Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Xoves, 16 de decembro de 2021 Páx. 61661

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021 pola que se conceden as axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852D e IN852E).

A Resolución do 22 de xuño de 2021 da Axencia Galega de Innovación (DOG núm. 132, do 13 de xullo) estableceu as bases reguladoras das axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852D e IN852 E), como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

O artigo 4 das bases reguladoras establece os requisitos que deben cumprir as entidades beneficiarias para poder optar ás axudas.

Unha vez revisada a documentación inicial dos expedientes, xunto coa documentación achegada após os requirimentos oportunos, o órgano instrutor formulou proposta de resolución de inadmisión dunha solicitude presentada ao procedemento IN852E que non cumpría coas exixencias contidas nas bases reguladoras, conforme o establecido no artigo 19.8 delas. Esta solicitude de axudas figura no anexo IV á presente resolución.

As solicitudes que resultaron admitidas foron obxecto do proceso de avaliación segundo os criterios de valoración establecidos no artigo 21 das bases reguladoras.

A comisión de selección prevista no artigo 20 das bases reguladoras reuniuse o día 15 de novembro de 2021 e elaborou unha relación por orde decrecente de puntuación das solicitudes que cumpren as condicións administrativas e técnicas para adquirir a condición de beneficiarias, con indicación da súa avaliación, o custo subvencionable e a subvención que corresponde ao proxecto e a cada unha das entidades, por un importe total de 4.000.000,00 de €.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

1. Conceder as axudas ás entidades que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación dos proxectos en que participan.

2. Denegar as solicitudes que se relacionan no anexo II por non dispoñer de crédito suficiente para o seu financiamento.

3. Desestimar as solicitudes que, unha vez avaliadas, non acadaron os 65 puntos de valoración mínima que exixe o artigo 21 das bases reguladoras. Estas solicitudes relaciónanse no anexo III.

4. Publicar a relación de solicitudes que foron inadmitidas por non cumpriren os requisitos da convocatoria e que figuran no anexo IV.

As axudas concedidas impútanse ás aplicacións orzamentarias 06.A2.561A.770.0 (pemes e grandes empresas), 06.A2.561A.781.0 (organismos de investigación e difusión privados) e 06.A2.561A.744.0 (organismos de investigación e difusión públicos), segundo a natureza da entidade beneficiaria, nas cal existe crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

De acordo co establecido no artigo 5 das bases reguladoras, estas axudas están financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 no eixe REACT-UE (obxectivo específico OE 20.1.1-OE REACT-UE 1) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, contribuíndo ao indicador CV33: «Entidades axudadas na loita contra a COVID». A taxa de financiamento Feder é do 100 %.

Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Solicitudes concedidas

Procedemento IN852D

Código expediente

Acrónimo proxecto

Puntuación final

Entidades socias

NIF

Intensidade de axuda (%)

Subvención concedida 2021

Subvención concedida 2022

Subvención concedida 2023

Subvención concedida total

IN852D 2021/9

COVILED

80,6

Insati Innovation, S.L.

B27783216

80,00

33.462,40 €

33.462,40 €

16.731,20 €

83.656,00 €

IN852D 2021/9

COVILED

80,6

Wireless Galicia, S.L.

B15916760

80,00

11.309,12 €

22.618,24 €

22.618,24 €

56.545,60 €

IN852D 2021/9

COVILED

80,6

Setga, S.L.U.

B36699064

80,00

29.358,71 €

58.717,42 €

58.717,41 €

146.793,54 €

IN852D 2021/9

COVILED

80,6

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

100,00

0,00 €

29.465,40 €

19.643,60 €

49.109,00 €

IN852D 2021/9

COVILED

80,6

Fundacion Profesor Novoa Santos

G15335219

100,00

0,00 €

65.625,60 €

43.750,40 €

109.376,00 €

Subtotais COVILED

74.130,23 €

209.889,06 €

161.460,85 €

445.480,14 €

IN852D 2021/20

COPERIA

78,5

Bahía Software, S.L.

B15682594

80,00

128.216,40 €

128.216,40 €

64.108,20 €

320.541,00 €

IN852D 2021/20

COPERIA

78,5

Universidade de Vigo

Q8650002B

100,00

0,00 €

37.980,00 €

25.320,00 €

63.300,00 €

IN852D 2021/20

COPERIA

78,5

Factoría de Software e Multimedia, S.L.

B70001912

80,00

24.003,47 €

32.004,63 €

24.003,48 €

80.011,58 €

IN852D 2021/20

COPERIA

78,5

Mialesan, S.L.

B01736867

80,00

9.425,52 €

47.127,60 €

37.702,08 €

94.255,20 €

IN852D 2021/20

COPERIA

78,5

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

100,00

17.028,00 €

34.056,00 €

34.056,00 €

85.140,00 €

Subtotais COPERIA

178.673,39 €

279.384,63 €

185.189,76 €

643.247,78 €

IN852D 2021/17

BioTICfinder

78,4

Lincbiotech, S.L.

B32485302

80,00

85.389,14 €

113.852,19 €

85.389,14 €

284.630,47 €

IN852D 2021/17

BioTICfinder

78,4

Universidade de Santiago Compostela

Q1518001A

100,00

5.100,00 €

10.200,00 €

10.200,00 €

25.500,00 €

IN852D 2021/17

BioTICfinder

78,4

Televes, S.A.

A15010176

65,00

67.366,83 €

67.366,83 €

33.683,41 €

168.417,07 €

IN852D 2021/17

BioTICfinder

78,4

Galchimia, S.A.

A15784614

80,00

77.669,99 €

77.669,99 €

38.835,00 €

194.174,98 €

Subtotais BioTICfinder

235.525,96 €

269.089,01 €

168.107,55 €

672.722,52 €

IN852D 2021/3

CO3

76,1

Global and Ecofriendly

B32444325

80,00

44.128,09 €

44.128,09 €

22.064,04 €

110.320,22 €

IN852D 2021/3

CO3

76,1

Universidade da Coruña

Q6550005J

100,00

3.867,84 €

38.678,41 €

34.810,57 €

77.356,82 €

IN852D 2021/3

CO3

76,1

Iuvenor Lab, S.L.

B32356313

65,00

31.690,26 €

31.690,26 €

15.845,12 €

79.225,64 €

IN852D 2021/3

CO3

76,1

Fundación Profesor Novoa Santos

G15335219

100,00

37.457,07 €

112.371,21 €

99.885,52 €

249.713,80 €

Subtotais CO3

117.143,26 €

226.867,97 €

172.605,25 €

516.616,48 €

IN852D 2021/5

NANOFLUIDETEC

73,8

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

80,00

16.766,63 €

16.766,63 €

14.371,40 €

47.904,66 €

IN852D 2021/5

NANOFLUIDETEC

73,8

Bflow, S.L.

B70616990

80,00

12.798,82 €

20.478,11 €

17.918,35 €

51.195,28 €

IN852D 2021/5

NANOFLUIDETEC

73,8

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

100,00

4.599,40 €

45.994,00 €

41.394,60 €

91.988,00 €

IN852D 2021/5

NANOFLUIDETEC

73,8

Ams Biopharma Laboratory, S.L.

B27498146

80,00

6.862,11 €

15.439,72 €

12.008,66 €

34.310,49 €

Subtotais NANOFLUIDETEC

41.026,96 €

98.678,46 €

85.693,01 €

225.398,43 €

IN852D 2021/11

DIGITAL-BIOCoV

71,2

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

80,00

22.637,00 €

36.219,20 €

31.691,80 €

90.547,99 €

IN852D 2021/11

DIGITAL-BIOCoV

71,2

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

65,00

16.342,49 €

26.147,98 €

22.879,49 €

65.369,96 €

IN852D 2021/11

DIGITAL-BIOCoV

71,2

Laboratorio Cifga, S.A.

A27351402

80,00

9.184,53 €

13.593,10 €

7.837,47 €

30.615,10 €

IN852D 2021/11

DIGITAL-BIOCoV

71,2

Ams Biopharma Laboratory, S.L.

B27498146

80,00

14.991,34 €

22.187,18 €

12.792,59 €

49.971,12 €

Subtotais DIGITAL-BIOCoV

63.155,36 €

98.147,46 €

75.201,35 €

236.504,17 €

IN852D 2021/1

PROTEX

70,9

Enso Innovation, S.L.

B66099631

80,00

76.869,42 €

76.869,42 €

38.434,71 €

192.173,54 €

IN852D 2021/1

PROTEX

70,9

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

100,00

48.141,34 €

64.188,45 €

48.141,33 €

160.471,13 €

Subtotais PROTEX

125.010,76 €

141.057,87 €

86.576,04 €

352.644,67 €

IN852D 2021/16

NANODCOV

67,3

Smart Vitamins, S.L.

B70615679

60,03

10.579,76 €

47.608,92 €

47.608,92 €

105.797,60 €

IN852D 2021/16

NANODCOV

67,3

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

75,03

0,00 €

118.722,66 €

97.136,72 €

215.859,38 €

IN852D 2021/16

NANODCOV

67,3

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela

G15796683

75,03

13.130,91 €

131.309,09 €

118.178,17 €

262.618,17 €

Subtotais NANODCOV

23.710,67 €

297.640,67 €

262.923,81 €

584.275,15 €

Solicitudes concedidas

Procedemento IN852E

Código expediente

Acrónimo proxecto

Puntuación final

Entidades socias

NIF

Intensidade de axuda

Subvención concedida 2021

Subvención concedida 2022

Subvención concedida 2023

Subvención concedida total

IN852E 2021/2

DAVID

75,2

Keybiological, S.L.

B27832898

80,00

39.235,61 €

44.840,70 €

28.025,44 €

112.101,75 €

IN852E 2021/2

DAVID

75,2

Data Monitoring, S.L.

B27491638

80,00

26.409,30 €

30.182,05 €

18.863,78 €

75.455,13 €

IN852E 2021/2

DAVID

75,2

Bflow, S.L.

B70616990

80,00

10.447,65 €

11.940,18 €

7.462,61 €

29.850,44 €

IN852E 2021/2

DAVID

75,2

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

80,00

36.996,17 €

42.281,94 €

26.425,23 €

105.703,34 €

Subtotais DAVID

113.088,73 €

129.244,87 €

80.777,06 €

323.110,66 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Procedemento IN852D

Código expediente

Acrónimo proxecto

Puntuación final

Entidade líder do proxecto

NIF

Causa de denegación

IN852D 2021/12

GAL_DATA-COVID

66,5

Biostatech, Advice, Training & Innovation in Biostatistics, S.L.

B70326459

1

IN852D 2021/13

DIPROSAL

66,1

Geseco Aguas, S.A.

A36994309

1

IN852D 2021/6

INCA

66

Novos Sistemas de Información, S.L.

B36794261

1

IN852D 2021/14

Pharmacovid

65,8

Balidea Consulting

B15850647

1

IN852D 2021/2

AI-OncoReS

65,5

Qubiotech Health Intelligence, S.L.

B70437959

1

Causas de denegación

1

Esgotamento do crédito

Procedemento IN852E

Non hai solicitudes de axudas denegadas neste procedemento.

ANEXO III

Solicitudes desestimadas

Procedemento IN852D

Expediente

Acrónimo do proxecto

Entidade líder do proxecto

NIF

Causa

IN852D 2021/04

SCIPION

Egatel, S.L.

B32151532

1

IN852D 2021/19

CRISPR-COVID-APP-IA

Fundación Profesor Novoa Santos

G15335219

1

IN852D 2021/07

iALIVE

Galaxia Empírica, S.L.

B94096880

1

IN852D 2021/21

THERACOVID

Arjuna Therapeutics, S.L.

B70573209

1

IN852D 2021/08

KIT4SENSES

Taste Lab, S.L.

B70453402

1

IN852D 2021/18

AIQ-CONTROL

Innebo Ingenieria, S.L.

B32378143

1

IN852D 2021/15

CO2VID

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

IN852D 2021/10

VISORLIFE-GALICIA

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

Causas de desestimación

1

Non alcanzar os 65 puntos que exixe o artigo 21.2 da convocatoria

Procedemento IN852E

Expediente

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Motivo

IN852E 2021/03

MONACO

Versa Real Projects, S.L.

B01869619

1

Causas de desestimación

1

Non alcanzar os 65 puntos que exixe o artigo 21.2 da convocatoria

ANEXO IV

Solicitudes inadmitidas

Procedemento IN852D

Non foi inadmitida ningunha solicitude de axudas neste procedemento.

Procedemento IN852E

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa de inadmisión

M.ART.IN.

Mindsaic, S.L.

B88475512

Non acadar o investimento subvencionable mínimo sinalado no artigo 3.1.3 da convocatoria.