Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 7 de decembro de 2021 Páx. 59502

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Pico Seco, localizado nos concellos de Lalín e O Irixo, promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-04/11).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotora: Aerogeneración Galicia, S.L.

Enderezo social: polígono industrial Lalín 2000, parcela C-26, 36500 Lalín (Pontevedra).

Denominación do proxecto: parque eólico Pico Seco.

Municipios afectados: Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense).

Potencia que se vai instalar: 27 MW.

Produción neta anual estimada: 97.975 MWh/ano.

Orzamento de execución material (sen IVE): 24.674.925,96 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Pico Seco

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

A

569.875,16

4.712.785,23

B

573.375,16

4.712.785,24

C

573.375,15

4.708.828,22

D

569.875,15

4.708.828,21

Localización dos aeroxeradores:

Aeroxerador

Parque eólico Pico Seco

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

P unitaria (MW)

VP1

572.711,39

4.711.548,69

3,8

VP2

572.296,26

4.711.768,99

3,8

VP3

571.681,40

4.711.462,55

3,8

VP4

571.329,85

4.711.526,44

3,8

VP5

570.649,15

4.711.505,18

3,8

VP6

570.092,04

4.711.124,25

4

VP7

570.080,15

4.710.052,18

4

Localización da subestación:

Subestación

Parque eólico Pico Seco

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

SET

569.886,00

4.710.137,00

Localización da torre meteorolóxica:

Torre meteorolóxica

Parque eólico Pico Seco

ETRS89

TM

570.931,20

4.711.747,74

As características técnicas principais das instalacións de xeración, transformación e interconexión do parque eólico son as seguintes:

• 5 aeroxeradores modelo Vestas V-150 de 3.800 kW e 2 aeroxeradores modelo Vestas V-150 de 4.000 KW de potencia unitaria, con velocidade e paso variables, 105 m de altura de buxa e 150 m de diámetro de rotor.

• 7 centros de transformación, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, formados por transformadores de 5.150 kVA de potencia nominal e relación de transformación 0,720/30 kV, celas de 30 kV e os correspondentes equipos de protección, telemando e demais elementos auxiliares.

• Rede soterrada de 1.604,14 m mediante dous circuítos eléctricos soterrados executados en gabia única e condutores RHZ1 18/30 3×/(1×400) Al con inicio no centro de seccionamiento e medida do parque eólico Pico Seco e final na sala de celas de media tensión da subestación do parque eólico de Valdepereira. O parque eólico Valdepereira é obxecto doutro proxecto (expediente IN661A DXIEM-05/11).

• Unha torre meteorolóxica de 105 m de altura.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Declaración da tramitación de urxencia: de acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 2 de setembro de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

De acordo co disposto polo artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación, relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental (común aos expedientes de Valdepereira IN661A DXIEM-05/11 e Pico Seco IN661A DXIEM-04/11), proxecto de interese autonómico e relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire a esta resolución.

Esta documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía das xefaturas territoriais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, nº 43, 5º, 36071 Pontevedra) e de Ourense (r/ Curros Enríquez, nº 1, 4º, 32071 Ourense), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa, respectivamente, no teléfono 986 80 52 39, e no correo electrónico enerxia-minas.ceei.ourense@xunta.gal ou no teléfono 988 38 67 35, así como nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense), e na Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico subdireccion.enerxia@xunta.gal ou nos teléfonos 981 54 45 79/981 54 55 73. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O que se fai público para coñecemento xeral e para que as persoas interesadas e os propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo desta resolución, así como as persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, poidan examinar os documentos indicados anteriormente e presentar as alegacións que consideren oportunas no prazo de 15 días, contados a partir da última publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2021

Paula Uría Traba
Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados. Parque eólico Pico Seco

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Titularidade proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno domino

Servi. de paso

Servi. voo

Ocupac. temp. (amoream.)

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

Torre met.

Subest.

Vía

Gabia

Concello de Lalín (Pontevedra)

1

López Blanco Camilo e outros

270

313

36024A27000313

Coto do Castelo

Eucaliptal

511

4.750

610

9.778

2

López Blanco Camilo e outros

270

1168

36024A27001168

Coto do Castelo

Matogueira

2.264

215

285

4

González Núñez Manuela

270

759

36024A27000759

Canteliño

Eucaliptal

47

5

González González María Ofelia

270

758

36024A27000758

Canteliño

Eucaliptal

32

6

Bernárdez Lamas Antonio

270

757

36024A27000757

Canteliño

Eucaliptal

31

7

Núñez González Celso
Núñez González Gerardo
Núñez González Manuel
Lamas Núñez David

270

756

36024A27000756

A Grade

Piñeiral

37

8

Amaro Otero Felicidad
Amaro Otero Dolores
Amaro Otero Flora
Amaro Otero María
Amaro Otero Saladina

270

755

36024A27000755

A Grade

Piñeiral

42

9

Rodríguez Amaro José Antonio

270

754

36024A27000754

A Grade

Piñeiral

56

10

López López Nemesio

270

753

36024A27000753

A Grade

Piñeiral

56

11

Lorenzo Lorenzo Ramona

270

752

36024A27000752

A Grade

Piñeiral

45

12

López Fernández Ángel
Revenlles Martínez Clemencia

270

751

36024A27000751

A Grade

Piñeiral

82

13

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

270

1161

36024A27001161

A Grade

Piñeiral

204

13

16

Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana

276

901

36024A27600901

Pena Furada

Matogueira

95

17

López Blanco Benita

276

40

36024A27600040

Pena Furada

Matogueira

91

18

González González María Ofelia

276

41

36024A27600041

Pena Furada

Matogueira

43

19

Rodríguez Amaro Manuel

276

866

36024A27600866

A Fonte Grande

Matogueira

289

20

Amaro Rodríguez Antonio
Amaro Rodríguez Saladina

276

867

36024A27600867

A Fonte Grande

Matogueira

243

21

Gómez Lorenzo Sofía
Gómez Lorenzo Amparo
Gómez Lorenzo Francisco
Gómez Lorenzo Jaime
Gómez Lorenzo Samuel
Lorenzo Lorenzo Jesús

276

868

36024A27600868

A Fonte Grande

Matogueira

151

22

López López Digna

276

869

36024A27600869

A Fonte Grande

Matogueira

105

23

González Núñez Manuela

276

870

36024A27600870

A Fonte Grande

Matogueira

17

24

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

900

36024A27600900

Pena Furada

Piñeiral

1.001

710

25

López Fernández Ángel
Revenlles Martínez Clemencia

276

64

36024A27600064

Fonteiriña

Matogueira

34

26

Núñez González Celso
Núñez González David
Núñez González Gerardo
Núñez González Manuel

276

65

36024A27600065

Fonteiriña

Matogueira

494

27

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

879

36024A27600879

Fonteiriña

Matogueira

249

28

González Núñez Manuela

276

66

36024A27600066

Fonteiriña

Matogueira

291

29

López Varela Concepción

276

67

36024A27600067

Fonteiriña

Matogueira

313

30

Lorenzo Lorenzo Ramona e outros

276

68

36024A27600068

Fonteiriña

Matogueira

700

31

Amaro Otero Felicidad
Amaro Otero Dolores
Amaro Otero Flora
Amaro Otero María
Amaro Otero Saladina

276

880

36024A27600880

Fonteiriña

Matogueira

524

32

Rodríguez Amaro Manuel

276

881

36024A27600881

Fonteiriña

Matogueira

253

33

Amaro López Antonio

276

882

36024A27600882

Fonteiriña

Matogueira

239

34

Lorenzo Lorenzo Ramona

276

69

36024A27600069

Fonteiriña

Matogueira

347

35

López Pérez Celso
López Pérez Manuel

276

70

36024A27600070

Fonteiriña

Matogueira

401

36

Rodríguez Amaro Manuel

276

73

36024A27600073

Fonteiriña

Matogueira

630

37

González González María Ofelia

276

883

36024A27600883

Fonteiriña

Matogueira

447

38

Núñez González Celso
Núñez González Gerardo
Núñez González Manuel
Lamas Núñez David

276

884

36024A27600884

Fonteiriña

Matogueira

619

39

González Núñez Manuela

276

75

36024A27600075

Fonteiriña

Matogueira

352

40

Lorenzo Lorenzo Ramona e outros

276

899

36024A27600899

Fonteiriña

Matogueira

424

484

3.991

41

Lamas Núñez David e outros

276

953

36024A27600953

Riba Devesa

Matogueira

511

9.465

1.073

461

4.531

42

González Núñez Manuela

276

887

36024A27600887

Mosqueiro

E-Pastos

43

López Varela Concepción

276

888

36024A27600888

Mosqueiro

E-Pastos

1.325

44

Rodríguez Amaro Manuel

276

889

36024A27600889

Mosqueiro

E-Pastos

479

45

Amaro Rodríguez Antonio
Amaro Rodríguez Saladina

276

891

36024A27600891

Mosqueiro

E-Pastos

264

46

Lamas Núñez David e outros

276

666

36024A27600666

Vecinal

Matogueira

132

4.208

975

51

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

951

36024A27600951

Sagueiros

Matogueira

330

5.722

12

684

611

52

López Pérez Delfina

276

796

36024A27600796

Pena das Lameiriñas

E-Pastos

69

64

729

53

Bernárdez Pérez María Josefa

276

795

36024A27600795

Pena das Lapiñeiras

E-Pastos

361

84

882

54

Hdros. Juan Lorenzo Lorenzo

276

794

36024A27600794

Pena das Lapiñeiras

E-Pastos

106

71

1.421

55

Taín Otero Jesús

276

793

36024A27600793

Pena das Lapiñeiras

E-Pastos

143

109

3

1.173

56

González Ramos Avelino

276

792

36024A27600792

Pena das Lapiñeiras

E-Pastos

38

39

42

63

1.066

57

Rodríguez Lorenzo Manuel

276

791

36024A27600791

Pena das Lapiñeiras

E-Pastos

298

492

183

58

Crespo González José Javier

276

465

36024A27600465

Riba Devesa

E-Pastos

2

130

59

López Pérez Delfina

276

466

36024A27600466

Riba Devesa

E-Pastos

98

88

60

Lorenzo Lorenzo Juan
Rodríguez Lorenzo Manuel

276

467

36024A27600467

Riba Devesa

E-Pastos

350

129

61

Taín Otero Jesús

276

468

36024A27600468

Riba Devesa

E-Pastos

532

89

62

González Bernárdez Manuel

276

469

36024A27600469

Riba Devesa

E-Pastos

280

43

63

Pereira González Elena

276

470

36024A27600470

Riba Devesa

E-Pastos

170

29

64

González Ramos Avelino

276

471

36024A27600471

Riba Devesa

Matogueira

327

55

65

Taín Otero Jesús

276

472

36024A27600472

Riba Devesa

Matogueira

555

74

66

López González Adolfo

276

383

36024A27600383

Penalgura

E-Pastos

1.525

190

66-A

González Taín José Antonio

276

523

36024A27600523

Val Barneiro

E-Pastos

247

66-B

González Fernández José

276

761

36024A27600761

Val Barneiro

Matogueira

108

67

López Pérez Delfina

276

508

36024A27600508

Val Barneiro

E-Pastos

44

67-A

López Pérez Delfina

276

954

36024A27600954

Val Barneiro

E-Pastos

58

68

Taín Otero Jesús

276

509

36024A27600509

Val Barneiro

E-Pastos

102

43

68-A

Taín Otero Jesús

276

955

36024A27600955

Val Barneiro

E-Pastos

57

69

González Taín José Antonio

276

510

36024A27600510

Val Barneiro

E-Pastos

279

57

69-A

González Taín José Antonio

276

956

36024A27600956

Val Barneiro

E-Pastos

57

70

González Taboada Manuela

276

511

36024A27600511

Val Barneiro

E-Pastos

466

49

70-A

González Taboada Manuela

276

957

36024A27600957

Val Barneiro

E-Pastos

73

71

Bernárdez Pérez María Josefa

276

512

36024A27600512

Val Barneiro

E-Pastos

349

35

71-A

Bernárdez Pérez María Josefa

276

958

36024A27600958

Val Barneiro

E-Pastos

53

72

Rodríguez Lorenzo Manuel

276

513

36024A27600513

Val Barneiro

E-Pastos

382

40

72-A

Rodríguez Lorenzo Manuel

276

959

36024A27600959

Val Barneiro

E-Pastos

49

73

Lorenzo González Elisardo

276

514

36024A27600514

Val Barneiro

E-Pastos

334

38

73-A

Lorenzo González Elisardo

276

960

36024A27600960

Val Barneiro

E-Pastos

60

74

Lorenzo Lorenzo Juan

276

515

36024A27600515

Val Barneiro

E-Pastos

319

40

74-A

Lorenzo Lorenzo Juan

276

961

36024A27600961

Val Barneiro

E-Pastos

56

75

Pereira González Elena

276

516

36024A27600516

Val Barneiro

E-Pastos

234

32

75-A

Pereira González Elena

276

962

36024A27600962

Val Barneiro

E-Pastos

55

76

Lorenzo González Elisa

276

517

36024A27600517

Val Barneiro

E-Pastos

268

49

76-A

Lorenzo González Elisa

276

963

36024A27600963

Val Barneiro

E-Pastos

77

77

González Ramos Avelino

276

518

36024A27600518

Val Barneiro

E-Pastos

214

46

77-A

González Ramos Avelino

276

964

36024A27600964

Val Barneiro

E-Pastos

62

78

Rodríguez SS Lorenzo

276

519

36024A27600519

Val Barneiro

E-Pastos

276

23

78-A

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

965

36024A27600965

Val Barneiro

E-Pastos

75

79

González Ramos Avelino

276

520

36024A27600520

Val Barneiro

E-Pastos

427

79-A

González Ramos Avelino

276

966

36024A27600966

Val Barneiro

E-Pastos

74

80

Taín Otero Jesús

276

521

36024A27600521

Val Barneiro

E-Pastos

568

106

80-A

Taín Otero Jesús

276

967

36024A27600967

Val Barneiro

E-Pastos

76

81

Lorenzo González Elisardo

276

522

36024A27600522

Val Barneiro

E-Pastos

1.334

832

82

Lorenzo González Elisardo

276

968

36024A27600968

Val Barneiro

E-Pastos

63

46

591

Concello do Irixo (Ourense)

83

López Pájaro Edelmira Mª
López Pájaro José Antonio
López Pájaro Rosario A.
López Pájaro Horacio Amadeo

6

61

32036A00600061

Val do Fento

Matogueira

44

84

Nogueira Pérez Francisco

6

63

32036A00600063

Val do Fento

Matogueira

275

8

85

Hdros. Manuel Gallego Fariñas

6

64

32036A00600064

Val do Fento

Matogueira

966

27

86

Veciños de San Cosme

6

65

32036A00600065

Val do Fento

Matogueira

1.513

196

87

Veciños de Outeiro

6

82

32036A00600082

Val do Fento

Matogueira

511

7.962

14.833

1.050

8.057

88

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

6

81

32036A00600081

Val do Fento

Matogueira

3.077

89

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

5

1

32036A00500001

Nabas

Matogueira

68

90

Veciños do Irixo-Vila e Baxín

38

149

32036A03800149

Fenteira

Matogueira

511

6.847

26.036

1.688

7.871

91

Veciños de Baxín

38

286

32036A03800286

Rañadoiro

Matogueira

511

8.601

5.158

1.415

10.471

91-1

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

148

32036A03800148

Rañadoiro

Matogueira

18

91-2

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

303

32036A03800303

Rañadoiro

Matogueira

13

92

Pérez Rodríguez José
Pérez Rodríguez Manuel

38

287

32036A03800287

Rañadoiro

Matogueira

84

40

93

Duro Peña Carmen

38

285

32036A03800285

Rañadoiro

Matogueira

1.067

347

94

González Rodríguez José Luis

38

284

32036A03800284

Rañadoiro

Matogueira

122

38

95

Otero Varela Pedro

38

283

32036A03800283

Rañadoiro

Matogueira

140

45

96

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

282

32036A03800282

Rañadoiro

Matogueira

114

41

97

López Ramos Eduardo

38

344

32036A03800344

Rañadoiro

Matogueira

61

45

98

Rodríguez Lamas Antonio

38

345

32036A03800345

Rañadoiro

Matogueira

20

23

99

Otero Varela Pedro

38

346

32036A03800346

Rañadoiro

Matogueira

18

31

100

Crespo Duro Ricardo
Crespo Duro Alberto

38

347

32036A03800347

Rañadoiro

Matogueira

7

26

101

López Duro Eduardo
López Duro Ana

38

348

32036A03800348

Rañadoiro

Matogueira

1

25

102

Munín Crespo Felicitas e outros

38

349

32036A03800349

Rañadoiro

Matogueira

35

103

Duro Cachafeiro Lidia

38

350

32036A03800350

Rañadoiro

Matogueira

30

104

Crespo Duro Ricardo
Crespo Duro Alberto

38

351

32036A03800351

Rañadoiro

Matogueira

34

105

Ramos Dobarro Manuel

38

352

32036A03800352

Rañadoiro

Matogueira

47

106

Veciños da Ermida

38

341

32036A03800341

Castiñeira

Matogueira

1.956

1.243

107

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

358

32036A03800358

A Rumiña

Matogueira

4

108

Nogueira Bernárdez Sergio

38

359

32036A03800359

A Rumiña

Matogueira

80

109

Munín Crespo Felicitas e outros

38

356

32036A03800356

Rañadoiro

Matogueira

7

110

Duro Cachafeiro Isaac Antonio
Duro Cachafeiro Lidia

38

355

32036A03800355

Rañadoiro

Matogueira

24

111

Crespo Duro Ricardo
Crespo Duro Alberto

38

354

32036A03800354

Rañadoiro

Matogueira

62

112

Veciños de Baxín

38

353

32036A03800353

Rañadoiro

Matogueira

94

113

Veciños da Ermida

38

342

32036A03800342

Castiñeira

Matogueira

511

8.667

3.291

1.105

9.417

114

López Bernárdez Pedro

38

360

32036A03800360

A Rumiña

Matogueira

83

68

115

Nogueira González Luisa

38

361

32036A03800361

A Rumiña

Matogueira

122

54

116

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

362

32036A03800362

A Rumiña

Matogueira

336

74

117

Covelo Nogueira M. Teresa e outros

38

363

32036A03800363

A Rumiña

Matogueira

556

83

118

Neira Rodríguez Carmen

38

364

32036A03800364

A Rumiña

Matogueira

464

110

119

Nogueira Bernárdez Luisa

38

365

32036A03800365

A Rumiña

Matogueira

129

48

120

Castro Pérez Francisco Bernardo

38

367

32036A03800367

A Rumiña

Matogueira

132

98

121

Nogueira Decabo Felicitas

38

368

32036A03800368

A Rumiña

Matogueira

5

39

122

Penedo Pérez Elisa
Penedo Pérez Manuel

38

369

32036A03800369

A Rumiña

Matogueira

1

123

Nogueira González Luisa

38

370

32036A03800370

A Rumiña

Matogueira

1

125

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

38

524

32036A03800524

A Rumiña

Matogueira

60

126

López Ríos Dosinda (hros.)

38

525

32036A03800525

A Rumiña

Matogueira

255

127

Alen Fernández Elvira

38

526

32036A03800526

Ladeira

Matogueira

993