ENCIÑA DA LASTRA

2

1

AXENTES

MAÑÁ

PARQUE NATURAL O INVERNADEIRO

3

1

AXENTES

MAÑÁ

PISCIFACTORIA DO CARBALLIÑO

3

1

CAPATAZ

MAÑÁ

CENTRO DE RECUPARACIÓN DE FAUNA DO RODICIO

4

1

PEÓN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVI-DEZA/ TABEIRÓS

20

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVI-DEZA/ TABEIRÓS

20

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XVII-CONDADO/ A PARADANTA

10

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVII-CONDADO/ A PARADANTA

10

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XVIII-VIGO/ BAIXO MIÑO

11

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVIII-VIGO/ BAIXO MIÑO

11

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XIX-CALDAS/ O SALNÉS

27

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XIX-CALDAS/ O SALNÉS

27

1

AXENTE OU VRN

TARDE

PARQUE NATURAL MONTE ALOIA-L.I.C. GÁNDARAS DE BUDIÑO

5

1

AXENTE OU VRN

1 MAÑÁ

CENTRO DE RECUPERACION DE FAUNA DE CARBALLEDO

8

1

CAPATAZ, VRN OU PEÓN

1 MAÑÁ

CENTRO DE RECUPERACION DE FAUNA DE CARBALLEDO

8

1

CAPATAZ, VRN OU PEÓN

1 TARDE

PISCIFACTORÍA DE CARBALLEDO

4

1

CAPATAZ OU PEÓN

1 MAÑÁ

1. 5. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

1. Servizos centrais da consellería: 1 funcionario/a da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

2. Servizos periféricos da consellería: 1 funcionario/a da unidade de persoal da xefatura territorial correspondente.

3. Centros docentes non universitarios de titularidade pública:

– A persoa titular da dirección do centro educativo ou membro do equipo da dirección que o substitúa. Nos centros de menos de 6 unidades o/a director/a poderá ser substituído/a por un membro do equipo docente. En todo caso, quedarán garantidos a apertura e o peche de todos os centros.

– Ademais dunha persoa da dirección, 1 profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teñan actividade lectiva prevista o día da folga.

– 1 subalterno ou subalterna en cada centro escolar.

– O 100 % do persoal de cociña.

– O 100 % do persoal auxiliar coidador/a nos centros que dispoñan de tal categoría de persoal.

– O 100 % do persoal de limpeza en cada centro educativo.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto será realizada pola dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

1.6. Consellería de Emprego e Igualdade.

CENTRO

TOTAL

POSTO

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-A CORUÑA

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-LUGO

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-OURENSE

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-PONTEVEDRA

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

1.7. Consellería de Sanidade.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA

13

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL

8

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE CONTROL E AUDITORÍAS

7

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA

47

3

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

1

ADMINISTRATIVO/A

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE EPIDEMIOLOXÍA

19

2

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE ENFERMIDADES TRANSMISIBLES

11

2

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E REFORMA SANITARIA SERVIZO DE TARXETA SANITARIA

8

3

ADMINISTRATIVO/A

MAÑÁ

DIRECCION XERAL DE PLANIFICACIÓN E REFORMA SANITARIA SERVIZO DE TARXETA SANITARIA

2

1

ADMINISTRATIVO/A

TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

1

1

XEFATURA ZONA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

16

3

INSPECTOR/A/A VETERINARIO/A/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

14

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA LUGO

9

2

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

1

1

XEFATURA ZONA SERVIZOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

6

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

2

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA BURELA

1

1

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

1

1

XEFATURA ZONA SERVIZOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

4

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

4

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

2

1

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO-SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS

8

1

XEFE/A DE SECCIÓN, XESTOR/A SANITARIA/O OU ATS/DUE

MAÑÁ/TARDE

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO-SERVIZO DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA

8

1

XEFE/A DE SERVIZO,XEFE/A DE SECCIÓN

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

1

1

XEFATURA DE ZONA OU DIRECTOR TECNICO SANITARIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

18

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

10

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

7

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

1

1

XEFATURA DE ZONA OUDIRECTOR/A TÉCNICO/A

SANITARIO/A DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

14

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

10

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PORRIÑO

1

1

XEFATURA DE ZONA OU DIRECTOR TECNICO SANITARIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO PORRIÑO

9

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO PORRIÑO

9

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ/TARDE

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

1

1

XEFATURA DE ZONA OU INSPECTOR VETERINARIO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

3

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

14

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS-CANCRO DE MAMA

21

3

XEFATURA DE SECCIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS OU PERSOAL TECNICO e 2 TÉCNICOS/AS SANITARIOS/AS

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA SERVIZO DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA

12

2

XEFATURA DO SERVIZO OU XEFATURA DA SECCION DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

20

4

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA,XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

18

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

2

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA CORUÑA

10

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE SANTIAGO

15

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE SANTIAGO

5

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA SANTIAGO

5

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE FERROL

11

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE FERROL

2

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA FERROL

4

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

12

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

5

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA SECCIÓN ORDENACIÓN FARMACEUTICA E PRODUTOS SANITARIOS (MEDICACIÓN ESTRANXEIRA)

4

1

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS

39

6

XEFE/A DE SECCIÓN, 3 TÉCNICOS/AS SANITARIOS/AS E 2 XESTORES/AS SANITARIOS/AS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

16

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

12

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA OURENSE

12

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

4

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA VERÍN

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE O BARCO DE VALDEORRAS

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO BARCO DE VALDEORRAS

3

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO BARCO DE VALDEORRAS

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA O BARCO DE VALDEORRAS

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE, SERVIZO DE PLANIFICACION

7

1

XEFE/A DE SERVIZO

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS, SECCIÓN DE PROGRAMAS

8

2

TÉCNICOS/AS DA SECCION DE PROGRAMAS

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS, SECCIÓN DE EPIDEMIOLOXÍA

8

2

TÉCNICOS/AS DA SECCION DE EPIDEMIOLOXÍA

MAÑÁ

1.8. Consellería de Política Social.

1.8.1. A Coruña.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Complexo xuvenil As Mariñas.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

– Centro de menores San Xosé de Calasanz.

3 educadores/as en quenda de mañá.

6 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

1 encargado de xardín en quenda de mañá.

– Complexo de Atención de Menores Ferrol.

4 educadores/as en quenda de mañá.

7 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 peón de Mantemento en quenda de mañá.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

17 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 xefe de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cocina en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermería en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 profesor/a especial en quenda de mañá.

1 médico/a en quenda de mañá.

4 mestres/as ou axudantes de taller en quenda de mañá.

1 encargado/a de taller en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 oficial/a de servizos técnicos en quenda de mañá.

1 responsable de área en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores Torrente Ballester da Coruña.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 oficial/a de Mantemento en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Carballo.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 efectivo de lavandaría en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Ferrol.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

16 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de Mantemento en quenda de mañá.

1 xefe/a de almacén en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Oleiros.

1 médico/a.

1 gobernante

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

40 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

20 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

25 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/a limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

2 oficiais/las 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/la 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

3 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

2 axudantes de servizos técnicos en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores da Pobra do Caramiñal.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ATS /DUE en quenda de mañá.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 medico/a en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

– Residencia asistida de maiores Volta do Castro.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de tarde.

4 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

25 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

13 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá

2 oficiais de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

2 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 gobernante/a-subgobernante/a en quenda de mañá.

1 gobernante/a-subgobernante/a en quenda de tarde.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 coordinador/a de centro de día en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de mañá.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

1.8.2. Lugo.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia de maiores de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 monitor/a ocupacional en quenda de mañá

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 administrativo en quenda de mañá.

1 peón/a de mantemento en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría con funcións de subdirección en quenda de mañá.

– Residencia de maiores de Monforte de Lemos.

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª / axudante cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña/axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia de maiores A Milagrosa.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª/2ª de cociña en quenda de mañá

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

1 oficial/a 1ª/2ª de cociña en quenda de tarde.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores das Gándaras.

1 administrador/a en quenda de mañá.

1 persoal administrativo en quenda de mañá.

1 médico en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

16 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cocina en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 DUE en quenda de mañá.

2 DUE en quenda de tarde.

1 DUE en quenda de noite.

12 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 subalterno/a en quenda de mañá.

2 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de tarde

2 traballadores/as sociais en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultura en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidade de Sarria.

2 persoal administrativo.

3 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

2 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

22 coidadores/as en quenda de mañá.

20 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cocina en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

– CS Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro Santo Anxo de Rábade.

1 celador/a.

1 oficial/a 2ª de mantemento.

1 peón/a especializado.

1 auxiliar administrativo.

1 subdirector/a.

1 camareiro/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a en quenda de tarde.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda tarde/ noite.

1 oficial/a cociña/auxiliar en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña/auxiliar en quenda tarde/noite

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo xuvenil Lug I.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de cociña en quenda de mañá.

1.8.3. Ourense.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia do Carballiño para maiores con autonomía.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de menores A Carballeira.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

– Residencia de maiores Nosa Señora dos Milagres.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

13 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

1 oficial de mantemento.

1 auxiliar administrativo.

– Residencia de maiores de Castro Caldelas.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 xefe de cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 lavandeira.

1.8.4. Pontevedra.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Centro de menores Avelino Montero.

1 persoal de dirección en quenda de mañá.

1 persoal de dirección en quenda de tarde (garda localizable).

1 persoal de dirección en quenda de noite (garda localizable).

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a-subaterno/a en quenda de noite.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial 1ªcociña/oficial 2ªcociña/axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 1ªcociña/oficial 2ªcociña/axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (Pontevedra).

2 enfermeiras en quenda de mañá.

2 enfermeiras en quenda de tarde.

1 enfermeiras en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cocina en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de tarde.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de noite.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (A Estrada).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda partida.

1 axudante/a cociña en quenda partida.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de mañá.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de administración en quenda de mañá.

– Residencia de maiores (Marín).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a ou oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo I).

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

51 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

32 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 subalternos/as en quenda de mañá.

2 subalternos/as en quenda de tarde.

1 subalternos/as ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo II).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

11 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidades de Redondela.

3 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

26 coidadores/as en quenda de mañá.

24 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cocina en quenda de tarde.

1 axudante/a de cocina en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

12 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Vigo.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Centro ocupacional O Saiar.

3 monitores/as-educadores/as-Mestre/a taller en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá

1 cociñeiro/a-oficial 1ª en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 coidador/a en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 director/a administrador/a en quenda de mañá.

– Residencia xuvenil Altamar.

2 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial 1ª en quenda de tarde.

1.8.5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

1) Centros de atención a persoas maiores.

a) Centros residenciais:

– Vivenda comunitaria de Vilasantar.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria da Pontenova.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria de Riotorto.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria/Centro de día de Vilar de Santos.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 xerocultor en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Taboadela.

1 técnico.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial/Centro de día de Cerdedo.

1 técnico.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial de Cerceda.

1 técnico.

4 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Minirresidencia/Centro de día de Melide.

1 técnico.

5 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

3 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Residencia/Centro de día de Ortigueira.

1 técnico.

7 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

b) Centros de día:

Provincia da Coruña:

– Centro de día de Boiro.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Cabana de Bergantiños.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Dodro.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Muros.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Outes.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Sada.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Lugo:

– Centro de día de Abadín.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Chantada.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Monforte.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día do Corgo.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Pantón.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día da Pobra do Brollón.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Ribadeo.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Ourense:

– Centro de día de Coles.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Oimbra.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Toén.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Vilar de Santos.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Pontevedra:

– Centro de día das Neves.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Ponteareas.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Portas.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Valga.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Vigo-Teis.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

2) Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CEMVI).

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

3) Escolas infantís.

Dous/dúas traballadores/as de persoal de atención directa aos nenos/as, que garantan a apertura e o peche dos centros ao longo da xornada. Nas escolas de dúas ou máis unidades abertas haberá, ademais, unha persoa de atención directa por cada unha das unidades que teña a escola en funcionamento a partir da hora prevista en que en cada escola se constitúan cada un dos grupos estables de convivencia, e un/unha PSX. Un/unha das persoas de atención directa asumirá entre as súas funcións a de responsable COVID no centro durante a xornada de folga.

4) Servizos centrais.

1 auxiliar administrativo/a do departamento de persoal para os efectos da tramitación dos datos de seguimento da folga.

5) Outros centros de traballo do Consorcio.

1 traballador na súa quenda habitual para garantir a apertura e o peche dos centros.

1.8.6. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Os servizos mínimos que se propoñen para a Funga serían:

– 1 director/a xerente/a.

– 2 asesores/as xurídicos/as.

– 2 traballadores/as sociais.

– 2 administrativos/as.

1.8.7. Outros centros de traballo da consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedarán garantidos a apertura e o peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.8.8. Nas escolas infantís de xestión directa. Dous/dúas traballadores/as de persoal de atención directa aos nenos e nenas, que garantan a apertura e o peche dos centros ao longo da xornada. Haberá, ademais, unha persoa de atención directa por cada unha das unidades que teña a escola en funcionamento a partir da hora prevista en que en cada escola se constitúa cada un dos grupos estables de convivencia, dúas camareiras-limpadoras nos centros de catro ou máis unidades e unha nos de tres ou menos unidades. Tamén deberá haber unha persoa na cociña que garanta o servizo de comedor cos usuarios e usuarias. Unha das persoas de atención directa asumirá entre as súas funcións a de responsable COVID no centro durante a xornada de folga.

1. 9. Consellería de Medio Rural.

1.9.1. Servizos de prevención e extinción de incendios.

Debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo da situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior desenvolvemento do operativo, redúcense os servizos mínimos e fíxanse os efectivos de persoal previstos para calquera domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios.

Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

1.9.2. Servizos mínimos na Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal):

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña):

17

1

Responsable de apertura do centro

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña):

25

1

Responsable de apertura do centro

 

1

Oficial/a 2ª agrario/a

 

1

Cociñeiro/a 1ª

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá (Lugo):

15

1

Responsable de apertura do centro

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos (Lugo

9

1

Responsable de apertura do centro

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo):

12

1

Responsable de apertura do centro

 

1

Oficial/a 2ª agrario/a

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra):

22

1

Responsable de apertura do centro

 

1

Cociñeiro/a 1ª

 

1

Persoal de limpeza

Mañá

1

Persoal de limpeza

Mañá

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

58

1

Capataz agrícola

Mañá

2

Oficiais 2ª agrarios/as

Mañá

1

Capataz agrícola

Tarde

1

Oficial/a 2ª agrario/a

Tarde

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero-A Coruña):

7

1

Capataz agrícola

 

Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo):

4

1

Capataz agrícola

 

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

43

1

Encargado forestal ou oficial 2ª forestal

 

1

Axente coordinador de predio

 

1

Garda

Tarde

1.9.3. Servizos mínimos en Xenética Fontao, S.A.

Descripción

EFECTIVOS

SERVICIO MINIMO

Director xerente

1

1

Analista de laboratorio

4

2

Auxiliar administrativo

1

0

Auxiliar de laboratorio

6

3

Limpiador/a

1

1

Oficial/a 2ª peón/a

5

3

Veterinario-biólogos

8

4

Xefe/a de explotación

2

1

Xefe/a area

2

2

1.10. Consellería do Mar.

CENTRO

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

ESCOLA OFICIAL NÁUTICO-PESQUEIRA DE FERROL

1

EDUCADOR/A

QUENDA DE NOITE

INSTITUTO POLOTÉCNICO MARÍTIMO-PESQUEIRO DO ATLÁNTICO DE VIGO

1

EDUCADOR/A

QUENDA DE NOITE

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL NORTE-LUGO, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL NORTE-LUGO, PORTOS DE GALICIA

1

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL CENTRO-A CORUÑA, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL CENTRO-A CORUÑA, PORTOS DE GALICIA

2

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL SUR-PONTEVEDRA, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL SUR-PONTEVEDRA, PORTOS DE GALICIA

2

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

SUBALTERNO

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

TÉCNICO INFORMÁTICO

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

3

ANALISTA DE LABORATORIO (UNIDADE MOSTRAXE)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

2

AUXILIAR DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

AUXILIAR DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

3

ANALISTA DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

ANALISTA DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE/A UNIDADE BIOTOXINAS

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE/A UNIDADE BIOTOXINAS

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

AUXILIAR DE LABORATORIO (RECEPCIÓN DE MOSTRAS)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE DE UNIDADE DE MOSTRAXE E ECOFISIOLOXÍA

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

DIRECTORA

QUENDA DE MAÑÁ

1.11. Corporación Radio e Televisión de Galicia.

I.I Documentación e arquivo:

2 Documentalistas de maña e 1 de tarde

I.II Redacción da Radio Galega (redactores/as, locutores/as e auxiliares de redacción)

2 Informadores/as de noite, 3 de mañá e 2 de tarde en San Marcos

1 Informador/a de mañá na Delegación de A Coruña

1 Informador/a de mañá na Delegación de Lugo

1 Informador/a de mañá na Delegación de Ourense

1 Informador/a de mañá na Delegación de Vigo

I.III Redacción de Televisión de Galicia (redactores/as, locutores/as e auxiliares de redacción)

10 Informadores/as de mañá e 6 de tarde en San Marcos

1 Informador/a de mañá na Delegación de Madrid

1 Informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de A Coruña

1 Informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Ourense

1 Informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Vigo

1 Informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Lugo

I.IV Reporteiros/as gráficos/as:

6 Reporteiros/as gráficos/as de mañá e 1 de tarde en San Marcos

1 Reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de A Coruña

1 Reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Vigo

1 Reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Ourense

1 Reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Lugo

I.V Tempo real:

1 Informador/a de mañá e 1 de tarde

I.VI Medios de produción:

I.VI.I Cámaras:

1 Cámara de primeira de mañá e 1 de tarde

1 Control de cámara de mañá e 1 de tarde

I.VI.II Grafismo:

1 Deseñador/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde

2 Grafistas-tituladores/as de mañá e 2 de tarde

I.VI.III Iluminación:

1 Técnico/a de iluminación de mañá e 1 de tarde

1 Iluminador/a de mañá e 1 de tarde

I.VI.IV Maquillaxe:

1 Maquillador/a de mañá e 1 de tarde

I.VI.V Produción:

1 Produtor/a de mañá

2 Axudantes/as de produción de mañá e 1 de tarde

I.VI.VI Realización:

3 Realizadores/as de mañá e 1 de tarde

5 Axudantes/as de realización de mañá e 3 de tarde

I.VI.VII Son:

1 Técnico/a de son de mañá e 1 de tarde

1 Operador/a produtor/a de son de mañá e 1 de tarde

I.VI.VIII Operadores/as de vídeo:

1 Operador/a de posprodución de mañá e 1 de tarde

2 Operadores/as montadores/as de vídeo de inxesta PAM de mañá e 2 de tarde

2 Operadores/as montadores/as de vídeo de inxesta MAM de mañá e 1 de tarde

2 Operador/a montador/a de vídeo de media de mañá e 2 de tarde

1 Operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de A Coruña

1 Operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Lugo

1 Operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Vigo

1 Operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Ourense

II. SOPORTE E MANTEMENTO DAS EMISIÓNS:

II.I Soporte e mantemento das emisións:

II.I.I Continuidade:

1 Operador/a de continuidade de noite, 3 de mañá e 2 de tarde

II.I.II Emisións:

2 Produtores/as de mañá e 1 operador/a montar de vídeo de partida

II.II Grupo soporte:

1 Operador/a de soporte de noite, 2 de mañá e 1 de tarde

II.III Medios RG:

1 Técnico/a de control de noite, 3 de mañá e 1 de tarde

II.IV Operacións, emisións e mantemento técnico:

1 Técnico/a electrónico/a de noite, 3 de mañá e 3 de tarde

II.V. Servizo de instalación:

1 Oficial técnico/a electricista de noite, 1 de mañá e 1 de tarde

1 Almacenista de mañá e 1 de tarde

1 Axudante/a de mantemento de mañá e 1 de tarde

II.VI Servizo de sistemas:

1 Analista-programador/a de mañá e 1 de tarde

2) En todo caso, quedará garantizada a apertura e peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2021

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo