Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 7 de decembro de 2021 Páx. 59487

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, localizado nos concellos de Lalín e O Irixo, promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotor: Aerogeneración Galicia, S.L.

Domicilio social: polígono industrial Lalín 2000, parcela C-26, 36500 Lalín (Pontevedra).

Denominación do proxecto: parque eólico Valdepereira.

Concellos afectados: Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense).

Potencia que se vai instalar: 24 MW.

Produción neta anual estimada: 87.112 MWh/ano.

Orzamento de execución material (sen IVE): 25.249.743,14 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Valdepereira

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

A

567.749,49

4.712.955,53

B

568.282,37

4.712.959,65

C

568.861,28

4.712.308,53

D

569.875,16

4.711.916,77

E

569.875,14

4.705.993,82

F

566.875,14

4.705.993,44

G

566.875,14

4.708.105,19

H

567.055,14

4.708.105,20

I

567.055,15

4.708.385,20

J

567.175,15

4.708.385,20

K

567.175,15

4.708.985,20

L

566.875,15

4.708.985,20

M

566.875,16

4.710.785,21

N

567.545,16

4.710.785,21

O

567.545,16

4.711.523,65

P

568.235,16

4.711.525,22

Q

568.235,16

4.712.025,22

R

567.895,16

4.712.125,22

Localización dos aeroxeradores:

Aeroxerador

Parque eólico Valdepereira

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

VP-01

569.529,22

4.711.819,22

VP-02

568.990,44

4.708.036,73

VP-03

568.345,37

4.707.677,08

VP-04

567.895,60

4.707.565,59

VP-05

567.504,37

4.707.286,65

VP-06

567.272,41

4.706.570,70

Localización da subestación:

Subestación

Parque eólico Valdepereira

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

SET

569343,35

4708764,00

Localización da torre meteorolóxica:

Torre meteorolóxica

Parque eólico Valdepereira

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

TM

568.507,00

4.708.050,00

As características técnicas principais das instalacións de xeración, transformación e interconexión do parque eólico son as seguintes:

• 6 aeroxeradores modelo Vestas V-150, de 4.000 kW de potencia unitaria, con velocidade e paso variables, altura de buxa 105 m e 150 m de diámetro do rotor.

• 6 centros de transformación, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, formados por transformadores de 5.150 kVA de potencia nominal e relación de transformación 0,720/30 kV, celas de 30 kV e os correspondentes equipamentos de protección, telemando e demais elementos auxiliares.

• Rede soterrada a 30 kV, con condutor tipo HEPRZ1 18/30kV Al, para a evacuación da enerxía xerada e interconexión entre os centros de transformación 0,69/30 kV e a subestación transformadora 30/132 kV.

• Unha torre meteorolóxica de 105 m de altura.

• Subestación transformadora 30/132 kV, con edificio de control, de 55/70 MVA ONAN/ONAF, transformador de servizos auxiliares 100 kVA de potencia nominal e relación de transformación 30/0,4 kV, equipamentos de seccionamento, medida, protección, telemando e demais elementos auxiliares.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Declaración da tramitación de urxencia: de acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 2 de setembro de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

De acordo co disposto polo artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación, relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental (común aos expedientes de Valdepereira IN661A DXIEM-05/11 e Pico Seco IN661A DXIEM-04/11), proxecto de interese autonómico e relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire a esta resolución.

Esta documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía das xefaturas territoriais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra) e de Ourense (r/ Curros Enríquez, 1-4º, 32071 Ourense), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa, respectivamente, no teléfono 986 80 52 39, e no correo electrónico enerxia-minas.ceei.ourense@xunta.gal ou no teléfono 988 38 67 35, así como nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense), e na Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5-4º andar, 15781 Santiago de Compostela), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico subdireccion.enerxia@xunta.gal ou nos teléfonos 981 54 45 79/981 54 55 73. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O que se fai público para coñecemento xeral e para que as persoas interesadas e os propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo desta resolución, así como as persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, poidan examinar os documentos indicados anteriormente e presentar as alegacións que consideren oportunas no prazo de 15 días, contados a partir da última publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2021

Paula Uría Traba
Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados. Parque eólico Valdepereira

Relación de bens e dereitos afectados

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Titularidade proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno domino

Servi. de paso

Servi. voo

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

Torre met.

Subest.

Vía

Gabia

Concello de Lalín (Pontevedra)

1

López Lousado Sergio
Monin Bravo Sofía

276

622

36024A27600622

Pena Daedra

MT-Matogueira

1.171

1-1

López Crespo Consuelo
López Crespo José

276

621

36024A27600621

Pena Daedra

MT-Matogueira

82

1-2

López Lousado Sergio
Munín Bravo Sofía

276

735

36024A27600735

Pena Daedra

MT-Matogueira

61

1-3

López González Francisco

276

737

36024A27600737

Pena Daedra

MT-Matogueira

139

1-4

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

723

36024A27600723

Capela

MT-Matogueira

21

1-5

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

276

969

36024A27600969

Trabazón

MT-Matogueira

8

2

López González Adolfo

276

623

36024A27600623

Pena Daedra

MT-Matogueira

1.436

15

3.317

3

López González Francisco

276

624

36024A27600624

Pena Daedra

MT-Matogueira

511

2.883

2.434

4

López González Rosa

276

625

36024A27600625

Pena Daedra

MT-Matogueira

4.266

1.381

5

Pérez López Elisa

276

626

36024A27600626

Pena Daedra

MT-Matogueira

1.866

147

6

López Pérez Dorinda

276

627

36024A27600627

Pena Daedra

MT-Matogueira

1.251

26

7

López González M. Carmen

276

628

36024A27600628

Prado P.

MT-Matogueira

454

537

8

Pérez Rodríguez José
Pérez Rodríguez Manuel

276

629

36024A27600629

Tras da Veiga

MT-Matogueira

393

9

Pérez López Avelino

276

630

36024A27600630

Tras da Veiga

MT-Matogueira

227

10

López Lousado Sergio
Monin Bravo Sofía

276

655

36024A27600655

Camiño Grande

MT-Matogueira

14

11

López González Adolfo

276

656

36024A27600656

Camiño Grande

MT-Matogueira

182

12

López López Dorinda

276

657

36024A27600657

Camiño Grande

MT-Matogueira

76

13

López González Rosa

276

658

36024A27600658

Camiño Grande

MT-Matogueira

15

14

López González M. Carmen

276

757

36024A27600757

Camiño

MT-Matogueira

15

15

Pérez López Elisa

276

760

36024A27600760

Camiño

MT-Matogueira

1

16

López González Rosa

276

756

36024A27600756

Camiño

MT-Matogueira

97

17

López González M. Carmen

276

659

36024A27600659

Camiño Grande

MT-Matogueira

117

18

Pérez López Elisa

276

660

36024A27600660

Camiño Grande

MT-Matogueira

205

19

González González Evangelio

276

758

36024A27600758

Val B.

MT-Matogueira

38

20

López González Adolfo

276

759

36024A27600759

Val B.

MT-Matogueira

300

21

González Fernández José

276

761

36024A27600761

Val B.

MT-Matogueira

282

37

González Taboada Manuela

276

525

36024A27600525

Val Barneiro

E-Pastos

1

38

López González Adolfo

276

524

36024A27600524

Val Barneiro

E-Pastos

70

39

González Taín José Antonio

276

523

36024A27600523

Val Barneiro

E-Pastos

64

Concello do Irixo (Ourense)

55-A

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

76

509

32036A07600509

Queiroga

MT-Matogueira

173

77-A

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

74

262

32036A07400262

Val da Loba

MT-Matogueira

28

77-B

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

74

263

32036A07400263

Val da Loba

MT-Matogueira

49

77-C

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

74

264

32036A07400264

Val da Loba

MT-Matogueira

89

77-D

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

74

265

32036A07400265

Val da Loba

MT-Matogueira

57

77-E

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

74

266

32036A07400266

Val da Loba

MT-Matogueira

21

78-A

Veciños da Ermida

38

341

32036A03800341

Castiñeira

Matogueira

1.146

667

78-B

Veciños da Ermida

38

342

32036A03800342

Veciños da Ermida

A Ermida, s/n, 32530 O Irixo (Ourense)

772

79

Veciños da Ermida

38

613

32036A03800613

Castiñeira

MT-Matogueira

236

906

80

Veciños da Ermida

73

114

32036A07300114

Cruz da Hermida

MT-Matogueira

982

1.514

81

Veciños da Ermida

38

614

32036A03800614

Castiñeira

Matogueira

2

82

Veciños da Ermida

73

456

32036A07300456

Val da Besada

Matogueira

511

83

Lousado Dobarro Pedro

73

454

32036A07300454

Cruz da Hermida

MT-Matogueira

1.404

1.435

84

Veciños da Ermida

73

457

32036A07300457

Carballeira

Matogueira

173

85

Lousado Dobarro Pedro

73

455

32036A07300455

Val da Besada

MT-Matogueira

385

377

86

Veciños da Ermida

73

453

32036A07300453

Carballeira

Matogueira

332

87

Lousado Dobarro Pedro

73

445

32036A07300445

Braña

Agrario PD-

Prados C-

Labor MM-

Pinar madeirable C-

Labor

144

910

89

Dobarro Casado Benedicto

73

452

32036A07300452

Zarra

MT-Matogueira

1.026

90

Silvares Penedo Carmen e Bravo Fernández M. Rosario

73

458

32036A07300458

Zarra

MT-Matogueira

189

91

Dobarro Casado Benedicto

73

459

32036A07300459

Zarra

MT-Matogueira

55

92

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

73

460

32036A07300460

Zarra

MT-Matogueira

48

93

Silvares Penedo Luz Divina

73

461

32036A07300461

Zarra

MT-Matogueira

100

94

Silvares Penedo Carmen e Bravo Fernández M. Rosario

73

470

32036A07300470

Zarra

PD-Prados MT-Matogueira

1.053

94-A

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

73

468

32036A07300468

Zarra

MT-Matogueira

4

94-B

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

73

466

32036A07300466

Zarra

MT-Matogueira

1

95

Veciños de Silvares

73

449

32036A07300449

Fonte

MT-Matogueira

56

96

Veciños de Silvares

73

450

32036A07300450

Fonte

MT-Matogueira

34

97

Veciños de Silvares

73

451

32036A07300451

Fonte

MT-Matogueira

812

987

98

Veciños de Frixe

73

473

32036A07300473

Fonte

MT-Matogueira

144

99

Bravo Fernández M. Rosario

62

158

32036A06200158

Chouso de Arriba

MT-Matogueira

420

100

Veciños de Silvares

62

159

32036A06200159

Comunal

MT-Matogueira

6.017

2.407

101

Rodríguez Des M. Carmen

62

157

32036A06200157

Chousa da Peniña

Agrario MT-Matogueira

269

688

102

Losada Barreiros Gloria e irmáns

62

155

32036A06200155

Peniña

MT-Matogueira

32

15

103

Silvares Penedo Carmen

62

154

32036A06200154

Peniña

MT-Matogueira

27

14

104

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

153

32036A06200153

Peniña

MT-Matogueira

52

41

105

Silvares Penedo Carmen

62

152

32036A06200152

Peniña

MT-Matogueira

14

14

106

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

151

32036A06200151

Peniña

MT-Matogueira

26

42

107

Silvares Penedo Carmen

62

150

32036A06200150

Peniña

MT-Matogueira

32

50

108

Silvares Silvares Antonio
Silvares Silvares Baito
Silvares Silvares Flora

62

148

32036A06200148

Arriba do Baliño

MT-Matogueira

3

37

109

Veciños de Silvares

62

149

32036A06200149

Comunal

MT-Matogueira

1.278

656

110

Veciños de Silvares

62

160

32036A06200160

Riba da Estivada

MT-Matogueira

1.911

128

111

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

223

32036A06200223

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

108

111

112

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

166

32036A06200166

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

381

113

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

167

32036A06200167

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

80

114

Silvares Iglesias Manuel
Silvares Iglesias Delmiro
Silvares Iglesias Preciosa
Silvares Conde José

62

222

32036A06200222

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

16

31

115

Silvares Iglesias Manuel
Silvares Iglesias Delmiro
Silvares Iglesias Preciosa
Silvares Conde José

62

181

32036A06200181

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

169

116

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

182

32036A06200182

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

123

117

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

221

32036A06200221

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

16

23

118

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

220

32036A06200220

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

28

28

119

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

183

32036A06200183

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

99

120

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

184

32036A06200184

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

515

63

121

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

219

32036A06200219

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

131

107

122

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

218

32036A06200218

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

33

25

123

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

217

32036A06200217

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

434

188

124

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

185

32036A06200185

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

191

23

125

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

186

32036A06200186

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

670

126

Silvares Iglesias Manuel
Silvares Iglesias Delmiro
Silvares Iglesias Preciosa
Silvares Conde José

62

216

32036A06200216

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

120

28

127

Silvares Penedo Luz Divina
Silvares Penedo Carmen
Bravo Fernández M. Rosario

62

215

32036A06200215

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

251

50

128

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

173

32036A06200173

Carpaceira

MT-Matogueira

7

19

129

Álvarez Silvares Celia

62

174

32036A06200174

Carpaceira

MT-Matogueira

334

72

130

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

175

32036A06200175

Carpaceira

MT-Matogueira

617

72

131

Reinoso Valdesoiro Jesús

62

187

32036A06200187

Carpaceira

MT-Matogueira

833

74

838

132

Rodríguez Silvares Josefina

62

188

32036A06200188

Carpaceira

MT-Matogueira

294

686

67

1.154

133

García Subirol Victorino

62

189

32036A06200189

Carpaceira

MT-Matogueira

205

2.685

563

51

1.369

134

Campos Álvarez José

62

190

32036A06200190

Carpaceira

MT-Matogueira

306

2.840

566

135

García Reinoso Manuel e irmáns

62

191

32036A06200191

Carpaceira

MT-Matogueira

3.294

64

136

González García Marina

62

192

32036A06200192

Carpaceira

MT-Matogueira

2.844

348

137

López Pregigueiro Aurelio

62

193

32036A06200193

Carpaceira

MT-Matogueira

892

185

138

García Gil María

62

194

32036A06200194

Carpaceira

MT-Matogueira

759

139

Pousa Bravo Benedicto

62

195

32036A06200195

Carpaceira

MT-Matogueira

1.055

140

Pousa Gil Rosa

62

196

32036A06200196

Carpaceira

MT-Matogueira

763

141

Cerdeira Nogueira Isaac

62

197

32036A06200197

Carpaceira

MT-Matogueira

595

142

García Gil María

62

198

32036A06200198

Carpaceira

MT-Matogueira

244

143

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

214

32036A06200214

Val dos Colados

MT-Matogueira

228

40

144

Rodríguez Des M. Carmen

62

213

32036A06200213

Campo das Penas

MT-Matogueira

182

35

145

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

212

32036A06200212

Campo das Penas

MT-Matogueira

201

45

35

146

Rodríguez Des M. Carmen

62

211

32036A06200211

Campo das Penas

MT-Matogueira

155

46

162

147

Rodríguez Lousado José

62

210

32036A06200210

Campo das Penas

MT-Matogueira

65

20

77

148

Rodríguez Des M. Carmen

62

209

32036A06200209

Campo das Penas

MT-Matogueira

154

47

197

149

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

208

32036A06200208

Campo das Penas

MT-Matogueira

72

21

85

150

Rodríguez Des M. Carmen

62

207

32036A06200207

Campo das Penas

MT-Matogueira

90

27

90

151

López Lousado Sergio

62

206

32036A06200206

Campo das Penas

MT-Matogueira

87

32

64

152

Rodríguez Des M. Carmen

62

205

32036A06200205

Campo das Penas

MT-Matogueira

158

50

16

153

Rodríguez Des M. Carmen

62

204

32036A06200204

Val dos Colados

MT-Matogueira

1.211

309

8

154

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

203

32036A06200203

Val dos Colados

MT-Matogueira

702

155

Rodríguez Des M. Carmen

62

202

32036A06200202

Val dos Colados

MT-Matogueira

127

157

Rodríguez Des M. Carmen

62

247

32036A06200247

Penedo Redondo

MT-Matogueira

1.103

142

158

Rodríguez Des M. Carmen

62

254

32036A06200254

Medio do Coto

MT-Matogueira

28

35

159

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

253

32036A06200253

Camiño dos Lobos

MT-Matogueira

1.113

200

160

Rodríguez Des M. Carmen

62

279

32036A06200279

Pena do Redondo

MT-Matogueira

380

69

161

Losada Barreiros Gloria e irmáns

62

278

32036A06200278

Pena do Redondo

MT-Matogueira

155

23

162

Rodríguez Des M. Carmen

62

277

32036A06200277

Pena do Redondo

MT-Matogueira

156

22

163

Losada Barreiros Gloria e irmáns

62

276

32036A06200276

Pena do Redondo

MT-Matogueira

208

28

164

Rodríguez Des M. Carmen

62

275

32036A06200275

Pena do Redondo

MT-Matogueira

428

46

165

Moa López Severino e irmáns

62

274

32036A06200274

Pena do Redondo

MT-Matogueira

301

27

166

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

273

32036A06200273

Pena do Redondo

MT-Matogueira

303

25

167

Rodríguez Des M. Carmen

62

272

32036A06200272

Pena do Redondo

MT-Matogueira

298

24

168

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

271

32036A06200271

Pena do Redondo

MT-Matogueira

367

31

169

Rodríguez Des M. Carmen

62

270

32036A06200270

Pena do Redondo

MT-Matogueira

773

69

170

López Silvares M. Luisa
López Silvares Rafael
López Silvares Edelmiro

62

269

32036A06200269

Pena do Redondo

MT-Matogueira

382

35

171

Rodríguez Des M. Carmen

62

268

32036A06200268

Pena do Redondo

MT-Matogueira

1.183

150

172

Veciños de Surribas

62

2

32036A06200002

Riba da Estivada

MT-Matogueira

175

419

573

12.539

1.232

2.366

173

Conde González Hermesindo

62

463

32036A06200463

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

447

174

Nogueira Nogueira Anita

62

462

32036A06200462

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

1.954

175

García López Manuel

62

461

32036A06200461

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

639

176

López López Manuel

62

460

32036A06200460

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

547

177

López Álvarez Alfonso

62

459

32036A06200459

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

109

437

178

Álvarez Álvarez Juan

62

458

32036A06200458

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

280

301

179

Casas Diéguez José

62

457

32036A06200457

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

369

300

180

Álvarez Álvarez Aurio

62

456

32036A06200456

Fonte do Ouro

MT-Matogueira

30

269

181

Veciños de Parada de Labiote

62

455

32036A06200455

Fonte do Oura

MT-Matogueira

160

182

Veciños de Parada de Labiote

62

400

32036A06200400

Pousadoiro

MT-Matogueira

255

4.812

183

Nogueira Nogueira Víctor

62

399

32036A06200399

Val da Camba

MT-Matogueira

136

183-1

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Ourense

62

398

32036A06200398

Pousadoiro

MT-Matogueira

5

184

Veciños de Froufe

62

1

32036A06200001

Riba da Estivada

MT-Matogueira

1.868

34.947

23.110

5.628

18.494

185

Carballo Rodríguez Enrique
Carballo Rodríguez Juan

62

1152

32036A06201152

Val da Camba

MT-Matogueira

973

65

186

Diéguez Nogueira M. Raquel

62

1224

32036A06201224

Pousadoiro

MT-Matogueira

740

605

187

Veciños de Parada de Labiote

62

1124

32036A06201124

Castiñeiriños

MT-Matogueira

606

915

188

Veciños de Parada de Labiote

62

1193

32036A06201193

Tras da Costa

MT-Matogueira

2.283

189

Veciños de Parada de Labiote

62

1151

32036A06201151

Vila da Campa

MT-Matogueira

2.007

1.260

18